de Klokkenluiders van Nederland wijzen u op duivelse krachten in de politiek en in de rechtspraak

De analyse van de staatkundige situatie op dit moment. Over het hoe en wat


Europese Grondwet . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Van Jaques Mols kreeg ik een interessant overzicht van de politieke geschiedenins van Nederland en van België. In deze journalistieke komkommertijd waarin (bewust) geen aandacht is voor de verpaupering van miljoenen mensen met een uitkering door sterk stijgende prijzen, het afbreken van sociale bescherming (inclusief de geplande afschaffing van de AOW in 2015) en het creëren van massawerkloosheid door monetaire charlatan als Gerrit Zalm en tovenaarsleerling Jan Peter Balkenende, kun je zien dat er in de geschiedenis vanaf 1830 en Koning Willem I niets is veranderd m.b.t. de feitelijke democratische invloed van de bevolking zelf. Het is weer de elite achter de politiek die bepaalt dat de oude handelsgeest van de VOC met zijn slavernij, uitbuiting, onderdrukking en corrupte rechtspraak opnieuw gestalte krijgt, ook in deze tijd.

De stem van het volk, die heel even doorbrak met Pim Fortuyn en via zijn platformverschaffer op de televisiebuis - Harry Mens - is professioneel weer gesmoord. Zelfs 9000 militairen die de laan worden uitgestuurd hebben het lef niet om een echt protest te organiseren. Nu moet ik wel erkennen dat militairen niet zijn opgeleid om na te denken over de geldpolitiek waarvan hun baan afhankelijk is, maar ook het wijzen daarop heeft niet tot resultaat dat er strategisch met de fobie voor de staatsschuld wordt omgegaan. Het gedresseerd generaaltje spelen met kanonnen en de daarmee verbonden "Butter" is nog geen garantie voor een politiek offensief tegen overbodige bezuinigingen op staatsuitgaven die meer schade toebrengen dan dat die bezuinigingen (zouden) opbrengen. Protesteren helpt niet zoals Zalm al zei. Wij regeren zoals u verkozen hebt met de verkiezingen. Met 9000 watjes die het leger uitgelazerd worden, maar die hun stem niet durven verheffen, is het resultaat voorspelbaar.

De staatkundige situatie op dit moment. Over het hoe en wat :

Wie op de hoogte is van de geschiedenis van Nederland weet dat in de tijd toen Nederland nog een Republiek was, Nederland graag oorlog voerde met gewesten overzee om voor de VOC-multinational goedkope wereldhandel te bereiken. Het feit dat de Republiek der Nederlanden werd opgesplitst had te maken met het feit dat de Zuidelijke Nederlanden geen zin hadden in het mee afbetalen van de gigantische staatsschulden die door het oorlogvoeren waren ontstaan. Daardoor is ook de Belgische staat ontstaan. Begonnen op 25 Augustus 1830.

Omdat dat tegen het zere been van Koning Willem 1 was, voerde hij een 10-daagse veldtocht tegen de Belgen om de Zuidelijke Nederlanden terug te veroveren. ( November 1830 ) Toen dat niet lukte kwam het tot een staatskundige scheiding in Limburg. Limburg werd opgesplitst tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. ( Ik kort het verhaal aanzienlijk in, omdat het anders zo'n enorme brei aan tekst wordt. )

Je moet weten dat de mensen hier zich meer verbonden voelen met de Belgen en het Belgische bestuur dan dat zij zich Nederlander voelen. Nederlands Limburg is bezet gebied en behoort ook gevoelsmatig tot België. Mensen hier ervaren het Nederlandse bewind als een bezettingsmacht. Op hoge posten zitten hier alléén noordelingen uit de regio Den Haag. Alleen in de politiek zitten lokale figuren. Hun "corruptie" heeft met de van ouds her ontstane afkeer van "Den Haag" te maken. Ik ga verder met de geschiedenis.

Op 19 April 1839 werd via het Londense Tractaat geregeld dat Koning Willem 1 volledige vrijheid kreeg voor wat hij wilde doen met het Nederlandse deel van Limburg. ( Weet je nog de Nederlandse Engelse en Nederlands Duitse verbindingen -> Zie volkslied ! ). Hij kon kiezen door het te voegen bij Groot Hertogdom Luxemburg of door het te voegen bij het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden.

Voorts werd overeengekomen dat hij als Hertog van Limburg zou toetreden tot de Duitse Bond, opdat deze Bond een compensatie zou krijgen voor het uittreden van het aan België toegewezen deel van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Willem I voegde het nieuw verworven gebied bij het Koninkrijk der Nederlanden. Op 16 Augustus 1839 deed hij aan de Bondsvergadering het voorstel om het hele territoir dat hem in de vroegere provincie Limburg was toegewezen, met uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo, als Hertogdom Limburg in de Duitse Bond te doen opnemen.

Op dit hertogdom zouden de bepalingen van de Bondsconstitutie van toepassing zijn, zodat Limburg een contigent troepen beschikbaar zou houden en in oorlogstijd de zijde van de (Duitse) Bond zou moeten kiezen. Op 5 September 1839 aanvaardde de Duitse Bondsvergadering te Frankfurt aan de Main deze regeling, die weliswaar de mogelijkheid tot conflicten openliet, maar waarschijnlijk de beste regeling was die er toen te bereiken viel.

Hoewel Maastricht dus niet tot het gebied van de Duitse Bond ging behoren, werd deze vestiging aangewezen als garnizoensplaats voor het Bondscontigent, waartoe een deel van het Nederlandse leger werd gebruikt. Voor de Duitse Bond was het in verband met de Frans-Duitse tegenstelling van belang, dat de "sleutel van de Maas" niet in Belgische handen kwam. In 1839 en ook later was de Limburgse Maaslinie tot aan de opheffing van de vestigingen Maastricht en Venlo en 1867 een in strategisch opzicht belangrijk gebied. Een sinds eeuwen bestaande historische lijn werd daadoor mede doorgetrokken. Deze staatsrechtelijke constructie voor Limburg was niet zonder enig gevaar en dat daarin voor Nederland reële mogelijkheden zaten voor conflicten met de Duitse Bond. De politieke bewegingsvrijheid en met name de door Nederland te voeren Neutraliteitspolitiek werd er door belemmerd.

In België werd alles op alles gezet om Belgisch Limburg te laten herstellen van de scheiding en werd ook het gebied politiek en economisch weer op poten gesteld. Zo anders was het in Nederlands Limburg; waar helemaal geen moeite werd gedaan om de integratie van Limburg in Nederlands Staatsverband te bevorderen. Koning Willem I weigerde de Limburgers deel te nemen aan de stemming over de invoering van de Grondwet van 1840. Dat was overigs tegen het advies van Raad van State in. De afwijzende houding van de regering en de pers kwam op onthutsende wijze aan het licht ( Op internationaal gebied ) bij de moeilijkheden met de Duitse Bond in 1848, toen velen bereid waren om Limburg aan de Duitse Bond over te doen. Die houding getuigde van grote terughoudendheid tegenover Limburg en was voor een niet gering deel toe te schrijven aan de afkeer van een versterkte invloed van het katholieke volksdeel in de Staten-Generaal. Bovendien beschouwde men in Hollandse commerciële en financiële kringen Limburg als een "vreamd aanhangsel" waarvan men zich diende te ontdoen.

Koning Willem I voerde voor Nederlands Limburg extra hoge belastingen en belasting-accijnzen in, wat leidde tot onteigeningen en verpaupering van het gebied. ( Zie ook verderop in deze tekst. ) Steden zoals Roermond en Sittard lagen in puin, gebieden waren ontvolkt door de agressie van de legers van Koning Willem I. Toen in 1848 een grondwetsherziening kwam, was ook niemand in Limburg bereid en te vinden om mee te stemmen in de vergadering. Het was niet mogelijk om de vereniging met Limburg met het Koninkrijk Der Nederlanden onder één grondwet en onder één bestuur te stellen, omdat dát in strijd was met de Grondwet van de Bond en dat dát zou leiden tot een afscheiding van Limburg van Nederland.

De regering wilde geen conflict met de Duitse Bond was bereid om Limburg ervoor op te offeren. De Tweede kamer vond het niet nodig een regeringsvoorstel in behandeling te nemen om de fiscale ongelijkheid weg te werken, waaronder Limburg bijzonder leed. de Nederlandse regering liet de belastingen bij de Limbugers ieder jaar met 9 procent tot 25 procent stijgen ! Dat regime hebben ze jarenlang volgehouden. Het duurde tot 1850 en later eer, het belastingstelsel wat liberaler werd. Dat gebeurde onder aanvoering van Thorbecke.

In Limburg kwam in het begin van de twintigste eeuw de mijnindustrie op, die volledig in handen was van de overheid (uit Den Haag). Daar konden de Limburgers 1 gulden per dag verdienen. Op het platte land was dat 16 cent per dag. Dus vele Limburgers gingen massaal in de mijnen werken. Daarvoor waren ook wel mijnbedrijven actief, maar dat waren voornamelijk Duitse particulieren met grensoverschreidendende mijnconsessies.

Van de Nederlandse regering kregen zij geen steun toen zij zelf werk wilde scheppen voor de totaal verpauperde Limburgers. Omdat de overheid het ze moeilijk maakte met vergunningen werden deze mijnconseesie overgedaan in overheidshanden. Natuurlijk zijn er wel particuliere mijnen geweest, maar dan waren ze in die tijd al vrij groot. Uit het mijnverleden van Limburg heeft Nederlandse Staat veel geld gehaald, totdat het zich niet meer loonde. Het waren de mijnwerkers zélf die van de mijnen afwilden, omdat het ook zeer gevaarlijk werk was. Hier waren de kolenlagen maar 30 cm dik en moesten uit steeds diepere schachten en pijlers gehaald worden.

In de jaren 50 van de twintigste eeuw bleek dat het in Canada delven van kolen en het dan naar Nederland verschepen veel goedkoper was dan in Limburg ze met veel moeite uit de grond halen. In Canada lagen kolenlagen van meters dikte zo aan de oppervlakte ! Men hoefde ze maar met een bulldozer af te graven. Het was dus niet alleen Den Uyl die de mijnen sloot. De tendens daartoe was al gezet door Limburgse mijnwerkers vakbonden, toen er in de jaren 60 aardgas in Slochteren werd gevonden.

De overheid zou andere arbeidsplaatsen scheppen. Maar van deze beloften kwam niks terecht. 4 miljard gulden verdween en in de mijnstreek raakte 60 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het heeft bijna 20 jaar geduurd eer Limburg van deze klap te boven kwam. Alles wat er nu is, is door eigen inventiviteit bedacht en gemaakt. De welstand die in Limburg is bereikt is puur te danken aan de Limburgers zelf. Op hoge posten in Limburgse kom je alleen ambtenaren tegen met een Haags accent. Overheidsbewind wordt in Limburg eerst uitgeprobeerd. Bij bezuinigingen komen de klappen het hardste aan in Limburg. Dat zal nu ook weer zijn bij deze nieuwe bezuinigingsronde van dit nieuwe rechts-conservatieve en ultradomme kabinet.

Wat de Limburgse kwestie aangaat; dat met de grondwet is nooit recht gezet. Ook na al decennia niet. Daarom en vanwege onze woelige achtergrond heeft Limburg een gouvernement en een gouverneur. Vanuit onze visie gezien zien we Nederland en Den Haag als bezettingsmacht die ons het leven onmogelijk maakt. We identificeren ons met de Belgen. Dat is met mij en mijn familie en vrienden ook zo. Ik merk dat bij zowat iedereen om ons heen. We voelen ons nog altijd geen Nederlanders, maar wel Limburgers. We zitten liever in België dan in Nederland.

We hebben de "democratie" die we hier hebben te danken aan de Amerikanen die hier na de tweede wereld oorlog en ten gevolge van de koude oorlog terecht kwamen. De vraag is nu, of de Staat der Nederlanden, de Monarchie en de Grondwet dan wel geldig zijn? Want als je een bevolkingsgroep uitsluit van stemming dan is de wet niet geldig. De Nederlandse Staat en de constitutie van de Nederlandse Staat, als ook de monarchie zijn in de Grondwet verankerd.

Als Limburg geen volwaardig staatsrechtelijk gebied is van Nederland hoe zit het dan met de rechtsgeldigheid van de Staat zelf?

Dit is een globaal overzicht. Ik verwijs je door naar enkele boeken:

  • De geschiedenis van beide Limburgen deel I en deel II. Geschreven door Prof Dr. W. Jappe Alberts.
  • Deel I = ISBN 90 232 0999 0 uitgegeven in 1974, 2de Druk. Op de voorkant staat een rood ruiterzegel van Reinoud I, heer van Monschau en Valkenburg. dit deel gaat over de prehistorie tot en met 1632.
  • Deel II = ISBN 90 232 1100 6 uitegegeven in 1983, 2de druk, Op de voorkant staat een rood koninklijk zegel van Willem
  • Deel III = Dit deel gaat vanaf 1632 tot en met ongeveer 1918.

Je groetend;

Jacques Mols

      Kies de provincie waarover u iets wilt weten of meldenDossiers bij de NOS


Dossiers bij NOVA


Dossiers bij Zembla


Dossiers 2Vandaag


Vindt u onze inspanningen waardevol, en wilt u de volgende CD-rom meefinancieren?


Disclaimer border="0">