Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Documentatie voor de zitting voor de Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

              
't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 8 februari 1998
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387      Afgegeven met bewijs  
Fax. 0413-490386      van ontvangst
              op 9 februari 1998  Uw nummer: H01.96.0873
  Mijn kenmerk: BIG/08028.


Betreft:

  Bezwaarschrift tegen Uw besluit van 5 januari 1998 (nummer 97.3038) op mijn verzoek om bestuursdwang d.d. 2 november 1997 (kenmerk: BIG/02117) inzake F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a.


Aan:

  Burgemeester en Wethouders en de Raad
  der gemeente Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

Geacht College,


Hierbij teken ik bezwaar aan tegen Uw besluit van 5 januari 1998 (nummer 97.3038) en wel op grond van de volgende motivatie:

  Motivatie bezwaarschrift

Bijgevoegd vindt U Uw eigen besluit van 16 december 1997 van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode (bijlage 1)

In Uw eigen besluit schrijft Uzelf het volgende:

Voor het perceel waarop de houtbewerkende activiteiten plaatsvinden geldt het bestemmingsplan "buitengebied". De op deze grond rustende bestemming is "agrarische doeleinden B". Blijkens artikel 8, lid B van de bestemmingsplanvoorschriften is het verboden de tot "agrarische doeleinden B" bestemde gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de aan de grond gebonden bestemming. Vast staat, dat de uitoefening van houtverwerkende activiteiten strijdig is met de geldende bestemming.

Met dit besluit geeft Uzelf toe dat F. v/d Biggelaar door U al zo'n 2 jaar lang wordt toegedekt met het voeren van illegale praktijken. F. v/d Biggelaar mag van U zijn in geding zijnde opstal (160 m2) al zo'n 2 jaar lang voor de volle 100% gebruiken in strijd met de bestemming "agrarische doeleinden B". F. v/d Biggelaar gebruikt om die reden zeer nadrukkelijk de in geding zijnde opstal (160 m2) in strijd met artikel 8 lid C,1 uit het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied.

Overtreding van artikel 8 lid C,1 wordt op grond van artikel 26 uit betreffend bestemmingsplan aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening staat letterlijk de volgende tekst: "Overtreding van voorschriften, die deel uitmaken van een bestemmingsplan voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie".

Op grond hiervan bent U, vanuit Uw handhavende taak, wettelijk verplicht om middels toepassing van bestuursdwang en zonodig met oplegging van een dwangsom per dag onmiddellijk een eind te maken aan het met de bestemming strijdig gebruik van de in geding zijnde opstal door F. v/d Biggelaar.

Ondanks mijn nadrukkelijke verzoek daarom blijft U weigeren om middels toepassing van bestuursdwang, zonodig met oplegging van een dwangsom per dag, F. van den Biggelaar te verplichten tot het elektrisch afsluiten en verwijderen van alle houtbewerkende machines uit de in geding zijnde opstal. U blijft bij F. van den Biggelaar het illegaal gebruik van de in geding zijnde opstal gedogen.

Vanwege het feit dat andere inwoners van Sint Oedenrode van U hun opstallen niet mogen gebruiken in strijd met het bestemmingsplan betekent dat hier zeer nadrukkelijk sprake is van "collusie". Bijgevoegd vindt U mijn bij brief van 24 januari 1998 nader toegezonden stukken aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijlage 2). Ik verzoek U kennis te nemen van die inhoud.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat U de illegale houtverwerkende activiteiten bij F. van den Biggelaar al zo'n 2 jaar lang toedekt met als doel om via de overgangsbepalingen van het nieuwe bestemmingsplan zo'n 2 ha. agrarische grond à f. 6,- geruisloos om te zetten naar bedrijfsgrond à f.250,-. Op deze manier wilt U F. van den Biggelkaar in één klap met zo'n 6 miljoen gulden verrijken. Hiermee is onomstotelijk vast komen te staan dat U al 2 jaar lang grote bedragen van Roois gemeenschapsgeld misbruikt met als doel F. van den Biggelaar met miljoenen guldens te verrijken. Hier is om die reden zeer nadrukkelijk sprake van collusie.

Burgemeester P. Schriek heeft groot belang met deze miljoenen verrijking van F. van den Biggelaar. Als hoofd van de politie heeft burgemeester P. Schriek regelmatig driehoeksoverleg met de officier van Justitie mr. G. Bos en de lokale politie. In dat overleg regelt burgemeester P. Schriek dat op het moment van de overgang naar het nieuwe bestemmingsplan buitengebied bij F. van den Biggelaar betreffende houtverwerkende machines nog steeds in de in geding zijnde opstal staan en elektrisch zijn aangesloten. Om die reden wordt door de officier van Justitie mr. G. Bos tegen de door F. van den Biggelaar gepleegde strafbare feiten al 2 jaar lang niet strafrechtelijk opgetreden.

Deze ernstige vorm van georganiseerde misdaad van de gemeente Sint Oedenrode onder leiding van burgemeester P. Schriek heeft mij direct (gemaakte kosten) en indirect (gewerkte uren) reeds miljoenen guldens gekost. Daarnaast heeft dit geleid tot al jarenlang voortdurende scheldpartijen, intimidaties, vernielingen, fysiek geweld en zelfs poging tot doodslag door de familie van den Biggelaar-Essens jegens mij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn ouders. Op grond van vorenstaande richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek om binnen 14 dagen na heden (vóór 23 februari 1998) het volgende besluit te nemen op dit bezwaarschrift.

Besluit.

 1. F. van den Biggelaar gebruikt zijn in geding zijnde opstal (160 m2) voor de volle 100% in strijd met artikel 8 lid C,1 uit het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied, hetgeen wordt aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
 2. Als voortvloeisel uit vorenstaande wordt F. van den Biggelaar in een aanzegging verplicht tot het elektrisch afsluiten en verwijderen van alle houtbewerkende machines uit de in geding zijnde opstal, zulks vóór 23 februari 1998 onder oplegging van een dwangsom van f.20.000,- per dag vanaf 23 februari 1998 bij het in gebreke blijven daarvan.

Het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd is vastgesteld op f. 6.000.000,-

Behoudens Uw schriftelijke bevestiging vóór 23 februari 1998, dat bij F. van den Biggelaar alle houtbewerkende machines elektrisch zijn afgesloten en uit de in geding zijnde opstal zijn verwijderd, zal ik hiervan rechtstreeks aangifte doen bij de Minister van Justitie. Dit omdat ik over meer dan voldoende bewijslast beschik dat de "collusie"macht van burgemeester P. Schriek zodanig sterk is dat hij bepaalt of er door Justitie al dan niet strafrechtelijk tegen de illegale houtbewerkende activiteiten van F. van den Biggelaar wordt opgetreden.

Tevens zal ik hiervan de minister van binnenlandse zaken in kennis stellen met het verzoek burgemeester P. Schriek met onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen. Daarbij zal dit bezwaarschrift worden overlegd.

Dit bezwaarschrift heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-38.htm

C.c.

 • Tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen.

 • Diverse niet nader te noemen personen, organisaties en instanties.

Bijlage:

 1. Bij brief van 5 januari 1998 (kenmerk: 97.1157) verzonden besluit van 16 december 1997 van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode (6 pagina's).
 2. Mijn bij brief van 24 januari 1998 toegezonden stukken aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (4 pagina's).

Deze brief heb ik laten registreren bij de Sociale Databank Nederland. irm-38.htm


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en VeiligheidskundigeMilieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht
Prof. Van den Heuvel over collusie in het Eindhovens Dagblad van 24-1-98


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-38.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer