De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

Th.J.M. Hendriks
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal


Aan de Voorzitter van de Vaste
Commissie voor Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Betr.: brief Minister van VROM 17-10-1997

Uw brief:

's-Gravenhage, 29 oktober 1997

Geachte Voorzitter,

De brief van de Minister van VROM d.d. 17 oktober 1997 (kenmerk: EB197035 brf), welke geagendeerd staat voor de procedurevergadering van 5 november a.s., geeft mij aanleiding tot het volgende. In haar brief suggereert de Minister ten onrechte dat wolmanzout CCA-type C de minste arseen bevat. Wolmanzout CCA-type C is juist het schadelijkst voor mens en milieu! Ik verwijs U naar de brief van J. Juffermans van "De Kleine Aarde" aan de Minister van VROM d.d. 23 november 1995 (*1)

Tijdens de behandeling van de begroting VROM op 22 oktober jl. heeft de Minister overigens ten onrechte verwezen naar de Commissie voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). De CTB is immers helemaal niet bevoegd, hetgeen ik in bijgaande conceptbrief aan de Minister uiteenzet. Tevens breng ik in herinnering dat de Vaste Commissie voor VROM door Carl Tissen Import Export BV te Luyksgestel bij brief van 17 juli 1996 (VROM-96-629) reeds is gewezen op de verantwoordelijkheid die de Minister draagt voor het feit dat alleen al zijn bedrijf jaarlijks zo'n 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in het milieu brengt. De commissie heeft de brief niet inhoudelijk beantwoord.

Tenslotte wijs ik op het recente arrest van het Hof van Justitie van de EG (*2). Daaruit blijkt dat de Regering het tot nu ingenomen standpunt, dat zij niet verantwoordelijk zou zijn voor de afvalfase van met wolmanzouten geïmpregneerd hout, niet langer zal kunnen handhaven. Derhalve stel ik de commissie voor een brief aan de Minister van VROM te zenden. Deze brief sluit aan bij de door de Tweede Kamer aangenomen moties van 24-10-1991 (22300 XI nr. 25), 28-5-1993 (23176, nr. 1) en 19-11-1996 (25000 XT, nr. 25). Een voorstel daartoe treft U bijgesloten.

Tenslotte stel ik de Commissie voor de problematiek van de wolmanzouten weer onder het Kamerstuknummer 23176 onder te brengen. Hiermede wordt de verregaande versnippering van het onderwerp over verschillende andere beleidsonderwerpen (zoals dioxinenoverleg, afvalverbrandingsinstallaties, niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, begroting) en het daarmee gepaard gaande gebrek aan politieke sturing voorkomen.

Th.J.M. Hendriks

Bijvoegsel: konseptbrief Commissie VROM aan Minister VROM

bijlagen: 2