Briefwisseling tussen ing. W.E. Janze en D'66 raadslid B.J. Robbers

Geboorteoverschotten . . . Ing. W.E. Janze Stellingen en theorieën . . . . . SDN

Door: Ing. W.E. Janze
Venetiëhof 131 - CSE
(KNSM-deel van het IJ-eiland)
1019 NC Amsterdam - Zbrg
Telefoon: (020) 4 192 206


          D'66 gemeenteraadsfractie Amsterdam
          Stadhuis, kamer 2 227
          1011 PN Amsterdam

          t.a.v. de weled. Hr. B.J. Robbers


Amsterdam, wo. 21 mei 1997


  Betreft: de (doodgezwegen) overbevolking in de wereld en zeker in Nederland en zelfs in Amsterdam, waar ze natuurgebieden gaan vernietigen t.b.v de bevolkingsexplosie.Geachte heer Robbers,

De politici worden overstelpt met post, maar mijn brief prikkelde U zo, dat u reageerde. Bedankt. Tot mijn schrik en verbijstering blijkt inhoudelijk uit uw brief, dat U weinig van het betreffende onderwerp af weet. Ik ben een goed docent, dus kom rustig eens langs. Ik heb hier nog al wat rapporten liggen, die voor U "nieuw" zijn.

Het Dennis Meadows - MIT-rapport verscheen al in 1972 en hun evaluatierapport 'Beyond the limits' (De grenzen voorbij) in 1991 en bijvoorbeeld het CDA-rapport "Schepping en Rentmeesterschap" in 1993. Al deze rapporten en die van anderen geven als oorzaak voor wat Koningin Beatrix "De vernietiging van de aarde, als stil drama" noemde:

 • de extreme bevolkingsexplosie die ons aardbolletje nu teistert
 • de extreme aanbidding van de economische groei.

Ik weet, dat mijn artikel geplaatst gaat worden in een tijdschrift; en of mijn artikel over een absoluut TABOE ook in de landelijke pers is gepubliceerd weet ik niet, want alleen de Volkskrant liet mij weten het niet te zullen opnemen. Zo'n opmerking als "blijkbaar niet geplaatst" zegt misschien iets over uw wetenschappelijk niveau.

Er zijn onderzoekers die het aannemelijk vinden dat er dit jaar zo'n tienduizend plant- en diersoorten zullen worden uitgeroeid door de mens, de extreem overbevolkende mens. Al deze plant- en diersoorten hebben genen, die afwijken van de mens en hebben derhalve geen stemrecht, ook geen UN en zelfs geen handvest van de uitstervende genen, anders dan de mens en "dus" treurt u, dat in 1995 er 68.229 mannen en 67.446 vrouwen zijn overleden in Nederland, want zij hadden stemrecht.

Ook in uw politieke visie zal toch het CDA niet bestempeld worden, als een revolutionaire groepering en toch pleiten zij voor geboortebeperking !!!!!!! Niet meer dan 8.000 miljoen mensen op ons aardbolletje, en deze mogen niet meer gaan verdienen als f 50,- per maand en anders gaat de zaak razendsnel kapot. Uw "visie" getuigt dan ook van een analfabetisme waarvan ik het bestaan niet kon bevroeden. Waar is het D'66-rapport waar U uw visie voor uw kindskleinkinderen uit put? Ik denk dat ze U gaan vervloeken en terecht, bezien vanuit hun visie.

Van mij mag U een rabbijn uitlachen omdat U de thora (wet: 5 boeken van Mozes) te oud vindt, en een dominee mag U ook belachelijk maken omdat de bijbel ruim 1500 jaar geleden is opgetekend en de ayatollahs, want hun Koran is niet veel jonger. Alle politieke brallers verdienen nu al bijna een kwart eeuw goudgeld aan hun geouwehoer t.a.v. de baanloosheid (werkloosheid) zonder resultaat, en elk van de artikeltjes die mijn briefpapier sieren kunnen vandaag opnieuw gepubliceerd worden.

Massawerkloosheid in Nederland wordt gedefinieerd bij 200.000 geregistreerde werklozen en dat aantal haalde we al in 1975 (206 000). Politieke brallers moeten m.i. dan ook hun ogen uit hun bolle koppen schamen, dat de massawerkloosheid nu al drie keer zo lang duurt als die van de dertiger crisisjaren. Een opmerking, dat de bijlagen niet van gisteren, doch van eergisteren zouden zijn, getuigt opnieuw van uw ongeschooldheid. Helaas. Zo'n drie miljoen, hier gastvrij ontvangen buitenlanders en hun kinderen terroriseren verhoudingsgewijs onze samenleving (zie gevangenisbevolking) en U "verkoopt" dat als: "om op een goede manier met elkaar samen te leven". Wonderbaarlijk.

Wilt U mij helpen? Help mij a.u.b., bel Mr. H.A.F.M.0. van Mierlo (6241734) en bel Mr. B.0. Dittrich (6641095) en geef me toch het D'66-bewijs, dat door een groeiende bevolking in Nederland/wereld er minder plant- en diersoorten zullen worden uitgeroeid. Wat zult U mij daar blij mee maken, met zo'n D'66-bewijs. De Nederlandse overbevolking wordt voor 80 % veroorzaakt door de [*] buitenlanders, overbevolkt in hun eigen land en "gewoon" doorgaan met overbevolken van mijn land en ondanks het TABOE stel ik dat aan de orde, ook op bijeenkomsten georganiseerd door allochtonen [*] : uitspraak van de senator Ir. M. Bierman (5270600)

Het kostte pijn, ik ben invalide, om trappen te beklimmen om je stem uit te brengen, net als een kwart miljoen andere Amsterdammers. En wat blijkt, zowel de voorstanders van natuurvernietiging als de tegenstemmers bleken door een handjevol politici verneukt te zijn, ondanks een extreme handtekeningdrempel had dat handjevol lieden ons voor Jan met de korte achternaam naar de stembus laten gaan. Wethoudsters en andere politici zag ik juichen en zoenen, want zij gingen een natuurgebied vernietigen, hoi, hoi, hoi .......

Mensen met hersens weten al langer, dat er niet te weinig huizen zijn maar TE VEEL MENSEN.

Ruim TWEE MILJOEN mensen zijn in Nederland uitgestoten uit het arbeidsproces (baanlozen + arbeidsongeschikten + vutters), niet zij, deze groep, maar de politici moeten nodig geschoold worden.

Wat let U? Bel 4192206

Met vriendelijke groet,


Gemeenteraadsfractie Amsterdam               X
               X 15 mei 1997
               X
  De Heer W.E. Janze
  Venetiëhof 131-C5E
  1019 NC Amsterdam


  Geachte heer Janze,

  In reactie op uw schrijven d.d. 13 april 1997, dat wij overigens pas op 10 mei ontvingen, het volgende:

  De merkwaardige koppeling die U legt tussen de aantasting van natuurwaarden en het Nederlandse vreemdelingenbeleid doet ons zeer onaangenaam aan. Datzelfde geldt voor de manier waarop U de afschuwelijke dood van zes mensen in Den Haag bagatelliseert. De krantenartikelen die U als bijlage meestuurt suggereren actualiteit, maar zijn in feite flarden oud tot zeer oud nieuws. Het ingezonden stuk is, en dat kan nauwelijks verbazing wekken, blijkbaar niet geplaatst.

  Iedereen is het erover eens dat we zuinig moeten zijn op onze leefomgeving en op de natuur, maar dit streven moet wel verenigbaar zijn met andere zaken die belangrijk zijn om op een goede manier met elkaar samen te leven. Het maatschappijbeeld dat uw brief oproept is niet wat ons voor ogen staat.

  In de veronderstelling uw schrijven zo voldoende te hebben beantwoord,

  met vriendelijke groet,


  Bart J. Robbers