Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Argumenten TEGEN het 'Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet

Europese grondwet: NEE !! . . . . . . Forums . . . . . . klokkenluiders . . H. Kerkhof . . SDN

Harry Kerkhof over het aanvaarden of weigeren van de Europese Grondwet

Argumenten tegen het 'Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet'

H.J.A. Kerkhof, Sjollemastraat 6, 8442 JS Heerenveen,tel.0513-624907,e-mail: hjakerkhof@zonnet.nl 

Om te bepalen hoe en of men zal gaan stemmen bij de komende stemming over dit zogenaamde 'Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa',kunt u verschillende argumenten overwegen.

Nu het Volk met dit Referendum toch nog in de gelegenheid wordt gesteld, om een oordeel over deze bedrieglijke schijnvoorstelling te vellen, is het van groot democratisch belang, dat het Volk toch in grote getale gaat stemmen, om daarna met een overweldigend  'NEE' zijn afkeuring te laten blijken.

Bedenk daarbij, dat dit Referendum pas geldig is, als tenminste 30% van de kiezers gestemd heeft.

1.

Om uw standpunt te bepalen kunt u de werkelijke feiten van deze stemming tot u laten doordringen:

a)       Allereerst is er verontwaardiging over de bedrieglijke wijze waarop de op eigen Macht beluste EU-machthebbers de burgers hun zogenaamde Grondwet proberen aan te smeren. Deze zgn. Grondwet blijkt een onwaarachtige 'truc', om burgers te misleiden. In tegenstelling tot wat zij ons willen doen geloven, is er helemaal geen Grondwet, maar alleen een bedrieglijk 'verhaal' in de vorm van een dik(486 blz.),vrijblijvend 'Verdrag', waarin zij bepalen, hoe zij met (de grondrechten van) hun burgers zullen omgaan. Dus is dit een onrechtmatige daad.

b)      Een echte Grondwet met onvervreemdbare universele Rechten waaraan ook  machthebbers zijn onderworpen en de Macht dus bij de burgers berust, hebben ze bewust niet opgesteld. Dan zouden burgers hen met deze Wet in de hand  wellicht succesvol kunnen aanvallen.

Met hun Verdrag stellen de machthebbers zich feitelijk boven de (Grond)wet, terwijl zij in een Democratie daaraan onderworpen horen te zijn. Nu hebben zij de Rechten en de absolute Macht, om kritische burgers de mond te snoeren en/of dood te zwijgen. Met hun Verdrag kunnen zij immers in volstrekte willekeur bepalen, in hoeverre zij de papieren Rechten van de bedrogen burgers zullen erkennen en opvatten.

c)       Deze schandelijke vertoning lijkt sterk op het sprookje: 'De nieuwe kleren van de Keizer'. In dit geval proberen de bedrieglijke 'kleermakers' de Europese burgers een niet-bestaande /onzichtbare creatie/Grondwet aan te smeren. Net als in het sprookje zullen de door hun leiders bedrogen en misleide burgers naakt over straat gaan / rechteloos aan de kant staan.

d)      Democratie kan alleen bestaan met echte onvervreemdbare Rechten en volledige en juiste informatie en daar is m.b.t. dit Verdrag/'grondwet'/Referendum geen sprake van, integendeel.

 e)   Om de bedrieglijke machthebbers de pas af te snijden, zult u 'NEE' moeten stemmen.

2.

Een ander NEE-argument is het verbijsterende feit, dat vrijwel niemand weet wat er in dit bedrieglijke  Verdrag staat. Tot nu toe hebt u uw oordeel moeten baseren op de per definitie onjuiste, schijnheilige propaganda van de machthebbers. Men kan echter niet instemmen met iets dat men niet kent en zelfs niet blijkt te bestaan. Mocht u, in geval van onwetendheid, ongeïnteresseerdheid, twijfel of ergernis, enz. overwegen, om dan maar niet te stemmen, dan moet u bedenken, dat het toch in uw eigen belang is, om dan juist wel te gaan (tegen)stemmen. Immers, als de NEE-stemmers wegblijven, dan krijgen de JA-stemmers de meerderheid en kunnen de machthebbers hun gang gaan, met alle ook voor u vervelende gevolgen van dien. Denk ook aan de kiesdrempel van 30%.

3.

Een volgend NEE-argument is het feit dat het kleine Nederland zal opgaan in de massa van de EU. Uw stem, die nu met dit Verdrag nog wel bepalend kan zijn, zal, als het Verdrag wordt aangenomen, er in het vervolg niet meer toe doen. Met dit Verdrag kunnen de machthebbers van met name de grote landen eigenmachtig hun ondemocratische gang, zonder zich te hoeven storen aan dat kleine landje.  Het is ook beslist ondemocratisch als 'Europa' gaat beslissen over wat er in Nederland gebeurt. Onze democratische Rechten en verworvenheden, normen en waarden, belangen en idealen raken onder gesneeuwd door de massa van geboden, verboden, richtlijnen, regels, wetten, decreten, enz, die Brussel zal uitvaardigen.'Europa' mag ver weg lijken, maar het zal onaangenaam in uw dagelijks leven doordringen. Deze 'Grondwet' moet u dus tegenhouden. Stem daarom NEE, zodat zo'n almachtig Europa nog wordt tegengehouden en in wel democratische rechtvaardige banen kan worden geleid.

4. 

De EU-burgers hebben tot dus ver geen democratische invloed kunnen hebben op het Europa van de Machthebbers, ook niet op het opstellen van dit schijnheilige Verdrag. Dit is dus Schijndemocratie.

Feitelijk pogen de machthebbers u met een hypocriete verwijzing naar meer Democratie op slinkse wijze 'knollen voor citroenen' te slijten. Dit ondemocratische gedrag zal mede te wijten zijn aan het feit, dat nog al wat EU-landen nauwelijks een democratische traditie kennen en tot voor kort echte dictaturen/politiestaten waren: Spanje, Portugal, Griekenland, Tsjechië, Polen, (Oost)-Duitsland. In die landen is de indruk van meer (Europese) Democratie al snel gewekt. Natuurlijk vertellen de schijnheilige machthebbers ons het sprookje van de democratische Rechten; natuurlijk verbloemen zij het feit, dat hun Grondwet feitelijk vrijblijvend is, zodat de burgers deze 'papieren Rechten' niet zullen kunnen gebruiken. Zo kunnen zij zich de wettige ruimte scheppen, om eigenmachtig hun gang te kunnen gaan, zonder zich daarbij te hoeven storen aan belangen of rechten van burgers. Nederlanders trap er niet in; ga stemmen en stem NEE !!

5.

Wegens de grote verschillen in economische- en dus ook politieke Macht tussen de lidstaten, zal de werkelijke Macht in 'Europa' in handen komen van de sterke grote landen. Van de beloofde gelijkheid en gelijkwaardigheid van landen en hun burgers zal dan geen sprake meer zijn. De leiders van deze machtige landen zullen, samen met hun (economische) 'vriendjes', op schier dictatoriale /regenteske wijze hun wil gaan opleggen aan de zwakkere landen en hun burgers. Dit sluit aan bij het gegeven, dat regeringen/overheden nu al eigenmachtig zijn gaan handelen en niet meer luisteren naar het Volk. Feitelijk staan ze nu al tegenover de burgers, die hen nog wel mochten kiezen, maar hen niet mogen en kunnen hinderen in hun Hebzucht naar Macht, Status en Rijkdom.

Met dit Verdrag/'grondwet' zullen de daarin beloofde Rechten simpel aan kant geschoven worden. De  Democratie zal verkeren in een dictatuur van almachtige regenten, hun ambtenaren en hun 'vriendjes'.

6.

Dit hypocriete Verdrag/'grondwet' blijkt louter een truc, om de Burgers in slaap te sussen, zodat zij ongestoord verder kunnen bouwen aan hun economische wereldmacht, de 'Verenigde Staten van Europa' naar het liberale Amerikaanse model. In dit Model zullen zij hun liberale geloof in een niets ontziende kapitalistische vrije markteconomie kunnen belijden en opleggen aan het misleide Volk, dat  lijdzaam zal moeten gehoorzamen aan de feitelijk totalitaire Macht van de door liberale overheden, bedrijfsleven en andere machten en krachten gemanipuleerde en daardoor ongrijpbare 'vrije' Markt.

Een dergelijk 'Regiem' is geheel gericht op financieel-economische hebzucht en (absolute) Macht. Daarin is geen plaats voor Rechten en Noden van Burgers; en al helemaal niet voor mondige burgers. Hoe zo, Democratie; Hoe zo, Medezeggenschap; Hoe zo, wensen, idealen en gedane beloften ?!

7.

Dit niets ontziende liberale Model houdt dan ook ondermeer in, dat:

a)       De burgers feitelijk onderschikt zijn aan de kapitalistische 'vrije markteconomie' en dus volstrekt afhankelijk zijn van de manipulerende machthebbers met hun ambtenaren.

b)      Evenzo zijn de werknemers en hun Vakbonden ondergeschikt aan de vrije markt en dus afhankelijk van het gesloten 'Systeem' van Europese machthebbers en de werkgevers.

Kortom, dit Verdrag (b)lijkt in meerdere opzichten de opmaat , naar een door politieke en economische Machten en Krachten 'geleide dictatuur' waarop geen democratische invloed meer mogelijk zal zijn.

8.

Zinledig/illusoir maken van Rechten wordt ook bereikt, door handhaving van de in de lidstaten voorgeschreven 'verplichte procesvertegenwoordiging'. Burgers/rechtspersonen zullen daardoor niet zelf hun rechten en belangen bij de rechter mogen verdedigen, maar de landswetten (en dus ook dit Verdrag) verplichten hen, om daarvoor dure advocaten in te schakelen. Deze verplichting vormt een zodanig hoge (financiële) drempel, dat burgers niet meer van hun democratische Rechten gebruik zullen kunnen maken; Een Raad voor (financiële)Rechtsbijstand maakt deze 'gedwongen winkelnering' niet of nauwelijks anders. Deze 'verplichte procesvertegenwoordiging' plaatst advocaten in een zeer lucratieve, maar antisociale ultieme machtspositie. Hij is tevens een onrechtvaardige buitensporige bevoordeling van een beroepsgroep, die toch al te veel parasiteert op weerloze burgers. Hun machtspositie wordt nog eens onderstreept door een verbod, om voor hun cliënten te gaan werken op basis van het democratischer en marktconforme systeem  van 'No cure - No pay'.

9.

Dit bedrieglijke Verdrag is opgesteld door dezelfde hypocriete leiders, waarvan bekend is, dat ze de democratie louter met de mond belijden, maar in de praktijk slechts financieel-economische belang en eigen roem nastreven en goed beschouwd geen boodschap hebben aan de noden van de burgers:

a)       Zij hebben de EURO gebracht, die ons leven feitelijk dubbel zo duur heeft  gemaakt.

b)      Zij hebben het vrije verkeer van mensen en goederen ingevoerd, die soms wel de handel  bevordert (hoewel), maar tegelijk de werkgelegenheid laat afvloeien naar goedkope lidstaten.

c)       Zij hebben zonder democratische ruggespraak de EU uitgebreid met vele landen, die (nog) niet het democratische-, economische-, sociale niveau hebben van de zittende EU-landen.

d)      Er zal een offensief (buiten de EU inzetbaar) leger komen (Art.41), dat ons dus niet beschermt, maar ons wel 50 miljard per jaar gemeenschapsgeld zal gaan kosten; geld dat  niet kan worden besteed aan de noden van de eigen steeds armer wordende bevolking.

e)       De liberaal terugtredende overheid en EU leggen hun democratisch verkregen Macht steeds meer in handen van niet-gekozen en dus antidemocratische ambtenaren, ondernemingen, Justitie, Rechterlijke Macht, enz. Dit verlaagt niet alleen het democratisch gehalte, maar levert tevens de burgers willens en wetens uit aan de willekeur van de waarden-, normenloze 'vrije markt' en dus aan de eigenbelangen van bedrijfsleven, ambtenaren en rechters.

10.

De 'JA-campagne' van het Referendum wordt gedomineerd door de opstellers c.s., die een groot eigen belang hebben bij, of zelfs hun politieke lot verbonden hebben aan het aannemen van dit Verdrag. Daardoor is de JA-campagne verworden tot een 'JA-propaganda', die ongepast en bedreigend is voor de open Democratie waarin overheden neutraal dienen af te wachten hoe de objectief geïnformeerde burgers over hun voorstellen zullen beslissen.

Deze JA-propaganda, die wordt gekenmerkt door heimelijkheid, valse informatie en/of onjuiste en suggestieve beïnvloeding van de kiezers, is dan ook antidemocratisch en regelrechte kiezersbedrog.

De 'oorlogskas' van de propaganda is goeddeels gevuld met sponsorgeld van het bedrijfsleven. Dit zegt genoeg over hun eigenbelangen en de heimelijke belangenverstrengelingen, collusie en samenspanning met betrekking tot het aannemen van dit Verdrag en het daarmee te voeren beleid.

De JA-propaganda bedient zich van bangmakerij: Men waarschuwt de mensen voor allerlei rampen, als dit Verdrag niet zou worden aangenomen. Dit betreft echter alleen henzelf en niet de burgers en de EU, want die functioneert immers al jaren zonder dit Verdrag en kan dat ook gewoon blijven doen, omdat de bestaande verdragen (zoals het 'Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens', het 'Schengen-accoord' en de landelijke wetten in dat geval gewoon van kracht zullen blijven. Natuurlijk zou een echte gedegen en waarachtige Grondwet wel goed zijn, maar niet dit schijnheilige Verdrag.

11.

De 'Nee-campagne' wordt door de machthebbers kennelijk opzettelijk achtergesteld en tegengewerkt door het achterhouden van informatie, het niet beschikbaar stellen van fondsen, enz. Een door deze machthebbers ingestelde en dus niet onafhankelijke Referendumcommissie ten spijt, kan onmogelijk worden gesproken van een enigszins gelijkwaardige 'NEE-campagne'. Het opzettelijk creëren van ongelijkheiden en het verspreiden van valse informatie is feitelijk opzettelijke verkiezingsfraude, die het beste met een overweldigend NEE kan worden bestreden.

12.

Ook inhoudelijk deugt dit Verdrag vaak niet:

a)       De Nederlandse wetten zullen feitelijk ondergeschikt zijn aan dit Verdrag en andere Europese wetten. Wij verliezen dus al onze democratische Rechten en krijgen daar schijnheilige en vrijblijvende Beloften van de Unie voor terug.

b)      Wij verliezen in ieder geval die Rechten, die wel in de Nederlandse wetten staan, maar niet in dit bedrieglijke Verdrag, zoals:

**  De Unie erkent wel Rechten, maar heeft geen verplichting om daadwerkelijk gevolg te geven als burgers van hun Rechten gebruik maken. Daarmee worden deze Rechten in feite zinledig/illusoir en wordt de burgers feitelijk ontnomen wat erkend en beloofd was.

**  De Unie erkent bijvoorbeeld wel het Recht om Verzoekschriften bij het EU-Parlement in te dienen, maar heeft niet de verplichting om deze ook daadwerkelijk te behandelen.

**  Er is geen onvervreemdbaar universeel Recht op Burgerschap. De EU zou burgers zo maar stateloos en dus rechteloos kunnen maken.

**  De Unie erkent wel het Recht om te werken(Art.II-75), maar geen Recht op werk en inkomen. De Unie heeft geen verplichtingen;het Recht om te werken is louter symbolisch.

**  Er is geen Recht meer op Wraking en/of Beklag van/tegen rechters, enz; Burgers zullen dus rechteloos zijn tegen blunderende of opzettelijk onrechtmatig handelende rechters.

**  Er is geen Recht op Vervolging. Er is geen verplichting om aangegeven misdadigers en wetsovertreders daadwerkelijk te vervolgen.

**  Er zijn geen sancties gesteld op overtredingen van de (Grond)wet/Verdrag, noch wordt verwezen naar landelijke wetten, zoals Wetboek van Strafvordering, -Strafrecht, die zulke wel stellen. De rechters kunnen daardoor ongehinderd naar eigen willekeur        beslissen. Zelfs kunnen ze ongemotiveerd bepalen of ze zaken wel of niet behandelen.

       **  Het algemene verbod op beperkingen van het vrije handelsverkeer geeft ruim baan aan de Markt, maar betekent tegelijk beperking van de Rechten en Vrijheden van de burgers.

c)       Dit Verdrag stelt op blz. 217 Art. 3 en blz. 270 Art.11, dat zowel rechters als ambtenaren zijn vrijgesteld van en immuun voor rechtsvervolging, zelfs nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Deze immuniteit kan alleen door dezelfde rechters van het Hof van Justitie worden opgeheven. Deze immuniteit stelt geeft rechters en ambtenaren boven de Wet en geeft hen daarmee de absolute Macht, om straffeloos naar volstrekte willekeur te handelen, de Wet aan de laars te lappen, onrechtmatig te handelen en/of anderszins te liegen en bedriegen. Recht zoekenden zijn daardoor rechteloos overgeleverd aan deze niet-gekozen, maar antidemocratisch door de Rechterlijke Macht (en Kroon) zelf benoemde rechters en ambtenaren.

d)      Daar naast stikt het Verdrag van de uitzonderingen, ontbindenden voorwaarden, mitsen en en andere ontsnappingsmogelijkheden voor blunderende en/of opzettelijk onwettig rechters, bestuurders, ambtenaren, ondernemers, enz. Ook daardoor worden Rechten van burgers volstrekt illusoir/zinledig.

e)       In het Verdrag staan vele Protocollen met uitzonderingen voor Verdragsregels en/of opzegging van dit Verdrag/'grondwet'. Omdat Nederland hierin niet wordt genoemd, zullen de Nederlanders volledig en blijvend zijn onderworpen aan dit hypocriete Verdrag/grondwet.

f)        Recht en Vrijheid ondermijnende zaken als: identificatieplicht, camera toezicht, strafrechtelijke immuniteit, opslaan van alle telefoon-, e-mail berichten waardoor iedereen bij voorbaat 'verdacht'' wordt gemaakt, horen niet in een Democratische Rechtstaat.

 NB. Dit laatste is zelfs rechtstreeks in strijd met onze en deze 'Grondwet' (blz.58 Art.II-108-1), die beide stellen:'Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan'.

g)      De zaken in f). zijn echter wel zeer kenmerkend voor de feitelijk totalitaire politiestaat waar naar de leiders kennelijk op weg zijn. Ook uitbreiding van bevoegdheden van Politie, AIVD, Justitie (denk aan wetten ter bestrijding van terrorisme, criminaliteit, uitbreiding voorarrest, in hechtenis nemen op ongemotiveerde verdenking, enz.) wijzen in dezelfde richting.

 NB. met dergelijke wetten zal men niet de gewiekste criminelen/terroristen treffen, maar wel  de onschuldige burgers, die daardoor in hun Rechten en Vrijheden zullen worden geknot.

13.

Artikel 3 van dit Verdrag bepaalt feitelijk, dat de economie van Europa gebaseerd moet zijn op vrije onvervalste concurrentie van de 'vrije markt'. Zo'n economisch model leidt tot lagere lonen, slechtere arbeidsomstandigheden en afbraak van publieke voorzieningen. Het is tevens schadelijk voor het Milieu en het welzijn van mensen en dieren. Het leidt tot verlies van Solidariteit, Recht en Democratie.

Voor al deze verliezen stelt het Liberalisme het begrip 'individuele verantwoordelijkheid' in de plaats. Dit houdt in, dat voortaan het recht van de sterkste, de gemeenste,enz. zal gelden. De EU schuift haar verantwoordelijkheid en verplichting van Solidariteit en zorg voor de zwakkeren van zich af en legt deze neer bij de mensen, die voortaan maar voor zichzelf moeten zorgen. De democratisch gekozen overheid bedriegt en bedreigt daarmee bovendien haar kiezers, omdat zij met voorbedachten rade terugtreedt  en haar democratische verplichtingen en verantwoordelijkheden in handen legt van deze 'vrije' markt. In de praktijk komt de feitelijke Macht daardoor in handen van de niet-gekozen private ondernemers en de daarmee samenspannende overheid, die beiden feitelijk model staan voor deze 'vrije'markt, die zij gezamenlijk in wederzijds voordeel manipuleren. Democratie wordt dictatuur.

14.

Als u na al deze argumenten toch nog zou twijfelen, dan moet u toch NEE stemmen. U hoeft niet bang te zijn voor de rampen, die men u voorspelt, maar uw NEE-stem voorkomt in ieder geval wel de rampen, die men met deze zgn. Grondwet teweeg zal brengen. Bovendien zal uw NEE hen dwingen, om een echte, wel democratische en rechtvaardige Grondwet op te stellen en deze op een democratischer manier aan de kiezers te presenteren.

Geef uw democratische Rechten niet uit handen. Bepaal zelf hoe democratisch de (Grond)wet en uw Bestuur zal moeten zijn. Stem daarom in afwachting van betere opties NEE tegen dit onwaarachtige Verdrag en dito handelwijze. Bedenk daarbij ook, dat een JA voor dit Verdrag een doorstart van een Europa met een socialer, groener en vreedzamer beleid, voor lange tijd zal blokkeren.

H.J.A. Kerkhof, initiatiefnemer van het Landelijk Meldpunt voor Klokkenluiders. Zie elders op de site van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm

Info: TEGEN
Een absoluut NEE vanwege het feit, dat dit Verdrag bepaalt, dat zowel op blz. 217 Art.3 de rechters, advocaten-generaal, griffiers, enz, als ook op blz. 270 Art.11-14 alle ambtenaren van de Unie (en dat zijn ze allemaal van Euro commissaris tot archiefbediende) zijn vrijgesteld van rechtsvervolging; zij blijven deze strafrechtelijke immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Dit betekent, dat, als dit Verdrag wordt aangenomen, "grondwettelijk" is vastgelegd, dat deze personen voor het leven boven de Wet zijn gesteld.