Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan B&W inzake bedrijfsmatige houtbewerkende activiteiten in St-Oedenrode

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

              
't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 7 februari 1998
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387      Afgegeven met bewijs  
Fax. 0413-490386      van ontvangst
              op 9 februari 1998  Uw nummer: H01.96.0873
  Mijn kenmerk: BIG/07028.


Betreft:

  Reactie op Uw brief van 5 januari 1998 (nummer 97.1157) inzake bedrijfsmatige houtbewerkende activiteiten bij F. v.d. Biggelaar, 't Achterom 5a.


Aan:

  Burgemeester en Wethouders en de Raad
  der gemeente Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

Geacht College, Raadscollege,


Bij brief van 5 januari 1998 (nummer 97.1157) laat U mij Uw besluit van 16 december 1997 toekomen. Uw besluit van 16 december 1997 kan echter nooit een besluit op mijn bezwaarschrift van 13 april 1997 zijn.

U hebt namelijk reeds eerder op 15 juli 1996 (moet 15 juli 1997 zijn) een besluit genomen op mijn bezwaarschrift van 13 april 1997. Daartegen heb ik bij brief van 17 augustus 1997 (kenmerk: RBB/17087/B) beroep ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

Bij uitspraak Awb 97.7732 VV; Awb 97/8228 VV en Awb 97/8229 van 18 september 1997 heeft de president van de Arrondissementsrechtbank mijn beroep gegrond verklaard en het verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening afgewezen. Tegen betreffende uitspraak van de Arrondissementsrechtbank heb ik bij brief van 25 oktober 1997 (kenmerk 17087/HB) hoger beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijlage 1).

De Raad van State heeft mijn hoger beroep nog in behandeling. U dient eerst de uitspraak in het hoger beroep af te wachten alvorens een 2e besluit te nemen op mijn bezwaarschrift van 13 april 1997. Juist om die reden heb ik geen gebruik gemaakt van de door U georganiseerde hoorzittingen op resp. 5 november 1997 en 3 december 1997. Bij brieven van 24 oktober 1997 (bijlage 2), 1 november 1997 (bijlage 3) en 22 november 1997 (bijlage 4) heb ik U dat gemotiveerd kenbaar gemaakt.

Vanwege het feit U in Uw besluit (= brief) van 16 december 1997 mijn bovengenoemde brieven niet vernoemt, maakt duidelijk dat behandelend ambtenaar M. v Els die opzettelijk voor U heeft achtergehouden. Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek hiernaar, binnen 30 dagen na heden, een onderzoek in te stellen en mij van de onderzoeksresultaten op de hoogte te brengen. Doet U dat niet, dan is hiermee vast komen te staan dat ambtenaar M. van Els als zodanig in opdracht van zowel Burgemeester en Wethouders alswel de voltallige gemeenteraad heeft moeten handelen.

Behoudens de resultaten van het door U uitgevoerde onderzoek binnen 30 dagen na heden (vóór 13 maart 1998), staat voor mij vast dat hier sprake is van boze opzet van zowel Burgemeester en Wethouders alswel de voltallige gemeenteraad. In dat geval zal ik daarvan onverwijld aangifte doen bij de officier van Justitie. Daarbij zal ik deze brief overleggen.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Sociale Databank Nederland. irm-39.htm


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en VeiligheidskundigeC.c.

Diverse niet nader te noemen personen, organisaties en instanties.

 

Bijlage:

 1. Mijn hoger beroepschrift van 25 oktober 1997 (kenmerk: RBB/17087/HB) aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (4 pagina's).
 2. Mijn brief van 24 oktober 1997 (kenmerk: BIG/241097) aan Burgemeester en Wethouders en de Raad der gemeente Sint Oedenrode (1 pagina).
 3. Mijn brief van 1 november 1997 (kenmerk: BIG/01117) aan Burgemeester en Wethouders en de Raad der gemeente Sint Oedenrode (2 pagina's).
 4. Mijn brief van 22 november 1997 aan Burgemeester en Wethouders en de Raad der gemeente Sint Oedenrode (2 pagina's).


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht
Prof. Van den Heuvel over collusie in het Eindhovens Dagblad van 24-1-98


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-39.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer