Brief van president Hofhuis m.b.t. de zaak van
drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA/Minister van Financiën


Burhoven . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Brief wederom onder de aandacht dat ondertekening met een leesbare naam zeer gewenst is

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE


President

Postadres Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
Bezoekadres Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2505 AJ Den Haag
Fax 070 3811972


Ecologisch Kennis Centrum BV.
t.a.v. Ing. A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a
5491 XD SINT OEDENRDDE

Onderdeel     Secretariaat       Bij beantwoording 
Contactpersoon   mw. H.G.M. Hendriks   de datum en ons 
Doorkiesnummer(s) (070) 3813495      kenmerk vermelden
Datum       7 mei 2002
Onderwerp     drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA/Minister van Financiën
Uw kenmerk     NBJ/02011/B
Ons kenmerk    2960 / 4212

Geachte heer Van Rooij,

Met verwijzing naar uw faxbericht ven 4 mei 2002 bericht ik u als volgt.

Het is te betreuren dat u, naar u schrijft, op 23 april 2042 opnieuw een brief hebt ontvangen die is ondertekend door - zoals u het noemt - een "naamloze griffier". Ik ken die brief niet, maar heb wederom onder de aandacht van voorzitter van de sector bestuursrecht gebracht dat ondertekening met een leesbare, althans kenbare, naam zeer gewenst. Ik kan overigens niet beoordelen of u en uw cliënt door het verzuim in hun belangen zijn geschaad. Brieven van de rechtbank vermelden in de regel een doorkiesnummer, dat verbinding geeft met de gerechtsambtenaar (griffer) in kwestie.

Zelf kan en mag ik niet ingaan op hetgeen u over het onderliggende bestuursrechtelijke beroep en over het wrakingsverzoek opmerkt. Daarin zijn de behandelende rechters autonoom. Ik heb uw fax ter kennis gebracht van do voorzitter van de wrakingskamer, mr. D.H. baron von Maltzahn, en van de rechter wiens wraking is verzocht, mr. L.P. Bosma. Aan hen heb ik ook uw mededeling doorgegeven dat de datum waarop het wrakingsverzoek wordt behandeld, 27 mei a.s., u niet uitkomt, De heer Van Maltzahn is overigens tot 21 met afwezig.

Met het voorgaande is ook punt 3 van uw fax beantwoord. Dit levert geen misbruik van (mijn) bevoegdheden op; het gaat erom dat u mij vraagt gebruik te maken van bevoegdheden die ik niet heb.

U vraagt mij opnieuw hoe u en uw cliënt nog enig vertrouwen kunnen hebben in enige rechter van deze rechtbank. Ik zie geen reden voor enig wantrouwen jegens een van de rechters -- met dien verstande dat het bij uitsluiting de wrakingskamer is die beslist op het ingediende wrakingsverzoek -- en kom daardoor niet toe aan een nadere beantwoording van uw vraag. Ik zag en zie (dus) ook geen reden om het wrakingsverzoek in handen te stellen van andere rechters dan die van de vaste wrakingskamer.

De wrakingskamer die op 27 mei 2002 zitting heeft bestaat uit mr. Von Maltzahn voornoemd, mevrouw mr. C.C. Dedel-van Walbeek en mr. A.H.Th. de Boer.

Een kopie van deze brief zend ik aan mr. Von Maltzahn en aan Mr. Bosma.

Hoogachtend,

President van de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage

 

 

 

            H.F.M. Hofhuis,

            President

 

 

De rechtbank is gevestigd aan Prins Clauslaan 60
Correspondentieadres:
postbus 20302
2500 EH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3813131
Fax: 070-3813360

Postgiro: 1102300 t.n.v de gerechten in het arrondissement 's-GravenhageIntegriteit Rechterlijke Macht