Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan de President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, wegens het niet nakomen van beslissing

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Aantekenen met ontvangstbevestiging.

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            2 januari 1998
Sint Oedenrode        tevens verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       073 - 6816173 
Fax. 0413-490386       op 21 december 1997 

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.


Mijn kenmerk: WRA/21127.

Uw kenmerk: K 84.96 (verw. Hof Amsterdam, nr. R11/95).

Betreft: Niet nakomen van beslissing in aangemelde zaak.


Aan:
  De President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch,
  Postbus 90155,
  5200 MG te 's-Hertogenbosch.

   

Edelachtbare heer,


In mijn beklag niet-vervolging heeft U onder kenmerk: K 84.96 (verw. Hof Amsterdam, nr. R 11/95) op 27 februari 1997 beslist dat voor zover het beklag betrekking heeft op Gebr. Van Aarle B.V. U de beslissing zes maanden aanhoudt.

Het termijn van 6 maanden, waarbinnen U volgens Uw eigen uitspraak had moeten beslissen, heeft U reeds met 4 maanden overschreden. Hiermede komt de integriteit van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ter discussie te staan. Dit vanwege het feit dat de Gebr. Van Aarle B.V. hierdoor zijn in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes en overige eindproducten van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch al 6 jaar lang heeft mogen laten staan in strijd met het vigerende bestemmingsplan zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

De Gebr. Van Aarle B.V. heeft als zodanig van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch al 6 jaar lang artikel 40 van de Woningwet, artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8.1 van de Wet Milieubeheer mogen overtreden. Bijgevoegd vindt U:

 • mijn bezwaarschrift van 28 december 1997 (kenmerk: AAR/28127) aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (bijlage 1),

 • mijn brief van 28 december 1997 (kenmerk: AB/28127) aan A.J.M. v.d. Biggelaar, Stichting Natuur en Milieu (bijlage 2).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de gebr. Van Aarle B.V. via de in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes en eindproducten in die 6 jaar zo'n 30.000 kg. Arseenzuur en 45.000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht heeft kunnen dumpen op een zodanige manier dat er op grote schaal levensgevaar voor een ander te duchten is, waarop de dood (middels het krijgen van kanker) kan volgen.

De gebr. Van Aarle B.V. heeft als zodanig van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch al 6 jaar lang artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht mogen overtreden. Behoudens Uw uitspraak binnen 8 dagen na heden (vóór 10 januari 1998) rest mij niets anders dan de conclusie dat U weigert uitvoering te geven aan Uw eigen beslissing.

Daaruit kan tevens de conclusie worden getrokken dat hiermee via het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch jurisprudentie is ontstaan dat iedereen in Nederland artikel 40 van de Woningwet, artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8.1 van de Wet Milieubeheer mag overtreden zonder daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd.

Daaruit kan ook de conclusie worden getrokken dat hiermee via het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch jurisprudentie is ontstaan dat iedereen in Nederland enorme hoeveelheden zwarte lijststoffen (zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht mag brengen zonder daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd.

Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan de minister van Justitie.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres:

irm-hof1.htm

In afwachting op Uw beslissing binnen 8 dagen na heden, teken ik,  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Mw. W. Sorgdrager, minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1270 EA te Huizen.

 

Bijlage:

 1. Mijn brief van 28 december 1997 (kenmerk: AAR/28127) aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (5 pagina's)
 2. Mijn brief van 28 december 1997 (kenmerk: AB/28127) aan A.J.M. van den Biggelaar, Stichting Natuur en Milieu te Utrecht (2 pagina's).


Milieu-onderwerpen

Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-hof1.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer