Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Aangifte tegen drs. R.N. van Alem, directeur van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

              Aantekenen met
              ontvangstbevestiging

't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           12 januari 1998
Sint Oedenrode       Tevens (excl. bijlagen)
Tel. 0413-490387      verstuurd per fax
Fax. 0413-490386      070 - 3813293

          


Mijn kenmerk: JusH/12018


Betreft: Edelchemie Panheel B.V. te Panheel.


Betreft: Aangifte van het plegen van strafbare feiten (misdrijven) door drs. R.N. van Alem, directeur van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag.


Aan:

  De hoofdofficier van Justitie,
  S.J.A.M. van Gend,
  Arrondissementsparket Den Haag,
  Postbus 20302,
  2500 EH 's-Gravenhage.


Zeer geachte heer van Gend,

Hierbij doe ik schriftelijk aangifte van de volgende gepleegde strafbare feiten (misdrijven) door drs. R.N. van Alem als "alleen/zelfstandig" bevoegd directeur van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

 

  Aangifte:

Bij brief van 23 september 1997 (zaaknr. 97/7141 Veror V35 BB) heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak van een "anonieme" griffier van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch een opdracht ontvangen tot het opstellen van een deskundigenrapport in een geschil tussen F.M.M. Nouwens en C. Schreuder en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Maaskant. (bijlage 1).

Vanwege het feit betreffende "anonieme" griffier niet op een wettige wijze is benoemd door de minister van Justitie betekent dat betreffende opdracht niet wettig en daarmee niet rechtsgeldig is. Daarnaast is het zo dat zelfs een op wettige wijze benoemde griffier betreffend 6-tal inhoudelijke vragen, welke hebben geleid tot het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB), niet had mogen stellen (bijlage 2).

Daartoe is een griffier op grond van de Algemene wet bestuursrecht niet bevoegd. Vanwege het feit drs. R.N. van Alem als "alleen/zelfstandig" bevoegd directeur betreffende opdracht toch heeft geaccepteerd, hetgeen heeft geleid tot het in geding zijnde deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB), betekent dat hij daarmee heeft gehandeld in strijd met de Wet op de Rechterlijke organisatie en in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Bijgevoegd vindt u verder bijgevoegde briefwisselingen:

 • Mijn brief van 10 november 1997 aan drs. R.N. van Alem van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 3).
 • Mijn aanvullende brief van 23 november 1997 (kenmerk: SAB/23117) aan drs. R.N. van Alem van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 4).
 • Brief van 26 november 1997 (kenmerk StAB/7039) van drs. R.N. van Alem, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 5).
 • Mijn brief van 31 december 1997 aan drs. R.N. van Alem van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 6).
 • Brief van 5 januari 1998 (kenmerk: StAB/7066) van drs. R.N. van Alem van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 7).
 • Mijn brief van 6 januari 1998 (kenmerk: SAB/06018) aan drs. R.N. van Alem van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 8).
 • Brief van 7 januari 1998 (kenmerk: StAB/7070 van drs. R.N. van Alem van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 9).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat het in geding zijnde deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB) is voltooid zonder dat klagers (appellanten) hun inzichten hebben kunnen geven en dat om die reden betreffend deskundigenrapport is voltooid in strijd met art. 6 EVRM zoals uitgesproken in de uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens van 18 maart 1997, nr. 8/1996/627/810 (mrs. Bernhardt, President).

Om die reden heb ik aan drs. R.N. van Alem als "alleen/zelfstandig" bevoegd directeur verzocht om het in geding zijnde deskundigenrapport in te trekken, open te breken, en klagers (appellanten) alsnog in de gelegenheid te stellen hun inzichten te geven alvorens het te voltooien. Blijkens bovengenoemde stukken weigert drs. R.N. van Alem hieraan uitvoering te geven. Hiermede acht ik boze opzet van de zijde van drs. R.N. van Alem bewezen.

Uit vorenstaande is vast komen te staan dat drs. R.N. van Alem als "alleen/zelfstandig" bevoegd directeur van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak zich hiermee fundamenteel schuldig maakt aan het plegen van de volgende strafbare feiten (misdrijven).

 • Schending van artikel 6 EVRM, zoals uitgesproken in de uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, van 18 maart 1997, nr.8/1996/627/810 (mrs. Bernhardt, President).
 • Overtreding van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Overtreding van de Wet op de Rechterlijke organisatie.

Dit alles met boze opzet.

Gezien de zwaarte van de hierboven omschreven gepleegde strafbare feiten (misdrijven) verzoek ik U hiernaar een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en mij dat zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen. In geval U op grond van vorenstaande niet overgaat tot strafvervolging dan zal ik daartegen op grond van artikel 6-EVRM onverwijld een rechtszaak aanspannen bij het Europese Hof voor de rechten van de mens. Daarbij zal in ieder geval deze brief worden overlegd.

Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan ondergenoemde kopiehouders.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op siteadres: irm-31.htm

In afwachting van Uw spoedige beslissing, teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Th. J.M. Hendriks, lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo.
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam.
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON, Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB Amsterdam.
 • G. Meerten, Statenlid Unie 55+ van de provincie Limburg, Graaf 40, 6101 CE Echt.
 • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gemeente Nijmegen, Aldenhof 38-03, 6537 BC Nijmegen.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V., St. Antoniusstraat 15, 6097 ND te Panheel.
 • J. Schippers, Oliehandel en tankcleaning, Oude Kerkstraat 42-42a, 5507 LD, Veldhoven.
 • C. Tissen, Carl Tissen Import Export B.V. Postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel.
 • H. van Oers, Bedrijven Kurstjens B.V. De Steegen 6, 5322 JZ te Hedel.
 • C. Schreuder, Schreuder Meubelen, Langstraat 1, 5256 PJ te Heusden.
 • F. Nouwens, Grote Straat 7, 5154 AP te Elshout.
 • Ing. J. v/d Laar, Donksestraat 1A, 5271 TN te Sint Michielsgestel.

Bijlagen:

Deze aangifte bevat een 9-tal bijlagen bestaande uit resp. 3, 14, 13, 4, 3, 17, 1, 2, 1 (totaal 58 pagina's).


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-31.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer