Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Verzoek om voorlopige voorziening, resp. schorsing bij rechtbank te 's-Hertogenbosch

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


  AANTEKENEN


  Aan: de President van de Arrondissementsrechtbank,
  t.a.v. mr. H.F.M. Hofhuis, sector bestuursrecht,
  Postbus 90155,
  5200 MG 's-Hertogenbosch.


Sint Oedenrode, 15 april 1998.


Tevens verstuurd per fax 073 - 6816371 op 15 april 1998.

Ons kenmerk: Big/15048/VV.

Betreft: Ing. A.M.L. van Rooij/Verzoek om Voorlopige Voorziening, resp. Schorsing van het besluit van 25 februari 1998 nummer 98.378, verzonden op 10 maart 1998, van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode, inzake F. v/d Biggelaar 't Achterom 5a.


  Edelachtbare heer Hofhuis,

Allereerst wil ik U kenbaar maken dat diverse griffiers binnen de Arrondissementsrechtbank de rechtspersoon ing. A.M.L. van Rooij, als directeur van het Ecologisch kennis Centrum B.V., verwarren met de natuurlijk persoon ing. A.M.L. van Rooij.

Om die reden wil ik U nadrukkelijk kenbaar maken dat ing. A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. opdracht heeft gegeven tot de beroepsmatige afhandeling van dit geschil en dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. recht heeft op vergoeding van de beroepsmatig gemaakte kosten waarvoor ing. A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon de nota krijgt toegestuurd.

  Motivatie verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing.

De gronden van dit verzoek zijn gelijk aan het per gelijke datum bij Uw afdeling ingediende beroepschrift. Het bijbehorende beroepschrift vindt U bijgevoegd (bijlage). De inhoud daarvan dient U hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Nu op grond van vorenstaande is vast komen te staan dat Burgemeester en Wethouders de Algemene wet bestuursrecht op diverse artikelen opzettelijk hebben overtreden met als doel F. v/d Biggelaar behulpzaam te zijn met het plegen van strafbare feiten (misdrijven), verzoek ik U het bestreden besluit van 25 februari 1998 en het onderliggende besluit van 5 januari 1998 te schorsen. Tevens verzoek ik U Burgemeester en Wethouders met een oplegging van een dwangsom van f.25.000,- per dag te verplichten tot het onmiddellijk elektrisch laten afsluiten en verwijderen van alle houtbewerkende machines uit de in geding zijnde opstal bij F. v/d Biggelaar, waarbij het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd is vastgesteld op f. 6.000.000,-.

Ook verzoek ik U Burgemeester en Wethouders te veroordelen in alle door cliënt gemaakte kosten als gevolg van hun opzettelijk handelen in strijd met de wet. Tevens verzoek ik U Burgemeester en Wethouders te veroordelen in de door het Ecologisch Kennis Centrum BV beroepsmatig gemaakte kosten die in opdracht van cliënt zijn gemaakt.

Verder verzoek ik U mij hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag en de datum van de hoorzitting af te stemmen met mijn zeer drukke agenda. Een afschrift van dit beroepschrift heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-48b.htm

Hoogachtend,

Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.
ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundigeBijlage: Bijbehorend beroepschrift van 15 april 1998, kenmerk BIG/15048/B (19 pagina's).

Machtiging.

Hierbij verklaart A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon dat hij A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gemachtigd tot het voeren van dit geschil en alle benodigde vervolgprocedures.

A.M.L. van Rooij

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige
Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-48b.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer