Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Aangifte van het plegen van strafbare feiten door Burgemeester en Wethouders te Sint-Oedenrode

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            5 oktober 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386

Verstuurd met bewijs van ontvangst op 5 oktober 1997.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 5 oktober 1997.

Betreft: Aangifte van het opzettelijk plegen van strafbare feiten (misdrijven) door de gebr. Van Aarle B.V. (Ollandseweg 159) en Burgemeester en Wethouders te Sint Oedenrode.

  Aan: De Hoofdofficier van Justitie,
  Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch,
  Postbus 90155,
  5200 MG 's-Hertogenbosch.

  Geachte Hoofdofficier,

Hierbij doe ik aangifte van het met boze opzet plegen van de volgende strafbare feiten (misdrijven) door zowel de gebr. Van Aarle B.V. (Ollandseweg 159) alswel Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint Oedenrode.

1e strafbare feit (misdrijf).

Bijgevoegd vindt U de onherroepelijke uitspraak Awb 94/5207 van 8 januari 1997 van de rechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage 1). Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat de rechtbank het bestreden besluit van 14 juni 1994 van Burgemeester en Wethouders al op 8 januari 1997 heeft vernietigd. Dit betekent dat de rechtbank bij onherroepelijke uitspraak al op 8 januari 1997 heeft uitgesproken dat de gebr. Van Aarle B.V. de in geding zijnde tuinhuisjes en een aantal andere bouwwerken op zijn perceel heeft gebouwd zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming.

In artikel 40 van de woningwet staat letterlijk de volgende tekst: "het is verboden te bouwen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders". En in artikel 108 van de Woningwet letterlijk het volgende staat geschreven: "overtreding van artikel 40 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie". Voor bewijslast zie bijgevoegde artikelen 40 en 108 uit de Woningwet (bijlage 2).

In artikel 59 van de wet op de Ruimtelijke Ordening staat letterlijk de volgende tekst: "Overtreding van voorschriften, die deel uitmaken van een bestemmingsplan voorzover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie". Voor bewijslast zie bijgevoegd artikel 59 uit de wet op de Ruimtelijke Ordening (bijlage 3).

Al op 8 januari 1997 heeft de rechtbank bij onherroepelijke uitspraak Awb 94/5207 het bestreden besluit van 14 juni 1994 van Burgemeester en Wethouders vernietigd en derhalve uitgesproken dat de gebr. Van Aarle B.V. met het laten staan van de in geding zijnde tuinhuisjes en een aantal andere bouwwerken op zijn perceel strafbare feiten (misdrijven) pleegt zoals staat verwoord in artikel 108 van de Woningwet en artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek om de gebr. Van Aarle B.V. voor het plegen van bovengenoemde strafbare feiten (misdrijven) te vervolgen en mij dat binnen 8 dagen na heden (vóór 13 oktober 1997) schriftelijk te bevestigen.

Omdat Burgemeester en Wethouders al 9 maanden lang weigeren uitvoering te geven aan bovengenoemde vernietigende uitspraak van de rechtbank betekent dat zij zeer nadrukkelijk medeplichtig zijn aan bovengenoemde gepleegde strafbare feiten (misdrijven) door de Gebr. Van Aarle B.V.

Ik verzoek U hen voor die medeplichtigheid strafrechtelijke te vervolgen en mij dat binnen 8 dagen na heden (vóór 14 oktober 1997) schriftelijk te bevestigen. 2e strafbare feit (misdrijf). Bijgevoegd vindt u de onherroepelijke uitspraak Awb 94/5203 van 8 januari 1997 van de rechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage 4).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de rechtbank het bestreden besluit van 14 juni 1994 van Burgemeester en Wethouders al op 8 januari 1997 heeft vernietigd. Dit houdt in dat de rechtbank bij onherroepelijke uitspraak al op 8 januari 1997 heeft uitgesproken dat de aan gebr. Van Aarle B.V. verleende bouwvergunning voor de in geding zijnde houtmotcontainer is vernietigd. Dit betekent dat de gebr. Van Aarle B.V. al vanaf 8 januari 1997 zijn houtmotcontainer in gebruik heeft zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning.

In artikel 40 van de woningwet staat letterlijk de volgende tekst: "Het is verboden te bouwen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders" en in artikel 108 van de Woningwet letterlijk het volgende staat geschreven: "overtreding van artikel 40 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie". Voor bewijslast zie bijgevoegde artikelen 40 en 108 uit de Woningwet (bijlage 2).

Al op 8 januari 1997 heeft de rechtbank bij onherroepelijke uitspraak Awb 94/5203 het bestreden besluit van 14 juni 1994 van Burgemeester en Wethouders vernietigd en derhalve uitgesproken dat de gebr. Van Aarle B.V. met het laten staan c.q. gebruiken van de in geding zijnde houtmotcontainer op zijn perceel strafbare feiten (misdrijven) pleegt zoals staat verwoord in o.a. artikel 108 van de Woningwet.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek om de gebr. Van Aarle B.V. voor het plegen van bovengenoemde strafbare feiten (misdrijven) te vervolgen en mij dat binnen 8 dagen na heden (vóór 13 oktober 1997) schriftelijk te bevestigen. Omdat Burgemeester en Wethouders al 9 maanden lang weigeren uitvoering te geven aan bovengenoemde uitspraak van de rechtbank betekent dat zij zeer nadrukkelijk medeplichtig zijn aan bovengenoemde gepleegde strafbare feiten (misdrijven) door de gebr. Van Aarle B.V.

Ik verzoek u hen voor die medeplichtigheid strafrechtelijke te vervolgen en mij dat binnen 8 dagen na heden (vóór 13 oktober 1997) schriftelijk te bevestigen. 3e strafbare feit (misdrijf). Bijgevoegd vindt U de uitspraak Awb 94/5223 VV; Awb 94/5226 VV van 11 oktober 1994 van de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage 5).

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de President van de rechtbank het bestreden besluit van 13 september 1994 van Burgemeester en Wethouders al op 11 oktober 1994 heeft geschorst. Dit houdt in dat de president van de rechtbank bij voorlopige uitspraak al op 11 oktober 1994 heeft uitgesproken dat lopende de beroepsprocedure de aan de gebr. Van Aarle B.V. verleende bouwvergunning voor de in geding zijnde impregneerinstallatie is geschorst. Dit betekent dat de Gebr. Van Aarle B.V. al vanaf 11 oktober 1994 zijn impregneerinstallatie in gebruik heeft zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning.

In artikel 40 van de Woningwet staat letterlijk de volgende tekst: "Het is verboden te bouwen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders" En in artikel 108 van de Woningwet letterlijk het volgende staat geschreven: "overtreding van artikel 40 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie". Voor bewijslast zie bijgevoegde artikelen 40 en 108 uit de Woningwet (bijlage 2).

Al op 11 oktober 1994 heeft de President van de rechtbank bij uitspraak Awb 94/5223 VV; Awb 94/52265 VV het bestreden besluit van 13 september 1994 van Burgemeester en Wethouders geschorst en derhalve uitgesproken dat de gebr. Van Aarle B.V. met het laten staan c.q. gebruiken van de in geding zijnde impregneerinstallatie op zijn perceel strafbare feiten (misdrijven) pleegt zoals staat verwoord in o.a. artikel 108 van de Woningwet. Bijgevoegd vindt U de onherroepelijke uitspraak Awb 94/5225WW; Awb 94/8909 WW; Awb 94/8913 WW; Awb 94/8911 WW; Awb 94/5227 WW; Awb 94/8916 WW; Awb 94/9943 WW van 17 september 1997 van de rechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage 6).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de rechtbank het bestreden besluit van 13 september 1994 van Burgemeester en Wethouders op 17 september 1997 ook heeft vernietigd.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek om de gebr. Van Aarle B.V. voor het plegen van bovengenoemde strafbare feiten (misdrijven) te vervolgen en mij dat binnen 8 dagen na heden (vóór 13 oktober 1997) schriftelijk te bevestigen. Omdat Burgemeester en Wethouders al 3 jaar lang weigeren uitvoering te geven aan bovengenoemde uitspraak van de President betekent dat zij zeer nadrukkelijk medeplichtig zijn aan bovengenoemde gepleegde strafbare feiten (misdrijven) door gebr. Van Aarle B.V.

Ik verzoek U hen voor die medeplichtigheid strafrechtelijke te vervolgen en mij dat binnen 8 dagen na heden (vóór 13 oktober 1997) schriftelijk te bevestigen.


  CONCLUSIE.

Bovengenoemd 3-tal opzettelijk gepleegde strafbare feiten (misdrijven) door zowel de gebr. Van Aarle B.V. alswel Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode heb ik onderbouwd met onherroepelijke uitspraken van de rechtbank. Om die reden richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek om binnen 8 dagen na heden (vóór oktober 1997) tot strafvervolging over te gaan en mij dat schriftelijk te bevestigen.

Ingeval U met zon harde bewijslast aan gepleegde strafbare feiten (misdrijven) vóór 13 oktober 1997 niet tot strafvervolging bent overgegaan dan zal ik hierover een klacht indienen bij mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal te Den Haag. Daarbij zal ik deze aangifte overleggen.


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


Bijlagen:

 1. Onherroepelijke uitspraak Awb 94/5207 GEMWT van 8 januari 1997 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (4 pagina's).
 2. Artikel 40 en artikel 108 uit de Woningwet (1 pagina).
 3. Artikel 59 uit de wet op de Ruimtelijke Ordening (1 pagina).
 4. Onherroepelijke uitspraak Awb 94/5203 WW44 van 8 januari 1997 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (4 pagina's).
 5. Uitspraak van 11 oktober 1994 van de President van de Arrondissementsrechtbank te
 6. 's-Hertogenbosch (5 pagina's).
 7. Onherroepelijke uitspraak Awb 94/5225 WW; Awb 94/8909 WW; Awb 94/8913 WW; Awb 94/8911 WW; Awb 94/5227 WW; Awb 94/8916 WW; Awb 94/9943 WW van 17 september 1997 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
Site adres:
irm-19.htm
E-mailadres: sdn@planet.nl
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer