Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Open brief aan de minister van Justitie

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . J. Hop

Ministerie van Justitie
Mevrouw Mr. W. Sorgdrager
Den Haag

Ermelo, 26 januari 1998

Geachte mevrouw Sorgdrager,

Beleefd vraag ik uw aandacht voor enkele aspecten ter verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak in Den Haag t.b.v. de rechtzoekende burger door enkele vragen te stellen.

  Vraag 1.

Acht u het gewenst dat honderden rechterlijke ambtenaren hun bijbanen niet hebben opgegeven bij het gerecht waar zij als rechterlijk ambtenaar zijn benoemd?

  Vraag 2.

Kent u de aangifte tegen ca. 190 Rechterlijke ambtenaren in Den Haag die door de Hoofdofficier van Justitie in Almelo inmiddels is doorgestuurd naar het parket in Den Haag?

  Vraag 3.

Wat heeft Justitie inmiddels ondernomen om deze aangifte zo snel mogelijk te onderzoeken en af te wikkelen?

  Vraag 4.

Welke van de Rechterlijke ambtenaren waartegen aangifte is ingediend wegens het verzwijgen van hun bijbanen hebben inmiddels ontslag genomen of gaan ontslag nemen als rechterlijk ambtenaar bij de rechtbank/kantongerecht Den Haag?

  Vraag 5.

Acht u het gewenst dat twee plaatsvervangend landsadvocaten tevens Rechter-plaatsvervanger zijn bij de rechtbank Den Haag?

  Vraag 6.

Is er schijn van belangenverstrengeling als de landsadvocaat afkomstig van het kantoor de Brauw Blackstone & Westbroek het kort geding tegen de Geassocieerde Persdiensten bij de Rechtbank Den Haag achter gesloten deuren mag voeren terwijl collega advocaten van dit kantoor als rechterlijk ambtenaar zijn benoemd bij de rechtbank Den Haag.

  Vraag 7.

Zie vraag 6. Was het voor het kenmerk van een "eerlijk rechtsproces" niet beter geweest als de President van de Rechtbank Den Haag zich in deze zaak had verschoont en deze zaak had doorverwezen naar een andere rechtbank waar geen advocaten van de Brauw Blackstone & Westbroek als rechter zijn benoemd?

  Vraag 8.

Acht u het gewenst dat een medewerker van het Kabinet van de Minister President en de Ministerraad als Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag is benoemd?

  Vraag 9.

Acht u het gewenst dat medewerkers van het Ministerie van Justitie op jacht gaan naar rechterbijbaantjes in Den Haag en Rotterdam en nog geen ontslag nemen als rechtsplaatsvervanger bij andere gerechten voordat het bijbaantje in Den Haag of Rotterdam is veilig gesteld?

  Vraag 10.

Acht u het gewenst dat Rechterlijke ambtenaren bijbanen hebben bij verzekeringsmaatschappijen?

  Vraag 11.

Acht u het gewenst dat medewerkers van het Ministerie van Justitie tevens de functie van Rechter-plaatsvervanger mogen vervullen?

  Vraag 12.

Acht u het gewenst dat een advocaat van het Advocatenkantoor de Brauw Blackstone & Westbroek benoemd is bij de rechtbank Den Haag als Rechter-plaatsvervanger en zitting heeft in de Commissie Aantrekken Leden van de Rechterlijke Macht?

  Vraag 13.

Acht u het gewenst dat bij de Rechtbank den Haag de rolzittingen zich afspelen in de voor publiek hermetisch afgesloten ruimtes terwijl deze zittingen volgen de wet voor de burger openbaar toegankelijk dienen te zijn?

  Vraag 14.

Acht u het gewenst dat bij de rechtbank Den Haag de rolzittingen in strijd met de wet niet door een rolrechter worden gedaan maar door andere personen die geen rechter zijn. Komen alle zaken in Den Haag hiermee niet op illegale wijze op de rol terecht?

  Vraag 15.

Zie vraag 14. Acht u het gewenst dat rolzittingen openbaar door een rolrechter worden gedaan of wordt ook dit onderdeel verder uitgehold om controle van de burger op eerlijke rechtspraak onmogelijk te maken?

  Vraag 16.

Acht u het gewenst dat burgers nu tegen betaling van het wettelijk tarief van Dfl. 7,-- per aanvraag en Dfl. 0.40 per kopie afschriften kunnen krijgen van de bijbanenopgaven van Rechterlijke ambtenaren teneinde de Rechterlijke Macht in beweging te krijgen haast te maken de opgave van bijbanen serieus te nemen? Zie kamervraag en uw antwoord van het Tweede Kamerlid Hendriks.

  Vraag 17.

Acht u het gewenst dat bijvoorbeeld het Gerechtshof Leeuwarden, de Rechtbank Roermond, het kantongerecht Utrecht, het kantongerecht Deventer, het arrondissementsparket Almelo, het parket van de Procureur Generaal Den Bosch de burger die inzage wil hebben in het bijbanenregister van de Rechterlijke ambtenaren mogen wegsturen omdat inzage in het bijbanenregister op dat moment niet mogelijk is?

  Vraag 18.

Acht u het gewenst dat de burger die op deze wijze onrechtmatig is weggestuurd recht heeft op toezending van de gewenste bijbanenopgaven tegen betaling van het wettelijk tarief voor afschriften van openbare registers of mag de burger gedwongen worden door deze instituten honderden kilometers te reizen om deze registers op een ander datum in te zien en over te schrijven het betrokken instituut welgevallig?

  Vraag 19.

Acht u het gewenst dat een rechtbank gegevens die de burger uit het bijbanenregister heeft overgenomen in zijn laptop onder bedreiging laat wissen omdat overname van deze gegevens de betrokken rechtbank op dat moment niet welgevallig was?

Acht u het gewenst dat dezelfde rechtbank een maand later opnieuw deze burger verbood aantekeningen te maken uit het bijbanenregister omdat deze rechtbank zijn zaakjes kennelijk nog steeds niet in orde had?

Acht u het gewenst dat dezelfde burger maanden later bericht krijgt van deze rechtbank dat hij nu wel mag komen en aantekeningen van maken van het bijbanenregister? Is het redelijk dat de burger voor de derde maal moet afreizen naar deze rechtbank teneinde aantekeningen te kunnen maken van het bijbanenregister (welk register na maanden natuurlijk is geschoond van ongewenste bijbaantjes van hun rechters) of is het redelijk dat deze burger onmiddellijk een afschrift krijgt van dit bijbanenregister als compensatie voor eerder gemaakte kosten en tijd die hij aan deze inzage heeft moeten besteden?

  Vraag 20.

Acht u het gewenst dat bij rechtszaken een griffier op de zitting aanwezig is of wordt de wet RO verder uitgehold en is binnenkort een griffier niet meer nodig omdat de rechter achteraf de griffier wel zal doorgeven wat hij op moet schrijven in de notulen?

  Vraag 21.

Acht u het gewenst dat vragen van de burger aan de griffie worden beantwoord door de griffier met vermelding van naam initialen en titel?

  Vraag 22.

Heeft de Staatssecretaris van Justitie al antwoord gegeven aan de Commissie van Justitie van de Eerste Kamer wat zij denkt te gaan doen aan de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming waarbij deze organisatie de belangen van de moeder zwaarder laat wegen dan de belangen van de vader hetgeen leidt tot vooringenomen en partijdige rapportages ten nadele van de vader die te wensen over laten?

  Vraag 23.

Acht u het gewenst dat de Raad voor de Kinderbescherming een vader voor therapie naar het RIAGG mag sturen omdat hij een liedje zingt met zijn dochter of met haar door de stad fiets.

  Vraag 24.

Acht u het gewenst dat de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat rapporten over vaders als Show Trial gezien kunnen worden omdat de aanbevelingen worden aangepast aan hetgeen in de praktijk toch zal gebeuren? Acht u het gewenst dat de Raad voor de Kinderbescherming terecht van mening is dat vaders het gezag over hun kinderen niet kunnen krijgen omdat het zo zielig is voor een kind als het kind door vader bij school wordt opgehaald en andere kinderen door moeders en dat is volgens de Raad voor de Kinderbescherming niet goed voor kinderen?

  Vraag 25.

Hoe lang gaat het nog duren voordat de Raad voor de Kinderbescherming aan waarheidsbevinding gaat doen bij raadsrapportages over vaders teneinde de eerste stappen te zetten een einde te maken aan deze kinderroof door ongecontroleerde leugens, bedrog, oplichting en valsheid in geschrift in raadsrapporten over vaders?

  Vraag 26.

Waar kan een vader (Zaak X bij de rechtbank Den Haag) als niet-gezagsouder met zijn aangifte/melding kindermishandeling terecht?

Bij de politie? Nee.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming? Nee.

Bij de Nederlandse Rechter? Nee.

Moet hij dan contact opnemen met de Minister van Justitie persoonlijk om daar zijn zaak onder de aandacht te brengen en relevante bewijsstukken overleggen voordat de rechtbank Den Haag en de Kinderbescherming Den Haag iets gaan ondernemen om gegevens op juistheid te controleren?

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,  J. Hop.
  Joubertstraat 24,
  3851 DM Ermelo,
  Mobiel: 06-53710648
  E-mail j.hop3@chello.nl

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Met Recht Rot, zo denkt drs. N.C. Burhoven Jaspers over ons zogenaamde rechtssyteem
  Het curriculum vitae en ervaringen van drs. Burhoven Jaspers MBA
  Derde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Wim Kok
  Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae
  Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
  Sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld
  Brief aan minister-president Balkenende betreffende de Drie van Arnhem
  Een pittige brief aan de deken van de advocaten van Middelburg Mr. J.H. Brouwer
  Lezing van oud-raadsheer dr. mr. Wicher Wedzinga over bananenrepubliek Nederland

  Terug naar het begin


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-jus1.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer