Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Waarden en normen in de politiek en handvest van de Aarde door Green Cross International en Michael Gorbatsjov

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Deze Grondvest is een ongewoon nummer, het is een speciaal nummer met een speciale inhoud

Door Wim Sweers

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVEST

    Inhoud                                         pag.

Van de redactie                                                                             1

Waarden en normen                                                                    

     Nederlandse politiek  en  burgerlijke  ethiek  door Wim Sweers                                2

                                                                              

     VN conferentie 1972 in Stockholm

                                               principes en uitgangspunten                               3

     Green Cross international                                                                                5

Handvest van de Aarde                                                                5

      Preambule

     De aarde, ons thuis

     De staat van de aarde

     De uitdagingen waarvoor wij staan

     Universele verantwoordelijkheid

De principes                                                                                 7

De weg naar voren                                                                     11

Michael Gorbatsjov  in 'Mijn manifest voor de aarde'

                                                                                      gelezen en samengevat door Wim Sweers         12

Van de redactie

Deze Grondvest is een ongewoon nummer, het is een speciaal nummer met een speciale inhoud. Het idee voor dit nummer werd geboren uit de confrontatie van de al jaren gehanteerde waarden en normen van de Georgistische Beweging all over de world en het huidige Nederlandse kabinet Balkenende dat van de daken schreeuwt dat weer geleefd en geregeerd moet worden volgens waarden en normen, maar in het midden laat om welke waarden het gaat en een politiek voert, met waarden die noch dateren van het eerste millennium, noch van het tweede en al helemaal niet van waarden en normen die in het Derde Millennium en zeker in de 21e eeuw zouden moeten gelden en die Nederland als gidsland voor de vele minder ontwikkelde naties zou moeten vóórleven. Grondvest ging op zoek naar die waarden en normen voor de 21e eeuw.

 

Waarden en normen

Nederlandse politiek en burgerlijke ethiek

 

door Wim Sweers

Al meer dan 100 jaar zijn de Georgistische activisten op zoek naar normen voor ons 'economisch' handelen. Als centrale waarde geldend voor de hele mensheid met betrekking tot haar bedrijvigheid heeft zij steeds gesteld dat met de natuurlijke hulpbronnen respectvol dient te worden omgegaan, zijnde het gebruiksrecht van huidige en toekomstige generaties.

Geen enkele generatie, geen enkel individu of verzameling van individuen mag zich een natuurlijke bestaansbron toe-eigenen voor eigen gewin ten nadele of met uitsluiting van het gebruik door anderen, nu of in de toekomst. Met name het Westen heeft tegen deze norm zwaar gezondigd en bestaansbronnen van huidige generaties in het Zuiden en van toekomstige generaties all over the world zwaar beschadigd en sommige zelfs geheel uitgeput.

 

Wat betekent dit voor het beleid van het 'waarden en normen kabinet' Balkenende. Wat bedoelt de premier met 'respect' en 'respectvol', woorden die hij tot vervelens toe zwaar gearticuleerd bij iedere speech, verklaring of toespraak uitspreekt. Wat is de huidige regering zich bewust van het feit dat de economieën van het Westen de wereld aan het vernielen zijn, Amerika voorop en in zijn kielzog Nederland als rijkste land van Europa?

Alle partijen van coalitie en oppositie vinden dat de economie moet groeien en dan liefst met minimaal 3 % per jaar! Waarom, waarom steeds meer producten, die met heel veel reclamegeweld aan de man gebracht moeten worden?

 

Waarom moet de toename van producten, waar niet om gevraagd wordt, de zgn groei ofwel de vernieling alsmaar doorgaan onder het mom van werk,werk,werk?

Bij de huidige stand van de techniek is het mogelijk om met één derde deel van het arbeidspotentieel in alle behoeften (gevraagde producten) te voorzien. Ofwel  de arbeidstijd in de materiële productie terugbrengen tot één dag per week, bijv. zaterdag. En van zondag tot en met vrijdag, al of niet betaald, bezig zijn met niet materiële zaken.

