Handdruk, informatiebulletin voor Ouderen en Gehandicapten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  
  
  
  
  
  
  

  Handdruk

  In formatiebulletin voor Ouderen en Gehandicapten

  
  
  
  
  

  S.O.L.

  Samenwerkende
  Ouderenpartijen
  Limburg

  Redactie: Graaf 42
  6101 CE Echt

  Januari 1998

  
  
  
  

  Wanneer U niet ons van mening bent dat:

  • De S.O.L. het politiek getinte protest is tegen afbraak van Zorg en AOW,

  • Het systeem van ouderenpartijen allerminst perfect is maar toch goed bruikbaar als belangenbehartiger,

  • Verjonging bij een ouderenpartij niet leeftijd gebonden is, maar is als een frisse wind die nieuwe ideeën aanvoert,

  • Het politieke streven naar eenheid binnen ouderenpartijen wonderen kan verrichten,

  • Het vertrouwen in bestuur en volksvertegenwoordigers een belangrijke basis vormen voor verwezenlijking van het partijprogramma,

  • De inhoud van statuten slechts voor een uitleg vatbaar mag zijn,

  • De S.O.L. geen eendagsvlieg mag worden,

  Dan vormt de Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg een goede basis voor een lidmaatschap.

  Het is uw inbreng, het is uw stem, liet is uw mening, die gehoord wordt in de partij die democratie hoog in het vaandel heeft staan. Wilt U lid worden dan kunt U dit telefonisch of schriftelijk kenbaar maken bij een van de bestuursleden. De jaarlijkse contributie bedraagt F1. 15,00, (vijftien gulden). Dit bedrag kunt U overmaken op Rabobank Echt-Maasbracht ten name van: S.O.L. Rekeningnummer: 1 131.94.978.

  Samenstelling dagelijks bestuur S.O.L.:

    Voorzitter: Drs. J.J.M. Martens
    Wilhelminalaan 24
    6051 BJ Maasbracht
    Tel/fax 0475 461541

    Secretaris: H.M. Schupp
    Merelstraat 21 6176 EZ
    Spaubeek Tel. 046 4433067

    Penningmeester: H.A. Meerten Graaf 40
    6101 CE Echt
    Tel./fax 0475 481885

    Redactie: H.A. Meerten

  
  

   Aan de kiezers:

  Wij kunnen ons voorstellen dat (leze kleine brochure van de "Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg" U wat in verwarring brengt. Alweer een nieuwe ouderenpartij. Wij hebben tot de oprichting besloten omdat de chaotische ontwikkeling bij de landelijke partijen AOV en Unie 55+, na hun besluit samen te werken, alsmede het ondemocratisch gedrag van hun hoofdbestuurders voor ons niet meer aanvaardbaar was.

  Ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezingen en de aanstaande Statenverkiezingen hebben wij daarom onze partij opgericht. Ons doel is een democratisch kader te scheppen voor overleg en samenwerking met alle Limburgse groeperingen en partijen die het met de ouderen goed voor hebben en de democratische rechten van hun leden respecteren. Wij zijn ook voornemens samen te werken met landelijke groeperingen die bereid zijn in te haken op onze basisgedachte. Deze gedachte houdt in: de leden zélf bepalen het beleid van de vereniging. In deze heet die vereniging: S.O.L.

  Wij hopen dat U onze partij Uw vertrouwen schenkt en ons wilt steunen.

   Drs. .J.J.M. Martens, voorzitter
   Wilhelminalaan 24
   6051 BJ Maasbracht
   Tel/fax 0475 461541

  
  
  

   Waarom Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg?

  Sedert geruime tijd bereiken ons signalen vanuit de samenleving die er op wijzen dat het vertrouwen (lat er in liet verleden was in de verschillende ouderenpartijen een ernstige deuk heeft opgelopen.

  Zonder deze of gene de "zwartepiet" toe te spelen en zodoende schuldigen aan te wijzen is liet duidelijk dat aan deze negatieve vertrouwensontwikkeling een halt moet worden toegeroepen. Te meer daar er reeds bij de vorige Tweede-Kamerverkiezingen in 1994 is gebleken dat de kiezer van mening is dat de ouderen een partij toekomt. Problemen binnen de reeds bestaande ouderenpartijen zoals liet niet kunnen omgaan met interne conflictsituaties, ondemocratische besluitvorming en zelfs vormen van intimidatie hebben ertoe bijgedragen, (mede ook doordat kranten alles wat negatief in deze was publiceerden), dat vele leden zich hebben bedankt als lid van hun partij.

  Teneinde deze trieste ontwikkeling ten goede te keren hebben enkele initiatiefnemers de handen ineengeslagen en een nieuwe op gemotiveerde samenwerking gebaseerde ouderenpartij opgericht. Dit ontstaan mag worden gezien als het verzet van een stelletje moedige mensen die het bijzonder goed voor hebben met hetgeen er leeft en heerst onder ouderen en gehandicapten. Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg (S.O.L.) kan worden beschouwd als een soort herbewapening met als doel: samenwerking met iedereen die streeft naar een zorgvuldig ouderen- en gehandicaptenbeleid.

  Om dit te verwezenlijken is de S.O.L. uw partner en gids naar een voor belanghebbenden duidelijk beleid met visie en toekomst. Geen confrontatie tussen jong en oud, oftewel groen of grijs. Maar door dialoog en onderhandeling de weg naar verdere solidariteit te effenen en ook voor de toekomst bespreekbaar te houden.


   Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg geen streven naar macht, maar naar herstel van evenwicht

  Met een dik gevulde beurs lijkt het makkelijk te zijn om regeren en iedereen in evenredige mate te laten profiteren van de nationale rijkdom die steeds meer in volume toeneemt. Maar helaas, schijn bedriegt. In ons welvarende Nederland moet dit Kabinet en deze coalitie Er kennelijk dat armoede in ons land een steeds minder uitzonderlijke situatie is voor mensen die van minimale inkomsten moeten zien rond te komen Eind 1996 waren er meer dan 900.000 "duurzame" armen in Nederland.

  Het heeft er op dit moment meer dan alleen de schijn van dat dit uitzonderlijk is. Alle tekenen wijzen er op dat bij een ongewijzigd kabinetsbeleid de armoede onder bepaalde groepen mensen van structurele aard is. Blijvend dus......

  Een trieste constatering voor een land dat wat hulpverlening betreft zo graag het initiatief neemt behulpzaam te zijn in noodgebieden. De nood in eigen voor - en achtertuin ziet men over het hoofd. De zorgkloof, het financiële tekort in de gezondheidszorg bedraagt jaarlijks 470 miljoen gulden. De reeds heersende en nog toenemende achterstandssituatie van de huidige AOW-uitkeringen zal bij ongewijzigd overheidsbeleid een steeds groter zorgenkindje worden.

  Wij zijn van mening dat bovengenoemde achterstandssituatie dient te worden weggewerkt zodat het evenwicht in welvaart en dienstverlening wordt hersteld. Het is de S.O.L. te verlenen vertrouwen en het hieruit voortvloeiende gezag zullen wij dienstbaar maken aan het wegwerken van onrechtvaardige achterstanden.


   Aandachtspunten

  Wij zijn van mening dat alle gemeenten in Nederland verplicht dienen te worden onder de bevoegdheid te vallen van de Nationale Ombudsman. Besluiten van overheden van laag tot hoog zijn voor veel mensen vaak raadselachtige en onbegrijpbare beslissingen. Wanneer wij ons in dit geval beperken tot de lagere overheid (gemeente),dan zijn de klaagzangen in de wijze van aanpak en afhandeling vaak niet van de licht. Als voorbeeld noemen wij: aanvraag en afhandeling ten behoeve van zorgvoorzieningen, bouwvergunning, uitkeringen, kwijtschelding, kortom te veel om 01) te veel om op te noemen. Veel mensen zien liet gemeentelijk apparaat als een machtsorgaan waartegen moeilijk verweer mogelijk is.

  Hoezeer de burger ook overtuigd is van zijn gelijk, liet aanvechten van gemeentelijke beslissingen leidt tot grote schroom. Alleen al de financiële consequenties die verbonden zijn aan beroepsprocedures, liet gevoel van onmacht als burger te moeten opboksen tegen de overheid, de grote weerstand met de rechter geconfronteerd te worden, vormen een zodanige belemmering dat men afziet van de confrontatie met de gemeente. Het gevoel van onvrede blijft.

  Het inschakelen van de Nationale Ombudsman vermindert de drempelvrees voor de burger om zijn gelijk te halen. Zich gesteund te weten door deze onafhankelijkheid zal men minder bevreesd zijn zich teweer te stellen tegen een onrechtmatigheid. De grotere zekerheid en waardering voor een rechtvaardige afhandeling van liet conflict zal worden versterkt. Het gevoel van machteloosheid zal plaats maken voor zelfvertrouwen. Het geloof van de burger in objectiviteit van uitspraken zal hierdoor onmiskenbaar toenemen.


   Milieu

  Een van de grootste problemen waar wij in de komende eeuw mee geconfronteerd zullen worden is de zorg voor schoon en betaalbaar drinkwater. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de provinciale overheid te weinig nadruk legt op de water verslindende activiteiten vaals de bruinkoolwinning in Duitsland.

  Goed en betaalbaar drinkwater is belangrijk voor jong en oud en niet aan leeftijd gebonden. Sanering van vervuilde gronden zal ons, wanneer geen paal en perk wordt gesteld aan nog verdere vervuiling, voor haast onoverkomelijke financiële offers plaatsen.

  Het gedoogbeleid zoals de provincie dit voert achten wij te ver gaand. Toegeven aan nog verdere bodemvervuiling is naar onze mening niets meer en niets minder dan toegeven aan een soort wetmatigheid. Het motto: Wet tot behoud van ellende.

  Het maakt voor het milieu niet uit of vervuiling plaatsvindt via de illegaliteit of via een provinciaal gedoogbeleid. In het vroegere tv-programma Farce Majeure werd het heel typerend uitgedrukt: Morgen zullen lucht en water ernstiger verontreinigd zijn dan vandaag. De verwachting voor overmorgen: Nog smeriger.


   Enkele programmapunten ten aanzien van gemeenten

  De één-loketgedachte bij alle gemeenten invoeren en optimaal uit te voeren. De dienstverlening van gemeente naar de burger toe wordt hierdoor veel tastbaarder. Van gemeentewege uit dient een groter stimulerend effect uit te gaan van het aanmoedigen van kangoeroewoningen.

  • Ouderen en gehandicapten, met minimale inkomsten, die afmoeten zien rond te komen. afhankelijk zijn van hulpmiddelen (zoals o.a. gebit, rolstoel, krukken enz.) dienen gevrijwaard te blijven van de eigen bijdrage.

  • Gemeenten kunnen in samenwerking met woningbouwcorporaties ervoor zorgen dat bij de bouw van bejaardenwoningen reeds diverse aanpassingen vooraf worden aangebracht Grote, kostbare, ingrepen zijn dan achteraf niet meer zo vaak noodzakelijk.

  Een willekeurig voorbeeld:

  • bij bejaardenflatgebouwen dienen in de liftinstallatie in ieder geval een klapstoeltje en een telefoon aanwezig te zijn.
  • zorgzame samenleving meer gestalte geven door bij bestaande woonhuizen waar het mogelijk en noodzakelijk is bijbebouwing toe te staan waarin verzorging mogelijk is. Hierbij denken wij o.a. aan kinderen die hun ouders thuis willen verzorgen.
  • Jongere mensen met een gemeentelijke uitkering te motiveren zich op vrijwillige basis in te zetten voor ouderen en gehandicapten. Evt. tegen een geringe vergoeding.

  De burger moet zich op straat veiliger kunnen voelen. Dit kan o.a. door het inzetten van meer politieagenten, stadswachten en een goede straatverlichting.

  Bij reconstructies van wegen de verkeersveiligheid bevorderen door middel van aanleg van fietspaden (ruim twee meter breed), verkeersluw maken van wegen en deugdelijk onderhoud van trottoirs.

  Gemeenten er van te overtuigen dat een gedoogbeleid alleen zinvol is wanneer hiervoor voldoende draagvlak bestaat bij de "gedupeerden".

  Het milieubewust zijn van de burger bevorderen door meer de nadruk te leggen op het streven : "De vervuiler betaalt". Milieu bewuste burgers die voor hergebruik geschikt gescheiden afval aanbieden te belonen door bij aanbieding geen of minimale kosten in rekening te brengen.

  De gemeentelijke afvalstoffenheffing dient uit overwegingen van rechtvaardigheid gebaseerd te zijn op één- twee- of meerpersoonshuishoudens.


   En wat de provincie betreft :

  Omdat dit Kabinet tekort schiet op het gebied van zorgverlening moet de provincie een duit in het zakje doen. Voor Limburg moet gelden: Meer handen aan het bed.

  Stimuleren van de mantelzorg.

  De bijstand die hulpverleningsinstanties leveren aan zieken en ouderen beter op elkaar afstemmen zodat minder langs elkaar wordt gewerkt.

  Mensen in de terminale fase van hun leven lopen dan minder liet risico aan hun lot te worden overgelaten, wanneer buren en bekenden zich niet over hen ontfermen.


   Tenslotte

  Eendracht maakt tegenover Verdeel en heers.

  De geschiedenis heeft voorbeelden te over die ons laten zien dat wanneer het je lukt tweedracht te zaaien onder gelijk gestemde mensen je in staat bent deze zelfde mensen voor lange tijd je wil kunt opleggen. De geschiedenis leert ons ook dat de dictatuur van de tweedracht geen lang leven beschoren is. Deze negatieve uitstraling boeit niet. Het door de mensen in meerderheid gedragen streven naar democratische samenwerking zal per saldo zegevieren.

  Het is onze overtuiging dat ouderen heus wel weten waar hun belangen liggen en zij zullen wanneer het er op aankomt beslist niet met zich laten sollen. Wij wensen niet mee te werken aan een beleid dat er alle schijn van heeft dat ouderen "op afroep via een postorderbedrijf beschikbaar dienen te zijn om hun stem uit te brengen". Wij spreken de wens uit en zullen al datgene doen wat in ons vermogen ligt om Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg een bezieling te geven waarin voor tweedracht geen plaats is.

  Het S.O.L. streeft er naar uit te groeien tot een partij met een hoog "zelfreinigend" karakter. Tezamen op weg naar samenwerking en eensgezindheid. De dageraad tegemoet die ons leidt naar een ouderen- en gehandicaptenbeleid dat niet alleen in Limburg maar in geheel Nederland en zelfs daarbuiten mag gelden als een.


  Wanneer U niet ons van mening bent dat:

  • De S.O.L. het politiek getinte protest is tegen afbraak van Zorg en AOW,
  • Het systeem van ouderenpartijen allerminst perfect is maar toch goed bruikbaar als belangenbehartiger,
  • Verjonging bij een ouderenpartij niet leeftijd gebonden is, maar is als een frisse wind die nieuwe ideeën aanvoert,
  • Het politieke streven naar eenheid binnen ouderenpartijen wonderen kan verrichten,
  • Het vertrouwen in bestuur en volksvertegenwoordigers een belangrijke basis vormen voor verwezenlijking van het partijprogramma,
  • De inhoud van statuten slechts voor een uitleg vatbaar mag zijn,
  • De S.O.L. geen eendagsvlieg mag worden,

  Dan vormt de Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg een goede basis voor een lidmaatschap. Het is uw inbreng, het is uw stem, liet is uw mening, die gehoord wordt in de partij die democratie hoog in het vaandel heeft staan.

  Wilt U lid worden dan kunt U dit telefonisch of schriftelijk kenbaar maken bij een van de bestuursleden.

  De jaarlijkse contributie bedraagt F1. 15,00, (vijftien gulden).
  Dit bedrag kunt U overmaken op Rabobank Echt-Maasbracht.
  Ten name van: S.O.L. Rekeningnummer: 1.131.94.978.


  Milieu-onderwerpen
  Gonnie Meerten bepleit een grote M.E.R. in de Euregio Midden-Limburg