Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Grondvestnummer 1e en 2e kwartaal 2000

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Op veel plaatsen in de wereld voerden Georgisten actie, ook in Nederland

Giro: NL57 INGB 0000 7084 52


Stichting Grondvest


  Inhoud                               pag.
  
  Van de redactie                           1
  Landbouw in Nederland 2000 door Wim Sweers             2
  Inputheffing en basisinkomen door Wim Sweers            5
  Het visioen van Edward Bellamy gevonden op internet         9
  De evolutieomslag  door ing Piet Meeusen             17
  Wereld delen    door de Hongerstichting             23
  Gorbatsjov's "Mijn Rusland" besproken door Klaas de Boer      24
  Waarvoor staat Poetin  door Fred Harrison            26
  
  
Van de redactie

Als het kalf verdronken is dempt men de put. Sedert ongeveer een jaar is het 'grond'probleem regelmatig in de publiciteit. Al twee decennia lang was grondpolitiek in Nederland taboe. Nu anno 2000 rijzen de grondprijzen de pan uit tot ongekende hoogte en meent iedereen hierover iets te moeten zeggen. Gemeenten en projectontwikkelaars beschuldigen elkaar van prijsopdrijving. Nederlandse boeren beëindigen hun bedrijf omdat zij vanwege de dure grond niet meer tegen marktprijzen kunnen produceren.

Gemeenten beconcurreren elkaar door duur verworven grond voor een appel en een ei uit te geven aan bedrijven omwille van de eigen 'economische groei' en zgn. werkgelegenheid. Terwijl de werknemers in de grensstreek die zich een eigen woning kunnen permitteren over de grens gaan wonen omdat de huizen in Nederland vanwege de grondprijzen onbetaalbaar worden.

Op vele plaatsen in de wereld voerden Georgisten actie, in Nederland al een eeuw lang, voor sociale eigendom van grond en voor een zodanig fiscaal systeem, dat eigendomswaarde (voor speculatie) verdwijnt en gebruikswaarde daarvoor in de plaats komt. De gebruiker betaalt de gebruikswaarde aan de gemeenschap en de toevallige 'blote eigenaar' (niet gebruiker) die pacht of huur incasseert wordt door de overheid zodanig belast dat het voor hem niet meer uitmaakt of zijn 'blote eigendom' bestaat uit grond dan wel uit andere vormen van rentedragend vermogen.

De Nederlandse 'economische' beleidsmakers hebben nimmer naar de Georgisten willen luisteren en de regering Den Uyl die een 'grondpolitieke' poging ondernam moest er zelfs voor vallen. Terwijl nu zowel links als rechts, vele maatschappelijke organisaties voorop, roepen om maatregelen. Als het kalf verdronken is dempt men de put! Kunnen de Georgistische adviezen van weleer hier nog iets betekenen? Een tijdgenoot van Henry George, Edward Bellamy voorzag dat niet naar HG en zijn volgelingen zou worden geluisterd en dat het bestaande rent systeem zou doorwoekeren tot 2000 met alle rampzalige gevolgen van dien. Aan de vooruitblik van Edward Bellamy in 1887 naar het jaar 2000 wordt in dit nummer uitgebreid aandacht besteed.

Piet Meeusen tracht met 'de evolutieomslag' wetenschappelijk te bewijzen dat de materiele evolutie en het rent systeem met zijn ongeremde geldzucht met rasse schreden zijn einde nadert. Wim Sweers gaat met 'Inputheffing en basisinkomen' en 'Nederlandse Landbouw in 2000' (nog steeds een grootgebruiker van Nederlandse grond?) nog weer in op zijn eerder gelanceerde 'Tien geboden voor een rechtvaardig en ecologisch fiscaal systeem.

Welke grondpolitiek zit er in Rusland aan te komen. Gaat Rusland weer een Nieuwe Economische Politiek invoeren, maar nu naar Georgistisch model? Klaas de boer las voor ons "Mijn Rusland" van Michael Gorbatsjov en Fred Harrison van het Centre for Land Policy Studies bericht ons over de economische ideeën van Vladimir Poetin


  Nederlandse landbouw in 2000

door Wim Sweers

In de hele wereld kampt de landbouw met problemen. Voor een groot deel zijn de problemen door de eigen sector veroorzaakt omdat zij haar oorspronkelijke lokale markt inruilde voor de wereldmarkt. Voor dunbevolkte landbouwstaten met veel ruimte en goede landbouwgronden is bulkproductie voor de wereldmarkt de aangewezen weg om mee te kunnen. Nederland is een land met weinig ruimte en het landbouw areaal is niet geschikt is om bulkproductie voor de wereldmarkt te leveren.

Het is ondenkbaar dat Nederland ivoor zou produceren voor de wereldmarkt door in het Westland met een olifantencultuur te beginnen. Dit lijkt een erg extreem voorbeeld. Het is echter net zo extreem als het produceren van zowel akkerbouw- als veehouderij producten, vlees en zuivel voor de wereldmarkt. Het is dringend noodzakelijk dat Nederland zich van de wereldmarkt terugtrekt en een tactische aftocht pleegt om daarna de nationale economie in de flank aan te vallen en op meerdere fronten. Geen grootschalige smalle specialisaties maar met verbreding en uitbreiding van taken en met verlengde productie lijnen de lokale markt terugwinnen. Met verlengde productielijnen is bedoeld het productieproces van 'grond'stof tot eetbaar eindproduct in eigen hand houden. Dit betekent geen toegevoegde waarde (winst) weggeven aan toeleveranciers en verwerkende industrie.