 

En voor degene die het niet kunnen volhouden om op alle zaterdagen te werken en het ook niet kunnen volhouden om een vol jaar in het benauwde Nederland te blijven, drie vrije zaterdagen per jaar om ver weg te gaan bijv.Zuid-Afrika, China, Australië, Lapland of Siberië! En om  je geld kwijt te raken als er geen onzin producten meer geproduceerd worden. Geleuter, wat geleuter? Lachwekkend? Wat lachwekkend ?

Jules Verne had meer fantasie nodig voor zijn 'profetieën' die zo vermakelijk en lachwekkend waren, dat er toneelstukken van gemaakt en opgevoerd werden.

Het professorale geleuter van premier Balkenende wekt niet de lachlust maar ergert daarentegen mateloos. Waarom gaat het slecht met de Nederlandse economie. Is economische krimp een ramp. Is het erg dat de Nederlandse producten duur worden voor het buitenland ? Dan zijn ze daardoor juist betaalbaar voor de Nederlandse consument!

 

Dichtbevolkt Nederland, met weinig ruimte en weinig grondstof, anders dan een gasbelletje is niet in staat op een fatsoenlijke manier te concurreren met ruimte en grondstof behoevende productie. Nederland zal zich moeten toeleggen op de productie van niet materiële goederen als zorg,onderwijs en onderzoek. Zoeken naar de samenhang der dingen en de heelheid van de schepping. Waar is de rentmeester Balkenende die hier leiding zou moeten geven?

We ontwaren slechts een rentemeester die emmert over achterblijvende groei en afnemende rentabiliteit Hij wil harde maatregelen om de 'economie' weer te 'herstellen' en ondoelmatige oplossingen om te komen tot doelmatig (economisch) handelen. Hij denkt met bezuinigen nu de economie straks weer te kunnen laten 'groeien'.

 

Dat terwijl juist hij als destijds de economisch en financieel specialist van het CDA weet dat bij elke economische 'groei' de rijken financieel rijker en de armen armer worden. Alle  geleuter over bezuinigen en sparen (financieel) om het inkomen van de vergrijzende bevolking veilig te stellen is je reinste burgerbedrog en kiezersbedrog. Het zogenaamde reserveren voor de toekomst is niets anders dan het nalaten van investeren voor de toekomst en niet onderhouden en beschermen van de bestaansbronnen.

Sparen is financieel ophopen en als we niet snel overgaan naar een ander economisch systeem zullen de armste armen de armen van de toekomst zijn.

 

VN conferentie 1972 in Stockholm

Tijdens de VN conferentie 1972 in Stockholm werden afspraken gemaakt om te komen tot een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld samenleving.Er werden een 12 tal stellingen (beginselen en uitgangspunten) betrokken, die kunnen worden aangemerkt als voorontwerp van een wereld grondwet.

Twee decennia lang hebben een groot aantal vooraanstaande publieke persoonlijkheden en Non Gouvernementele Organisaties (waaronder de Nederlandse NCDO)  en internationale instellingen zich bezig gehouden met de ontwikkeling van principes, waarden en normen waaraan moet  worden voldaan om te komen tot een samenhangend (ecologisch) rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. In 1992 werden bij de conferentie van Rio over Milieu en Ontwikkeling de afspraken van Stockholm bevestigd en verduidelijkt. Zij kunnen worden aangemerkt als de '10 geboden' voor het Derde Millennium waaraan alle mensen, staten en culturen hun doen en laten moreel kunnen toetsen.

De principes en uitgangspunten:

1 De aarde en het leven in al zijn verscheidenheid respecteren

2 Met begrip, compassie en liefde voor de gemeenschap zorgen.

3 Democratische maatschappijen opbouwen die rechtvaardig, betrokken, duurzaam en    

   vreedzaam zijn.

