Huizer gemeenteraad voor dilemma gesteld


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Belastingvrije financiële vermogensgroei in Nederland uit op 275 miljard guldenHuizen 29 juli 1997

Zoals onlangs in de Nederlandse pers en de media bekendgemaakt werd, kwam de belastingvrije financiële vermogensgroei in Nederland uit op 275 miljard gulden wat betreft de stijging van de aandelen op de beurs, en voor 50 miljard gulden aan onroerend goed. Samen is dat een belastingvrije verrijking van het bezittende deel van onze maatschappij van 325 miljard gulden in één enkel jaar (1997). Ter verduidelijking: het nettoloon van alle werkenden tezamen bedraagt aanzienlijk minder, namelijk 275 miljard.

Om na te gaan welke invloed die verrijking heeft op de besluitvorming in een gemeenteraad nemen we mijn eigen woonplaats, Huizen, als voorbeeld. Tevens relativeren we dan het een en ander m.b.t. het armoedebeleid dat onlangs in die gemeente werd gelanceerd. Om te bepalen hoeveel rijker de gemeente Huizen is geworden met de 'boom' op de beurs en de waardestijging van het onroerend goed, komen we tot de volgende berekening. (Deze is dan uitsluitend ten bate van de beleggers, de spaarders en de investeerders in ondernemingen; met uitsluiting van vrijwel alle huurders van woningen.)

We delen die 325.000.000.000 gulden door het aantal inwoners in Nederland van 15.500.000, en dan blijkt dat de gemiddelde Nederlander 21.000 gulden rijker is geworden in 1997. Let wel: belastingvrij en gemiddeld wel te verstaan, want vrijwel alle huurders van woningen vallen buiten de categorie van beleggers en bezitters, zodat die nieuwe rijkdom alleen ten goede komt aan diegenen die nu al veel bezitten. De armen blijven gewoon arm, en de kloof tussen arm en rijk wordt razendsnel groter en groter. Je hoeft niet eens "gestudeerd" te hebben om dat te kunnen snappen.

Om deze ontwikkeling toe te spitsen op de gemeente Huizen, kunnen we uitrekenen hoeveel deze gemeente in zijn geheel rijker is geworden in 1997. We bepalen het Huizer aandeel in de verrijking door het aantal inwoners van Nederland van 15.500.000 te delen door het aantal inwoners van Huizen, 41.309, en zien dan dat Huizen 1/375 gedeelte van die 325 miljard rijker is geworden. Ofwel: 866.000.000 gulden. We weten inmiddels dat het daarbij niet zal blijven, want met alle economische lichtjes op groen zal die vergroting van de rijkdom nog wel een tijdje doorgaan.

De interessante vraag die we nu kunnen stellen is: "Is de gemeente Huizen bereid om de armoede, die met het regeringsbeleid in de afgelopen 16 jaar bewust is gecreëerd, zodanig tegemoet te treden dat er helemaal geen armen meer te vinden zullen zijn in deze gemeente?" Want Huizen is een gemeente die landelijk - ook zonder deze conjuncturele stortbui van geld met particuliere geldschepping - toch al als een van de rijkste in Nederland bekend staat, met een positief saldo van dik honderd miljoen gulden op een spaarrekening bij de bank...........!!

Een tweede vraag is: "Is Huizen voornemens om zich als een belegger te blijven gedragen, wat natuurlijk voordelen heeft voor de begroting vanwege de rentebaten en daarmee voor de gemeentebelastingen, of wil Huizen die reserves benutten om de leefbaarheid te vergroten; met name om de verpaupering te elimineren?" en "Wil men in Huizen die miljoenen gebruiken om werkgelegenheid in welzijn te creëren?" Zo ja, "Wil men in Huizen aan gegoede burgers een extra bijdrage vragen als belasting over de toegenomen rijkdom van 866 miljoen, en hoe denkt men die dan te innen?"

De kernvraag is dus: "Willen de mensen in Huizen die in 1997 ruim 866 miljoen gulden belastingvrij rijker geworden zijn iets afstaan van die welvaart aan de armen?" Al was het maar dat die rijkdom mogelijk nooit tot enige besteding zal komen zonder een vermogenstoenameforfait, maar hoogstwaarschijnlijk alleen vernietigd met een instorting van de beurs? Het blijft tobben met het geld. Of je hebt er teveel van, of te weinig.

Afschrift naar:

  • alle fracties in de gemeenteraad van Huizen;
  • het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de Nederlandsche Bank NV (vanwege de particuliere geldschepping)
  • de minister van Financiën.
  • relevantie organisaties en pers (Zie de faxlijst op internet)

    Doorkoppeling naar de FNV Vakcentrale