Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Excuusbrief van hoofdofficier van Justitie mw. mr. L.M. van Zanten-Renders

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven


    Openbaar Ministerie
    Arrondissementsparket Arnhem
    fungerend hoofdofficier van justitie
                             Bezoekadres
    postadres Postbus 9032. 680O EP Arnhem       Groningensingel 1
                             6835 EA Arnhem
                             Telefoon (026) 324 2955
    Aan Ing. A.M.L. van Rooij             Telefax (026) 3242595
    't Achterom 9a
    5491 XD SINT OEDENRODE


                              Bij beantwoording de
   Afdeling  Stafbureau                datum en ons kenmerk
Contactpersoon  mr. P.H.J. van der Storm         vermelden.
Doorkiesnummer  026 - 324 2317              Wilt u slechts éen zaak in
     Datum  03-12-97                 uw brief behandelen.
  ons Kenmerk  Ah 9000-697/95
  Uw kenmerk  geen
  Bijlage(n)  geen
   onderwerp  verzoekschrift


     Op 23 juli 1996 berichtte ik u schriftelijk naar aanleiding van de door u op 14
     december 1995 gedane aangifte tegen Hickson Garantor BV dat ik van oordeel was
     dat deze BV redelijkerwijs niet als verdachte aangemerkt kon worden.
     In deze brief zegde ik u ook toe u te informeren omtrent mijn beslissing op uw
     verzoek om afschriften van het terzake opgemaakte proces-verbaal, zodra een
     definitief oordeel zou zijn gegeven met betrekking tot eenzelfde verzoek tot
     inzage in dit proces-verbaal door een andere aangever.

     Uit mijn administratie blijkt dat deze toezegging nog niet gestand is gedaan.
     Het definitieve oordeel als hierboven bedoeld is mij tot op heden niet bekend
     geworden. Ik ben evenwel van mening dat de termijn waarbinnen u duidelijkheid op
     dit punt had behoren te worden gegeven reeds geruime tijd verstreken is. Ik bied
     u hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

     Ten aanzien van uw verzoek overweeg ik het volgende.
     De belangen die ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur dienen te worden
     afgewogen bij een verzoek als door u gedaan, zgn. het algemeen belang dat is
     gediend bij kennisgeving van de stukken tegen het belang van betrokkene
     (i.c. Hickson Garantor BV) bij niet-kennisgeving. Met name de in artikel 10 lid
     2 sub g van de WOB genoemde uitzonderingsgrond acht ik van toepassing.
     Deze uitzonderingsgrond houdt kort gezegd in, onevenredige bevoor- of benadeling
     van bij de aangelegenheid betrokken (rechts-)personen in.

     Hierbij is van belang, dat in een beschikking van het Gerechtshof te Arnhem van
     22 juli 1996 u niet ontvankelijk bent verklaard in uw ingevolge artikel 12 van
     het Wetboek van Strafvordering ingestelde beklag omdat u naar het oordeel van het
     Hof niet was aan te merken als belanghebbende in de zin van dit artikel. In de
     beklagzaken van twee andere aangevers was het oordeel van het Hof gelijkluidend.
				 
     Ook in een (door een van de andere aangevers ingesteld) beklag tegen de niet
     vervolging terzake van het strafbare feit waarvan ook u op 14 december 1995 deed,
     oordeelde het Hof om dezelfde reden dat het beklag niet ontvankelijk was.
     tevens is van belang dat een thans in te stellen vervolging met het oog op het 
     inmiddels opgetreden tijdsverloop kansloos moet worden geacht.

     Op grond van bovenstaande zal ik niet tot verstrekking van de door u gevraagde
     afschriften overgaan.
 
     Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u zich binnen zes weken
     wenden tot de Minister van justitie, postbus 20301, 2500 EH DEN HAAG


     De fungerend Hoofdofficier van Justitie

   Hoofdofficier van Justitie in Arnhem mw. mr. L.M. van Zanten-Renders