Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

De Nederlandse advocatuur onder vuur
Schokkend, onthullend, tragisch is het boek van Stichting Jurilet..!!

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Het rechtssysteem in ons land vertoont veel mankementen

Lees het boek van drs. Harry Teernstra RECHT IN DE OGEN GEKEKEN, waaruit blijkt dat de advocatuur, rechtbanken, gerechtshoven en tuchtraden een aaneengesloten kartel vormen dat zich richt tegen de burger die schade geleden heeft door elitaire bolwerken als het medisch circuit, banken, verzekeraars en vooral de Staat der Nederlanden. Dit als het directe gevolg van de oekaze van de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden: "Dat geen jurisprudentie mag ontstaan waarbij het advocaten strafbaar verboden wordt om te liegen, bedriegen, misleiden, lasteren, smaden vervalsen, karaktermoord en meineed te plegen in een rechtsprocedure in het belang van hun cliënt. Zie: Het Juridisch kartel. En wat doet de NMa ?? Weer niets ?? Is die ook al belangenverstrengeld ? Info: Advocatenorde en de tuchtrechtspraak.

Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn
Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.


Klik op de foto voorde weergave van het interview van Harry Teernstra met Rob Brockhus over de motivatie onbezoldigd zich in te spannen voor verbetering van recht en democratie


Introductie van het boek Recht in de ogen gekeken

RECHT IN DE OGEN GEKEKEN


Doen en laten van rechters en advocaten
In gevecht met de hoeders van ons recht

Een eerste balans van juridisch letsel
Deel II in de serie
"Met Recht een ander gewicht in de schaal".


Jurilet boeken worden in de openbaarheid gebracht door:
Stichting/Uitgeverij Jurilet
Keppelseweg 27
7031 AR Wehl
Tel.: 0314-681196
E-mail: advocadur@hetnet.nl

Jurilet specialiseert zich in uitgaven waarin juridisch letsel centraal staat.


Auteurs deel 2         : Vrienden van de stichting Advocadur en Jurilet
Tekstadviezen          : Stichting Advocadur
Redactie/bewerking/vormgeving	: Vrienden van de St. Jurilet
Binnenwerk, zetwerk, drukwerk  : St. Jurilet
(copyright)           : ©Jurilet

Door uitgeverij Stichting Jurilet

  © De inhoud van dit boek en alle informatie van en over de stichtingen Advocadur en Jurilet mag worden overgenomen


"Doen en laten van rechters en advocaten, een eerste balans van juridisch letsel. Want je laat je toch door een advocaat verdedigen om de lasten van het proces een beetje van je af te wentelen. Maar het tegendeel gebeurde. Nooit eerder heb ik zulke grote zorgen om het proces gehad als sinds de tijd dat u mijn belangen behartigt". Uitspraak van de hoofdpersoon Joseph K. uit het boek "Der Prozeß" van Kafka (uitgegeven in 1925).

"Mijn grootste tegenstander is degene die mij bij moet staan: mijn advocaat!" Verzuchting geslaakt en opgeschreven door honderden mensen, die zich tot de stichting Advocadur gewend hebben en wenden. Het boek Recht in de ogen gekeken ook op cd-rom

Bij dit boek en bij aan alle andere boeken "Met Recht een ander gewicht in de schaal" wordt een cd-rom met gegevens over het Nederlandse rechtsbedrijf aangeboden. De cd-rom is het resultaat van vele jaren werk van de stichting Sociale Databank Nederland die een grote site op internet heeft. De cd-rom biedt de rechtszoekende burgers, juristen, journalisten en politici en verzekeraars een enorme hoeveelheid behartigenswaardige feiten en informatie over rechters, advocaten, juridisch letsel, kortom een unieke mogelijkheid om het Recht recht in de ogen te kijken.

  Recht in de Ogen gekeken

Want je laat je toch door een advocaat verdedigen om de lasten van het proces een beetje van je af te wentelen. Maar het tegendeel gebeurde. Nooit eerder heb ik zulke grote zorgen om het proces gehad als sinds de tijd dat u mijn belangen behartigt. (Uitspraak van de hoofdpersoon Joseph K. in Der Proze▀ van Franz Kafka uitgegeven in 1925. Ook nu, in 2001 maken mensen zich door het doen en nalaten van hun advocaten grote zorgen. Dat is de boodschap van Recht.in de ogen gekeken, een onthullend verhaal, een kritisch document waarin het rechtsbedrijf beschreven wordt vanuit het perspectief en het rechtsgevoel van een mens die Recht zoekt. Het verhaal is zo herkenbaar en gedetailleerd dat voelbaar wordt wat juridisch letstel is.

Het boek heeft een ontluisterend beeld van wat ons rechtsbedrijf om het lijf heeft als de leugens verstommen, het imago verbleekt, de toga uitgaat; de fašade wegvalt en recht en waarheid zichtbaar worden 'Voor wie recht zoekt is dit boek zonder meer aan te raden. Het is verplichte literatuur voor rechters, advocaten, rechtswetenschappers, politici, journalisten en andere personen die zich beroepshalve met ons aller Recht bezig houden.

Uitgeverij Jurilet

ISBN 90 805373 22