Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Documentatie voor de zitting voor de Raad van State wegens collusie in St-Oedenrode

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

                AANTEKENEN
  't Achterom 9a       Sint Oedenrode
  5491 XD Sint Oedenrode   datum: 24 januari 1998    
  Tel. 0413-490387      Tevens verstuurd per  
  Fax. 0413-490386      Fax 070 - 3651380
                Op 24 januari 1998
  

Open brief tevens persbericht


Uw nummer: H01.96.0873
Mijn kenmerk: BSR/046/HB

Betreft:

  Toezending nadere stukken in opgemelde zaak,
  inzake F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a te Sint Oedenrode


Aan: De Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.


Geacht College,

In opgemelde zaak H01.96.0873 (mijn kenmerk: BSR/046/HB) laat ik U de volgende nadere stukken toekomen:

 1. Mijn hoger beroep d.d. 25 oktober 1997, kenmerk RBB/17087/HB (Uw nummer: H01.97.1372), aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 2. Bijbehorende bijlagen zijn reeds in Uw bezit (4 pagina's).

 3. Het artikel "Houtverwerking moet stoppen" uit het Eindhovens Dagblad van
 4. 10 januari 1998 (1 pagina).

 5. Een 2-tal pagina's uit het door de Raad der gemeente Sint Oedenrode vastgestelde bestemmingsplan buitengebied d.d. 22 december 1997, projectnummer XD.7081.642.2182 (2 pagina's)
 6. Mijn verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur d.d.
 7. 12 januari 1998 (kenmerk: Bes/12018) aan burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Sint Oedenrode (1 pagina).

 8. Artikel "Criminaliteit overheid onderschat" uit het Eindhovens Dagblad van
 9. 24 januari 1998 (1 pagina).

 10. Mijn aangifte van 9 januari 1998, mutatienummer: PL 2120/98-200437, bij de Regiopolitie Brabant Noord / district 2 Boxtel (2 pagina's).
 11. De aangifte van 10 januari 1998, mutatienr: PL 2120/98-602660, bij de Regiopolitie Brabant Noord / district 2 Boxtel (2 pagina's).

Ik verzoek U kennis te nemen van die inhoud. Uit die inhoud kunt U o.a. opmaken dat het in geding zijnde bouwwerk niet ten dienste staat van een groter genot van het gebruik van de woning op het adres 't Achterom 5a. Burgemeester en Wethouders hebben U hierover onjuist voorgelicht. F. v/d Biggelaar heeft van Burgemeester en Wethouders het in geding zijnde bouwwerk mogen bouwen (oprichten) in strijd met o.a. de bestemmingsplanvoorschriften om een bestaande grotere opstal vrij te maken voor zijn huidige illegale met de bestemming strijdige houtverwerkende activiteiten.

Uit die inhoud kunt U o.a. ook opmaken dat Burgemeester en Wethouders de in geding zijnde vergunning hebben verleend op het niet bestaande adres 't Achterom 5a. Dit alles met als doel om via de overgangsbepalingen van het nieuwe bestemmingsplan zo'n 2 ha. agrarische grond à f. 6,-- geruisloos om te zetten naar bedrijfsgrond à f. 250,--. Op deze manier willen Burgemeester en Wethouders F. v/d Biggelaar in één klap met zo'n 6 miljoen gulden verrijken. Hiermede is de in geding zijnde vergunning van Burgemeester en Wethouders niet rechtsgeldig.

Uit vorenstaande kan worden opgemaakt dat de gemeente Sint Oedenrode zich fundamenteel schuldig maakt aan criminaliteit zoals criminoloog prof. dr. G. van den Heuvel dat schrijft in zijn artikel "criminaliteit overheid onderschat" uit het Eindhovens Dagblad van 24 januari 1998. Hij schrijft daarin dat crimineel gedrag door de overheid en het bedrijfsleven mogelijk een grotere bedreiging is voor de samenleving dan de ordinaire criminaliteit van de overvaller, de tasjesrover of de verkrachter.

Deze ernstige vorm van criminaliteit van de gemeente Sint Oedenrode heeft mij direct (gemaakte kosten) en indirect (gewerkte uren) reeds miljoenen guldens gekost. Daarnaast heeft dit geleid tot al jarenlang voortdurende scheldpartijen, intimidaties, vernielingen, fysiek geweld en zelfs poging tot doodslag door de familie van den Biggelaar-Essens jegens mij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn ouders. Ik heb als zodanig al 10 jaar lang moeten ervaren dat de gemeente Sint Oedenrode een typische "collusiegemeente" is. Bij collusie gaat het om een institutionele vorm van criminaliteit waarbij het erom gaat illegale praktijken van de overheid of bedrijven toe te dekken. Betrokken ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode zijn typische voorbeelden van "collusionisten". Zij zijn de gevangenen van hun eigen inkomen.

Uit vorenstaande kunt U opmaken dat het heel hoog tijd wordt dat U middels een onherroepelijke uitspraak aan bovengenoemde collusie van de gemeente Sint Oedenrode een einde maakt. Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 8:73 Awb te veroordelen tot alle geleden materiële en immateriële schade. Het opstellen van de specificatie neemt nog enige maanden in beslag.

Ik verzoek U daarom het schadeclaimgedeelte in een latere zitting in behandeling te nemen. Tevens verzoek ik U Burgemeester en Wethouders te veroordelen in de kosten overeenkomstig artikel 8:74 en 8:75 Awb. Ook verzoek ik U Burgemeester en Wethouders met oplegging van een dwangsom van f.500,- per dag te verplichten tot het laten verwijderen van het in geding zijnde schuurtje. Tevens wil ik U kenbaar maken dat ik op donderdag 5 februari 1998 om 11.30 uur op de hoorzitting aanwezig zal zijn.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-34.htm

Een afschrift van deze nadere stukken heb ik op 24 januari 1998 per fax 0413 - 478060 verstuurd aan Burgemeester en Wethouders en de Raad der gemeente Sint Oedenrode


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • W. Kok, Minister President van de Staat der Nederlanden, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage
 • Mw. W. Sorgdrager, Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage
 • criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor strafwetenschappen, Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht
 • Th.J.M. Hendriks, lid 2e Kamer der Staten Generaal, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage
 • R. Oomen-Ruijten, CDA lid van het Europese Parlement, Postbus 7174, 6050 AD Maasbracht.
 • Drs. C.E.M. de Waal, milieu Gedeputeerde provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo.
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam.
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON, Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB Amsterdam.
 • G. Meerten, Statenlid Unie 55+ van de Provincie Limburg, Graaf 40, 6101 CE Echt.
 • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gemeente Nijmegen, Aldenhof 38-03, 6537 BC Nijmegen.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V., St. Antoniusstraat 15, 6097 ND te Panheel.
 • C. Tissen, Carl Tissen Import Export B.V. Postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel.
 • H. van Oers, Bedrijven Kurstjens B.V. De Steegen 6, 5322 JZ te Hedel.
 • C. Schreuder, Schreuder Meubelen, Langstraat 1, 5256 PJ te Heusden.
 • F. Nouwens, Grote Straat 7, 5154 AP te Heusden.
 • Ing. J. v/d Laar, Donksestraat 1A, 5271 TN te Sint Michielsgestel.
 • J. van der Zanden, RVU educatieve omroepcombinatie, Postbus 1950, 1200 BZ Hilversum.

Bijlagen:
Deze brief bevat de bijlagen A t/m G, bestaande uit resp. 4, 1, 2, 1, 1, 2, 2 (totaal:13) pagina's.steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-34.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer