Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Bezwaar tegen concept-bestemmingsplan "buitengebied 1997"

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            29 oktober 1997
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met bewijs van ontvangst op 30 oktober 1997.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.


Mijn kenmerk: WOB/17107/B. Uw kenmerk: 97/8803 GEMWT V35 AZ.

Betreft: Schriftelijk bezwaar op het concept-bestemmingsplan "buitengebied 1997".

  Aan: Burgemeester en Wethouders en de Raad, der gemeente Sint Oedenrode.
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

  Geacht College, Raadscollege,

Hierbij laat ik U mijn schriftelijk bezwaar toekomen op het concept-bestemmingsplan "buitengebied 1997".

 1. Algemeen

Na uitvoerige bestudering van het concept-bestemmingsplan "buitengebied 1997" ben ik tot de conclusie gekomen :

 1. dat ons (CDA) college van B en W het nieuwe bestemmingsplan buitengebied misbruikt om daarmee het (jarenlang) gedoogde met het bestemming strijdig gebruik van gronden en opstallen van hun (CDA) vrienden middels de overgangsbepalingen uit het nieuwe bestemmingsplan willen legaliseren. Dit betekent dat ons (CDA) college van B en W hun (CDA) vrienden, die van hen jarenlang strafbare feiten hebben mogen plegen en zich als zodanig diverse jaren onrechtmatig hebben kunnen verrijken via de overgangsbepalingen uit het nieuwe bestemmingsplan hun jarenlang met het bestemmingsplan strijdig gebruik van gronden en opstallen krijgen gelegaliseerd.

  Vanwege het feit artikel 1 van de grondwet niet toestaat dat degene die jarenlang strafbare feiten hebben gepleegd worden beloond ten opzichte van degene die geen strafbare feiten hebben gepleegd dient het concept-bestemmingsplan hierop te worden aangepast. Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek het concept-bestemmingsplan zodanig aan te passen dat het huidig met de bestemming strijdig gebruik van gronden en opstallen nooit en te nimmer kan worden gelegaliseerd.

 2. dat ons (CDA) college van B en W het nieuwe bestemmingsplan buitengebied misbruikt om daarmee diegenen die zich jarenlang aan de bestemmingsplanvoorschriften hebben gehouden veel schade toe te brengen, vanwege het feit zij jarenlang rechtmatige gerechtelijke procedures hebben gevoerd tegen het met de bestemming strijdig gebruik van gronden en opstallen van hun (CDA) vrienden. Het op deze manier misbruiken van nieuwe bestemmingsplan is eveneens in strijd met artikel 1 van de grondwet.

  Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek het ontwerp-bestemmingsplan zodanig aan te passen dat degene die jarenlang rechtmatige gerechtelijke procedures hebben gevoerd tegen dit (CDA) college van B en W in het nieuwe bestemmingsplan niet worden benadeeld ten opzichte van degene die dat niet hebben gedaan.


 • Gebr. Van Aarle B.V. Ollandseweg 159.

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan van het houtverwerkende bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. teken ik de volgende bezwaren aan:

 1. Tegen dit bedrijf lopen nog vele tientallen en mogelijk wel honderd verzoeken om bestuursdwang, bezwaarschriften, beroepschriften, hoger beroepschriften, aangiften bij justitie, etc.etc. Voordat al die gerechtelijke procedures zijn afgehandeld zijn wij wel 10 jaar verder. Het nieuwe bestemmingsplan mag al die gerechtelijke procedures niet frustreren. Om die reden verzoek ik U het houtverwerkend bedrijf gebr. Van Aarle B.V. niet mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
 2. Ik verzoek U om die reden het houtverwerkende bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159 te schrappen uit het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997.

 3. Al op 8 januari 1997 heeft de rechtbank bij onherroepelijke uitspraak Awb 94/5207 het bestreden besluit van 14 juni 1994 van burgemeester en wethouders vernietigd en derhalve uitgesproken dat de Gebr. Van Aarle B.V. met het laten staan van de in geding zijnde gewolmaniseerde tuinhuisjes en een aantal andere gewolmaniseerde bouwwerken op zijn perceel strafbare feiten (misdrijven) pleegt. Burgemeester en Wethouders weigeren middels toepassing van bestuursdwang al vanaf 8 januari 1997 uitvoering te geven aan deze onherroepelijke uitspraak van de rechtbank.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

Dit vanwege het feit de gebr. Van Aarle B.V. via die gewolmaniseerde tuinhuisjes e.d. grote hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide (kankerverwekkende zwarte lijststoffen), zijnde levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, diffuus in het milieu dumpt ter verrijking van enkele "witte boorden" criminelen. Burgemeester en Wethouders passen geen bestuursdwang toe omdat zij met het op deze manier verrijken van enkele "witte boorden" criminelen de steun hebben van onze milieuofficier van Justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.

Ik verzoek U om die reden de in geding zijnde tuinhuisjes e.d. langs de Ollandseweg in het nieuwe concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 niet toe te staan.

 • Al op 11 oktober 1994 heeft de President van de rechtbank bij uitspraak Awb 94/5223 VV en Awb 94/5226 VV het bestreden besluit van 13 september 1994 van burgemeester en wethouders geschorst.

Op 17 september 1997 heeft de rechtbank bij uitspraak Awb 94/5225 WW, Awb 94/8909 WW, Awb 94/8913 WW, Awb 94/8911 WW, Awb 94/5227 WW, Awb 94/8916 WW en Awb 94/9943 het bestreden besluit van 13 september 1994 van burgemeester en wethouders vernietigd en derhalve uitgesproken dat de Gebr. Van Aarle B.V. met het laten staan van de in geding zijnde "impregneerinstallatie" op zijn perceel strafbare feiten (misdrijven) pleegt.

Burgemeester en Wethouders weigeren middels toepassing van bestuursdwang al vanaf 11 oktober 1994 uitvoering te geven aan deze uitspraak van de President van de rechtbank, vanwege het feit de Gebr. Van Aarle B.V. met behulp van die "impregneerinstallatie" jaarlijks vele duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (kankerverwekkende zwarte lijststoffen), zijnde levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, in schoon hout perst en via het gewolmaniseerde hout diffuus in het milieu dumpt ter verrijking van enkele "witte boorden" criminelen.

Burgemeester en wethouders passen geen bestuursdwang toe omdat zij met het op deze manier verrijken van enkele "witte boorden"criminelen de steun hebben van onze milieuofficier van Justitie mr. G. Bos van het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. Ik verzoek U om die reden de in geding zijnde "impregneerketel" in het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 niet toe te staan.

 • Al op 8 januari 1997 heeft de rechtbank bij onherroepelijke uitspraak Awb 94/5203 het bestreden besluit van 14 juni 1994 van burgemeester en wethouders vernietigd en derhalve uitgesproken dat de gebr. Van Aarle B.V. met het laten staan van zijn in geding zijnde houtmotcontainer strafbare feiten (misdrijven) pleegt.

Burgemeester en wethouders weigeren middels toepassing van bestuursdwang al vanaf 8 januari 1997 uitvoering te geven aan deze onherroepelijke uitspraak van de rechtbank, vanwege het feit de "witte boorden" criminelen ter verrijking van henzelf het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. gebruiken als dekmantel om via het door de gebr. Van Aarle B.V. geproduceerde product "gewolmaniseerd hout" jaarlijks vele duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (kankerverwekkende zwarte lijststoffen), zijnde levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, diffuus in ons milieu te dumpen.

Ik verzoek U om die reden de in geding zijnde houtmotcontainer in het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 niet toe te staan. Het in geding zijnde houtverwerkende bedrijf en houtimpregneerbedrijf van de Gebr. Van Aarle B.V. ligt volgens de plankaarten 1 en 2 in:


  - een aardkundig waardevol gebied
  - de ecologische verbindingszone.

Een milieucategorie 4 en 5 bedrijf als dat van de Gebr. Van Aarle B.V. hoort daar niet in thuis. Ter verrijking van eerder genoemde "witte boorden" criminelen heeft de gebr. Van Aarle B.V. van burgemeester en wethouders al die jaren zijn bedrijventerrein sterk mogen verontreinigen met o.a. arseen, koper en zink.

Betreffende bodemverontreiniging is van een zodanige ernst en omvang dat de begrootte saneringskosten volgens de provincie Noord Brabant zon 1,2 miljoen gulden bedraagt. Als gevolg daarvan vindt een steeds verdere aantasting van het aardkundig waardevol gebied en de ecologische verbindingszone plaats, waarin betreffend sterk verontreinigd bedrijventerrein is gelegen.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen dat de gebr. Van Aarle B.V. ter bescherming van het kritische gebied, waarbinnen het bedrijf ligt, zijn sterk verontreinigd bedrijventerrein op eigen kosten moet saneren.

 • Al in februari 1992 heeft de Gebr. Van Aarle B.V. zijn gewolmaniseerde tuinhuisjes en andere gewolmaniseerde bouwwerken pal langs de Ollandseweg van burgemeester en wethouders mogen bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming.

Vanaf februari 1992 tot op heden 29 oktober 1997 (5 jaar lang) heeft de Gebr. Van Aarle B.V. als zodanig van burgemeester en wethouders strafbare feiten (misdrijven) mogen plegen. Burgemeester en wethouders gingen al die jaren daarbij zover dat zij zelfs weigeren uitvoering te geven aan vernietigende uitspraken van de Raad van State en de rechtbank. Dit vanwege het feit dat de gebr. van Aarle B.V. via die gewolmaniseerde tuinhuisjes e.d. grote hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide (kankerverwekkende zwarte lijststoffen), zijnde levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, diffuus in het milieu dumpt ter verrijking van enkele "witte boorden" criminelen. Blijkbaar hebben die "witte boorden" criminelen via het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. nog niet genoegd kunnen verdienen.

Om die reden hebben burgemeester en wethouders in artikel 17 lid 4 onder h van het nieuwe concept-bestemmingsplan laten opnemen dat de minimale afstand van nieuw te bouwen bouwwerken tot de as van de weg resp. 60, 30, 25 moet bedragen, behalve voor de gewolmaniseerde tuinhuisjes e.d. op gronden met de aanduiding B1, B15, B28 vernoemde gronden. De grond van de Gebr. Van Aarle B.V. met de aanduiding B, is hiermee dus uitgezonderd. Op deze manier willen burgemeester en wethouders het al 5 jaar lang plegen van misdrijven door de gebr. Van Aarle B.V. voor de toekomst legaliseren met de bedoeling de verdere verrijking van enkele "witte boorden" criminelen ook in de toekomst veilig te stellen. Deze onrechtmatige verrijking en ongelijke behandeling van enkele bedrijven en daarmee van enkele "witte boorden" criminelen ten opzichte van eerlijke bedrijven is bij de wet verboden. Daarvoor mag een nieuw bestemmingsplan buitengebied niet worden gebruikt. (misbruikt).

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek deze uitzonderingsregel voor ter plaatse geproduceerde producten op gronden met de aanduiding B1, B15, B28, zoals showmodellen en tuinhuisjes uit artikel 17 lid 4 onder h van het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 te schrappen.

 • Al in eind 1987 en begin 1988 heeft de gebr. van Aarle B.V. zijn kelder onder de impregneerketel van burgemeester en wethouders mogen bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en derhalve in strijd met de voorschriften uit de bouwverordening.

In 1990 mocht de gebr. Van Aarle B.V. van burgemeester en wethouders beginnen met de bouw van een "impregneerinstallatie" zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met de voorschriften uit de bouwverordening en in strijd met het bestemmingsplan. In augustus 1992 heeft de gebr. Van Aarle B.V. zijn "impregneerinstallatie" van burgemeester en wethouders in werking mogen stellen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Vanaf augustus 1992 tot op heden heeft de gebr. Van Aarle B.V. via uitstoot van grote hoeveelheden met arseen, chroom VI en koper verontreinigde stoom (damp) (zie video) van burgemeester en wethouders ons kritische Dommeldal mogen vergiftigen met grote hoeveelheden "zwarte lijststoffen" zijnde de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen.

Onderzoek naar de arseen-, chroom- en koper verontreinigingen in die stoom (damp) heeft de Gebr. Van Aarle B.V. van burgemeester en wethouders om die reden nooit behoeven te doen. Dat zou namelijk die "witte boorden" criminelen die aan de gebr. Van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf veel geld verdienen niet goed uitkomen. In augustus 1992 is de Gebr. Van Aarle B.V. begonnen met de vergiftiging van ons kritische Dommeldal door lozing van met arseen, chroom VI en koper verontreinigde stoom (damp) via de lucht.

Juist toen heeft burgemeester P. Schriek vertrouwensarts H. Jans van de GGD-Breda op mij afgestuurd om mij geestesziek te laten verklaren. Burgemeester P. Schriek heeft dat gedaan in samenspanning met die "witte boorden" criminelen die aan het dumpen van enorme hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) via het door de gebr. Van Aarle B.V. geproduceerde product "gewolmaniseerd hout" heel veel geld verdienen.

Vanaf augustus 1992 tot op heden 29 oktober 1997 (5 jaar lang) heeft de gebr. Van Aarle B.V. als zodanig van burgemeester en wethouders nagenoeg alle EEG-richtlijnen, nationale wetten en besluiten mogen overtreden en als zodanig van burgemeester en wethouders al die tijd uiterst zware strafbare feiten (misdrijven) mogen plegen. Zij werden daarmee geholpen door de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.

Burgemeester en wethouders gingen al die jaren daarbij zover dat zij zelfs negeren uitvoering te geven aan schorsende en vernietigende uitspraken van de Raad van State en de rechtbank. Dit vanwege het feit de gebr. Van Aarle B.V. met behulp van die "impregneerinstallatie" jaarlijks vele duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (kankerverwekkende zwarte lijststoffen) zijnde levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen in schoon hout perst en via het gewolmaniseerde hout diffuus in het milieu dumpt ter verrijking van enkele "witte boorden" criminelen.

Blijkbaar hebben die "witte boorden" criminelen via het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. nog niet genoeg kunnen verdienen. Om die reden worden 29 totaal verschillende bedrijven (B1 t/m B29) gevoegd beschreven onder artikel 17 (bedrijfsdoeleinden B). Als gevolg daarvan worden de bedrijfs- en daarmee de bouwmogelijkheden van die bedrijven enorm verruimd. Toetsingen aan de verschillende bestemmingen wordt daarbij onmogelijk gemaakt. Om betreffende bedrijven nog meer ruimte te geven wordt onder artikel 17 lid 4 onder a van het nieuwe bestemmingsplan geschreven: "gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak".

Dit betekent dat op grond van dit artikel gebouwen, wel gebouwen zijnde, ook buiten het op de kaart aangegeven bouwvlak gebouwd mogen worden. Aangezien alle gebouwen toch echt gebouwen zijn betekent dat burgemeester en wethouders hiermee hebben weten te realiseren dat al die bedrijven ook hun bedrijventerrein buiten het bouwvlak vol mogen bouwen met gebouwen. Deze onrechtmatige verrijking en ongelijke behandeling van "niet agrarische bedrijven" ten opzichte van "agrarische bedrijven" in ons buitengebied om o.a. de illegale gebouwen, waaronder de "impregneerinstallatie" en "gewolmaniseerde tuinhuisjes" bij de gebr. Van Aarle B.V. te kunnen legaliseren is niet alleen bij de wet verboden maar is mijns inziens tevens misdaad van de meest ernstige soort. Voor deze meest ernstige misdaad mag een nieuw bestemmingsplan buitengebied nooit en te nimmer worden gebruikt. (misbruikt),

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek artikel 17 lid 4 uit het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 zodanig aan te passen dat het bouwen van gebouwen en bouwwerken buiten het bouwvlak ten allen tijde verboden is.


  • M. v/d Biggelaar, 't Achterom 5.

Tegen het concept-bestemmingsplan van de detailplankaarten medebestemmingen woondoeleinden, teken ik op kaart 1-6 voor wat betreft de woning 't Achterom 5 de volgende bezwaren aan:

 1. Deze woning wordt door U gekenmerkt als een "half vrijstaande" woning (hv).
  Dit is volstrekt onjuist, betreffende woning is een "vrijstaande" woning (v). Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek het concept-bestemmingsplan hierop aan te passen.
 2. Deze woning wordt door U gekenmerkt als een woning met een inhoud < 300 m3 (a)
  Ook dit is volstrekt onjuist. Betreffende "vrijstaande" woning heeft een inhoud van >450 m3 (c).

Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek het concept-bestemmingsplan hierop aan te passen.


  • F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a.

 • Het adres 't Achterom 5a komt in het gehele concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 niet voor.

Ondanks dat heeft F. v/d Biggelaar zich op 't Achterom 5a op 13 juni 1997 in dossiernummer 87487 bij de kamer van koophandel laten inschrijven als houtbewerkend bedrijf onder de handelsnaam "Timmer- en montagewerken v.d. Biggelaar".

Ondanks dat hebben burgemeester en wethouders op het adres 't Achterom 5a bij gedoogbesluit van 6 maart 1997 aan F. v/d Biggelaar toestemming gegeven voor het met de bestemming strijdig gebruik van een opstal voor houtbewerkende activiteiten in de achtertuin van M. v/d Biggelaar.

Ondanks dat hebben burgemeester en wethouders op het adres 't Achterom 5a bij besluit van 18 maart 1997 de melding van F. v/d Biggelaar voor de oprichting van een houtbewerkend bedrijf op grond van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer in de achtertuin van M. v/d Biggelaar geaccepteerd.

Ondanks dat hebben burgemeester en wethouders op 't Achterom 5a bij besluit van 24 maart 1994 aan F. v/d Biggelaar bouwvergunning verleend voor de oprichting van een schuurtje pal op de insteek van de sloot in strijd met de bestemming in de achtertuin van M. v/d Biggelaar. Burgemeester en wethouders hebben opzettelijk als zodanig gehandeld met als doel om voor F. v/d Biggelaar een nieuw houtbewerkend bedrijf op het adres 't Achterom 5a via artikel 21 (overgangsbepaling) uit het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd te krijgen.

Via deze misdaad truck wordt er in ons kritische Dommeldal voor F. v/d Biggelaar in een klap een houtbewerkend bedrijventerrein van zon 2,5 ha. met een bijbehorende bedrijfswoning op het adres 't Achterom 5a gelegaliseerd. Op deze manier hebben burgemeester en wethouders F. v/d Biggelaar in een klap met zon 4,5 miljoen gulden verrijkt.

Al op 18 september 1997 heeft de president van de rechtbank het gedoogbesluit van 15 juli 1997 van burgemeester en wethouders vernietigd en derhalve uitgesproken dat F. v/d Biggelaar moet stoppen met zijn houtbewerkende activiteiten op die locatie. Ondanks dat weigeren burgemeester en wethouders middels toepassing van bestuursdwang al vanaf 18 september 1997 uitvoering te geven aan deze onherroepelijke uitspraak van de rechtbank, vanwege het feit de "witte boorden"criminelen ter verrijking van henzelf kost wat kost middels het op deze manier misbruiken van het nieuwe bestemmingsplan een nieuw houtbewerkend bedrijf willen oprichten in ons kritische Dommeldalgebied.

Vanwege het feit dit alles door zowel burgemeester P. Schriek (CDA) en wethouder J. Jansen (CDA) met bijbehorende ambtenaren al jarenlang in gang is gezet maakt duidelijk dat hier sprake is van de meest boze opzet die er maar te bedenken valt. Daar het wettelijk niet is toegestaan dat U het nieuwe bestemmingsplan gebruikt (misbruikt) om daarmee F. v/d Biggelaar met bijbehorende "witte boorden" criminelen gigantisch te verrijken, richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek om alle door U verleende vergunningen en genomen besluiten aan F. v/d Biggelaar op het adres 't Achterom 5a in te trekken en mij dat per omgaande kenbaar te maken. Om bovengenoemde reden verzoek ik U tevens artikel 21 lid 2 t/m 4 (overgangsbepalingen) uit het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 te schrappen.

 • Het adres 't Achterom 5a komt in het gehele concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 niet voor.

Ondanks dat lopen door toedoen van burgemeester en wethouders tegen F. v/d Biggelaar op het adres 't Achterom 5a nog vele tientallen verzoeken om bestuursdwang, bezwaarschriften, beroepschriften, hoger beroepschriften, aangiften bij justitie, etc. etc. Voordat al die gerechtelijke procedures zijn afgehandeld zijn wij wel 10 jaar verder. Het nieuwe bestemmingsplan mag al die gerechtelijke procedures niet frustreren. Om die reden moet elke mogelijke legalisering via de overgangsbepalingen uit het nieuwe bestemmingsplan volledig worden uitgesloten.

Ik verzoek U om die reden artikel 21 (overgangsbepalingen) uit het concept-bestemmingsplan buitengebied volledig te schrappen.


 • Bestaand bos (0,4 ha) pal naast M. v/d Biggelaar 't Achterom 5.

Pal langs het adres 't Achterom 5 van M. v/d Biggelaar ligt een bestaand bos van 0,4 hectare. Betreffend bos was vóór de overgangsbepalingen van het huidige bestemmingsplan buitengebied (vóór 17 oktober 1980) reeds aanwezig en daarmee dus gelegaliseerd. Juist om die reden heeft eigenaar P. Vogels van de gemeente zon 5 jaar geleden betreffend bos opnieuw moeten aanplanten, nadat hij de volwassen populieren ter plaatse had gekapt.

Vanwege het feit betreffend bestaand bos op zeer korte afstand schuin achter het impregneerbedrijf van de Gebr. Van Aarle B.V. (Ollandseweg 159) en pal langs het nieuw opgerichte houtbewerkende bedrijf van F. v/d Biggelaar (t Achterom 5a) ligt moet betreffend bestaand bos uit het nieuwe bestemmingsplan worden geschrapt. Betreffend bestaand bos zo kort bij bovengenoemde bedrijven van Gebr. Van Aarle en F. v/d Biggelaar zou de toekomstige verrijking van de "witte boorden" criminelen via die bedrijven als dekmantel in gevaar kunnen brengen. Om die reden hebben burgemeester en wethouders betreffend bos niet opgenomen in het ruilverkavelingsplan, het landschapsbeleidsplan en het begrenzingenplan Dommeldal Noord. Deze plannen zijn echter van na 17 oktober 1980 en kunnen aan het huidige bestemmingsplan buitengebied niets veranderen.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek betreffend bos van 0,4 hectare pal naast het adres 't Achterom 5 op te nemen als "Bosgebied" op plankaart 1 behorend bij het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997.


  • A.J. van Rooij, 't Achterom 9.

Tegen het concept-bestemmingsplan van de detailplankaarten medebestemmingen woondoeleinden, teken ik op kaart 1-6 voor wat betreft de woning 't Achterom 9 de volgende bezwaren aan:

 • Betreffende woning 't Achterom 9 heeft altijd een agrarische bestemming gehad en is nooit middels een artikel 19 procedure veranderd naar een burgerlijke woonbestemming. Vanwege het feit ik al jarenlang procedeer tegen de illegale impregneer- en houtbewerkende activiteiten bij de gebr. Van Aarle B.V. en F. v/d Biggelaar hebben de "witte boorden"criminelen die daaraan veel geld verdienen besloten om mijn agrarisch bedrijf via het nieuwe bestemmingsplan buitengebied kapot te maken.

Hoe uiterst smerig betrokken ambtenaren J. v/d Ven, N. van Eck, A Kantelberg, G. Veldmeijer en burgemeester P. Schriek daarmee te werk gaan kunt U lezen in mijn volgende briefwisselingen:

 • Mijn reactie van 25 mei 1996 op de concept kaartjes bouwblokken burgerwoningen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied aan burgemeester en wethouders.
 • Brief van 10 juli 1977 (nummer 96.1396) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 15 juli 1997 aan burgemeester en wethouders als reactie daarop.
 • Brief van 13 augustus 1997 (nummer 97.2091) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 15 augustus 1997 (kenmerk: Bes/15087) aan burgemeester en wethouders als reactie daarop.
 • Brief van 2 september 1997 (nummer 97.2288) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 13 september 1997 (kenmerk: BES/13097) aan burgemeester en wethouders en de raad als reactie daarop.
 • Brief van 6 oktober 1997 (nummer 97.2449) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 25 oktober 1997 (kenmerk Bes/25107) aan burgemeester en wethouders en de raad als reactie daarop.

Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek betreffende briefwisseling inhoudelijk goed te bestuderen. Uit die inhoud kunt U opmaken dat burgemeester P. Schriek en betrokken ambtenaren continue door al hun bevoegdheden misbruiken met als doel mijn agrarisch bedrijf kapot te maken.

 • Betreffende woning 't Achterom 9 ligt midden in het agrarische perceel waarvoor burgemeester en wethouders op 12 december 1989 milieuvergunning hebben verleend. Het adres 't Achterom 9 kan ook om deze reden nooit een burgerlijke woonbestemming krijgen.

  • A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a.

Tegen het concept-bestemmingsplan van de detailplankaarten mede bestemmingen agrarische bedrijfsdoeleinden, teken ik op kaart 1.5 voor wat betreft de woning 't Achterom 9a de volgende bezwaren aan:

 • Het bouwvlak is opzettelijk zo klein gemaakt en opzettelijk op en naast verharde wegen neergelegd waardoor voor mij toekomstige nieuwbouw binnen dat bouwvlak onmogelijk wordt gemaakt.

Op grond van artikel 16 lid 4 onder j wordt namelijk een minimale afstand van nieuw te bouwen bouwwerken tot aan de as van de weg op 25 meter voorgeschreven. Vanwege het feit ik al jarenlang procedeer tegen de illegale impregneer en houtbewerkende activiteiten bij de gebr. Van Aarle B.V. en F. v/d Biggelaar hebben de "witte boorden"criminelen besloten om mijn agrarisch bedrijf via het nieuwe bestemmingsplan buitengebied kapot te maken.

Hoe uiterst smerig betrokken ambtenaren J. v/d Ven, G. Veldmeijer en burgemeester P. Schriek daarmee te werk gaan kunt U lezen in mijn volgende briefwisselingen:

 • Brief van 27 juni 1995 ( zonder nummer) van burgemeester en wethouders inzake herziening bestemmingsplan buitengebied.
 • Mijn brief van 11 juli 1995 aan burgemeester en wethouders als reactie daarop.
 • Brief van 10 juli 1997 (zonder nummer) van burgemeester en wethouders inzake voorontwerp bestemmingsplan buitengebied als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 17 juli 1997 aan burgemeester en wethouders.
 • Brief van 23 juli 1997 (nummer 97.2113) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 18 augustus 1997 aan burgemeester en wethouders als reactie daarop.
 • Brief van 2 september 1997 (nummer 97.2287) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 12 september 1997 (kenmerk Bes/12097) aan burgemeester en wethouders en de raad als reactie daarop.
 • Brief van 6 oktober 1997 (nummer 97.2443) van burgemeester en wethouders als antwoord daarop.
 • Mijn brief van 11 oktober 1997 (kenmerk Bes/11107) aan burgemeester en wethouders en de raad als reactie daarop.

Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek betreffende briefwisseling inhoudelijk goed te bestuderen. Uit die inhoud kunt U opmaken dat burgemeester P. Schriek en betrokken ambtenaren continue door al hun bevoegdheden misbruiken met als doel mijn agrarisch bedrijf kapot te maken. Vanwege het feit burgemeester en wethouders nooit hebben geantwoord op mijn brief van 11 juli 1995 aan hen, betekent dat zij de daarin door mij gearceerde uitbreiding van het bouwvlak hebben geaccepteerd.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek betreffend bouwvlak overeenkomstig mijn verzoek uit te breiden. Dit is nodig om mijn agrarisch bedrijf in de toekomst doelmatig te kunnen blijven voeren.

 • Mijn bouwvlak waarop ik vanwege de grootte en ligging op mag bouwen bedraagt hooguit 2% van de aan mijn agrarisch bedrijf aaneengesloten gronden.

Het bouwvlak van de verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA) bedraagt mijns inziens 100% van de aan zijn agrarisch bedrijf aaneengesloten gronden. Hiermede heb ik de harde bewijslast geleverd dat wethouder J. Jansen (CDA) zijn functie als verantwoordelijk wethouder in zeer ernstige mate misbruikt om via dit nieuwe bestemmingsplan buitengebied mijn bedrijf kapot te maken en zijn bedrijf de maximale uitbreidingsmogelijkheden te geven. Ik noem dit misdaad van de ergste soort.

Hoe erg misdadig (CDA) wethouder J. Jansen al jarenlang zijn functie als wethouder uitoefent ter verrijking van de "witte boorden" criminelen heeft U hierboven kunnen lezen over hetgeen ik heb geschreven over Gebr. Van Aarle B.V. en F. v/d Biggelaar. Hij denkt bij zichzelf dit kan er nog wel bij. Ik zal mij hiertegen tot het uiterste toe blijven verzetten. Deze vorm van onrechtmatige verrijking van (CDA)wethouder J. Jansen ten opzichte van mij is bij de wet verboden. Ook is dit in strijd met artikel 1 van de grondwet.

 • In mijn bouwvlak staat "Ai" geschreven, hetgeen betekent dat ik het alleen voor intensieve veehouderij mag gebruiken.

In het bouwvlak van de verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA) staat "A" geschreven. Dit betekent dat, ondanks het feit het agrarisch bedrijf van wethouder J. Jansen (CDA) in hetzelfde gebied ligt als mijn agrarisch bedrijf, hij zijn bouwvlak mag gebruiken voor alle mogelijke denkbare agrarische doeleinden. Hiermede heb ik wederom de harde bewijslast geleverd dat J. Jansen (CDA) zijn functie als verantwoordelijk wethouder in zeer ernstige mate misbruikt om via dit nieuwe bestemmingsplan buitengebied mijn bedrijf kapot te maken en aan zijn bedrijf de maximaal denkbare agrarische bedrijfsmogelijkheden toe te kennen. Ik noem dit eveneens misdaad van de ergste soort. Ik zal mij hiertegen tot het uiterste toe blijven verzetten. Deze vorm van onrechtmatige verrijking van (CDA) wethouder J. Jansen ten opzichte van mij is bij de wet verboden. Ook is dit in strijd met artikel 1 van de grondwet.


  • J. Jansen, Bobbenagelseweg 3a.

Tegen het concept bestemmingsplan van de detailplankaarten medebestemmingen agrarische bedrijfsdoeleinden teken ik op kaart 1-6 voor wat betreft de woning Bobbenagelseweg 3a de volgende bezwaren aan:

 • Het bouwvlak moet qua ligging zo worden gelegd en qua grootte zo klein worden gemaakt dat verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA) daarop geen enkel nieuw gebouw meer kan bijbouwen.

U bent dit op grond van o.a. artikel 1 van de grondwet wettelijk verplicht. Dit vanwege het feit U betreffend bouwvlak voor mijn bedrijf ook als zodanig heeft gekozen met als doel mijn bedrijf kapot te maken.

 • Het bouwvlak moet qua agrarische mogelijkheden veranderen van "A" naar "Ai".

U bent dit op grond van o.a. artikel 1 van de grondwet wettelijk verplicht. Dit vanwege het feit U aan mijn bedrijf, dat in hetzelfde gebied is gelegen, de agrarische mogelijkheden "Ai" toekent.

 • Het gehele bestemmingsplan buitengebied 1997, inclusief alle detailplankaarten.

Uit vorenstaande kunt U opmaken dat ons (CDA)college van burgemeester en wethouders dit concept-bestemmingsplan buitengebied heeft laten opstellen met de bedoeling om:

 • de "witte boorden" criminelen enorm te verrijken.
 • zichzelf te verrijken.
 • haar (CDA) vrienden te verrijken
 • personen en bedrijven die op een rechtmatige manier hebben geprocedeerd tegen de gemeente kapot te maken.

Daar nagenoeg elke letter en elke detailplankaart uit het concept-bestemmingsplan buitengebied met deze bedoeling is geschreven, verzoek ik U het gehele concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 in te trekken en hierop te herzien.

  CONCLUSIE

Uit vorenstaande kunt U opmaken dat door toedoen van met name burgemeester P. Schriek (CDA) en verantwoordelijk wethouder J. Jansen (CDA) onder toezicht van een slapende raad de "witte boorden" misdaad binnen onze gemeente Sint Oedenrode heeft kunnen groeien tot een gigantische omvang. Om die reden verzoek ik u het gehele concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 binnen 2 maanden na dagtekening in te trekken en mij dat schriftelijk te bevestigen. Gebeurt dat niet dan ben ik, ter bestrijding van die misdaad, verplicht hiervan aangifte te doen bij de hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch.

Vanwege het feit het heel hoog tijd wordt dat geheel Nederland behoort te weten dat de gemeente Sint-Oedenrode onder leiding van CDA-burgemeester P. Schriek heeft kunnen uitgroeien tot een bolwerk van de maffia, kunt U deze brief vinden op internet pagina irm-18.htm.

Vertrouwende op uw spoedige reactie teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.: Ons anti misdaad netwerk.

Bijlagen:

Mijn verzoek om informatie van 7 september 1997 op grond van de WOB, (kenmerk:VOT/07097) inzake F. v/d Biggelaar aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode. (4 pagina's).

Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
Site adres:
irm-18.htm
E-mailadres: sdn@planet.nl
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer