De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold zegt Kamerlid Hendriksoud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

's-Gravenhage, 18 september 1996
Algemene politieke beschouwingen Begroting 1997 (25.000)

Mijn eerste indruk over de toestand van 's-rijks financiën voor 1997 is negatief, want ook dit jaar vertoont de Rijksbegroting van overheidsuitgaven en -inkomsten geen goed evenwicht.

De Regering moet zich realiseren dat de grote bezuinigingen van de afgelopen jaren op de AOW, van ongeveer 20%, en op de sociale uitkeringen, van ongeveer 25%, het financieringstekort niet hebben beïnvloed. Dit kan voor haar de aanwijzing vormen dat op een andere manier het financieringstekort moet worden verminderd. Een sociaal-maatschappelijk eerlijke verdeling der lasten moet in ons land plaatsvinden, waarbij de zwakste schouders het meest moeten worden ontzien.

voorzitter,

Nu kunnen wij niet een gerust hart praten over de veiligstelling van ons basispensioen AOW. In de troonrede maakte de Regering bekend dat Nederland in 2016 ruim 18 miljoen inwoners zal hebben. Toch is al jaren bekend dat Nederland vergrijst, dus de bevolking in aantal zal gaan dalen. voorspellingen van het CBS spraken steeds van een daling vanaf 2005 van maximaal 15,6 miljoen naar misschien slechts 12 miljoen in 2030. Hoe is dat verschil minimaal 3,5 tot 6 miljoen personen te verklaren? Ik wil met dit kleine voorbeeld aangeven dat een goed inzicht in de demografische ontwikkeling van ons volk een noodzakelijke voorwaarde is om over het veiligstellen van de AOW te praten.

Juist daarom prijs ik het vorig jaar gedane voorstel van het AOV om een bufferfonds voor mogelijke toekomstige betalingsproblemen in te stellen. Mocht zich rond 2030 een noodsituatie voordoen, dan kan hierop een beroep worden gedaan.

Aan de Regering vraag ik om haar besluit tot éénmalige uitkering aan oorlogsveteranen zodanig te herzien dat alle nog in leven zijnde veteranen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ik vind het huidige criterium, om uitsluitend veteranen die langer dan twee jaar oorlogsdienst hebben verricht, een slecht criterium. Hoe ziet de Regering binnen Europa. en de Benelux een verdere democratisering bij de betrokkenheid der bevolking? Zij moet, gelet op de werkelijke stand van zaken in ons land zeer pessimistisch hierover zijn. Ik zal dit toelichten; In 1991 is door ons toenmalig parlement het Europees Handvest voor de lokale autonomie goedgekeurd, met uitsluiting van het artikel dat het zelfbeschikkingsrecht van de gemeenten regelt. Vreemd, wat de hele strekking van het Handvest is hiermee ondergraven. Ik vraag de Regering op korte termijn een wetsherziening de Kamer aan te bieden, waarin het zelfbeschikkingsrecht, en daarmee het bestaansrecht, 66k voor alle Nederlandse gemeenten van kracht zat zijn.

Ik vraag de Regering voor de milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken een evenwichtige planologie te mobiliseren. Dit is van fundamenteel belang voor het oplossen en voorkomen van de milieu- en ruimtelijke ordeningsproblemen waar onze Regering momenteel mee worstelt, problemen die de Regering naar mijn mening in versterkte mate over zich heeft afgeroepen door de invoering van de Wereldhandelsovereenkomst in 1995. De Regering heeft dus het moreel gezag verloren om de oplossing van die problemen op de burgers af te wentelen. Mobiliteitsbeperkende maatregelen binnen Europa voor individuele burgers zijn wat mij betreft taboe.

De veiligheid in onze samenleving en de rechtvaardigheid van de rechterlijke macht zijn voor de Regering een bron van grote zorg. vele burgers delen die zorg, en vragen zich af welke daden de Regering op haar woorden laat volgen. volgens de Regering wordt de opleving van de economie gedragen door gezinsconsumptie. Dit is wonderlijk: hoe kan men bij minder inkomen, méér consumeren?

Waarom heeft de Regering onlangs aan de politie opdracht gegeven om zestig miljoen gulden extra aan autobekeuringen uit te schrijven om de begroting van Justitie voor 1996 sluitend te krijgen? Waarom wordt de automobilist weer gepakt en niet bijvoorbeeld de drugshandel, prostitutie en pornohandel? Grote zorg heb ik over de gesignaleerde lokale lastendruk op huishoudens met een sociaal en wettelijk minimuminkomen? Deze categorieën betalen sinds 1990 aan onroerende zaakbelasting, riool- en reinigingsrechten en waterschapslasten ongeveer 130 % méér dan de tweemaal modale huishoudens en een nog veel hoger percentage als de echt kapitaalkrachtigen nu betalen, Waarom die sociale onrechtvaardigheid? En waarom zijn de gemeentelijke lasten van de stad Den Haag ongeveer 1,3 keer die van de gemeente Bloemendaal en zelfs twee keer hoger dan die van de stad Tilburg?

Conclusie: de Regering is er niet in geslaagd om, rekening houdend met de draagkracht van de bevolking, een evenwichtige inkomensverdeling te realiseren! De miljoenen minder draagkrachtige Nederlanders, waaronder veel ouderen zijn armer geworden. schande vind ik dit. Slechts ongeveer 1 miljoen Nederlanders, waaronder een stijgend aantal miljonairs, hebben hun privévermogen aanzienlijk zien groeien.

Ik heb bewondering voor de sociaal financiële analyses hier over die door de Sociale Databank Nederland zijn samengesteld. Iedereen Kan hiervan kennis nemen op Internet via de zoekmachine ALTA VISTA en het sleutelwoord GELDPOLITIEK


SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">Homepage van Kamerlid Hendriks