Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Persbericht en open brief aan Mr. J.M. Vrakking

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

              http://www.sdnl.nl/Persoonlijk
't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 28 januari 1998
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387      Tevens verstuurd per  
Fax. 0413-490386      Fax 020-5412809
              Op 28 januari 1998

Open brief tevens persbericht


Betreft: Aangifte van medeplichtigheid van het plegen van strafbare feiten van Uw fgd. hoofdofficier van Justitie mr. J. Koers.


Aan:

  Mr. J.M. Vrakking
  Hoofdofficier van Justitie
  Arrondissementsparket Amsterdam
  Postbus 84500
  1080 BN te Amsterdam


Geachte Heer Vrakking,

Op grond van artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering is ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd daarvan aangifte te doen bij de hoofdofficier van Justitie. Op grond van dat artikel heb ik bij U, bij brief van 11 januari 1998 (kenmerk: JusA/11018), schriftelijk aangifte gedaan van de door (medewerkers van) Project Research Amsterdam B.V. gepleegde strafbare feiten, te weten valsheid in geschrifte, samenspanning, afpersing en misbruik van certificaatrecht.

U bent op grond van het Wetboek van Strafvordering wettelijk verplicht om de in mijn aangifte aangegeven strafbare feiten serieus te onderzoeken, waarbij alle betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden. Uw fgd. hoofdofficier van Justitie mr. J. Koers weigert mijn aangifte van 11 januari 1998, zelfs ondanks mijn diverse mondelinge verzoeken daarom, in behandeling te nemen als een aangifte. Hij wenst mijn aangifte kost wat kost af te handelen als een brief, met als doel Project Research Amsterdam B.V. te vrijwaren van strafvervolging. Voor bewijslast zie zijn brief van 23 januari 1998 (kenmerk: JK/ig/121)(bijlage).

Uw fgd. Hoofdofficier van Justitie mr. J. Koers maakt zich hiermee schuldig aan medeplichtigheid van de door Project Research Amsterdam B.V. gepleegde strafbare feiten (misdrijven). Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek mijn schriftelijke aangifte van 11 januari 1998 (kenmerk: JusA/11018) alsnog als aangifte (dus niet als brief) in behandeling te nemen overeenkomstig hetgeen het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht U voorschrijft en mij dat binnen 8 dagen na heden schriftelijk te bevestigen.

Behoudens Uw schriftelijke bevestiging binnen 8 dagen na heden (vóór 5 februari 1998) ga ik ervan uit dat mr. J. Koers in opdracht van U als zodanig heeft moeten handelen. In dat geval zal ik van Uw met de wet strijdige handelwijze onverwijld een klacht indienen bij de minister van Justitie. Daarbij zal ik deze brief en mijn onderliggende aangifte overleggen.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-35.htm

 Vertrouwende op een alsnog juiste afhandeling van mijn aangifte d.d. 11 januari 1998 teken ik,


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en VeiligheidskundigeC.c.

 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen.
 • Diverse niet nader te noemen personen, organisaties, instanties, e.d.

Bijlage:

Brief d.d. 23 januari 1998 (kenmerk: JK/ig/121) van fgd. hoofdofficier van Justitie mr. J. Koers (1 pagina).


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht
Weigering van het College van Procureurs-generaal te corresponderen
Prof. Van den Heuvel over collusie in het Eindhovens Dagblad van 24-1-98


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/irm-35.htm

Disclaimer