Brief van president Hofhuis m.b.t. de wraking van mr. M.H. Kobussen


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Correctie van het verzoek om wraking van de rechter mr. M.H. Kobussen

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH


  President

    

          Aan: de heer Ing. A.M.L. van Rooij
          't Achterom 9a
          5491 XD SINT OEDENRODE

          per fax en per gewone brief


  's-Hertogenbosch, 7 januari 1998

   

   

  Betreft: uw fax van 6 januari 1998 Uw kenmerk; WRA/06018


  Geachte beer van Rooij,

  Met uw bovenvermelde fax reageert u op mijn brief van 31 december jl,, die abusievelijk niet van een dagtekening was voorzien. U maakt Ook melding van een brief (fax) van 6 januari jl.., maar daarmee bedoelt u waarschijnlijk de brief van de waarnemend griffier mr. W.F.M. Thijs.

  Uit uw fax leid ik af dat u niet hebt voldaan aan mijn verzoek om op korte termijn te laten weten of u het verzoek om wraking van de rechter mr. M.H. Kobussen, dat overmorgen behandeld zou worden, handhaaft. Ik concludeer hieruit. gelet ook op de verdere inhoud van mijn brief van 31 december, dat u het verzoek niet (onvoorwaardelijk) handhaaft, In verband hiermee vervalt de zitting van 9 januari a.s.

  Uw fax heb ik overigens doorgezonden aan de voorzitter van de sector bestuursrecht, met het verzoek de daarin opgenomen vragen te beantwoorden.

   

           Hoogachtend,

           President van de arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch

            

            

            

           H.F.M. Hofhuis, President

   

   

  De rechtbank is gevestigd aan de Beurdsestraat 30.
  Correspondentieadres:
  postbus 90155
  5200 MG 's-Hertogenbosch
  Telefoon: 073-6816421

  Postgiro: 1102300 t.n.v de gerechten in het arrondissement 's-Hertogenbosch