Huurverhoging en rente tonen de beschaving van een land en is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken ..... * * *

Analyse van de Huursubsidie, en de gevolgen van een kind dat gaat werken

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

ANALYSE HUURSUBSIDIE-VERLENING

DE VROM MILLENNIUMBUG

Een aantal huurders heeft over 1995 een z.g. schattingsinkomen opgegeven, omdat er toen sprake was van een z.g. brutoplafond van NLG 30.000.- en zij echt nog niet wissen hoe het inkomen eruit zou gaan zien. Dit oude schattingssysteem werd echter na 1996 door Den Haag losgelaten. De huurders moesten de veranderingen maar ruiken.

Er waren huurders die over 1995 een variabel inkomen van NLG 25.000 hadden, en derhalve in aanmerking kwamen voor huursubsidie. Onder deze huurders waren mensen die in 1996 een goed betaalde baan uit dienstverband, de z.g. losse flexcontracten via START aangeboden kregen, om bedrijven uit de brand te helpen. Deze bedrijven hadden niet de juiste specialisten in huis en derhalve werd er buiten het bedrijf naar deze specialisten (sommigen liepen in de Bijstandswet) uitgekeken.

    Procedure:

Voor de huursubsidie over 1996 werd uitgegaan van het inkomen over 1995 dat vrij laag lag. (peildata altijd 1 juli van ieder jaar) Dit inkomen werd door de accountant aan de fiscus per 1 april 1996, alsmede aan de Woningbouwcorporaties gemeld. Inmiddels bleek het inkomen over 1996 mede door het genoemde dienstverband hoger te zijn dan op basis van 1995 aangenomen was. Er werd echter noch door de Woningcorporatie, noch door de Controle-afdeling van VROM in deze actie genomen, zodat de huurders in het ongewisse bleven, niet beter wetende dan dat zij goed zaten en correct gehandeld hadden.

Inmiddels werd het Ministerie van VROM wakker en per 21 januari 2000, u leest het goed, kwam er een z.g. definitieve beslissing huursubsidie over 1996/1997 bij deze groep huurders op de mat vallen. Noem het maar de VROM MillenniumBUG!!! Heeft VROM alleen om de vier jaar contact met de fiscus??? Zo luidt onze vraag. Als de Accountants per 1 april van ieder jaar op tijd met de aangiftes zijn, waarom dan deze ongehoorde vertragingen bij de afwikkelingen?

In een aantal gevallen betekende dit: terugbetaling van te veel via de verhuurder! ontvangen huursubsidie en wel in sommige gevallen tot meer dan NLG 3000.- Deze bedragen moeten na de datumstelling van 21 januari 2000 voor 7 maart 2000, als uiterste terugbetalingsdatum aan VROM (= thans de crediteur van de huurders) worden terugbetaald.

Deze kwesties zijn om meerdere redenen zeer schreinend en wel:

  • de fiscale wetgeving werkt geheel langs de sociale wetgeving heen, belastingjaar van 1.1 - 31.12. (belastingjaar)
  • de sociale wetgeving werkt geheel langs de fiscale wetgeving heen, maand- en kwartaalstaten
  • de huursubsidieregelingen van VROM werken geheel langs de fiscale wetgeving heen, 1 juli - 1 juli (overlappende belastingjaren)
  • als mensen met een minimum inkomen uit bijstand hierdoor getroffen worden, kan er nergens een claim op een z.g. aftrekpost wegens buitengewone last(en) geregeld worden. Immers zij zijn door nalatigheid van een woningcorporatie en/of Ministerie van VROM in de problemen gekomen. Dit is daarom zo navrant, omdat het ministerie van VROM, alsmede de Woningcorporaties computers hebben, waarin duidelijk de diverse gegevens per huurder aangegeven staan.

Waarom worden de huurders die dit betreffen hiervan niet tijdig door én Ministerie én Woningcorporaties op de hoogte gesteld???????? Aan de andere kant hebben die mensen met een eigen huis volstrekt vrij spel. Onrecht van de bovenste plank.

Er is nog meer. Als mensen door indiensttreding bij een firma, of anderszins door het aanbieden van diensten, vaak ook nog op basis van verrekening met Sociale Uitkeringsinstanties inkomen verwerven, en al deze gegevens keurig per 1 april van ieder jaar via Accountants aan de Fiscus gemeld worden, waarom zien genoemde instanties (Corporaties en Ministerie) dan nog geen kans deze mensen tijdig in te seinen, dat er wellicht terugbetalingen zouden moeten plaatsvinden.

Momenteel leven wij in een tijdperk van zeer snelle computers en snelle geautomatiseerde systemen. Waarom werken genoemde instanties dan zo uiterst traag en werken zij bovendien ook nog langs elkaar heen, zodat mensen die van hen afhankelijk zijn gemaakt geen kant meer op kunnen?

Is dit dan de zo geroemde communicatie tussen mensen en instanties onderling? En…denkt men nu echt dat mensen 4 jaar na dato de gelden zo als bij Albert Heijn op de plank hebben liggen?

Uit armoede en Bijstand valt, zelfs niet bij een tussentijds tijdelijk dienstverband, te reserveren voor de fouten van anderen! Enfin in bezwaar gaan en eventueel uitstelregelingen treffen en weer voor de zoveelste keer door sociale TERREUR getroffen worden, dat is nu echt Holland. Wanneer komen er nu eens goede regelingen?

Hoogachtend,

Hoofdafdeling Individuele Subsidiëring
Afdeling Controle en Toekenning, regio CTID
Postbus 30944,
2500 GX Den Haag.