Gezondheidsraad waarschuwt voor houtstof, SDN waarschuwt deze Raad voor CCA-zout in hout

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Gezondheidsraad waarschuwt in een rapport voor de gevaren van houtstof. Houtstof kan namelijk kanker veroorzaken in de neus of in de bijholte van de neus. Hoewel het onderzoek naar de effecten van houtstof nog niet zo lang gaande is - 5 jaar - is gebleken dat gevaren aanwezig zijn voor mensen met een beroep met houtstof in de omgeving, zoals zagerijen en houtverwerkende industrieën alswel meubelmakerijen, enz.

De Sociale Databank Nederland die veel publicaties heeft over de gevaren van bewerkt, geconserveerd of geïmpregneerd hout en van procedures die al meer dan 12 jaar lopen bij o.a. de Raad van State, heeft op 20 juli 2000 het secretariaat van de Gezondheidsraad op de hoogte gesteld van de voorspelbare gezondheidsrisico's voor de hele Nederlandse bevolking, vanwege kankerverwekkende gifstoffen in hout dat de consument o.a. gebruikt in de tuin.

Ook gemeenten die voor de jeugd speeltoestellen plaatsen - hoe goed bedoeld ook - zijn vaak niet op de hoogte van het feit dat de klim- en speeltoestellen van geïmpregneerd hout levensbedreigend zijn voor de kinderen op latere leeftijd, omdat zij met het spelen op die toestellen arseenzuur en chroomtrioxide via de huid in het lichaam krijgen. De effecten worden meestal op latere leeftijd zichtbaar met een sterk verhoogde kans op kanker.

Het is overigens onbegrijpelijk dat het ministerie van VROM alsnog toestemming heeft gegeven om geïmpregneerd hout toe te passen en te produceren - met een verlenging van de termijn met vijf jaar na heden - hoewel dat in strijd is met de Europese wetten en met de Arrest van het Europese Hof in Luxemburg. Je kunt dan ook simpel stellen dat de Europese Gemeenschap als zodanig niet bestaat, omdat de regionale overheid (Nederland) de Europese wetten, de rechtsgang en de verdragen aan de laars lapt en zijn eigen weg gaat. De economische belangen die op de achtergrond spelen lijken ook voor het ministerie van VROM en zelfs voor het ministerie van Volksgezondheid (VWS) belangrijker dan de gezondheidsaspecten van de Nederlandse bevolking in z'n geheel van vandaag en van de kwaliteit van het grondwater tot in de verre toekomst in het bijzonder.

Hoe onze kinderen en kleinkinderen aan schoon drinkwater moeten komen is de klemmende vraag die vandaag al beantwoord moet worden. De Gezondheidsraad zou de alarmbellen moeten laten rinkelen - als die raad zoiets al zou mogen - zodat de bevolking zich bewust wordt van de opeenstapelende vergiftiging van onze leefomgeving. Want het ongedaan maken van de vergiftiging met uitgeloogd arseenzuur uit hout en andere kankerverwekkende stoffen kan niemand ongedaan maken; net zomin als dat wij de smeltende ijskappen kunstmatig weer kunnen laten aangroeien om de stijging van de zeespiegel te voorkomen, die met de toename van het CO2 gehalte in de atmosfeer samenhangt.

Het arbeidsethos moet drastisch veranderen - zeker aan beleggerszijde - zodat het hebben van een baan of werk niet meer als een ultiem ideaal gezien zal worden, en dat men zich bewust wordt van het feit dat werken letterlijk milieu kost. Niet alleen het onttrekken van grondstoffen aan de aarde is hier van belang - zie de Club van Rome - maar ook de uitstoot van gassen die na bewerking in de chemische industrie als gifstoffen in ons milieu terechtkomen. Je kunt het heel kras zeggen, juist om het zo duidelijk mogelijk te stellen: WERKEN IS PUUR SLECHT VOOR HET MILIEU, daar moet je je zo min mogelijk aan bezondigen.

Die opmerking lijkt wat onzinnig, maar de hele natuur om ons heen is niet ingesteld op industrieel 'werken', het omspitten en uitgraven van de bodem en het veranderen, danwel vernietigen van hele ecosystemen die de basis zijn voor al het leven op aarde, staat onmatig werken niet toe. Met name beleggers die winst willen maken uit - hoe is het mogelijk - NIET-werken, zullen zich samen met de ideologen van de PvdA die werk en het hebben van een baan als de ultieme levensvervulling zien, en die van het CDA waar ze werk stellen boven inkomen (voor anderen dan zichzelf) niet kunnen blijven pleiten voor ongeremde economische groei. Groei, die fysiek en per definitie onmogelijk is (zie de quiz van wijlen dr. W.P. Roelofs) en zowel economisch (zie de analyse van ing. Piet Meeusen ) als ecologisch tot een mondiale vernietiging zal leiden.

Misschien dat de Gezondheidsraad het bewustzijn in politieke en elitaire kringen positief kan beïnvloeden.

    R.M. Brockhus (hardwerkende webmaster van de SDN)
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    Tel. 035-5244141