Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Handelwijze van Ing. A.H.J.M. van Dijk strijdig met gedragscode van Stg. Advisering Bestuursrechtspraak

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               AANTEKENEN
     
't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 10 november
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386  Verstuurd met bewijs van ontvangst op 10 november 1997. Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax: 073-3150199 op 10 november 1997.

Betreft: - Verzoek om onmiddellijke intrekking van Uw verslag ex artikel 8:47 Awb van 28 oktober 1997. (kenmerk: STAB/32976/RB), vanwege het feit die tot stand is gekomen in strijd met Uw eigen gedragscode.

Tevens verzoek om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de niet onafhankelijke handelwijze van Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk die betreffend verslag in strijd met Uw gedragscode heeft opgesteld.

 

Aan: Drs. R.N. van Alem (persoonlijk),
directeur bij Stichting Advisering bestuursrechtspraak,
Postbus 95928,
2509 CX Den Haag.

 

Geachte Heer van Alem,

Hierbij richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek Uw verslag ex artikel 8:47 Awb van 28 oktober 1997 (kenmerk: STAB/32976/RB) met onmiddellijke ingang in te trekken en wel op grond van de volgende motivatie:

Verslag is geen onafhankelijk advies.
Bijgevoegd vindt U blz. 1 en 2 van betreffend verslag (bijlage 1). Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk zijn verslag van 28 oktober 1997 in ernstige mate in strijd met Uw eigen gedragscode tot stand heeft laten komen en wel op grond van de volgende punten:

 1. Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk heeft geen brief verzonden naar de appellant waarin wordt medegedeeld dat er advies is verzocht door de rechtbank. Dit is in strijd met Uw eigen gedragscode.

 2. Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk heeft geen telefonisch contact gezocht met de appellant. Ook dit is in strijd met Uw eigen gedragscode.

 3. Ing. G.G.J. Rouhof van het waterschap De Maaskant heeft van Uw adviseur ing. A.H.J.M. van Dijk uitgebreid toelichting mogen geven. Appellant daarentegen heeft geen enkele toelichting mogen geven. Dit is in ernstige mate in strijd met het principe hoor- en wederhoor van alle betrokkenen. Ook dit is in strijd met Uw eigen gedragscode.

 4. Ing. G.G. j. Rouhof van het waterschap De Maaskant heeft van Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk nieuwe (voor appellant onbekende) stukken mogen opsturen. De Heer van Dijk heeft zijn advies grotendeels daarop gebaseerd. Dit is niet alleen in strijd met Uw eigen gedragscode maar ook in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht.

 5. Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk heeft geen bezoek gebracht aan de in geding zijnde locatie (inrichting). Hij heeft om die reden geen beeld kunnen vormen van de aard van het probleem en de situatie ter plaatse. Ook dit is in ernstige mate in strijd met Uw eigen gedragscode.

 6. Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk heeft zijn advies gebaseerd op een door de rechtbank geselecteerd pakket dossierstukken, waarvan appellant niet mag weten welke stukken dat betreffen. Hij had zijn advies moeten baseren op alle bij de rechtbank neergelegde stukken. In zijn advies had hij tevens moeten aangeven op welke stukken (referenties) zijn advies is gebaseerd. Ook dit is in ernstige mate in strijd met Uw eigen gedragscode.

 7. Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk heeft deskundigen geraadpleegd binnen RIZA, VROM, Gerechtelijke Laboratorium, het College voor de Toelating van bestrijdingsmiddelen en een niet in het geschil betrokken onderzoeksbureau/STER-Lab.

Daarbij geeft hij niet aan welk onderzoekbureau/STER-Lab het betreft, welke personen hij heeft geraadpleegd en waarover hij die personen heeft geraadpleegd. Appellant mag dat natuurlijk niet weten. Ook dit is in ernstige mate in strijd met Uw eigen gedragscode.

Nu op grond van vorenstaande is vast komen te staan dat Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk zijn verslag ex artikel 8:47 Awb tot stand heeft laten komen in ernstige mate in strijd met de gedragscode van uw Stichting en zelfs in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek betreffend advies onmiddellijk in te trekken en mij dat per kerende post (faxbericht) schriftelijk te bevestigen.

 

Zware georganiseerde samenspannende misdaad


Bijgevoegd vindt U:

 • De brief van 4 november 1997 van een onbekende griffier van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, waarbij aan mij als appellant het schriftelijke verslag van 28 oktober 1997 van uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk wordt toegezonden (bijlage 2).

 • De aangetekende brief van 4 november 1994 van een onbekende griffier van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, waarbij de rechtbank mij als appellant voor behandeling van deze zaak uitnodigt ter zitting op maandag 24 november 1997 om 10.30 uur. (bijlage 3).

 • Mijn brief van 14 september 1997, kenmerk WRA/14097, aan mr. H.F.M. Hofhuis, President bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage 4).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U het volgende opmaken:

Onder verantwoordelijkheid van coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, wordt aan mij door een onbekende griffier op 4 november 1997 het verslag ex artikel 8:47 Awb van 28 oktober 1997 van Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk opgestuurd. Onder verantwoordelijkheid van diezelfde coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker wordt ik middels een aangetekende brief van 4 november 1997 uitgenodigd voor de hoorzitting op 24 november 1997 om 10.30 uur.

Op grond van artikel 7:18 Awb kunnen tot 10 dagen voor het horen door belanghebbende nadere stukken worden ingediend. Dit betekent dat ik van coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker slechts 9 dagen de tijd krijg om schriftelijk mijn zienswijze met betrekking tot het schriftelijk verslag van 28 oktober 1997 van uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk kenbaar te maken. Dit is in ernstige mate in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 8:47 Awb schrijft namelijk voor dat partijen binnen 4 weken na de dag van het verzenden van het verslag aan hen schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot het verslag naar voren kunnen brengen.

Het zal U duidelijk zijn dat de inhoud van het inhoudelijk niet juiste, niet onafhankelijke verslag van Uw adviseur Ing. A.H.J.M. van Dijk op deze manier zeer snel moest worden omgezet in een zogenaamd onafhankelijke beroepsuitspraak van de rechtbank. Hier is om die reden zeer nadrukkelijk sprake van zware georganiseerde samenspannende misdaad.

Uit mijn brief van 14 september 1997 aan mr. H.F.M. Hofhuis, President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch kunt U opmaken dat ik eerder een 7-tal samenspannende pogingen, waarbij jurist de heer Spee van het waterschap de Maaskant, coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker en griffier A.M. Kooijmans-De Kort bij betrokken zijn geweest, door mijn attent handelen zijn mislukt.

Nu op grond van vorenstaand was vast komen te staan dat uw adviseur ing. A.H.J.M. van Dijk de inhoud van zijn verslag ex artikel 8:47 heeft laten bepalen in samenspanning met de zware georganiseerde misdaad welke zich binnen het waterschap De Maaskant en de rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft weten te infiltreren, richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek hiernaar een onafhankelijk (strafrechtelijk) onderzoek in te laten stellen op basis van hoor- en wederhoor van alle betrokken partijen. Ook dat verzoek ik U mij per kerende post (faxbericht) schriftelijk te bevestigen.

Tenslotte wil ik U kenbaar maken dat ik uiteraard ter uwer beschikking sta, wanneer U nadere toelichting of onderbouw noodzakelijk acht. Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn.


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


Bijlagen:

C.c.

 • Mr. H.F.M. Hofhuis, President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
 • Drs. O. Hendriks, medewerker bij Tweede Kamerlid Hendriks, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • A.J. Loijkens, Speciale juridische hulpverlening, Ringbaan Oost 219, 5014 GD Tilburg.
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA Heusden.
 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout.
 • Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (RIZA) te Lelystad.
 • Het college voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen te Wageningen.
 • Het Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie te Rijswijk.
 • Witteveen & Bos Raadgevende ingenieurs B.V. te Deventer.
 • TAUW-Milieu B.V. te Deventer.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-22.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer