Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Financieel-economische gekte en politieke onmacht

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Op alle niveaus, gemeentelijk, provinciaal en landelijk bepaalt de economische macht wat er gaat gebeuren


De politiek is uit !! Of toch niet ?

 

door Wim Sweers

De markt regeert. Op alle niveaus, gemeentelijk, provinciaal en landelijk bepaalt de economische macht wat er gaat gebeuren. De 'economie' door de mens geschapen voor menselijk welzijn, gaat een eigen leven leiden en voor zijn expansiedrift exploiteert hij mensen als arbeidskracht in de productie en als consument /afnemer van zinloze goederen (overproductie.)

Het Grote Geld treedt hierbij op als meedogenloze dictator die het volk onder de duim houdt met een zeer machtige repressieve bureaucratie en met valse informatie (reclame) De regeringen hebben geen greep meer op dit geheel en in plaats van de 'economie' te remmen en bij te sturen in de goede richting, (de leefbaarheid) bevestigen zij slechts wat de markt (het grote geld en de megabedrijven) vragen: Lastenverlichting en bezuinigen op uitkeringen en non profit activiteiten. En bevorderen van de werkgelegenheid!

  En welke werkgelegenheid bedoelt men dan ?

Juist ja, (onder)betaalde banen, die financieel rendement opleveren voor grootschalige private ondernemingen. Naar maatschappelijk rendement wordt niet gekeken. Leveren de 'betaalde' banen toch niet het verwachte rendement op, dan verhuist het megabedrijf naar elders waar arbeiders met nog minder betaling genoegen nemen. En meer financieel rendement opleveren. De afstand tussen plaats van productie en die van consumptie speelt geen rol immers containerschepen slepen de goederen over de hele wereld. De vervoersenergie is immers goedkoop en de daarmee gepaard gaande vervuiling is het probleem van toekomstige generaties.

Overigens de weg- en railverbindingen, de water- en luchthavens worden aangelegd voor rekening van de belastingbetaler, vooral de toekomstige belastingbetaler die de rente en aflossingen moet opbrengen. Wordt het niet de hoogste tijd dat er eens een echte maatschappelijke kosten-baten analyse wordt gemaakt van de grote infrastructurele projecten als Betuwelijn, hoge snelheidslijn en uitbreiding Schiphol?

Hoe lang kan de aarde de exponentiële goederengroei nog verdragen? Zal de steile groeikromme mogelijk al niet omklappen voordat bijv. de Betuwelijn gereed is. Zal de Betuwelijn de toekomst ingaan als monument van de economische gekte van de 20ste eeuw? Wordt het een toeristische attractie voor niet westerlingen zoals afrikanen en chinezen. Is Wasser Wunderland in Kalkar voor ons niet een voldoende waarschuwing? Een miljarden verspilling die niet in de schaduw kan staan met wat ons nu te wachten staat.

  Wie profiteren van de megaprojecten Betuwelijn, Schiphol en de hoge snelheidslijn?
  Welke Nederlandse burger heeft er om gevraagd?

Is de werkgelegenheid er mee gediend? Tijdelijk , gedurende de bouw zullen in de bouwwereld een aantal banen geschapen worden. Maar zullen dat veel Nederlandse banen zijn, gezien het specialistische karakter van het project. En als de railweg er ligt en het goederen aanbod is er nog, dan zullen mogelijk een paar treinmachinisten meer nodig zijn. Voorziet de goederentrein in de veronderstelde behoefte dan zullen 50 chauffeurs worden ontslagen tegen 1 treinmachinist aangesteld. En dat terwijl de leefomgeving en de natuur rond de lijn een grote klap is toegebracht. Om het geheel te financieren zijn fikse aanslagen gepleegd op de nodige leefbaarheids-activiteiten: in gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en natuurbeheer wordt driftig bezuinigd, veel maatschappelijk zinvolle banen worden opgeheven.

  Werk, werk, werk en nog eens werk, schreeuwt Paars al een aantal jaren.

Wie niet werkt in de gangbare economie is een tweederangs burger die uitgesloten moet worden. Is de sociaal democraat en vakbondsman Wim Kok vergeten dat mensen werken om een inkomen te hebben om te leven en mee te kunnen doen. De mens leeft niet om te werken als was hij een slaaf, die verhandeld kan worden en verkocht aan de meest biedende. Zijn mensen minder dan dieren, minder dan vogels in de lucht? Vogels, zij spitten niet, zij zaaien niet, zij maaien niet, maar oogsten toch. Is arbeidsplicht geen kapitalistische uitvinding? Heeft de mens geen recht om te leven wanneer hij niet voldoet aan de kapitalistische eis van werken 'in dienst van'?

Kort voor de jongste eeuwwisseling ontstond het Nederlandse Georgisme. Het richtte een politieke partij op, de Grondpartij. Blijkens art. 2 van de statuten stelt deze partij zich op het standpunt:

 1. dat ieder mens door het feit van zijn geboorte een onvervreemdbaar recht heeft op het leven, op vrijheid en het zelfstandig streven naar geluk;

 2. dat ieder kind recht heeft op een opvoeding in het gezin waartoe het behoort, waardoor het in staat gesteld wordt later dit levensrecht te kunnen uitoefenen;

 3. dat de aarde, zo goed als de lucht, het licht en het water ten dienste moet staan aan de gehele gemeenschap en dus niet door enkelen aan de gemeenschap mag worden onttrokken;

Honderd jaar later stelt het Nederlandse Georgisme:

 1. Héél de menselijke samenleving schept de economische waarde van grond en grondstoffen, van natuur en natuurlijke hulpbronnen.

 2. Daarom dient voor het gebruik daarvan uitsluitend te worden betaald aan alle leden van de gemeenschap.

 3. Dit vervangt de noodzaak tot belastingheffing en is de grondslag voor een algemeen basisinkomen.

 4. Dan ontvangen alle mensen hun rechtmatig deel van de gaven der natuur, hun eerste mensenrecht.

Bij het aantreden van het eerste kabinet Kok waren er twee minister in dit kabinet die voorstander waren van een basisinkomen voor iedereen, VVD minister Zalm en D66 minister Wijers. In alle maatschappelijke geledingen en partijen waren voorstanders voor een basisinkomen te vinden.

De tegenstanders bevonden zich voornamelijk bij de economische en bureaucratische machtsstructuren. Zij bepalen dat een basisinkomen ongewenst is. En de politiek is niet in staat hierop enige correctie aan te brengen. Politici zitten gevangen in een verouderd partijenstelsel daterend uit het begin van de vorige eeuw geënt op problemen uit die tijd zoals o.a. de schoolstrijd. Politici hebben alle energie nodig om zichzelf en hun partij overeind te houden in het 'uitgewoonde gebouw', laat staan dat ze enig tegenwicht kunnen bieden aan de zeer sterk toegeruste economische en bureaucratische macht

Oplossing: Sloop het 'uitgewoonde gebouw' daterend uit de vorige eeuw en een nieuwe lente breekt aan. Voorbodes zijn al zichtbaar : In België is de partij voor basisinkomen opgericht en in Nederland verschijnen op gemeentelijk, provinciaal en recent ook landelijk, partijen met als doelstelling: Leefbaarheid. Sociaal en ecologisch Daaraan zouden nog kunnen worden toegevoegd, om de kiezers keuze mogelijkheid te geven, partijen als: beveiliging toekomst en partij voor spiritualiteit.

Lees verder "10 motieven voor een basisinkomen" een serieuze overweging om basisinkomen in de nieuwe partijprogramma's op te nemen.