Bellamy de ziener: De Gouden Eeuwen liggen voor ons, en niet achter ons. Het jaar 2000 bezien vanuit 1887

Simon Hogervorst - Tien motieven voor een Algemeen Basis-Inkomen

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

De persoonlijke vrijheid is er mee gediend

Door: Simon Hogervorst

Tien motieven voor een Algemeen Basis-Inkomen

  1. Een ABI geeft de burger bestaanszekerheid zonder zijn vrijheid aan te tasten, d.i. zonder dat dit een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie met zich meebrengt

  2. Een ABI maakt in principe een vrije arbeidskeuze mogelijk, doordat het de werknemer een onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt verschaft.

  3. Een ABI versterkt de positie van de werknemer tegenover zijn werkgever bij zijn streven naar gunstiger arbeidsomstandigheden.

  4. Een individueel toegekend ABI kan tevens worden beschouwd als een basishonorering van velerlei vormen van onbetaalde activiteiten ten behoeve van gezin en samenleving.

  5. Een ABI maakt de rol, die betaalde arbeid in de samenleving speelt, minder centraal.

  6. Een ABI vergemakkelijkt de keuze voor deeltijdbanen; het bevordert daarmee een betere verdeling van de betaalde arbeid en is zodoende een belangrijk middel om de werkloosheid terug te dringen, respectievelijk op te heffen.

  7. De vervanging van de huidige uitkeringen door een ABI voorkomt aftrek van inkomsten uit arbeid en stimuleert zo het eigen initiatief van de betrokkenen.

  8. Een ABI maakt een vergaande vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel mogelijk met tegelijkertijd sterke vermindering van de premiedruk

  9. Een ABI verlost werklozen en andere uitkeringsgerechtigden van een zware morele druk, van omstreden verplichtingen en van mogelijke inbreuken op hun privacy; het bevrijdt hen van stigmatisering.

  10. Een ABI heeft een positief affect op het economisch leven; het betekent met name een belangrijke ruggensteun voor veel marginale bedrijvigheid."