Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brandbrief aan Mr. A. Jurgens, President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            5 januari 1998
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387       
Fax. 0413-490386

Verstuurd per fax 073 - 6816266 op 5 januari 1998.

Uw kenmerk: K84.96 (verw. Hof Amsterdam, nr. R11/95).


Betreft: Mijns inziens is Uw griffier mr. Lips-Reijn actief lid van de grootste criminele organisatie van Nederland.


  Aan: Mr. A. Jurgens,
  President van het Gerechtshof,
  Postbus 90155,
  5200 MG 's-Hertogenbosch.


  Edelachtbare heer Jurgens,

Heden 5 januari 1998 werd ik opgebeld door Uw griffier mr. Lips-Reijn. Zij vertelde mij dat U als President niet binnen het door mij gestelde termijn van 8 dagen schriftelijk zult reageren op mijn brief van 2 januari 1998, die U op 2 januari 1998 om 16.48 uur per fax 073 - 6816173 heeft ontvangen.

Zij vertelde mij dat Uw schriftelijk antwoord nog ten minste 2 maanden uitblijft. Ik heb haar tot 3 maal toe verzocht om dit op schrift te zetten en aan mij toe te sturen. Zij bleef echter weigeren om haar mondelinge uitspraak jegens mij op schrift te zetten. Zij weigert dat om daarmee de grootste mens- en milieuvernietigende criminele organisatie van Nederland behulpzaam te zijn.

Bijgevoegd vindt U:

 1. Mijn brief van 13 mei 1997 aan wnd. Hoofdofficier van Justitie mr. M.E.E.H. van Erve (5 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat onder leiding van mr. M.E.E.H. van Erve, het openbaar ministerie te 's-Hertogenbosch heeft kunnen uitgroeien tot de grootste mens- en milieuvernietigende criminele organisatie van Nederland. Uit die inhoud kunt U tevens opmaken dat ter verrijking van die criminele organisatie milieuofficier mr. G. Bos op 18 augustus 1992 op het parket te 's-Hertogenbosch samenspannende afspraken heeft gemaakt met:

 • Mr. G. Broeren, parketsecretaris bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.
 • Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal Inspecteur van VROM van Noord Brabant.
 • Mr. H. Artz, juridisch medewerker van de provincie Noord Brabant.
 • Mr. V. Ditters, hoofd algemene zaken van het Waterschap De Dommel.
 • P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.
 • H. van Dijk-Eerhart, milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode.
 • C. Kerstholt, hoofd van de afdeling B&M van de gemeente Sint Oedenrode.
 • G. van Aarle, milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.
 • I. Valk, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.
 • M. Saris, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.

Dit alles met als doel mij juridisch en maatschappelijk uit te schakelen. In dat overleg werd ten onrechte gesteld dat de gevaarsaspecten van de bij de Gebr. Van Aarle B.V. vrijkomende stoom zijn onderzocht en dat voor de impregneerinstallatie geen bouwvergunning is vereist. Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. zijn impregneerinstallatie (chemische procesinstallatie) kunnen oprichten zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en tot op heden in werking kunnen houden in strijd met de bestemming houtverwerkende bedrijven en in strijd met de voorschriften van de bouwverordening.

Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. een "Post Seveso" bedrijf kunnen oprichten temidden van burgerwoningen (14 woningen tussen 0 en 100 meter van het bedrijf) pal langs het ecologisch kerngebied van het Dommeldal, zonder te beschikken over een wettelijk vereist extern veiligheidsrapport die de verre omgeving van het bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als die in Seveso.

Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. vanaf augustus 1992 tot op heden onze omgevingslucht, onze grondeigendommen en ons oppervlaktewater kunnen verontreinigen met arseen en chroom VI besmette stoom en als zodanig met de zwaarste klasse aan kankerverwekkende stoffen. In dat overleg is tevens afgesproken dat wanneer er door mij een kort geding tegen de Gebr. Van Aarle en/of de gemeente Sint Oedenrode wordt aangespannen de milieuofficier van Justitie Mr. G. Bos daarvan onverwijld in kennis gesteld moet worden. Het zal U duidelijk zijn waarom.

In dat overleg is op voorstel van Dr. H.A.M.A. de Vries (regionaal inspecteur van VROM) tevens besloten dat burgemeester P. Schriek, G.G.D. arts H. Jans (een goede kennis van hem) als vertrouwensarts op mij af moest sturen. Dit alles met als doel om hem een medisch rapport te laten opstellen waaruit moet blijken dat ik voor minder rede vatbaar ben, zodat de rechter mij in de diverse nog lopende juridische procedures niet meer serieus behoeft te nemen.

Dank zij de hulp van de landelijke milieuorganisaties is deze in samenspanning afgesproken actie van Burgemeester P. Schriek mislukt. Vanaf dat moment is de Heer van den Biggelaar begonnen om iedereen uit onze woon- en leefomgeving tegen ons op te zetten met als doel het sociaal leven van mij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn ouders in onze buurt kapot te maken. Dit alles met de bedoeling ons uit onze woonomgeving weg te pesten om daarmee de zware georganiseerde misdaad rondom de Gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn. De Heer van de Biggelaar is familie van de Gebr. Van Aarle.

Als beloning voor deze misdadige praktijken mag ook de Heer van de Biggelaar van Burgemeester en Wethouders bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming en een houtverwerkend bedrijf oprichten en in werking houden in strijd met de bestemming zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning. Ook hiertegen wordt door de milieuofficier van Justitie Mr. G. Bos niet strafrechtelijk opgetreden.

Betreffende breed vertakte criminele organisatie heeft via o.a. dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. reeds geheel Nederland diffuus vergiftigd met enorme hoeveelheden arseen- en chroom-VI houdend kankerverwekkend gevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) van de metaalindustrie en ertssmelterijen.

Bij milieuofficier mr. G. Bos is bekend dat betreffend arseenzuur en chroomtrioxide de meest gevaarlijke niet afbreekbare kankerverwekkende stoffen zijn, die niet alleen kanker veroorzaken, maar ook de onvruchtbaarheid bevorderen en ons nageslacht verminken en erfelijk schaden. Met genoemde handelwijze van griffier mr. Lips-Reijn verleent het gerechtshof te 's-Hertogenbosch actief hulp aan bovengenoemde grootste criminele organisatie van Nederland.

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch is hiermee verantwoordelijk en aansprakelijk voor de totale vergiftiging van geheel Nederland omdat die weet heeft dat daardoor levensgevaar voor het gehele Nederlandse volk te duchten is, hetgeen de dood (door het krijgen van kanker) tot gevolg kan hebben. Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch is hiermee ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de jarenlange vergiftiging van onze woon- en leefomgeving met o.a. arseenzuur en chroomtrioxide (zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen) door dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle B.V.

Bovengenoemde criminele organisatie:

 • heeft reeds honderden levensbedreigingen jegens mij, mijn vrouw, mijn kinderen en ouders laten uitgaan.
 • heeft mij in elkaar geslagen
 • heeft gepoogd mij dood te rijden
 • heeft gepoogd om mijn huis in brand te steken
 • etc. etc.

Ook hiervoor is het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Mijn al 10 jaar lange strijd tegen bovengenoemde criminele organisatie:

 • heeft mij reeds vele honderden duizenden guldens aan privégeld gekost.
 • heeft 10 jaar lang alle vrije tijd van mij en mijn vrouw gekost.

Ook hiervoor is het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Betreffende criminele organisatie heeft aan de diffuse dumping van arseenzuur en chroomtrioxide via dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. nog niet genoeg verdiend. Om die reden heeft Uw griffier mr. Lips-Reijn nog 2 maanden de tijd nodig. Die tijd heeft zij nodig om tezamen met burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en ing. C. Kerstholt (hoofd milieuzaken) van de gemeente Sint Oedenrode de volgende criminele handelingen te verrichten.

Bijgevoegd vindt U:

 1. Artikel 17 lid 4a van het door de Raad der gemeente Sint Oedenrode goedgekeurde concept-bestemmingsplan "buitengebied 1997" (1 pagina).
 2. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de gebr. Van Aarle B.V. zijn in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes e.d. niet buiten het bouwvlak mag bouwen.

  Bijgevoegd vindt U verder:

 3. Blz. 54 uit het door burgemeester en wethouders aan de Raad der gemeente Sint Oedenrode voorgelegde verslag van het vooroverleg en verslag van de inspraak
 4. d.d. december 1997 (1 pagina).

  Uit die inhoud kunt U opmaken dat burgemeester en wethouders tegenover de Raad hebben verklaard dat artikel 17 lid 4a in het bestemmingsplan "buitengebied 1997" niet verandert, ten opzichte van het concept.

  Bijgevoegd vindt U verder:

 5. Artikel 17 lid 4a uit het bestemmingsplan "buitengebied 1997" (1 pagina).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode buiten medeweten van de Raad artikel 17 lid 4a zodanig hebben veranderd dat de gebr. Van Aarle B.V. zijn gewolmaniseerde tuinhuisjes e.d. buiten het bouwvlak mag bouwen. Uit vorenstaande is vast komen te staan dat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode hierover de Raad opzettelijk onjuist hebben voorgelicht.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om betreffend corrupt bestemmingsplan buitengebied 1997 deze maand nog ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad. Juist om die reden wil Uw griffier Lips-Reijn wachten met Uw schriftelijke reactie. Deze zware misdaad van Uw griffier mr. Lips-Reijn wordt door mij nooit getolereerd. Behoudens uw uitspraak vóór 10 januari 1998 zal ik deze zaak voorleggen aan de President en Procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij zal deze brief en mijn eerdere brief van 2 januari 1998 aan U worden overlegd.

Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan de minister van Justitie.
Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-hof2.htm In afwachting van Uw beslissing vóór 10 januari 1998, teken ik,


  Hoogachtend,


  ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en Veiligheidskundige

  
  
  
  
  
  
  
C.c.

 • Mw. W. Sorgdrager, minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage.
 • R.M. Brockhus, St. Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1270 EA te Huizen.


Bijlagen: Deze brief bevat een 4-tal bijlagen, bestaande uit 8 pagina's.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-hof2.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer