De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

De Groenen willen weten hoe het met de inflatie zit

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Toename van de geldhoeveelheid (geen) gevaar voor een heropleving van de gevreesde inflatie

Hoe pseudo-geld Europa verstikt

Van: Micha Kuiper < mk@kr8.nl >
Datum: 12 juni 2009 20:40:05 GMT+02:00
Aan: Discussielijst De Groenen <degroenen@degroenen.nl>
Onderwerp: [DeGroenen] rente zienswijze
Antwoord aan: Discussielijst De Groenen <degroenen@degroenen.nl>

Beste Groenen,

zouden jullie mij willen helpen de volgende redenering te controleren?

 1. Als de betaalgeld-hoeveelheid zou stijgen zonder productiestijging, dan leidt dit normaalgesproken tot inflatie / geldontwaarding.
  Ja, maar alleen wanneer de structuur van de geldomloop niet verandert. Dus niet vertraagd wordt of versneld. Inflatie ontstaat ook (en dan bedoelen we eigenlijk prijsstijging, wat iets anders is dan inflatie, maar ziet er net zo uit) wanneer een tekort in de geldmarkt en in de geldomloop aanwezig is, waardoor de productie afneemt door een gebrek aan liquide middelen bij het bedrijfsleven om de financiële afwikkeling op TIJD te laten plaatsvinden. Zoals ook bij de BTW die geld LANGS de economie laat circuleren en geen ruilmiddelfunctie heeft, maar een verzamelfunctie voor de fiscus.

 2. Omgekeerd, als er inflatie is, dan moet kennelijk de betaalgeld-hoeveelheid wel toenemen anders zouden we niet genoeg kunnen kopen.
  Ook hier weer de verwarring over prijsstijging en inflatie. Inflatie ontstaat door een te grote geldschepping bij een gelijkblijvende productie. De geldhoeveelheid moet groeien in evenwicht met de productie. De vraag moet gesteld worden WIE maakt het geld. De overheid om het te laten circuleren, of de banken die schuldgeld in omloop brengen. Hier is geen onderscheid te maken voor de gewone burger of geld kapitaal is, financieel vermogen, een schuld weergeeft of een bezit, of dat het geld gebruikt wordt om bij aflossing kapitaal te vernietigen; en dat alles uitgedrukt in dezelfde munt. Een waar wonder.

 3. De inflatie is de laatste eeuw ongeveer een factor 100 geweest, dus de geldhoeveelheid is navenant gegroeid.
  Dat weet ik niet. Dat is niet zo relevant. Het gaat om de productie verdeeld te krijgen met koopkracht van bedrijven voor intermediair gebruik, voor de eindproductie met finale koopkracht van de burger die het product koopt en met het ge(ver)bruik het product vernietigt. Er zit verschil in de levensduur van bijv. een ijsje, een auto of een huis.

 4. Er zijn sinds het afschaffen van de goudstandaard twee manieren waarop de geldhoeveelheid kan groeien:
  - a - de overheid laat geld drukken, en brengt dit in omloop met daar tegenover een staatsschuld;
  - b - de banken verlenen krediet zonder daarvoor het fysieke spaargeld van spaarders aan te raken.

  Bij A: het afschaffen van de goudstandaard was noodzakelijk en verstandig. De innovatie en het productieproces wordt met die gouden standaard te veel geremd en de inkomensverdeling nog verder uit elkaar gedrongen. De overheid 'drukt' nog nauwelijks geld om dat in circulatie te brengen. De staatsschuld hoeft daardoor niet op te lopen, want er wordt niet geleend van de burger, maar gecreëerd zonder verplichting. Je ziet dat nu bij de kredietcrisis, waarbij helaas alleen de schuldkant wordt genoemd en niet de bezitskant met verkregen eigendom in o.a. ING, ABN-Amro en Fortis.
  Hoewel feitelijk illegaal, maken de zogenaamde geldscheppende instellingen (banken) het meeste nieuwe geld, maar dat als schuldgeld met de kredietverlening met bijvoorbeeld hypotheken en bedrijfskredieten. Zuivere hypotheekbanken doen dat overigens niet, want die moeten hun geld lenen op de kapitaalmarkt. De zogenaamde systeembanken als ING, Rabo en ABN-Amro scheppen het meeste geld in omloop. Dus NIET DE OVERHEID via de Nederlandsche Bank. (DNB is een NV die 100% eigendom is van de staat)
  Bij B: is het antwoord al gegeven, zij creëren nieuw geld op het moment dat het krediet door de lener wordt opgenomen met een overboeking van een bedrag naar een andere bank voor bijvoorbeeld een betaling van een rekening. De spaarder komt er slechts gedeeltelijk aan te pas. Ongeveer 1 euro wordt minimaal 7 keer uitgeleend. (Volgens de voorzitter van de Bankiersverenigng Boele Staal is dat zelfs 15 keer !!) Vandaar dat de rente die je op lang spaargeld krijgt soms hoger is dan geld dat iemand leent bij dezelfde bank. Een keer 6% betalen aan rente en 7 keer 4,3% ontvangen is echt big business.

 5. Bij beide vormen betreft het een lening die moet worden terugbetaald. Bij terugbetaling wordt de geldschepping ongedaan gemaakt.
  Ja, bij afbetaling van een schuld bij een bank wordt geld vernietigd. Vandaar dat de banken zo veel adverteren om uw spaarcentjes te mogen beheren. De uitleencapaciteit van spaargeld is door de wet beperkt, maar groot genoeg om er paleizen van marmer mee te kunnen kopen. Kijk maar om je heen.
  en vergeet de bonussen niet……!

 6. Dat ongedaan maken zou betekenen: afname betaalgeld-hoeveelheid, dus geen inflatie maar juist deflatie (dalende prijzen).
  Niet echt waar, de prijzen staan hier los van. Alleen de financieringscapaciteit wordt ingeperkt. Het komt dan doordat banken kredietverlening voor een ondernemer afwijzen, omdat het bedrijfsplan niet helemaal goed zou zijn. De echte reden is dan, dat de bank aan zijn limiet zit voor het uitlenen van geld, eventueel met geldschepping, maar dat heeft nog nooit een kredietvrager van een bankier gehoord. Deflatie ontstaat, zoals nu in de VS en ook al bijna bij ons, dat het prijspeil gaat dalen vanwege overproductie door afnemende vraag. Alles wordt dan goedkoper voor de consument, en die gaat dan nog meer op de centen zitten in de verwachting dat het nog weer goedkoper zal worden. De werkloosheid schiet dan omhoog. Ik heb minister Bos geadviseerd om de inflatie (prijspeil) minstens op 2 procent te houden, want anders moeten bijv. de huren worden verlaagd, en dat is slecht nieuws voor de pensioenfondsen. Dan gaan we 'down hill'.
 7. Dat zien we niet gebeuren, de inflatie is gestaag elk jaar, dus kennelijk wordt er sneller geld bijgeleend dan afbetaald. Door wie dan ook.
  Dat is waar, maar geen probleem. De burger heeft niet in de gaten dat een lichte inflatie zelfs noodzakelijk is om een gezonde economie te hebben. In 1987 adviseerde ik Wim Duisenberg van DNB om de inflatie minimaal vast te prikken op zelfs 5 procent. Dat heeft twee redenen:
  • Alles in het universum slijt met het verstrijken van de tijd. Je auto, je huis, je lijf, de planeten en zelfs de sterren. Alleen kapitaal blijft eeuwig groeien met de rentestructuur die wij als normaal beschouwen. Vroeger dachten we dat de Aarde plat was, en als je iets anders zei, dan ging je op de brandstapel. Met mijn voorkeur voor een licht inflatie denken bijna alle spaarders hetzelfde. Het is dus een godsgeschenk die inflatie om het als maar aanzwellende kapitaal (= schuld aan een eigenaar van schuld) een beetje te laten eroderen, ofwel slijten. Aristoteles was 386 jaar voor Christus al tot de conclusie gekomen dat rente op geldvermogen de meest waanzinnig uitvinding van de mens is. Want de rente over geldvermogen wordt betaald met het geld zelf.
   Zie voor de waanzin van de rente de berekening van Silvia Videler in: www.sdnl.nl/wellink1.htm en ook mijn commentaar op een uitzending met Rienk Kamer in: www.sdnl.nl/cijfers.htm.
  • De tweede reden is dat inflatie (lichte) nodig is om de welvaart te verdelen naar mensen die geen directe productie leveren maar diensten zoals onderwijs, ambtelijke administratie, rechtspraak, de kappers en verpleegsters en artsen die alleen diensten leveren die je meestal niet kunt beetpakken en exporteren. Ook zij willen meer koopkracht in een groeiende economie en die koopkracht behoeft distributie net als alle andere producten. Wil je een volk welvarend hebben, dan heb je inflatie absoluut nodig. Bovendien kun je inflatie vermijden door je spaarcenten te investeren in zaken die niet aan de grillen van de markt onderhevig zijn, maar productie leveren. Een uitzondering in beperkte mate is nu met de ineenstorting van het financiële systeem dat rust op een ongefundeerd geldsysteem als gevolg van ongedekte geld/kapitaalcreatie door banken en verzekeraars. De overheid heeft boter op het hoofd, want u en ik krijgen daarvoor de rekening. Moeten we dan een andere regering kiezen? Maar welke dan? De slimste dictatuur heeft namelijk de vorm van een (schijn) democratie. Dus: zorg maar dat je inspraak krijgt in de Tweede Kamer in het vragenuurtje op televisie, elk dinsdag. (mijn stokpaard: Kamerzetel 151)
 8. Dat is ook logisch want anders zou er geldtekort zijn en zolang men kredietwaardig is leent men liever dan geld tekort te hebben.
  Zoals nu wel duidelijk is kan een geldtekort ook ontstaan door een structuurverandering binnen in het geld zelf. Dus niet alleen door te weinig geldcreatie bij kredietverlening binnen de wettelijke beperking zoals al eerder beschreven. Zie: www.sdnl.nl/geld.htm en de lezingen die ik gaf bij de Nulpunt Energiegroep in Almere en voor de Partij voor Mens & Spirit in Baarn.

 9. De rente op deze leningen vormt een forse last voor onze maatschappij: elk salaris dat wordt uitbetaald is in feite geleend, rentedragend geld.
  Bijna helemaal waar, want het meeste geld is schuldgeld en daarover wordt integraal rente betaald. De meeste producten zijn zwaar belast met rente via de financiering van het productieproces. Gemiddeld meer dan 30%.

 10. Dit is te vergelijken met het gehele jaar rood staan op je betaalrekening voor het volle bedrag van je maandsalaris. Niemand van ons zou dat graag doen.
  Wat niet weet, wat niet deert. Of toch?

En toch doen we dat kennelijk collectief?
En we zijn gemiddeld erg gelukkig tot nu toe, maar de crisis slaat keihard toe. Kennis verzamelen en dan daarnaar handelen, daarvoor zijn de meeste Nederlanders te mak. Het Nederlandse volk is uiterst gemakkelijk te manipuleren. Dat zie je met veel mensvijandige wetgeving die de vrijheid en het welzijn inperken. De gentechnologie en de inenting tegen baarmoederhalskanker zijn fraaie voorbeelden, en het patiëntendossier volgt.

klopt het of niet ?

Ik hoop een beetje duidelijkheid te hebben gegeven.

Rob Brockhus

Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
Hoe pseudo-geld Europa verstikt
Greenspan zet economen op spoor van deflatie
Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties
Inflation and monetary policy
Toename van de geldhoeveelheid gevaar voor een heropleving van de gevreesde inflatie
Inflation and monetary policy, the Keynesian theory
Brief aan kabinet over geldpolitiek
Onze staatsschuld is werkelijk een zegen
Japans spaarkapitaal wil toch het land uit
OESO adviseert Japan om de BTW te verhogen
Geld pompen in economie is Japans enige optie als remedie tegen crisis
Onderzoekers aan de universiteit Nijenrode vrezen teveel aan marktwerking

terug naar begin


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/inflatie-1.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer