Brief aan president mr. H.F.M. Hofhuis
m.b.t. de wraking van mr. M.H. Kobussen


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               Aantekenen met
               ontvangstbevestiging

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            7 januari 1998
Sint Oedenrode        Verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       073 - 6816371 
Fax. 0413-490386       op 7 januari 1998 

          


  Mijn kenmerk: WRA/07018.
  Betreft: Reactie op Uw brief van 7 januari 1998.

  
  Aan:
   Mr. H.F.M. Hofhuis (persoonlijk),
   President van de Arrondissementsrechtbank,
   sector bestuursrecht, Postbus 90155,
   5200 MH 's-Hertogenbosch.


  Geachte heer Hofhuis,

  Uw brief (tevens faxbericht) van 7 januari 1998 heb ik in goede orde ontvangen. Naar aanleiding daarvan wil ik U het volgende kenbaar maken.

  1. Het is volstrekt onjuist dat ik met mijn brief van 6 januari 1998 heb gereageerd op Uw brief van 31 december 1997.
  2. Dit kan nooit waar zijn.
   Uw brief, welke U ook per fax heeft verstuurd, heb ik pas op 6 januari 1998 ontvangen.
   Het zal duidelijk zijn dat het sturen van een faxbericht geen 6 dagen duurt.

   Ik verzoek U om die reden mij hierover vóór 9 januari 1998 (= op 8 januari 1998) per kerend faxbericht volledige duidelijkheid te verschaffen.

    

  3. U concludeert uit mijn brief van 6 januari 1998 (kenmerk WRA/06018) ten onrechte dat ik mijn verzoek om wraking van mr. M.H. Kobussen niet (onvoorwaardelijk) handhaaf.

   In mijn brief van 6 januari 1998 heb ik U nadrukkelijk verzocht om op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur het antwoord op mijn 3-tal daarin gestelde vragen per kerend faxbericht (= dezelfde dag) te verstrekken.

   Dit omdat ik vóór de zitting van 9 januari 1998 moet weten of hetgeen ik onder vraag 1 t/m 3 heb beschreven heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van fgd. President mr. M.H. Kobussen of onder verantwoordelijkheid van een andere fgd. President.

   Om die reden richt ik aan U nogmaals het nadrukkelijke verzoek mij de in mijn brief van 7 januari 1998 gestelde vragen per kerend faxbericht vóór 9 januari 1998 (= op 8 januari 1998) op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur inhoudelijk éénduidig te beantwoorden, want dat bent U op grond van die wet verplicht.

    

  Conclusie

  Middels deze brief (tevens faxbericht) wil ik U nadrukkelijke kenbaar maken dat ik mijn wrakingsverzoek op 9 januari 1998 om 11.30 uur wel degelijk handhaaf onder de voorwaarde dat fgd. President mr. M.H. Kobussen persoonlijk verantwoordelijk is voor de 3-tal volgende feiten.

   1e feit waarvoor mr. M.H. Kobussen verantwoordelijk is.

   Voor de 6 vragen die een anonieme griffier bij brief van 23 september 1997 heeft verstuurd aan Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

    

   2e feit waarvoor mr. M.H. Kobussen verantwoordelijk is.

   Voor het aan mij in eerste aanleg slechts 9 dagen de tijd geven om mijn zienswijze met betrekking tot het schriftelijk verslag van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB) van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak naar voren te brengen.

    

   3e feit waarvoor mr. M.H. Kobussen verantwoordelijk is.

   Voor het tot stand laten komen van het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk StAB/32976/RB) van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak zonder dat klagers (appellanten) hun inzichten daarop hebben kunnen geven.

    

  Behoudens Uw omgaand tegenbericht per fax op 8 januari 1998, waarin U mij kenbaar maakt welke fgd. President voor bovengenoemd 3-tal feiten verantwoordelijk is, ga ik ervan uit dat mr. M.H. Kobussen dat is.

  Op die 3 feiten waarop de Rechterlijke onpartijdigheid schade leidt zal ik mr. M.H. Kobussen dan ook wraken. Ik acht het van groot belang om dit schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op de behandeling van mijn wrakingsverzoek op 9 januari 1998 om 11.30 uur.

  Gedurende de zitting zal ik deze brief nog eens overleggen.

   

  Deze brief heb ik laten registreren bij de Sociale Databank Nederland.


  Hoogachtend,


   Ing. A.M.L. van Rooij

   Milieu- en Veiligheidskundige

  
  
  
  C.c.

 • Drs. O. Hendriks, medewerker 2e Kamerlid Hendriks, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage
 • A.J. Loijkens, Specica juridische hulpverlening, Ringbaan Oost 219, 5014 GD te Tilburg
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar
 • tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ te Huizen
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden
 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout