Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Pleitnotitie voor wraking van fgd. President mr. M.H. Kobussen

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               PLEITNOTITIE

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            13 januari 1998
Sint Oedenrode        Tevens (excl. bijlagen)
Tel. 0413-490387       verstuurd per fax
Fax. 0413-490386       070 - 3813293

          


Mijn kenmerk: WRA/13018.


Betreft: Edelchemie Panheel B.V. te Panheel.
Betreft: Mijn verzoek om wraking van fgd. President mr. M.H. Kobussen.

Tijdstip: om 10.00 uur in het gebouw aan de Beurdsestraat 30, te 's-Hertogenbosch.

Samenstelling meervoudige kamer:

 • mr. H.F.M. Hofhuis, President.
 • mr. A.H.N. Kruijer, Vice-president.
 • mr. A. Stehouwer, rechter.
 • mr. W.F.M. Thijs, griffier.

   

  Edelachtbare,

Op grond van art. 8:15 Awb kunnen rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Rechter mr. M.H. Kobussen, die het beroep (zaaknr: Awb 97/7141) in een geschil tussen F.M.M. Nouwens en C. Schreuder en het dagelijks bestuur van het waterschap De Maaskant ter zitting behandelt, is in die zaak op grond van de Algemene wet bestuursrecht verantwoordelijk voor alle voorafgaande handelingen die zij zelf heeft uitgevoerd en die anderen al dan niet in haar opdracht hebben uitgevoerd.

Om die reden heb ik voor U bijgevoegd mijn aangifte d.d. 12 januari 1998 (kenmerk: JusH/12018), van het plegen van strafbare feiten (misdrijven) door drs. R.N. van Alem directeur van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, bij de hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket in Den Haag (bijlage).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat onder verantwoordelijkheid van mr. M.H. Kobussen, in deze zaak de volgende feiten hebben kunnen gebeuren, waardoor de Rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

  1e feit:

Het laten voltooien van het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk: StAB/32976/RB) zonder dat klagers (appellanten) hun inzichten hebben kunnen geven. Hiermede schendt mr. M.H. Kobussen artikel 6 EVRM, zoals uitgesproken in de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 18 maart 1997, nr. 8/1996/627/810 (mrs Bernhardt, President).

  2e feit:

Een "anonieme" griffier, die niet op een wettige wijze door de minister van Justitie is benoemd, heeft van mr. M.H. Kobussen de aan het deskundigenrapport ten grondslag liggende vragen mogen stellen. Hiermede heeft mr. M.H. Kobussen handelingen verricht (laten verrichten) in strijd met de Wet op de Rechterlijke organisatie.

  3e feit:

Door een griffier de inhoudelijke vragen te laten stellen, welke hebben geleid tot het in geding zijnde deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB). Hiertoe is een griffier op grond van de Algemene wet bestuursrecht niet bevoegd. Hiermede heeft mr. M.H. Kobussen handelingen verricht (laten verrichten) in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Benevens bovengenoemd 3-tal feiten hebben in deze zaak onder verantwoordelijkheid van mr. M.H. Kobussen ook nog de volgende feiten kunnen gebeuren, waardoor de Rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

  4e feit:

Bij brief van 4 november 1997 krijg ik van een "anonieme" griffier het in geding zijnde deskundigenrapport toegestuurd. Bij brief van gelijke datum nodigt eveneens een "anonieme" griffier mij uit voor de zitting op maandag 24 november 1997, om 10.30 uur waarin betreffend beroep zal worden behandeld. Op grond van artikel 7:18 Awb kunnen tot 10 dagen voor het horen door belanghebbende nadere stukken worden ingediend.

Dit betekent dat ik van mr. M.H. Kobussen maar 9 dagen de tijd krijg om schriftelijk mijn zienswijze op het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB) naar voren te brengen. Mede gezien de inhoud en omvang van betreffend rapport is dat voor ieder normaal mens onmogelijk. Artikel 8:47 Awb schrijft voor dat partijen binnen 4 weken na de dag van het verzenden van het verslag aan hen schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot dat verslag (deskundigenrapport) naar voren kan worden gebracht. Hiermede heeft mr. M.H. Kobussen handelingen verricht (laten verrichten) in ernstige mate in strijd met artikel 8:47 Awb.

  5e feit:

Bij brief van 11 november 1997 (kenmerk: WRA/11117) heb ik in deze zaak nadere stukken laten toekomen. Daarin heb ik mr. M.H. Kobussen zeer duidelijk kenbaar gemaakt dat de hoorzitting op maandag 24 november 1997 om 10.30 uur niet door kan gaan, mede omdat ik geen 4 weken de tijd heb gekregen om mijn zienswijze met betrekking tot het verslag (deskundigenrapport) naar voren te brengen. Ik heb haar in betreffende nadere stukken nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat zij dat op grond van artikel 8:47 Awb wettelijk verplicht is. Ondanks dat heeft mr. M.H. Kobussen de hoorzitting op 24 november 1997 om 10.30 uur toch gewoon laten doorgaan. Hiermede heeft mr. M.H. Kobussen met voorkennis handelingen verricht (laten verrichten) in ernstige mate in strijd met artikel 8:47Awb.

Met bovengenoemd 5-tal feiten aan bewijsmateriaal heb ik onontkoombaar aangetoond dat mr. M.H. Kobussen in deze zaak handelingen heeft verricht (laten verrichten) waardoor de Rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Ik verzoek U om die reden haar hierop te wraken. Tevens verzoek ik U mijn wrakingsverzoek af te handelen met een inhoudelijk gemotiveerde beslissing op schrift. De behandeling ter zitting van het beroep (Awb 97/7141) op 13 januari 1998 om 13.30 uur kan om die reden niet doorgaan. Ik richt aan U daarom het verzoek mij tijdens deze zitting te berichten dat de zitting van vanmiddag om 13.30 uur niet doorgaat.

Deze "pleitnotitie" heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op siteadres irm-32.htm

Vertrouwende op een juiste schriftelijke afhandeling van dit wrakingsverzoek,

teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden
 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN),
  Westkade 227, 1273 RJ te Huizen.

Bijlagen:

Mijn aangifte d.d. 12 januari 1998 (kenmerk JusH/12018) aan de hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Den Haag te 's-Gravenhage (3 pagina's).


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-32.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer