Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Argumenten TEGEN het 'Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet

Europese grondwet: NEE !! . . . . . . Forums . . . . . . klokkenluiders . . H. Kerkhof . . SDN

Argumenten tegen het 'Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet'

Aan de Nederlandse kiezers.

 

Hierbij wil ik onder uw aandacht brengen, dat er sprake is van grootscheepse verkiezingsfraude bij het Referendum over de Europese grondwet, die geen Grondwet is, maar slechts een door de niet-gekozen machthebbers eigenmachtig opgesteld Verdrag.

 

A.

In een Democratie heeft het Volk de absolute Macht. Deze Macht wordt gedelegeerd naar een Parlement met rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers, dat voor, namens en in opdracht van het Volk het Bestuur van de democratische Rechtstaat op zich neemt.

Om deze aan het Parlement opgelegde taak te kunnen uitvoeren, benoemt dit Parlement de ministers van het Kabinet. Dezen krijgen van het Parlement de bestuurstaken opgelegd, die zij volgens een door het Parlement vastgesteld Regeerakkoord moeten uitvoeren.

Aldus ontstaat er een hiërarchie van Opdracht en Mandatering.

Deze hiërarchie dient in omgekeerde volgorde te worden doorlopen, als het gaat om het afleggen van verantwoording:

 

a). De ministers zijn verantwoording verschuldigd aan hun opdrachtgever/het Parlement, dat zodoende kan en moet controleren of de opdracht correct is uitgevoerd en kan en moet corrigeren en straffen bij onjuiste uitvoering.

 

b). Enerzijds dient het Parlement zich voortdurend te verantwoorden bij het Volk, door het betrachten van openbaarheid en tegelijk open te staan en toegankelijk te zijn voor de inbreng van kritische en/of rechtzoekende burgers. Tevens dient het Volk steeds in de gelegenheid te worden gesteld, om middels Correctieve-/Beslissende Referenda het Parlement te corrigeren, als dit haar taken als volksvertegenwoordiging naar het oordeel van het Volk niet correct heeft uitgevoerd.

Anderzijds dient het Parlement zich voortdurend op de hoogte te houden van de mening van het Volk. Hiertoe kunnen Adviserende Referenda worden gehouden. Tevens zijn er dan nog de parlementsverkiezingen waarbij het Volk indirect zijn afkeuring of goedkeuring zou kunnen laten blijken, als tenminste wordt voldaan aan de voorwaarde, dat het Volk onpartijdig, volledig, breed en in alle opzichten feitelijk juist wordt geïnformeerd. Als zaken voor het Volk worden verzwegen en/of het Volk wordt al dan niet opzettelijk misleid en/of met valse feiten bedrogen, is er sprake van verkiezingsfraude en kan het Volk niet de juiste keuzes maken.

 

 

B.

Ik constateer, dat met betrekking tot, zowel de uitvoering en het bestuur van 'Europa' sinds de oprichting daarvan, als het Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet de democratische verhoudingen, door de machthebbers op de kop zijn gezet.Tevens hebben de niet-gekozen machthebbers de democratische Wetten en Regels genegeerd, aan de laars gelapt en/of misbruikt.

Bovendien hebben de niet-gekozen machthebbers steeds eigenmachtig / zonder mandaat van het Volk gehandeld.  Tevens hebben zij steeds opzettelijk geweigerd, om zich tegenover het Volk te verantwoorden; sterker nog, zij hebben het Volk bij voortduring slechts geïnformeerd over de voldongen feiten, die zij eigenmachtig hadden geschapen. Dat deze informatie doorgaans tevens onjuist was, omdat deze was gekleurd en misvormd door het eigenbelang, dat de machthebbers hierbij hadden en zij het Volk dus feitelijk opzettelijk hebben misleid en/of voorgelogen, maakt dit machtsmisbruik nog meer ontoelaatbaar. Zelfs als in het hypothetische geval het Volk zijn mening wel zou kunnen hebben kenbaar gemaakt, dan nog had het Volk wegens deze misleiding en bedrog geen juiste keuze kunnen maken.

 

Met betrekking tot de fraude, misleiding, intimidatie, enz, die er opzettelijk bij dit Referendum wordt gepleegd en toegepast, kan het volgende worden gesteld:

 

1.

Het feit, dat dit door niet-gekozen machthebbers zonder mandaat eigenmachtig opgestelde Verdrag aan het Volk wordt voorgesteld als een Grondwet, waaraan grondwettelijke Rechten en Plichten, enz. zouden kunnen worden ontleend, is een ernstige vorm van misleiding en frauduleus handelen.

 

2. 

Het feit, dat dit Verdrag bepaalt, dat zowel op blz. 217 Art.3 de rechters, advocaten-generaal, griffiers, enz, als ook op blz. 270 Art.11-14 alle ambtenaren van de Unie (en dat zijn ze allemaal van Euro commissaris tot archiefbediende) zijn vrijgesteld van rechtsvervolging; zij blijven deze strafrechtelijke immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd, betekent, dat, als dit Verdrag wordt aangenomen, 'grondwettelijk' is vastgelegd, dat deze personen voor het leven boven de Wet zijn gesteld. 

 

Het is onbestaanbaar in een democratische Rechtstaat niet alle burgers gelijkwaardig worden behandeld (onze Grondwet art.1) en niet allen onderworpen zijn aan de (grond)wetten van het Volk.

Deze zgn. Europese Grondwet zal moeten worden verworpen, c.q. als onwettig moeten worden ingetrokken, omdat hij in strijd is met de meest fundamentele beginselen van een Democratische Parlementaire Rechtstaat.

De onjuiste bewering van de politici van de JA-propaganda, dat de Grondwet democratisch zou zijn, is dan ook een schoolvoorbeeld van kiezersbedrog en verkiezingsfraude.

 

3.

Ook het feit, dat de niet-gekozen machthebbers noch bij de vorming en uitbreiding van Europa, noch bij de opstelling van dit Verdrag/grondwet in opdracht van het Volk hebben gehandeld, maar steeds eigenmachtig te werk zijn gegaan en zich tegen de democratische regels in,toch eigen doelen hebben gesteld en eigenbelangen hebben behartigd, is democratisch ontoelaatbaar. In een Democratie dienen zij immers slechts opdrachten van het Parlement/het Volk uit te voeren en dienen zij daarbij geen persoonlijke eigenbelangen te hebben. Zij dienen zich afzijdig te houden en af te wachten hoe het Parlement/het Volk/de Burgers zullen oordelen over hetgeen zij in opdracht hebben gewrocht.

Desondanks zijn de politici toch hun kennelijk eigenbelang bij het aanvaarden van hun Verdrag gaan behartigen. Zij gaan nu voorop in hun eigen JA-propaganda en stellen zich daarmee tegenover de burgers, die hun Verdrag met NEE zouden willen verwerpen.

 

In deze propagandastrijd schuwen zij niet, om hun macht en overwicht te misbruiken, het Volk te misleiden en te intimideren, pertinente onjuistheden te poneren, de door hen beheerste media te gebruiken voor hun eigen propaganda en zonder machtiging belastinggelden van het Volk te gebruiken voor nog meer televisie- en radioreclame en krantenartikelen. Ziedaar Verkiezingsfraude in optima forma. Met name hierdoor dreigt immers het evenwicht dat er dient te zijn tussen de JA- en de NEE-campagne, die uitsluitend door de Burgers moet worden gevoerd, beslissend verstoord.

 

Als dit Verdrag zou worden aanvaard, dan wordt daarmee niet alleen dit antidemocratische machtsmisbruik door de niet-gekozen machthebbers gelegaliseerd, maar worden tevens de burgers beslissend buitenspel gezet en zal de weg naar een democratisch Europa met een socialer, groener en vreedzamer beleid voor lange tijd worden geblokkeerd.

 

H.J.A. Kerkhof,    initiatiefnemer van het Landelijk Meldpunt voor Klokkenluiders, dat u kunt vinden op

                          de website van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm 

 

 

H.J.A. Kerkhof

Sjollemastraat 6

8442 JS  Heerenveen

tel. 0513-624907

fax. 0513-645700

e-mail: hjakerkhof@zonnet.nl  

 

Geef uw democratische Rechten niet uit handen. Bepaal zelf hoe democratisch de (Grond)wet en uw Bestuur zal moeten zijn. Stem daarom in afwachting van betere opties NEE tegen dit onwaarachtige Verdrag en dito handelwijze. Bedenk daarbij ook, dat een JA voor dit Verdrag een doorstart van een Europa met een socialer, groener en vreedzamer beleid, voor lange tijd zal blokkeren.

H.J.A. Kerkhof, initiatiefnemer van het Landelijk Meldpunt voor Klokkenluiders. Zie elders op de site van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm