Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet gemeentelijke onroerende zaakbelasting

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            11 april 1998
Sint Oedenrode        verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       0413 - 478060  
Fax. 0413-490386       op 12 april 1998 

Afgegeven met bewijs van ontvangst op 14 april 1998.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.

TEVENS PERSBERICHT


Mijn kenmerk: Bel/11048/AJ.

Uw aanslagnummer: 4648 (1998).

Betreft: Bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor wat betreft de onroerende zaakbelasting voor eigenaren en gebruikers, belastingsoorten 4.1 en 4.2


Aan:
  Het hoofd van de afdeling Financiën
  en de gemeenteraad der gemeente Sint Oedenrode.
  Burg. Wernerplein 1,
  5492 GD Sint Oedenrode.


Geacht hoofd, weledelgestrenge raadsleden,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de betaling van f. 247,- aan onroerende zaakbelasting voor eigenaren en gebruikers en wel op grond van de volgende motivatie:

  Motivatie bezwaarschrift.

Al ruim 10 jaar lang misbruiken Burgemeester en Wethouders enorme bedragen aan gemeenschapsgelden voor criminele activiteiten via de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle B.V. (Ollandseweg 159) en F. van den Biggelaar ('t Achterom 5a). Wanneer ik aan dit college mijn onroerende zaakbelasting voor eigenaren en gebruikers zou afdragen dan ben ik op grond van het Wetboek van Strafrecht medeplichtig aan deze door Burgemeester en Wethouders gepleegde strafbare feiten.

Vanwege het feit ik niet medeplichtig wens te zijn aan de door Burgemeester en Wethouders gepleegde strafbare feiten wens ik de f. 247,- aan onroerende zaakbelasting voor eigenaren en gebruikers niet te betalen. Voor de inhoudelijke motivatie van mijn bezwaarschrift verwijs ik U naar de volle steekwagens aan bezwaarschriften, uitspraken van de Raad van State, Rechtbank en alle overige informatie welke Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad inzake de gebr. van Aarle B.V. en F. van den Biggelaar de laatste 10 jaar hebben ontvangen. Ik verzoek U al die informatie in dit bezwaarschrift als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Oproep aan de pers (media)

Hierbij roep ik de pers (media) op om aan dit bezwaarschrift maximale bekendheid te geven, zodat er een einde komt aan het al ruim 10 jaar lang crimineel handelen van de gemeente Sint Oedenrode en aan het daarmee samenhangende fysiek geweld, levensbedreigingen jegens mij en mijn vrouw en het vernielen van onze eigendommen. Hiervoor zijn de af te dragen gemeenschapsgelden namelijk niet bedoeld.

Geplaatst op internet.

Een afschrift van dit bezwaarschrift heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-46.htm

Een afschrift van dit bezwaarschrift heb ik verstuurd aan:

 • tr. R. Brockhus, hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1273 RJ Huizen.

Vertrouwende op een spoedig besluit Uwerzijds, teken ik,


Hoogachtend,

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-46.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer