Nederland is overvol

Geboorteoverschotten . . . Ing. W.E. Janze Stellingen en theorieën . . . . . SDN

Door: Ing. W.E. Janze

Copy Gras: uitgaven van 'De Groenen'
p/a Iepengaard 34
5051 ZM Goirle

Vroeger werd je lid van de NVSH om op een vertrouwde en relatief goedkope wijze aan veilige condooms te komen. Slechts een beperkt aantal mensen was kernlid. Zij bezochten de vergaderingen en zij zorgden ervoor dat de opvolger van de Nieuw-Malthussiaanse bond kon functioneren. Als wij destijds ageerden tegen de repressie van de RK-priesters, die op ongehoorde wijze druk uitoefenden op de vrouwen om min of meer constant zwanger te zijn, dan kon dat eventueel wel wat weerstand geven, maar nimmer werden we toen uitgescholden voor fascist of racist. Rond 1900 telde Nederland ongeveer vijf miljoen inwoners, en door de "Ga heen, en blijf u constant vermenigvuldigen-mentaliteit" is dit binnen een luttele honderd jaar helaas verdrievoudigd.

Wat de NVSH (volgens Fons Jansen is dat de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) met ons milieu van doen heeft? Niet meer zo veel. De meeste Nederlandse vrouwen beperken zich tot een klein kindertal; en worden veelal pas op latere leeftijd zwanger. Statistici weten dat dit laatste zeer belangrijk is voor het indammen van 'n bevolkingsexplosie.

Nee, tegenwoordig importeren we jaarlijks tienduizenden mensen in ons overvolle landje. In hun eigen land zijn ze overcompleet, en wanneer zij hier zijn gaan zij helaas "gewoon" door met het op deze aarde zetten van veel en veel te veel kinderen. Helaas zijn er in Nederland ook nog mensen, zoals Christy Duyvelaar (zie Gras 94-5) die glashard blijven suggereren dat deze import geen kwaad kan voor ons milieu, en dat er daardoor niet meer plant- en diersoorten zullen worden uitgeroeid. Dat mensen met zulke redeneringen lid kunnen zijn van een milieupartij is mij een raadsel. Het ontbreekt er nog maar aan dat de Groenen een pleidooi gaan houden om de kinderbijslag drastisch te verhogen, om op deze wijze onze exponentiële bevolkingsgroei te stimuleren. Of zou men bij de Groenen een verbod gaan eisen op de verkoop van voorbehoedmiddelen, zoals dat ook in Roemenië ten tijde van Ceausescu is gebeurd.

Ik zal wat citaten geven uit de literatuur:

 1. Al in 1968 schreef Paul Ehrlich "De Bevolkingsexplosie" (Elsevier nr. 70 van 1971), waarin hij ons waarschuwt voor de catastrofale gevolgen.
 2. Het Dennis L. Meadows-Rapport van 1972 "Limit to the Growth" (Club van Rome) gaf destijds al een schokeffect, omdat men zich voor het eerst realiseerde dat de mens in staat was om dit aardbolletje onherstelbaar kapot te maken.

Kort gezegd komt hun analyse er op neer, dat er teveel mensen zijn op deze aarde (bevolkingsexplosie) en dat deze mensen ook nog eens te rijk zijn geworden. (economische groei aanbidding). In zijn inauguratierede (UvA) stelde Prof. Dr. Lucas Reijnders (milieukunde) het ondubbelzinnig: "Nederland biedt slechts ruimte aan drie miljoen mensen met het huidige welvaartsniveau." Hij pleitte dan ook dat de Nederlandse vrouwen niet meer dan anderhalf kind per vrouw - dus niet meer dan drie kinderen per twee vrouwen -zouden baren, zodat in 2089 Nederland 7,7 miljoen mensen zou tellen, en honderd jaar later 2,7 miljoen.

