"Boekbesprekingen en titellijst van boeken die relevant zijn wat betreft de inhoud van de Sociale Databank Nederland"


Boekenplank . . . . . Homepage Burhoven . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Zinloos juridisch geweld

'Dit verhaal gaat over een klokkenluider van de Amsterdamse politie die de eerste tien jaar van zijn loopbaan gewoon werkt en functioneert. Nadat hij is bevorderd tot leidinggevende groepscommandant meldt hij echter een aantal ambtelijke niet functionerende, feitelijk corrupte collega's bij zijn chefs. HIJ echter wordt nu verweten geen leiding te kunnen geven en gaat de ambtelijke molen in. Met veel pesterijen op zijn werk, vooral van bovenaf met beoordelingen vindt men uiteindelijk na een negen jaar 'iets' tegen hem? Zijn chefs en in casus de korpsleiding buiten dit nu geheel uit in ambtenaarrechterlijke zin om hem uit het korps te verwijderen. De ambtelijke beschuldigingen die hem ten deel vielen zijn nooit of te nimmer door enig hard bewijs gestaafd.

Door het bedrijf politie vindt dan een gigantische misleiding ten opzichte van de rechterlijke macht plaats. En de vraag is dan ook, hoe vele malen wordt dit dan niet zo gedaan in de praktijk? De lezer zal verbijsterd reageren over hoe een zaak door de zogenaamde betrouwbare overheid ZELF volledig in scène wordt gezet en opgebouwd. En uiteraard na een juridische strijd van bijna 10 jaar, wint de korpsleiding Dit dan ook, 'het recht van de sterkste' gaat immers ook bijna altijd op! Ook en met name ten overstaan van de rechter. Ingediende strafklachten tegen zijn chefs, in verband met het grote smadelijke en chantabele karakter tegen hem worden natuurlijk ook niet door justitie en Gerechtshof gehonoreerd. Ook zij vinden immers dat het recht van de sterkste voorrang moet vinden. En degenen die het eigen brood bakken en zelf consumeren, zullen ook altijd het eigen woord spreken. En ondertussen plegen zij allen een ware karaktermoord op het voor hen gemakkelijke slachtoffer in de uitoefening én uitvoering van dit zinloze juridische geweld!

Alle goedbedoelende advocaten en andere hulpverleners ten spijt. Het boek geeft ook nog een aardig inzicht in het waarom iemand buiten zijn schuld in de WAO kan belanden. Ook de conclusies die aan het einde worden getrokken over de 'Overheid' zijn schrikbarend te noemen. De politiek in brede zin kan hiervan dan ook nog eens leren, áls zij dat al zouden willen dan, want we weten het, het énige dat daarin nog telt is de (partij)politieke prestatiedwang. Het grote gif in de huidige moderne maatschappij waarbij velen reeds ongeneeslijk ziek lijken te zijn. Dit boek is aldus een must voor allen die werkzaam zijn bij politie, justitie, advocatuur, politiek én de rechterlijke macht. Maar óók voor de geïnteresseerde leek. U, de burger in de straat. Immers een ieder kan dit overkomen en velen overkomen dit ook nog steeds, slachtoffers van:

ZINLOOS JURIDISCH GEWELD in vele gradaties. Waarvan het bestaan daarvan ondubbelzinnig in dit boek dan ook wordt AANGETOOND!

ISBN: 90-77668-13-6 (Uitgeverij Bergboek)

BEKNOPTE UITLEG VAN BOEK ZINLOOS JURIDISCH GEWELD.

WAAROM u dit boek beslist zou moeten lezen? In de 'geest van dit boek' gesteld:

Omdat u, als JURIST in meest brede (bedrijfs-)zin, maar zéker werkzaam als advocaat, als (hoofd-)officier van justitie, als RECHTER in welke juridische hoedanigheid en discipline ook, hiervan kunt leren. En vooral ook de AANKOMENDE JURISTEN (studenten-recht) zullen dit boek in feite in hun studiepakket moeten opnemen! (let op: het is 'vakliteratuur'!) Ook met name de professoren, juristen DESKUNDIGEN vaak op tv met een juridische stellingname worden dit boek ten zeerste AANBEVOLEN….

Eén voorbeeld uit boek, b.v. het zogenaamde 'opportuniteitsbeginsel' van de OvJ's en Gerechtshoven om al dan niet tot onderzoek/vervolging over te gaan, wordt aangemerkt als een zuiver 'corrupt systeem' in onze rechtspleging, dat nu door de Tweede Kamer dan ook afgeschaft dient te worden.

Omdat u als politieman/vrouw in welke hoedanigheid van zeer hoog tot laag hier KENNIS VAN MOET NEMEN én HEBBEN.

Omdat u als HULPVERLENER, UWV, CWI, gemeenteambtenaren Sociale Dienst, reïntegratiebureaus, psychologen, NATIONALE OMBUDSMAN(NEN) etc. in welke hoedanigheid en discipline ook, hier ook van moeten weten.

Omdat u als P O L I T I C U S tevens dit onderwerp onder de knie MOET hebben, vóórdat u over verdere maatschappelijke onderwerpen ook maar enigszins kunt en eigenlijk zelfs nog mág meepraten en vooral beslissen. IMMERS:

WE HEBBEN HET HIER IN DIT BOEK OVER DE BASIS VAN ONS RECHTSSYSTEEM, POLITIE, JUSTITIE éN RECHTERLIJKE MACHT en dezen nu worden in dit boek aangewezen ALS DE GROTE HOOFDDADER VAN HET TOEPASSEN VAN ZINLOOS JURIDISCH GEWELD.

En als dit rechtssysteem al niet meer naar behoren functioneert dan kán de rest van de maatschappij ook niet meer naar behoren functioneren… Als politicus en- of (top)bestuurder zult u hieraan verder maling hebben, blijkt steeds weer, van welke partij dan ook en zult u dit boek absoluut niet WOORD VOOR WOORD willen lezen, WANT U ZULT NIET (NOOIT) WILLEN WETEN! In het gunstigste geval wilt u een beknopt verslag nog wel willen hebben op enkele A-viertjes, 'dan weet u er ook van en kunt u ook 'meepraten'….. (ggrrrr…. DIE werkwijze) alsof u dit van het grootste belang vindt in een 'Parlementaire enquête' b.v. maar die zijn juist de grootste lachertjes en leugenachtige gebeurtenissen, theaters van deze tijd, laat ook het boek hierover geen onduidelijkheid bestaan (o.a.)….

Echter, dames en heren politici, het 'leven láát zich niet vangen in enkele A-viertjes'! Zo functioneert de politicus van heden dagelijks echter wel, MAAR:

Dáár lacht de gewone man en vrouw in de straat, zo'n 14 miljoen mensen (kinderen nog maar niet meegerekend) ook echt hartelijk om. Immers vertrouwen is er in het geheel niet meer in de parlementaire 'democratie' van heden, anno 2000 en verder. En alle burgers, U DE LEEK die het boek wél met aandacht aan het lezen is, die wéten ook dat het vertrouwen in politie, justitie en VOORAL RECHTERLIJKE MACHT volledig weg is, niet meer bestaat en ook nooit meer zál kunnen bestaan.

Desondanks zelfs de goede wil maar volledig vergeefse poging en gedachte van enkelen in de maatschappij van 'WIJ gaan dat wel even veranderen…!' Dit is namelijk niet meer mogelijk, we zijn al 'te ver heen' en daarover laat het boek ook geen enkele onduidelijkheid over bestaan. Deze nieuwe 'politieke mensen' en ook hun kiezers blijven nog slechts in wanhopige sprookjes geloven.

Nog buiten alle andere BOEKEN en gebeurtenissen vermeldt op deze internetsite van de Stichting Sociale Databank Nederland. En die gelet op bovenstaande alinea's ook geen andere uitkomst en vooruitgang en goede wil van juist de politici EN AMBTENAREN VAN POLITIE, JUSTITIE EN VOORAL RECHTERLIJKE MACHT over een breed front en overheidsdienaren vooral in de top, ten gunste van U, de Nederlandse 'gewone man en vrouw' en ook U, de belastingbetalers laten zien. Een enkele uitzondering ten goede nog van enkele (top) ambtenaren en/óf bestuur-ders en onderzoekers dan daargelaten. Ook dáárover is het boek echter duidelijk.

Dáárom juist zou u dit boek eens goed, woord voor woord, vooral de conclusies en het nawoord moeten lezen….. En u, POLITICI en overige ambtenaren en TOP-bestuurders, zullen niet meer, nooit meer, met de ongefundeerde kreet kunnen aankomen: 'Ja maar ZIJNE HEILIGHEID de RECHTER heeft hierover toch beslist'? Dán is alles goed…. Nou nee, dáárover juist ook laat dit boek geen ambtelijke spaan zelfs meer heel van deze 'rechterlijke beslissingen'…. Deze zijn nooit meer te vertrouwen. Echter alleen de 'leek' die dit boek leest zal dit begrijpen, 'hunne heiligheden de rechters zélf' nooit (willen)….

KLOKKENLUIDEN

Noemen we dit alles, maar ook dáárover is het boek zeer somber, wordt namelijk in Nederland nooit 'klokkenluider' want je wordt van de ene ambtelijke hoek in de andere getrapt en met ambtelijke liefde en grote totaal ONDESKUNDIGE inzet nog vaak van vooral de RECHTERLIJKE MACHT en soms ook (onwetend of NIET WILLEN weten ook) van politici…. En als je politici in de Tweede Kamer b.v. als 'klokkenluider' op de hoogte stelt, lees het boek! Hoe je van het ambtelijke kastje naar de ambtelijke muur wordt gestuurd… Wát een puinhoop daar! Overigens benoemt en duidt het boek Zinloos Juridisch Geweld ook nog op een aantal, óók hier op deze site al genoemde, zaken van bekende KLOKKENLUIDERS aan. Alle zaken hier genoemd kunnen overigens als:

ZINLOOS JURIDISCH GEWELD AANGEDUID WORDEN.

Overigens een gunstig voordeel voor u: Het boek valt onder 'vakliteratuur' zodat allen die dit bedrijfsmatig kunnen aanschaffen, dit belastingtechnisch kunnen doen.