Dus schaalverkleinen, minder specialisatie en meer parallelisatie, verbreden van functies, meer agrarische werkgelegenheid. Gezonde producten van een gezonde bodem, die ook zorgen voor schoon grondwater (drinkbaar) is hetgeen de Nederlandse samenleving thans vraagt. Nadat alle nervositeit rond de millenniumwisseling was weggeëbd uit welvarend Nederland verschenen publicaties die de nodige nervositeit in de agrarische sector opriepen. Gaat het zo goed met Nederland dat men geen landbouw meer nodig heeft Moet de Nederlandse landbouw verdwijnen voor nog meer asfalt en beton? E.e.a. was voor mij aanleiding hierop te reageren op de bijeenkomst van het Kritisch Landbouw Beraad februari jl. Wegens verhindering om persoonlijk te verschijnen gebeurde dit per brief waarvan de inhoud hier nogmaals volgt:


  De Kul van Kol

Met stijgende verbazing nam ik 15 jan. jl. kennis van het artikel in 'Hervormd Nederland' "Nederland is geen landbouwland meer". Het artikel is van Rene´ Brant en geïnspireerd op een eerder in het Agrarisch Dagblad (23 okt.1999) verschenen artikel "Miljarden landbouwsteun weggegooid geld" waarin Jacob Kol, econoom aan de Erasmus Universiteit, aan het woord is.

Kol veegt de vloer aan met de landbouwbeleidsmakers: zoals het ministerie van landbouw en de landbouwvoormannen, een aantal sleutelfiguren worden met name genoemd: Rob Tazelaar van het Productschap Vee, Vlees, Pluimvee en Eieren (PVV), Gerard Doornbos van de overkoepelende Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en met name Wien van den Brink van het Nederlands Verbond van Varkenshouders (NVV).

Kol geeft een uitmuntende analyse van het huidige landbouw probleem vooral gezien vanuit het boeren inkomen en vanuit het gezichtspunt: financieel rendement, het gezichtspunt van de Erasmus econoom. En het is een waarheid als een koe: de landbouwsteun is niet naar het boereninkomen gegaan maar naar de eigenaren van agrarische grond (en in het geval dit boereneigenaren waren, als hypotheek naar de RABO-bank, de grote adviseur en stimulator van schaalvergroting en intensivering.w.s.)

Volgens Kol zeggen de boeren dat ze het verkeerde spoor hebben gevolgd en met minister Brinkhorst noemt hij Van den Brink 'een valse profeet en de rattenvanger van Hamelen'. Ondanks de miljarden steun kan de Nederlandse landbouw niet meer concurreren. Zeventig procent van de landbouw kan weg uit Nederland vindt Jacob Kol zoals in het verleden scheepsbouw, textielnijverheid, mijnbouw, windmolens en trekschuiten zijn verdwenen (overigens de windmolens komen massaal terug als stroom leveranciers en de trekschuiten heten nu duwbakken, w.s.).

Na dit gelezen te hebben moet ik constateren dat de rattenvanger van Hamelen concurrentie heeft gekregen van de rattenvanger van Rotterdam. Even verder in het artikel komt de Erasmusaap uit de mouw: de landbouw moet volledig geliberaliseerd worden onder auspiciën van de WTO (lees Ver.Staten w.s.) Met alle rampen van dien. Bij de economische inzichten van Jacob Kol ontbreekt het boerenverstand, dat op de klompen aanvoelt dat hier iets niet klopt. De vergelijking met industriële bedrijvigheid, die je naar elke uithoek in de wereld kunt verplaatsen is dom. Landbouw is geen industriële bedrijvigheid (enkele uitwassen daargelaten)


  Gezonde landbouw betekent gezonde bodem en gezond water

Grond en water is leven.

Asfalt en beton, fabrieken en magazijnen, overslaghavens en -bedrijven, rail- en wegvervoer produceren geen levende bodem en geen drinkbaar water. Het "levend rendement" komt in de berekening van Jacob Kol niet voor. Gezondheid en ziekte komen als positieve of negatieve posten in de cijfers ook niet voor. De Nederlandse landbouw zal om in leven te blijven zich moeten richten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Geen uitstoot van arbeidsplaatsen maar uitbreiding van landbouwwerkgelegenheid. Kapitaal- en arbeidsintensiever. Met minder kapitaal en met meer arbeid en creativiteit meer verdienen! Nederland is ongeschikt voor het produceren van bulkproducten voor de wereldmarkt. Bouw daarom de overtollige melk- en vleesindustrie af. En richt je meer op zelfvoorziening. Daar wordt niemand slechter van. Werp je op landbouwkwaliteitsproducten voor de Nederlandse markt. Nederland heeft 16 miljoen consumenten !!

En meneer Kol zet u zich nou eens in voor een basisinkomen voor elke beginnende ondernemer of werker inclusief de agrariër en help de minister en staatssecretaris van financiën bij het ontwerpen van een zodanig belastingsysteem dat niet meer de arbeid of toegevoegde waarde wordt belast maar de onttrokken waarde (ruimte, bodem en natuur)

  Velp. 1 febr. 2000

P.s.
Slachtoffers van het verkeerde spoor…… dien een schadeclaim in bij de overheid wegens verkeerde voorlichting en vergeet ook de RABO-bank niet als die u op een verkeerd spoor heeft gezet. Vergelijk het foute beleggingsadvies van de RABO-bank Doetinchem aan een Doetinchems beleggingsclubje.

vandaag is het een andere boer
hij heeft het hoofd gebogen
die hem regeert die is niet hier
die heeft hem voorgelogen
dat hij toch groeien moest
hem zou de bank wel lenen
zij moeten morgen van het erf
de boer staat zacht te wenen

Uit Herman Verbeek BOEREN ZANGEN

Vervolg van dit nummer