Prof.dr.ir. Anton F.P. van Putten analyseert haarfijn de makke in ons rechtssyteem

Van Putten . . EuroStaete . . Klokkenluiders <==> SDN . . Antecedenten . . Holland Promote

U hebt altijd recht op inzage van uw eigen dossier

U hebt altijd recht op inzage van uw eigen dossier, u hebt daarvoor nooit 'n
procureur nodig, u hoeft niet te motiveren waarom u inzage wil, en u hoeft
niets te betalen ! Zie de wettelijke voorschriften !

In het Nederlands Juristen Blad (NJB) van 17 juni 2005 staat een heldere omschrijving van de 'Stevens-Schipper-methode' over het valselijk opmaken van minuten, afschriften en grossen van beslissingen van meervoudige Kamers. Prof. A.F.P. van Putten doet onderzoek naar vonnissen van meervoudige kamers en verzoekt potentiële slachtoffers van rechterlijke dwaling de eerste en laatste bladzijde toe te zenden

  Beste SDN,

  Dit is wel het absolute dieptepunt van onze rechtsstaat.

  Minister Donner als ambtenaar met de leden van het OM ook als ambtenaar, waren ingevolge artt. 160 en 161 Sv verplicht aangifte te doen van de aan hen bekende feiten. Dit hebben ze dus nagelaten.

  Nader van toepassing, zijnde artikelen, zijn ook artt. 326 en 361 Sr met betrekking tot bedrog en wegmaken / verduisteren van bewijsmateriaal. Ze dienen ook het Proces-Verbaal van alle terechtzittingen op te vragen! (de enige kenbron)

  Het nieuwe artikel heet:

  Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten, M. E. van Putten-Veeken, B.A. en Prof. M.H.P.M. Van Putten Ph.D.

  Stichting Hollandpromote.com;
  P.O Box 1200,
  5602 BE Eindhoven.

SAMENVATTING

De ISO 9000 normen[1], opgesteld door het CEN, (Comité Europeén de Normalisation) geven een uitvoerige beschrijving van het gewenste raamwerk voor een organisatie of instelling, waarbij kwaliteitsborging centraal staat. Door middel van een reorganisatie van het rechtsbedrijf in 2002, heeft de Minister van Justitie te kennen gegeven, dat het rechtsbedrijf professioneler en efficiënter moet gaan werken.

Het doel van deze reorganisatie is een betere kwaliteit en grotere efficiëntie van de rechtspleging te bewerkstelligen. Daartoe is naast deze reorganisatie, een Raad voor de Rechtspraak ingesteld ter stimulering, bewaking, en verbetering van de kwaliteit van de rechtspleging bij de rechtbanken en gerechtshoven. Tevens is bij alle rechtbanken en gerechtshoven een Bestuur ingesteld met aan het hoofd een voorzitter en een directeur bedrijfsvoering. In deze introductie van het ISO 9000 kwaliteitsmanagement systeem, met in gedachten de Philips slogan: 'Letīs make things better', kan een systematische verbetering van de eindproducten worden bewerkstelligd.

Eindproducten van het rechtsbedrijf zijn vonnissen, arresten en beschikkingen. Deze worden in dit artikel aan een nader onderzoek onderworpen. Het blijkt dat het met de kwaliteit daarvan droevig gesteld is, zowel naar inhoud als naar opmaak en afgifte. Ten einde de kracht van het ISO 9000 kwaliteitsmanagement systeem te illustreren worden enkele aspecten daarvan besproken en geplaatst tegenover het huidige functionerende systeem [2]

  [1] ISO = International Standard Organization.

  [2] Een voorbeeld van een zelfstandig bestuurssysteem en ISO gecertificeerd, is het Kadaster.

  Dit artikel is nu aangeboden aan het blad "Trema" dat volgens het NJB hiervoor meer geschikt is.

  met vriendelijke groet,

  Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten