Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Bedenkingen tegen de toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 31 oktober 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386


Afgegeven met bewijs van ontvangst 3 november 1997

Betreft: Bedenkingen tegen Uw voornemen om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te geven voor het bouwen van tuinhuisjes e.d. bij de gebr. Van Aarle B.V., Ollandseweg 159.

Tevens verzoek om met toepassing van bestuursdwang betreffende door de Gebr. Van Aarle B.V. illegaal gebouwde tuinhuisjes onmiddellijk te laten verwijderen.

Mijn kenmerk: AAR/31107.


Aan:

  Burgemeester en Wethouders
  der gemeente Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

   

  Geacht College,

In de Midden Brabant van 22 oktober 1997 heeft U Uw voornemen kenbaar gemaakt dat U met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling wilt verlenen voor het bouwen van tuinhuisjes bij de Gebr. Van Aarle B.V. aan het adres Ollandseweg 159. Daartegen teken ik mijn volgende bedenkingen aan:

 

 1. De Gebr. Van Aarle B.V. heeft de in geding zijnde tuinhuisjes gebouwd buiten het bouwvlak zoals dat staat voorgeschreven in het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997. Voor bewijslast zie bijgevoegde kaart 1-4 uit de detailplankaarten medebestemmingen bedrijfsdoeleinden (bijlage).

  Artikel 17 lid 4, a uit het concept-bestemmingsplan buitengebied schrijft voor dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak.

  De Gebr. van Aarle B.V. heeft de in geding zijnde tuinhuisjes gebouwd buiten het bouwvlak. Deze bouwwerken kunnen om die reden nooit en te nimmer middels een artikel 19 procedure worden gelegaliseerd. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant zal om die reden daarvoor nooit een verklaring van geen bezwaar afgeven.

 2. Bouwen in de zin van de Woningwet binnen een vergunningplichtige inrichting wordt tevens aangemerkt als uitbreiding van die inrichting waarvoor op grond van de Wet Milieubeheer een uitbreidings- c.q. revisievergunning is vereist.

Sinds 1 maart 1993 geldt er een afstemmingsprocedure welke inhoud dat de Gebr. van Aarle B.V. bij zijn aanvraag om bouwvergunning tevens een aanvraag om een uitbreidings- c.q. revisievergunning op grond van de Wet Milieubeheer had moeten overleggen (bijlage 2).

Vanwege het feit de gebr. Van Aarle B.V. bij zijn aanvraag om bouwvergunning niet tegelijkertijd een uitbreidings- c.q. revisievergunning op grond van de Wet Milieubeheer heeft aangevraagd, betekent dat U ook om deze reden nooit bouwvergunning mag verlenen voor de in geding zijnde tuinhuisjes. Ook om deze reden kunnen deze bouwwerken nooit en te nimmer middels een artikel 19 procedure worden gelegaliseerd. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant zal ook om deze reden daarvoor nooit een verklaring van geen bezwaar afgeven.

Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek mijn bovengenoemde bedenkingen mee te betrekken in uw besluitvorming. Nu uit vorenstaande is vast komen te staan dat legalisatie van de in geding zijnde tuinhuisjes onmogelijk is, wil ik U het volgende kenbaar maken:

  Al in februari 1992 heeft de gebr. Van Aarle B.V. betreffende tuinhuisjes van U mogen bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming. Vanaf februari 1992 tot op heden 31 oktober 1997 (5 jaar lang) heeft de Gebr. van Aarle B.V. van U als zodanig strafbare feiten (misdrijven) mogen plegen. U bent al die jaren daarbij zelfs zover gegaan dat U consequent bleef weigeren uitvoering te geven aan vernietigende uitspraken van de Raad van State en de Rechtbank.

De gebr. Van Aarle B.V. heeft van U de in geding zijnde tuinhuisjes 5½ jaar geleden mogen bouwen en tot op heden mogen laten staan in strijd met artikel 15, lid A, 3 en artikel 15, lid B uit het gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied (bijlage 3). Overtreding van artikel 15 lid B wordt op grond van artikel 26 uit betreffende bestemmingsplan aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (bijlage 3). In artikel 59 van de wet op de ruimtelijke ordening staat letterlijk de volgende tekst: (bijlage 4):

  "Overtreding van voorschriften, die deel uitmaken van een bestemmingsplan voorzover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie".

De Gebr., van Aarle B.V. heeft van U de in geding zijnde tuinhuisjes 5½ jaar geleden ook nog mogen bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en derhalve in strijd met artikel 40 van de woningwet. Op grond van artikel 108 van de woningwet wordt overtreding van artikel 40 gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie (bijlage 5). Op grond van vorenstaande bent U, vanuit Uw handhavende taak, wettelijk verplicht om middels toepassing van bestuursdwang en zonodig met oplegging van een dwangsom per dag onmiddellijk een eind te maken aan het nog langer laten staan van de in geding zijnde tuinhuisjes zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming bij de gebr. Van Aarle B.V.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek om middels toepassing van bestuursdwang en zonodig met oplegging van een dwangsom per dag de Gebr. Van Aarle B.V. te verplichten om vóór 7 november 1997 alle in geding zijnde tuinhuisjes te hebben verwijderd. Tevens verzoek ik U mij dat schriftelijk te bevestigen.

Mochten betreffende tuinhuisjes, die dienen als showmodel, niet vóór 7 november 1997 zijn verwijderd dan acht ik U medeplichtig aan de door gebr. Van Aarle B.V. gepleegde strafbare feiten (misdrijven). In dat geval zal ik hiervan prompt aangifte doen bij A.A. Rosenbrand, teamchef Boxtel bij de politie Brabant Noord. Daarbij zal ik deze brief overleggen.

Omdat onder leiding van (CDA) burgemeester P. Schriek en (CDA) wethouder J. Jansen dit college van burgemeester en wethouders jarenlang enorme hoeveelheden Roois gemeenschapsgeld heeft misbruikt om de gebr. Van Aarle B.V. te helpen met het plegen van misdrijven, met als doel de Gebr. Van Aarle B.V. daarmee onrechtmatig te verrijken, kunt U deze brief vinden op internet pagina irm-20.htm.


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en Veiligheidskundige

Bijlagen:

Bevat 5 bijlagen bestaande uit 6 pagina's.

C.c.

 • A.A. Rosenbrand, teamchef Boxtel bij de politie Brabant Noord,
  Postbus 10002,
  5280 DA Boxtel.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-20.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer