Bellamy de ziener: De Gouden Eeuwen liggen voor ons, en niet achter ons. Het jaar 2000 bezien vanuit 1887

Grondrecht voor iedereen, door Ir. Jan J. Pot

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Het gevolg van ergernis over de gelegaliseerde rooftocht, genaamd 'belasting'

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVEST

Uit Grondvest 2e kw.1980

door Ir. Jan J. Pot

De directeur van de sociale dienst in Rotterdam, mevrouw drs. C.L. Dales, bepleit in het Algemeen Dagblad van 1/4/'80: "een minimum loon voor iedereen" - of men nu werkt of niet. "De mensen die echt willen en ook kunnen werken gaan vanzelf aan de slag om er bij te verdienen als zij met die vaste basisuitkering niet tevreden zijn". "Je bent in één klap van alle controle af". Mevr. Dales vindt het maar gek dat een reusachtig aantal mensen - veertig duizend ! - van haar administratie een minimum "loon" krijgt, met het beding dat zij niet mogen werken - terwijl haar achthonderd ambtenaren vaak voor datzelfde inkomen een forse prestatie moeten leveren. Is dat maatschappelijk niet heel gek? Vraagt zij zich af. Voorts merkt zij op: "Het arbeidsloos inkomen is toch allang een maatschappelijk feit in Nederland, zoals bijvoorbeeld bij het afvloeien van mensen achter in de vijftig, bij de AOW, enz. (bv. WAO, kinderbijslag, bijstand)". Maar het past niet in onze systematiek van denken, waarin een uitkering iets volmaakt anders is dan inkomen uit loon". Er dient een taboe te worden doorbroken. Tot zover het A.D.

    Motivering

Het gevolg van ergernis over de gelegaliseerde rooftocht, genaamd 'belasting', was voor mij indertijd aanleiding om aandacht te schenken aan de gaven der natuur als erfdeel der mensheid - thans door mij geschat op een jaarlijks vergelijkbaar met het zogenaamde 'minimum loon' - te innen als 'grondrecht', dat is het gebruiksrecht voor het gebruik maken van grond (pacht, canon). De procedure is bekend en wordt reeds elders toegepast (Denemarken bv.) en wordt door de Stichting Grondvest voor Nederland bestudeerd.

Ik om dus met het liberale idee: "het product is van de maker", maar probeer de liberaal aan het verstand te brengen dat natuurgaven niet door mensenhanden gemaakt zijn, zodat olie gas en ook grond als consequentie van diezelfde liberale filosofie nimmer persoonlijk eigendom kunnen zijn. Onze wetgeving is in deze dus fout, met alle desastreuze maatschappelijke en economische gevolgen van dien. "Wie meer wil verdienen moet dat zelf weten zegt mw Dales maar het mag toch niet de bedoeling zijn hem dit weer af te pakken om aan anderen uit te delen!

    Grondrecht

Op deze grondslag heb ik geen moeilijkheden met de opmerking: "Het past niet in onze systematiek van denken, waarin een uitkering iets volmaakt anders is dan inkomen uit loon". "Een uitkering" staat er. In de betekenis van aalmoes, de bedeling, het geld van een ander. Genoodzaakt zijn om barmhartigheid aan te nemen, omdat…. ja, waarom ? Omdat onze maatschappij ontwricht is, zodanig, dat er voor velen "geen plaats" meer is. Die onbarmhartigheid tracht man op te vangen met barmhartigheid… zónder eerst de fout uit het systeem te halen !

Iemands grondrecht is echter heel iets anders. "De aarde en haar volheid is der mensenkinderen gegeven". Eén vijftien miljoenste van het Nederlandse deel hiervan is het aan een iedere toekomende deel, zijn 'grondrecht'. - Maar wáár is dit in Nederland gebleven, door welke machinaties is dat afgetapt en verloren gegaan? Ik wil mij een burger van mijn vaderland weten door mijn deel als geboorterecht op mijn giro te ontvangen. Dat is mijn GRONDRECHT, Dat is mijn deel van de gaven der natuur, van de aarde en haar volheid, waarzonder ik niet leven kan. En waar ik niemand mee lastig val of mee benadeel!

    Gevolgen

Het is nu eenmaal zo dat men eerst vraagt: hoe kan dat verwezenlijkt worden ? Behalve de aanduiding 'door grondrecht-inning door middel van het Somerssysteem met grondrechtkaarten', moge hier verwezen worden - behalve naar de literatuur - vooral naar de praktijkvoorbeelden elders. Hierboven werd echter slechts de aandacht gevraagd voor de gevolgen. Er werd gefantaseerd over wegvallen van controle, van profiteurs, van administratie (grondrecht kan per computer volautomatisch geïnd en uitgekeerd worden).

Belangrijker is echter dat het alleen al in Rotterdam aan 40.000 mensen niet langer verboden zal zijn om te werken. Welk een levensvreugde, welk een mensverheffing! De moraal wordt niet langer op de proef gesteld omdat er niets meer te ontduiken valt. Stel je eens voor dat elke Nederlander zijn grondrecht zou ontvangen waarmee zijn bestaan gewaarborgd is en waarmee hij de vrijheid verkrijgt om te werken……… het is onvoorstelbaar hoe er dan gewerkt zou worden! En let ook eens op de verhouding tussen werkgever en werknemer: geen enkele werknemer is meer 'afhankelijk' van een werkgever, en geen enkele werkgever heeft meer 'macht' over de werknemer!

Geen subsidies meer nodig voor de bodemloze put van een overbodig bedrijf "vanwege de werkgelegenheid" Hetgeen een verkapte werklozensteun genoemd zou kunnen worden. Het is aan de deskundigen te onderzoeken hoezeer de productie, en daarmee de welvaart kwantitatief, maar ook kwalitatief zou toenemen - een toename welke via dat grondrecht aan allen gelijkelijk ten goede komt!

Het allerbelangrijkste zal tenslotte zijn de uitgesproken verbetering van het morele klimaat, als gevolg van de gelijke verdeling van het grondrecht en het wegvallen van mogelijkheden van fraude en ontduiking.

4e Kwartaal '99