Er zijn mensen, heus ik ken ze, die beweren dat je de ruim 15,4 miljoen Nederlanders zo kunt heropvoeden, dat ze nog maar twintig procent gaan consumeren dan ze nu doen; zodat ons ecosysteem niet verder wordt aangetast. Dat zijn ook de mensen die menen dat je panters, tijgers en leeuwen samen Vrij kunt laten rondlopen tussen de mensen in de dierentuin, omdat zij menen dat ze de katachtigen zo kunnen heropvoeden dat deze spontaan vegetariër gaan worden.

Jaar in jaar uit waarschuwen de Verenigde Naties ons voor een steeds extremer wordende overbevolking. Dit jaar komen er weer zo'n honderd miljoen van die "beesten" bij, en toch liegen de politici ongestraft, dat de mens "onderontwikkeld" zou zijn. In Trouw van 14 mei 1990 hebben we onder andere kunnen lezen, dat de VN er rekening mee houdt, dat ons aardbolletje binnen afzienbare tijd overwoekerd zou worden met veertienduizend miljoen alles vernietigende mensen, hetgeen veel erger zal zijn als welke sprinkhanenplaag dan ook, in welk heilig boek omschreven. Het tweede MIT-rapport "De grenzen voorbij" is min of meer doodgezwegen, maar waarschuwt ons terecht opnieuw voor deze bevolkingsexplosie.

Het CDA-rapport "Schepping en Rentmeesterschap" geeft nog wat hoop door te stellen: dat er ondanks de huidige gigantische milieuvernietiging de Aarde duurzaam kan worden bewoond, mits de vrouwen zich beperken tot twee kinderen, de wereldbevolking zich daardoor zal stabiliseren bij achtduizend miljoen mensen, en het per capita inkomen (inkomen per hoofd van de bevolking) zich zal beperken tot $ 350 per jaar, dus zo'n f 50 per maand.


Ecologie

Na het vernederen (mentaal en financieel) van de WAO'ers door het Nijenrode-socialisme, ben ik voor het eerst van mijn leven naar een politieke vergadering gegaan. Zo hield de PvdA (ik noem dat meestal de partij van de vijfdaagse arbeid, omdat ze weigeren het ons resterende werk te verdelen) in Utrecht een hoorzitting over het Joegoslavië-drama. De hele zaal zat te trappelen om alle Joegoslaven naar Nederland te halen. Ik niet !! Ik nam het woord en vroeg de aanwezige ministers en onderministers of zij misschien wisten welke plant of dier ervoor verantwoordelijk gesteld kon worden voor onze milieuvernietiging. Zo zij die plant kenden, zouden zij dan de Westlandse of Aalsmeerse tuinders stimuleren om nog meer van die planten te kweken, of zouden zij de importeurs van deze allesvernietigende plant subsidie geven?? En zo het een dier is, dat ervoor gezorgd heeft dat Nederland de hoogste gifbeltdichtheid ter wereld heeft, zouden zij de Veluwse pelskwekers dan subsidiëren om nog meer van dat soort dieren te fokken en op ons milieu lost te laten ? Ik was daar de enige die het opnam voor de ecologie !!

Voor mij is het niet te begrijpen dat er mensen zijn, die Nederland steeds verder willen overbevolken, om vervolgens te gaan brullen dat de Vietnam-weide in het Amsterdamse Bos wordt kaal geslagen ten behoeven van tennisbanen. Als je de grenzen niet sluit, en vervolgens weer stennis gaat maken, omdat men bij Amsterdam een deel van het IJsselmeer wil dempen, dan noem ik dat hypocriet, als schijnt dit laatste in de politiek "normaal" te zijn. Het groene hart onbebouwd willen laten, maar wel Nederland verder overbevolken, is een ecologisch catastrofale redenering.

Ik heb les gegeven in een aantal vakken, waaronder statistiek, en ik ben het met Churchill eens, die stelde: "Er zijn leugens, er zijn zeer grote leugens, en dan heb je ook nog statistiek." Terwijl iedereen weet dat bijna elke vierkante centimeter is bebouwd, (landbouw, bosbouw, huizenbouw, wegen, e.d.) waardoor de natuurgebieden zo geïsoleerd zijn geraakt dat daardoor plant- en diersoorten massaal uitsterven, "bewijst" Christy dat we maar 7,7 procent bebouwd terrein hebben (1985) en dat er "dus" nog niets aan de hand is. Op wereldschaal zou onze situatie een ecologische ramp zijn.

