Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Slechtzienden? Klik op een rondje voor een groter letter type hier onder, 100% 125% 150%

Lees het boek van drs. Harry Teernstra RECHT IN DE OGEN GEKEKEN, waaruit blijkt dat de advocatuur, rechtbanken, gerechtshoven en tuchtraden een aaneengesloten kartel vormen dat zich richt tegen de burger die schade geleden heeft door elitaire bolwerken als het medisch circuit, banken, verzekeraars en vooral de Staat der Nederlanden. Dit als het directe gevolg van de oekaze van de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden: "Dat geen jurisprudentie mag ontstaan waarbij het advocaten strafbaar verboden wordt om te liegen, bedriegen, misleiden, lasteren, smaden vervalsen, karaktermoord en meineed te plegen in een rechtsprocedure in het belang van hun cliënt. Zie: Advocatenorde en de tuchtrechtspraak.

Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn
Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.


Klik op de foto voorde weergave van het interview met Harry Teernstra en Mr. Peters over de introductie van het boek: RECHT IN DE OGEN GEKEKEN, uitgebracht door Stichting Jurilet.

Introductie van het boek Recht in de ogen gekeken

RECHT IN DE OGEN GEKEKEN


Doen en laten van rechters en advocaten
In gevecht met de hoeders van ons recht

Een eerste balans van juridisch letsel
Deel II in de serie 'Met Recht een ander gewicht in de schaal'

Informatie van St. Advocadur / UITGEVERIJ Jurilet

Mei 2001

Actuele Zaken

  OPROEP

 • Optreden als getuige bij de rechtbank te Zutphen

In de loop van de jaren zijn wij tot de conclusie gekomen dat de oorzaken die ten grondslag liggen aan het juridisch letsel, waaraan mensen zoals u lijden, structureel zijn.Van geval tot geval blijkt dat commerciële advocaten de toegang tot de rechter versperren, zinloze en dure procedures aanhangig maken, de rechter niet of niet juist informeren, werk laten liggen, werk van slechte kwaliteit afleveren, fouten maken waarvoor zij niet of nauwelijks bestraft worden, … kortom het blijkt dat m.n. advocaten schade veroorzaken, die niet of nauwelijks wordt vergoed, simpelweg omdat daarvoor advocaten nodig zijn. Voor slachtoffers van advocaten en van andere hoeders van het door ons betaalde rechtsbedrijf blijkt er geen hulp te bestaan. Het aantal mensen dat zich tot de stichting wendt is zo groot dat we er niet meer in slagen om in alle gevallen de hulp te geven, die nodig is. Ook aan het schrijven van onze Juriletters komen we niet meer toe.

Naar onze overtuiging moeten er wat rechtshulp betreft structurele veranderingen komen. Een daarvan is dat er onafhankelijke instanties als Advocadur middelen en mogelijkheden moeten krijgen om slachtoffers van het rechtsbedrijf, voor wie geen hulp bestaat, goed te kunnen helpen en om het rechtsbedrijf de tegenspraak te kunnen blijven leveren, die het oproept en nodig heeft

Daarom hebben wij het voor de staat van ons Recht verantwoordelijke Ministerie van Justitie (MvJ) verzocht om ons te steunen, zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Het verzoek is door het MvJ om onaanvaardbare redenen afgewezen. Tegen die afwijzing zijn wij en een aantal mensen die van onze hulp afhankelijk zijn in beroep gekomen bij de rechtbank te Zutphen, afd. Bestuursrecht. Voor dat beroep zijn wij niet afhankelijk van de diensten van een advocaat. Bij de bestuursrechter kunnen wij -of wie dan ook- er dus onbekommerd voor pleiten om de beslissing van het MvJ ongedaan te maken. Wij willen de kans om een rechter van A t/m Z te wijzen op de structurele tekortkomingen van het rechtsbedrijf en de noodzaak van ons werk niet voorbij laten gaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u als ervaringsdeskundige ten overstaan van de rechter getuigenis zou willen afleggen van uw overtuiging dat een stichting als de onze in een grote behoefte voorziet en steun van de overheid nodig heeft, zodat mensen zoals u ergens gehoor kunnen vinden. Als u die overtuiging bent toegedaan, verzoeken wij u om dat zo spoedig mogelijk in uw eigen woorden aan ons kenbaar te maken. Uiteraard verschaffen wij u alle verdere informatie m.b.t het hoger beroep

 • Het boek Recht in de ogen gekeken, deel 2 uit de serie
  'Met Recht een ander gewicht in de schaal'

Het boek verschaft nuttige en aansprekende informatie, die van belang is voor mensen zoals u, die recht zoeken of die ons rechtsbedrijf aan het hart gaat.(zie onderstaande informatie)

  Recht in de ogen gekeken door Jur Terharte c.s.

In 1970 raakt Jur Terharte (toen 24) in een verkeersongeluk betrokken. Jur loopt een contusio cerebri (ernstige hersenkeuzing) op en is lange tijd bewusteloos. Daarom is het onvoorstelbaar dat zijn klachten door de neurologen Dorren, Schouwink en Frederiks en de psycholoog Kuypers van begin af aan niet aan de hersenkneuzing, maar aan zijn "premorbide (al gevormde) karakterstructuur" worden toegeschreven. Daardoor mag Jur jarenlang geen patiënt met hersenletsel zijn, zijn lot is getekend.

Dat onweerlegbare feit heeft zulke catastrofale gevolgen voor de ontwikkeling van zijn leven en werk dat Jur in 1991 alsnog erkenning en genoegdoening wil van de door het Medisch Tuchtcollege veroordeelde neurologen en van de psycholoog. Deze willen echter op geen enkele wijze de gevolgen van hun fouten goed maken.Ze kruipen als kleine, laffe jongetjes weg achter de brede rug van hun even machtige als harde beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en diens advocaten. Het verkeersslachtoffer Jur Terharte wordt als zovele verkeersslachtoffers aan zijn lot overgelaten. Omdat Jur daar geen genoegen mee neemt, ontstaat er een 7 jaren lange, beschamende rechtsstrijd, waarin zijn belangen duur betaald in de juridische 'mallemolen' vermalen blijken te worden. Van die bizarre strijd wordt in het boek "Recht in de ogen gekeken" consciëntieus verslag gedaan. Het is deel 2 in de serie Met Recht een ander gewicht in de schaal.

Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de mens die Recht zoekt en nodig heeft. Van pagina tot pagina wordt voelbaar wat juridisch letsel is en waarom zovele mensen daar onder lijden. Pijnlijk duidelijk wordt waar en waarom ons rechtsbedrijf structureel tekort schiet. Dat wordt nog duidelijker op de CD , die bij het boek hoort: meer dan 2500 internetpagina's tekst en beelden, vol alarmerende feiten over verstrengelingen van belangen, uitwassen van de commerciële advocatuur, bijbanen van rechters, over corruptie, censuur , over …. De CD bevat kortom een enorme hoeveelheid even actuele als verontrustende informatie, die slechts aangeeft dat er hoog nodig andere gewichten in de schaal van ons Recht moeten .De CD is tot stand gekomen dankzij het jarenlange monnikenwerk van vrienden/geestverwanten van de Stichting Sociale Databank Nederland.

  Het boek en de CD geven samen een ontluisterend beeld over wat ons Recht om het lijf heeft als de leugens verstommen, het imago verbleekt, de toga uit gaat, de façade wegvalt en de feiten zichtbaar worden

Voor wie Recht zoekt is dit boek zonder meer aan te raden.. Het is verplichte literatuur voor advocaten, rechters, politici, journalisten en andere personen en instanties die zich beroepshalve met ons Recht bezighouden. Het boek en de CD kunnen bij de stichting/uitgeverij besteld worden. De prijs bedraagt f 42,50 (excl. verzendkosten)

We willen het boek officieel aanbieden aan m.n. de politici, die verantwoordelijkheid voor ons aller Recht dragen.(Over de exacte datum en tijd informeren wij u, indien u daar om vraagt, graag nader) Omdat onze financiële middelen momenteel bescheiden zijn, kunnen we slechts een klein aantal boeken laten drukken. Wanneer u in het bezit wilt komen van 'Recht in de ogen gekeken', raden wij u aan om ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Met uw bestelling draagt u bij aan de verwezenlijking van onze doelstellingen, die u bekend zijn. Met uw aanwezigheid bij de aanbieding van het boek onderstreept u het belang van begrip voor juridisch letsel. (Nadere informatie: Uitgeverij Jurilet)

 • Hulp gevraagd

De stichting Advocadur en Jurilet hebben meer dan ooit hulp en een ruggesteun nodig om:

 • onafhankelijk te blijven.
 • mensen die juridisch letsel lijden, de hulp te geven, die ze nu nergens vinden.
 • het rechtsbedrijf de tegenspraak te leveren die het oproept en nodig heeft.
 • onze volksvertegenwoordigers met de neus op de feiten te blijven drukken.
 • jurisprudentie te realiseren m.b.t. schade, die advocaten veroorzaken.
 • meer verhalen over - bijvoorbeeld uw - juridisch letsel uit te kunnen geven.
 • werkzaamheden, die we nu moeten laten liggen, uit te kunnen voeren.
 • juridisch letsel, net als medisch letsel, tot een begrip te maken.


 • Oproep

* Uw verhaal verteld, te boek gesteld

Deel 3 van de serie "Met recht een ander gewicht in de schaal" is in voorbereiding. De titel is: "100 Advokaters". In 100 Advokaters komen mensen, al dan niet door ons geholpen, zelf aan het woord Mensen die wensen dat het verhaal van hun juridisch letsel ook te boek wordt gesteld en ter harte wordt genomen, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de uitgeverij Jurilet.

* Alsnog geplaatst : Uw brief en het antwoord stuur ons die a.u.b.

Jurilet wil een boek samenstellen met brieven van rechtzoekende burgers over juridische onderwerpen. Dus uw brief aan de deken, de Raad van Toezicht, de Raad voor Rechtsbijstand, het Bureau voor rechtshulp,de Procureur-Generaal, de Raad en/of het Hof van Discipline, de Consumentenbond, de Stichting de Ombudsman, de Nationale Ombudsman, de Commissie voor de Verzoekschriften, uw brief aan een politicus, de Minister, uw vraag aan en het antwoord van Den Haag, uw brief aan de krant, de radio, de TV, …..

Uw brief en het antwoord…………………… stuur die als a.u.b.

Keppelseweg 27,
7031 AR WEHL.
Tel.: 0314-681196
E-mail: Advocadur@hetnet.nl


  Stichting Advocadur: Informatie op schrift

 1. Informatieboekje / Advocadur, belangeloze hulp bij juridisch letsel
  In dit informatieboekje , dat we het dubbele motto hebben meegegeven "Als het u echt om Recht gaat / voordat u naar een advocaat gaat", maken we duidelijk wat Advocadur is en wat ons met Recht beweegt.

 2. Curriculum vitae Advocadur
  De stichting Advocadur heeft een curriculum over haar leven geschreven vanaf haar oprichting in 1994 tot nu. Daarin staan een groot aantal opmerkelijke ervaringen vermeld met personen en instanties die verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons Recht dragen

 3. Juriletters
  In haar juriletters vestigt de stichting de aandacht vestigt op actuele zaken die met uw recht te maken hebben en die ook voor u van belang kunnen zijn.

 4. Een ander gewicht in de schaal van het recht
  Aan de hand van onze jarenlange ervaring met het Rechtsbedrijf en de hoeders er van hebben we een aantal ideeën en alternatieven geformuleerd, die andere gewichten in de schaal van het Recht leggen.Daarmee willen we bijdragen aan de brede maatschappelijke discussie en de veranderingen die ons recht nodig heeft.

 5. Te verhalen…………
  In de loop van de jaren is er een grote hoeveelheid, vaak opmerkelijke zaken bij ons binnengekomen, waarbij het rechtsbedrijf steken laat vallen. Daarbij gaat het om patenten, faillissementen, belediging van de goede naam en eer, de woon-, en leefsituatie, gezondheid, medisch letsel, verkeersongelukken, echtscheiding, erfenissen, verlies van werk,ontslag, verblijfsvergunningen en en vele andere zaken waarin het recht van mensen geweld is of wordt aangedaan. We hebben deze zaken, die tot in lengte van jaren stof voor vele boeken bevatten in een "te verhalen" op een rij gezet. Publicatie is afhankelijk van hulp, tijd, middelen en mogelijkheden.

 6. Geestverwanten / medestanders
  De Stichting Advocadur staat niet alleen in haar overtuiging dat er iets grondig, fundamenteel fout is met ons Recht. De personen en de instellingen die de overtuiging en het gedachtegoed van Advocadur delen, hebben wij onder elkaar gezet.

 7. Conclusies en stellingen
  Uit onze ervaringen met het rechtsbedrijf volgen een aantal conclusies en stellingen. Die hebben we op een rij gezet.

(Bovenstaande informatie, die deels ook op Internet www.sdnl.nl/advocadur.htm staat wordt tegen betaling van de kopiekosten aan advocaten, rechters politici en andere belanghebbenden verstrekt)


Jurilet boeken worden in de openbaarheid gebracht door:
Stichting/Uitgeverij Jurilet
Keppelseweg 27
7031 AR Wehl
Tel.: 0314-682870 en Fax: 0314-682871
E-mail: advocadur@hetnet.nl

Jurilet specialiseert zich in uitgaven waarin juridisch letsel centraal staat.

© De inhoud van het boek en alle informatie van en over de stichtingen Advocadur en Jurilet mag worden overgenomen