Bellamy de ziener: De Gouden Eeuwen liggen voor ons, en niet achter ons. Het jaar 2000 bezien vanuit 1887

Van de redactie van Stichting Grondvest derde kwartaal 1999

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Henry George en Edward Bellamy voorzagen een betere wereld

  Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

  GRONDVEST

  
  

  Augustus 1999

  Inhoud                           pag.
  
  Van de redactie                        1
  
  Europa wat is dat? Door Adriaan Sloof             4
  
  Duurzame landbouw is wereldwijd                
  Ecologisch en sociaal door Ir. Louis de Bruyn e.a.      6
  
  Het ideale eigenbelang door Pieter Kooistra         13
  
  Het jaar 2000 - Kruispunt van de mensheid boekbespreking   14
  
  Wereld delen op weg naar één wereld één mensheid boekbespr. 15
  
  Help de buren van Kosovo door Daniëla Gortsjeva       16
  
  De Sociale Wereldorde door Piet Meeusen           18	
  
  


  Van de redactie

Van de redactie
De wereld is in rep en roer, op alle continenten vinden massamoorden plaats, wordt genocide gepleegd, worden culturen vernietigd, wordt de natuur onherstelbare schade toegebracht. Machtsstructuren veroorzaken dat grote groepen van de wereldbevolking van deelname aan het SAMENLEVEN worden uitgesloten. Wie niet behoort tot de kleine groep geprivilegieerden heeft geen recht op een EIGEN plek op deze aarde. Zij worden echter geduld zolang zij dienstbaar zijn aan de bestaande macht en haar helpen in stand houden. Weigeren zij de gewenste diensten dan verkeren ze in staat van oorlog met de bestaande macht. Zijn zij niet bij machte om verlangde diensten te produceren dan sterven ze de hongerdood. Dat alles op de grens van het tweede en derde millennium.

Terwijl de relatief kleine groep machtigen der aarde zich zorgen maakt over een mogelijke computerstoring rond de eeuwwisseling - die hun wereld zou kunnen beschadigen - en miljarden besteedt om deze storing te voorkomen gaan hele werelddelen computerloos ten onder. Hele landen worden leeggeroofd, vergiftigd en platgebrand. De machtigen worden rijker en de machtelozen worden armer.

Wetenschappers en futurologen zijn er van overtuigd dat de voortdurende en exponentieel toenemende geld en GOEDERENSTROOM van arm naar rijk in de naaste toekomst zeer omvangrijke en ernstige rampen zal veroorzaken. Deze goederenroof en het gesleep van goederen heen en weer over de aardbol wordt door de machthebbers heel eufemistisch economische groei genoemd. Tegelijk wordt economische groei voorgesteld als zijnde noodzakelijk om menselijke armoede en noden te bestrijden.

'Economische groei' is een contradictio in terminis: 'groei' hoort bij natuurlijke processen, ecologische ontwikkeling, biologische ontwikkeling. Groei hoort bij de cyclus van ontstaan, groeien, bloeien en weer sterven, 'groei' in deze betekenis heeft een tijdsbegrenzing veroorzaak door veroudering. Aanvankelijk is er sprake van exponentiele groei, van toename van kwantiteit (biomassa) gevolgd door toename van kwaliteit (potentie om nieuw leven te veroorzaken) Heeft de groei zijn hoogste punt of rijpheid bereikt dan zorgt veroudering voor geleidelijke afname van groei om in afsterven te eindigen en plaatst te maken voor nieuw leven.

Heel anders is 'economische groei'. Bij economische groei is slechts sprake van toename van kwantiteit. Kwantiteit waarvan? Een imaginaire kwantiteit. Een boekhoudkundig grapje, een optelsom van alle 'verdienen' waarbij positieve en negatieve productie bij elkaar worden opgeteld. Of is het misschien een toename van doelmatigheid, het streven van de economie? Het thans mondiaal dominerend economisch systeem, de kapitalistische aanbod economie is meer ondoelmatig dan doelmatig.

  Voorbeeld:

Amerika laat thans een flinke 'economische groei' zien zoals thans nergens op de wereld te zien is. Gevolg van de smerigste vernietiging van de eeuw. De vernietiging van materialen, mensen en milieu met behulp van producten van de Amerikaanse industrie. 'Economische groei' door vernietiging en ..enkele Amerikaanse miljonairs worden miljardairs, en de armoede van grote groepen in de Amerikaanse samenleving is weer toegenomen en is procentueel 10 maal zo erg als in Nederland evenals het aantal gestraften in gevangenissen. Een beschuldigende vinger naar Amerika en zelf handen wassen in onschuld?

Nee, Amerika is slechts een voorbeeld van disfunctioneren en van moreel verval van onze westerse samenleving. En vergeet niet dat Amerika 'ontdekt' is door Europeanen en gemaakt tot wat het nu is. Zij verdreven de oorspronkelijke bewoners en verklaarden zichzelf tot eigenaar van de beste locaties en productiefste gronden. En was het niet juist een geboren Amerikaan, Henry George 1839-1897 die het particulier (geroofde) grondeigendom ging bestrijden en zijn ideeën over de wereld verspreiden als schrijver uitgever en politicus: Geen grond, natuur of grondstoffen in particuliere eigendom. Grond is van nature gegeven en niet door enig persoon, industrie, maatschappij of systeem geproduceerd. Zijn single tax, (belasting op de blote grondeigendom) de enige rechtvaardige belasting moest alle andere belastingen vervangen Toch is het westerse kapitalisme (van oorsprong Europees) dat bijna alle grond en in ieder geval alle wereldzeeën beheerst.

Terwijl in Europees verband wordt uitgezien naar een groener en socialer belastingsysteem, staan in Nederland partijen op scherp om te verhinderen dat wijziging van belasting leidt tot nivellering. "Iedereen moet er op vooruitgaan aldus een woordvoerster van de VVD. Dat houdt in dat degene die rijk zijn geworden van speculatie en van de inspanningen van anderen via het belastingsysteem nog eens beloond worden voor hun uitbuitend gedrag. Daarmee worden mogelijk nog meer rampen over ons afgeroepen. De wereld voedselvoorziening wordt ernstig bedreigd. Toch worden in Nederland landbouwtechnisch gezien zeer vruchtbare gronden onder water gezet of aan 'de natuur teruggegeven' en wordt uit hongerende delen van de wereld voedsel geïmporteerd voor de varkensindustrie, de niets ontziende ondernemers die zich hullen in boerenjasjes, onderduiken bij de noodlijdende agrarische bevolking om aldus financiële tegemoetkoming van de overheid te krijgen voor hun mens en milieu beschadigende activiteiten".

Terwijl de hele wereld kapot dreigt te gaan aan de vervoersindustrie en het heen en weer slepen van grondstoffen en ongevraagde industrieproducten, maakt de Nederlandse overheid zich sterk om een materiaal verslindende en goederenverslepende Betuwelijn te realiseren onder het mom van 'goed voor het milieu'. Nu vanuit verschillende maatschappelijke hoeken wordt betoogd dat de milieuwinst nihil of nagenoeg nihil is en door de wetenschap wordt ondersteund, reageert het verantwoordelijke ministerie met: "Het gaat niet alleen om het milieu, maar ook om de verwachte groeiende markt voor het goederenvervoer" Zijn ze gek geworden op het ministerie? Als de Betuwelijn niet het goede doel, het milieu dient dan moet hij maar doorgaan voor de slechte zaak, het mogelijk maken van nog meer milieu beschadigend gesleep van goederen. En tot overmaat van ramp gaat Vlissingen een zeehaven realiseren met container overslag. En wordt mogelijk in samenwerking met de Belgen de 'IJzeren Rijn' weer gereedgemaakt voor goederenvervoer.

Wat bezielen beleidsmakers en politici? In de ban van de concurrentie? "Wij willen meer, wij eerst en dan jullie!". Zijn zij onkundig en onwetend inzake het gebeuren in de wereld? Of worden zij gechanteerd en bedreigd door marktfundamentalisten? Of gaat het heel ordinair om de eigen positie van de beleidsmaker in het huidige systeem? Economie als wereldoorlog schreef de priester politicus en oud europarlementariër Herman Verbeek een aantal jaren geleden al. In 1997 nog verscheen het boek van Viviane Forrester "De terreur van de economie".

Wetenschappers, futurologen, ecologen, kritische economen, biologen en nog vele anderen zijn er van overtuigd dat de grenzen van de groei al ver zijn overschreden. In de alternatieve hoek verschijnen hoopvolle initiatieven zoals "Het Ideale Eigenbelang" van Pieter Kooistra een extra UNO-Marshallplan voor alle mensen en "Het jaar 2000 - Kruispunt van de Mensheid" van Lisinka Ulatowska, Nieuwe wegen door een wereldbasisinkomen voor alle mannen, vrouwen en kinderen.

Tijdens het schrijven van deze "Van de redactie" valt een persbericht van De Hongerstichting in de bus met de aankondiging van een zojuist verschenen boek: "Wereld delen" op weg naar één wereld één mensheid. En op internet (gezien bij de SDN) is een uittreksel te lezen van DE SOCIALE WERELDORDE auteur Piet Meeusen. Elders in dit nummer wordt hieraan aandacht besteed. Ruime aandacht krijgt de noodleidende landbouw in samenhang met de toekomstige wereldvoedsel voorziening.

Tot slot nog een rondje Servië Kosovo, vernield land, beschadigde bevolking en beschadigde economie van de hele Balkan. Zal de commercie van het rijke Westen zich op de opbouw van Kosovo storten en de eigen economie van de Balkan nog verder te gronde richten? Daniëla Gortsjeva spreekt hierover haar bezorgdheid uit.

Wim Sweers