Sponsorverzoek Stichting Helicon voor vakantievoorzieningen voor chronisch psychiatrische patiënten

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Stichting Helicon
p/a Soendastraat 21
7512 DV Enschede
Tel: 053-4305772
Rekeningnummer:

  Betreft: sponsorverzoek Stichting Helicon

Enschede, 5 december 1999


Geacht heer, mevrouw,

De initiatiefnemers tot oprichting van de stichting Helicon weten uit eigen ervaring en/of maatschappelijke waarneming onder welke moeilijke omstandigheden mensen met chronisch psychiatrische klachten en hun familieleden leven. Om de zorgverlening aan de groep patiënten met chronisch psychiatrische klachten te kunnen verbeteren is de stichting Helicon opgericht. Het doel van deze stichting is het bevorderen van adequate vakantievoorzieningen voor chronisch psychiatrische patiënten en hun familieleden met name met het oog op de maatschappelijke integratie.

Het doel van dit is de stichting Helicon de mogelijkheden geven om een vijftal vrijwilligersprojecten uit te voeren waarin adequate vakantievoorzieningen onder professionele begeleiding centraal staan. Hierbij denken wij zelf aan sponsorverzoek voor een bedrag van 1.000, maar het is vanzelfsprekend aan u of u Helicon wilt sponsoren en voor welk bedrag!

Als tegenprestatie willen wij graag uw bedrijfslogo op de achterzijde van onze aankomende folder plaatsen. U kunt per mail reageren en het logo naar ons toesturen (email: helicon@zonnet.nl). Tevens zullen wij uw logo, aanklikbaar naar uw eigen website, op onze nog te ontwikkelen website plaatsen.

Ter onderbouwing van ons verzoek zijn de volgende stukken aan deze brief toegevoegd:

 • Projectopzet
 • Redenen voor dit verzoek
 • Comité van Aanbeveling

Hoewel op dit moment daarover geen zekerheid bestaat heeft het bestuur het volste vertrouwen in het succesvol verlopen van de periode januari - december 2000. Dat vertrouwen ontlenen wij aan het feit dat ons bestuur wordt gevormd door deskundige en gemotiveerde mensen. Bovendien ontvingen wij van verschillende zijden adhesiebetuigingen met ons initiatief.

Wat ontbreekt zijn voldoende financiële middelen om een en ander te realiseren. Voor het eerste jaar heeft de Helicon begroot minimaal ruim 28.000,- nodig te hebben om de vakantieprojecten doorgang te laten vinden.

Met de inwilliging van ons verzoek maakt u het mede mogelijk om de periode januari - december 2000 tot een groot succes te maken, waardoor het voor 34 personen mogelijk wordt om aan de projecten deel te nemen. Vanzelfsprekend zullen wij u over de resultaten van de betreffende periode en over de besteding van door u ter beschikking gestelde middelen volledig verslag doen.

Voor nadere informatie kunt u zich altijd wenden tot Kees Bleijerveld, tel: 053-4305772.

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet. U kunt door middel van het bijgesloten antwoordformulier reageren. Het antwoordformulier kunt u per email (helicon@zonnet.nl) naar ons toesturen, maar natuurlijk ook per post naar onderstaand adres. In afwachting van uw reactie, waarvoor hartelijk dank!

Met vriendelijke groet en hoogachting,    Dr. J.W.A. van den Berg        F. Snel
        (voorzitter)         (penningmeester)
        
        
        
        
        
Stichting Helicon
p/a Soendastraat 21
7512 DV Enschede
Tel: 053-4305772

Bijlagen:

 • projectopzet
 • redenen voor dit verzoek om externe financiering
 • comité van aanbeveling
 • antwoordformulier


  Projectopzet

De centrale doelstelling van de stichting Helicon is het bevorderen van het gebruik van vakantievoorzieningen voor mensen met chronisch psychiatrische klachten en voor mensen uit hun directe omgeving. De achterliggende gedachte hierbij is weliswaar het lenigen van vakantienood, maar daardoor wordt tevens de zorg voor deze doelgroep uitgebreid en, naar onze mening, verbeterd. De zienswijze is dat ontspanning door middel van vakantie-activiteiten een belangrijk element vormt van de totaalcomponent Zorg. Zorg kan in deze zienswijze niet alleen bestaan uit het verstrekken van medicamenten of het leveren van andere vormen van professionele hulp. Zorg is meer. Het alleen verstrekken van deze zorg voldoet niet. Ook de preventieve elementen (met name ontspanning) zijn van belang voor het kunnen leveren van stabiele zorg.

Dit werkt tweeledig. Ten eerste heeft het een gunstige uitwerking op de geestelijke toestand van chronisch psychiatrische patiënten. Ten tweede geeft deze werkwijze ook de mogelijkheid voor personen die in de directe omgeving van de chronisch psychiatrische patiënt worden belast met het verlenen van zorg (familie, vrienden, partner), om tijdens een vakantie nieuwe energie op te doen. Door het kunnen 'bijtanken' van nieuwe energie zijn zij vervolgens beter in staat om hernieuwd te zorgen voor de chronisch psychiatrische patiënt. Daarnaast is het houden van een vakantie voor de chronisch psychiatrische patiënten samen met hun naasten een prettige gebeurtenis die de zorgbanden versterkt.

De stichting Helicon wil haar doelstelling realiseren door het huren, stichten, beheren en exploiteren van een of meer vakantie-accommodaties. Om langs deze weg het realiseren van de doelstelling mogelijk te maken, staan momenteel een vijftal wijzen van vakantiebesteding in de projectopzetten centraal. De vijf wijzen van vakantiebesteding zijn:

 • een zeilvakantie
 • een verblijf in een vakantiewoning
 • kamperen
 • een hotelverblijf
 • een retraitevakantie

De stichting Helicon draagt bij het organiseren van deze vijf typen van vakantie zorg voor de aanwezigheid van professionele begeleiding van de deelnemers. Daarnaast werkt de stichting Helicon in het kader van deze vakanties samen met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en met vrijwilligersorganisaties. De vijf genoemde typen vakantie zijn vrijwilligersprojecten die worden gecombineerd met professionele begeleiding. De stichting Helicon zet zich in voor het bevorderen van een goede leefsfeer tijdens het verblijf op een vakantie-accommodatie.

Om dit mogelijk te maken zijn binnen de stichting Helicon reeds een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een drietal fasen. In de eerste fase stond de eigenlijke oprichting van de stichting Helicon centraal. Deze fase is met succes afgesloten.

In de tweede fase staat het werven van vrijwilligers en het opstellen van het takenpakket van vrijwilligers, professionele begeleiders en de mensen van de stichting Helicon centraal. Daarnaast worden de mogelijkheden tot samenwerking met instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (o.a. in verband met kwaliteitsborging), vrijwilligersorganisaties en organisaties die anderszins over voor het doel van Helicon geschikte voorzieningen beschikken, onderzocht. Er zijn o.a. contacten gelegd met het psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde in Enschede, met de multifunctionele G.G.Z.-centra De Opmaat in Hengelo en de stichting Adhesie in Almelo.

Uit de oriënterende gesprekken die bijvoorbeeld met Helmerzijde zijn gevoerd, is naar voren gekomen dat zij voornemens zijn om in het zorgplan van patiënten binnen het kader van de therapeutische begeleiding ook een element vakantie en ontspanning op te nemen. Om dit element inhoud te geven zijn zij in principe bereid om samenwerking met de stichting Helicon aan te gaan.

Tevens staat het vinden van additionele financiering centraal. Met name dit laatste punt is cruciaal voor het succesvol laten verlopen van de verschillende vakantieprojecten. Zonder additionele financiering loopt de uitvoering van de vijf vakantieprojecten ernstig gevaar. Ook is de stichting Helicon op zoek naar structurele methoden van financiering. In fase drie zal het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor de vijf typen vakantieprojecten in de zomer van 2000 centraal staan.

Indien dit geheel succesvol verloopt, zal worden besloten tot het 'doorstarten' van het initiatief naar het jaar 2001.

  Redenen voor dit verzoek om externe financiering

De stichting Helicon is recentelijk opgericht. In eerste instantie was het de bedoeling om reeds in 1999 met de eerste vakantieprojecten te starten. Een gebrek aan financien stond dit echter niet toe. Daarom zijn de vakantieprojecten doorgeschoven naar de zomer van 2000.

In de ontstane tussenperiode wordt niet stilgezeten. De voorbereidingen voor de vakantieprojecten in de zomer van 2000 worden ter hand genomen. Daarnaast wordt er intens gezocht naar financieringsmogelijkheden. Het streven daarbij is dat de financieringsmogelijkheden -indien mogelijk- structureel dienen te zijn. Een eerste aanzet tot het vinden van dergelijke financieringsmogelijkheden is verricht in de oriënterende gesprekken met Helmerzijde. Uit deze gesprekken is echter nog geen zicht ontstaan op mogelijkheden voor structurele financiering.

Een andere mogelijkheid voor structurele financiering bestaat uit donaties en legaten inclusief de rentebaten hiervan. Deze mogelijkheden worden momenteel intensief onderzocht, maar er is nog geen zicht op de uitkomsten van dit onderzoek. Samenvattend kan gesteld worden dat het gaat om nieuw ontwikkelde activiteiten en dat de financiering van deze activiteiten pas op termijn structureel geregeld kan worden. De stichting Helicon is echter niet in staat om deze (aanloop)kosten volledig te financieren.

Om toch de vakantieprojecten in de zomer van 2000 doorgang te kunnen laten vinden, wordt gezocht naar tijdelijke externe financiering. Uit deze begroting blijkt dat de algemene (apparaat)kosten zijn begroot op f 7.328,- en de projectkosten op f 21.290,-In totaal bedragen de kosten voor het eerste jaar f 28.618,-. Van de deelnemers wordt in totaal een eigen bijdrage gevraagd van f 8.300,-. De verrekening van deze eigen bijdrage van deelnemers en rentebaten van f 200,- met de totale kosten geeft een financieringstekort van f 20.118,-. Te uwer informatie vermelden wij dat wij van het bestuur van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid een bijdrage van f 5.000,- toegezegd hebben gekregen, zij het onder de voorwaarde dat wij pas over dit bedrag kunnen beschikken als de financiering van het gehele project rond is.

Het niet kunnen dekken van deze kosten brengt de uitvoering van de op stapel staande vakantieprojecten ernstig in gevaar. Het is daarom noodzakelijk om externe financiering te zoeken en dit is de reden dat de stichting Helicon zich tot u wendt. Comité van Aanbeveling van de stichting Helicon

Het Comitë van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

 • drs. J.W. Boomkamp, directeur van het instituut Welzijn en Arbeid van de Hogeschool Enschede
  M.H. Tromplaan 28
  7513 AB Enschede
  Postbus 70.000
  7500 KB Enschede
  telefoon: 053-4871111
  telefax: 053-4322358

 • drs. S. Jansen, directeur Mediant, G.G.Z.-centrum Broekheurnering 1050
  7546 TA Enschede
  Postbus 347
  7500 AH Enschede
  telefoon: 053-4755755

 • A. Jeeninga, huisarts
  Kortenaerstraat 3
  7513 AC Enschede
  telefoon: 053-4312105

 • dr. R.J. ten Kate, particulier gevestigd psychiater
  Egheriaweg 2
  7587 NE De Lutte
  telefoon: 0541-511799

 • dr. P.M.L. Vlaminck, psychiater RIAGG Enschede (Mediant)
  Vaarwerkhorst 8
  7531 HP Enschede
  telefoon: 053-4346230
  telefax: 053-4346231

Antwoordformulier (online in te vullen en terug te sturen)


  Naam Bedrijf: _________________________________________

  Contactpersoon/Afdeling: ______________________________

  Adres:_________________________________________________

  PC/Woonplaats: ________________________________________

  Telefoon: ________________________

  Fax: _____________________________

  emailadres: ______________________

  website: _________________________

Ja, wij willen Helicon sponsoren voor een bedrag van ,-
Uw bedrijfslogo wordt op de folder en op de website geplaatst
Vergeet niet uw logo mee te sturen (formaat: tif, gif, bmp)