Het Statistisch Jaarboek 1994 leert ons dat Nederland nu al ruim 1,3 miljoen mensen herbergt die in het buitenland zijn geboren, illegalen niet meegeteld, en dat deze groep er voor verantwoordelijk is dat Nederland nu 1,1 miljoen kinderen moest opnemen waarvan een of twee ouders in het buitenland zijn geboren. De helft van de Amsterdamse schoolkindertjes komt van buitenlands ouders, omdat men hier '1gewoon" doorgaat met hun kinderaantal.

Ik heb nog een aantal harde cijfers. In het roomse Italië beperken de Italiaanse vrouwen zich tot 1,3 kind per vrouw, of anders gezegd nemen drie Italiaanse vrouwen gemiddeld vier kinderen, en dat onder de neus van de Paus. Voor de Spaanse vrouwen geldt hetzelfde, en voor Griekenland geldt het getal 1,5. Kijken we echter even over de Middellandse Zeen heen, dan slaat de schrik je om het hart. Marokko: 4,5 kind per vrouw, net als in Egypte. Voor Algerije geldt zelfs 5,4 kind per vrouw, en helemaal abominabel is het in Syrië, waar de vrouwen gemiddeld 6,7 kinderen ter wereld brengen (bron NIAS).

De voorzitter van de VARA stelde onlangs in zijn rubriek in de Volkskrant: "De grote boosdoener is de huiveringwekkende bevolkingsgroei in de wereld." en "Het is een illusie te denken dat het Westen deze stroom kan indammen, zonder eèn puur racistisch beleid te voeren. Een aantal, door de overheid gesubsidieerde instellingen, zoals Vluchtelingenwerk en zo'n vierhonderd advocaten zullen hun best doen om deze overbevolkten naar Nederland te halen. En als, als gevolg daarvan ons ecologisch systeem daaraan kapot gaat, dan zal het ze een zorg zijn, omdat deze groepen wel het Handvest van de rechten van de Mens hanteren, maar een handvest voor de rechten van de uitstervende plant- en diersoorten niet onderkennen. In ons duingebied zijn al zeven vlindersoorten uitgeroeid (complete gen-o-cide). Deskundigen schatten dat Nederland zo'n kleine veertigduizend organismen herbergt, en waarschuwen ons er voor dat de helft van de hogere soorten - de zoogdieren - met uitsterven wordt bedreigd. Door wie ?? Antwoord: ja precies, door de mens. Groenen wordt eens wakker en sluit de grenzen. We hebben nu toch wel genoeg afvalbergen en gifbelten ? Of niet soms ?

Aanbevolen literatuur:

 • De Bevolkingsexplosie (Dr. Paul R. Ehrlich, 1968)
 • Rapport van de Club van Rome (o.a. Dennis L. Meadows)
 • Nederland en de Grenzen aan de Groei (Blz. 68-74)
 • Dr. Maurice King in "Onze Wereld" Januari '92
 • Azuren Atlas (Elsevier 20-6-92)
 • Bevolkingsgroei en Milieu (Jhr. Mr. A.A. Loudon)
 • Is Nederland vol? (Elsevier 14-11-92)
 • Goed Rentmeesterschap Vergt Daling Kindertal (Ir. v.d. Wal, 1993)
 • Schepping en Rentmeesterschap (Wet. Inst. voor het CDA)
 • De Huizen zijn al gebouwd (Maarten Bierman) (Volkskrant 21-5-94)
 • God zij met ons (Marcel van Dam) (Volkskrant 19-1-95)

  Auteur: Ing. W.E. Janze (ex-docent algemene economie en statistiek)
  Venetiëhof 131 - CSE
  (KNSM-deel van het IJ-eiland)
  1019 NC Amsterdam - Zbrg
  Telefoon: (020) 4 192 206

  Datum: woensdag 9 november 1994
  Ref. 1: 1 februari 1995 File: Janze.cop