4 De rijkdommen en de schoonheid van de aarde voor de huidige en toekomstige

   generaties veiligstellen .

5 De authenticiteit van de ecologische systemen van de aarde beschermen en herstellen,

   met speciale aandacht voor de biologische verscheidenheid en de natuurprocessen die

   het leven instandhouden en herstellen.

6 Het voorkomen van schade als de beste vorm van milieubescherming en, wanneer de

   deskundigheid beperkt is, voorzorgsmaatregelen nemen.

7 Consumptie-, productie- en reproductieplannen toepassen die de regenererende

   capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het maatschappelijk welzijn

   respecteren en beschermen.

8 Het voortzetten van de studie van ecologische duurzaamheid en het bevorderen van

   een vrije uitwisseling en uitgebreide toepassing van de uit deze studie verkregen kennis

9 Armoede als ethisch, sociaal, economisch en ecologisch gegeven uitroeien.

10 Verzekeren dat economische activiteiten en instellingen de menselijke ontwikkeling op

     elk niveau op een rechtvaardige en aanvaardbare wijze bevorderen.

11 De gelijkheid van de seksen en de rechtsregels waarborgen als een noodzakelijke

    voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en de universele toegang tot het onderwijs, de 

    gezondheidszorg en economische groei

12 Zonder onderscheid te maken het recht van ieder individu op een natuurlijke en sociale

    omgeving,die zijn of haar waardigheid, fysieke gezondheid en geestelijk welzijn

    ondersteunt, respecteren en beschermen, met bijzondere aandacht voor de rechten

    van inheemse volkeren en minderheden.

Stemmen deze principes overeen met de zo van Christelijke principes doortrokken Balkenende? Stemmen ze overeen met de principes van zijn politieke tegenstrevers? De manier waarop een 'sociaal kabinet Balkenende' na lang onderhandelen niet tot stand kwam en een 'economisch' Balkenende binnen de kortste keren gefikst was doet het ergste vermoeden. Wat vinden de politieke tegenstanders van het Balkenende beleid in het licht van genoemde principes van de Stockholm VN conferentie? Hebben onze politici ooit kennis genomen van de analyse van het International Green Cross over de toestand in de wereld en de toestand van de aarde en de vernieling van de toekomstige bestaansmogelijkheden door de 'economische' activiteiten van het rijke Westen op zowel de korte als de lange termijn?

 

Green Cross International

De non gouvernementele organisatie Green Cross International werd in 1992 gesticht door Michael Gorbatsjov omdat de vertegenwoordigers van de diverse naties mooie afspraken maakten op wereldniveau maar de betrokken landen thuis  het tegenovergestelde praktiseerden van wat op wereldniveau was afgesproken. Tijdens de Aardetop in Rio de Janeiro 1992 is er aan een ontwerp voor een handvest gewerkt. Een uiteindelijke versie kwam niet tot stand. Sedert 1994 is met hulp van het GCI en vele andere NGO's waaronder ook de Nederlandse NCDO gewerkt aan een definitieve versie die in 2000 tot stand kwam en voor het eerst op 12 maart 2000 in Parijs werd gepubliceerd.

Handvest van de Aarde

Preambule

Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de aarde, een periode waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen. De wereld is steeds dichter verweven en wordt steeds kwetsbaarder, en de toekomst is zowel dreigend als veelbelovend. Om voort te kunnen gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één aardse gemeenschap met een gemeenschappelijk lot. Wij moeten ons verenigen om een leefbare mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.

De aarde, ons thuis

De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De aarde, ons thuis, wordt bezield door een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur, maar de aarde heeft de omstandigheden geleverd die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het leven. De veerkracht van de levensgemeenschap en het welzijn van de mensheid zijn afhankelijk

van het instandhouden van een gezonde biosfeer met al haar ecologische systemen, een rijke verscheidenheid aan planten en dieren, vruchtbare grond, onvervuild water en schone lucht. Het aardse milieu met zijn eindige hulpbronnen is een gemeenschappelijke zorg van alle volkeren. De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige plicht.

De staat van de aarde

De dominante productie- en consumptiepatronen leiden tot vernietiging van het milieu, uitputting van de hulpbronnen en een grootschalig uitsterven van soorten. Gemeenschappen raken verzwakt. De voordelen van de ontwikkeling worden niet gelijkelijk gedeeld en de kloof tussen arm en rijk wordt groter. Onrechtvaardigheid, armoede, onkundigheid en gewelddadige conflicten zijn alom verspreid en de oorzaak van groot lijden. Een niet eerder vertoonde toename van de wereldbevolking heeft de ecologische en sociale systemen overbelast. De grondvesten van mondiale geborgenheid worden bedreigd. Deze tendensen zijn gevaarlijk - maar niet onontkoombaar.

De uitdagingen waarvoor wij staan

De keuze is aan ons: een mondiaal partnerschap vormen om zorg te dragen voor de aarde en voor elkaar of het risico lopen op onze eigen vernietiging en op die van de verscheidenheid van het leven. Er zijn wezenlijke wijzigingen nodig in onze waarden, instituten en levenswijzen. Wij dienen ons te realiseren dat na voorziening in de eerste levensbehoeften het bij de ontwikkeling van de mens in de eerste plaats gaat om meer te zíjn, niet om meer te hébben. Wij hebben de kennis en technologie om iedereen te verzorgen en om onze negatieve invloed op het milieu te verminderen. De opkomst van een mondiale samenleving van betrokken burgers biedt nieuwe mogelijkheden om een democratische en humane wereld op te bouwen. Onze milieukundige, economische, politieke, sociale en spirituele uitdagingen zijn met elkaar verbonden, en gezamenlijk kunnen wij inclusieve oplossingen uitdenken.

Universele verantwoordelijkheid

Teneinde deze ambities te verwezenlijken, moeten wij beslissen te leven met een besef van universele verantwoordelijkheid, moeten wij onszelf vereenzelvigen met de totale aardse gemeenschap én met onze locale gemeenschappen. Wij zijn gelijktijdig burgers van verschillende naties en van één wereld waarin het locale en mondiale met elkaar zijn verbonden. Iedereen deelt de verantwoordelijkheid voor het huidige en toekomstige welzijn van het menselijke geslacht en de grotere wereld der levende organismen. De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al het leven krijgt meer kracht wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur.
Wij hebben dringend behoefte aan een gedeelde visie van essentiële waarden die een ethische basis leggen voor de opkomende wereldgemeenschap. Derhalve bekrachtigen wij gezamenlijk vol hoop de volgende, van elkaar afhankelijke principes voor een levensvatbaar bestaan als een gemeenschappelijke norm, die bepalend zal zijn voor het gedrag van alle individuen, organisaties, bedrijven, regeringen en internationale instituten.

De principes:

I.  Respect en zorg voor alle levensvormen

1.  Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid
a.  Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en dat iedere levensvorm waarde  

     heeft, ongeacht diens nut voor de mens.
b.  Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen en in het

     intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid.

2.  Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.

a.  Accepteer dat mét het recht natuurlijke hulpbronnen te bezitten, te beheren en te

     gebruiken ook de plicht komt schade aan het milieu te voorkomen en de rechten van

     mensen te beschermen.
b.  Bekrachtig dat mét verdergaande vrijheid, kennis en macht ook verdergaande

     verantwoordelijkheid komt om het algemeen belang te dienen..


3.  Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan

     deelnemen, en die, levensvatbaar en vreedzaam zijn.

a.  Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele

     vrijheden garanderen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige

     potentieel te realiseren.
b.  Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een

     gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat in ecologische zin verantwoord is.


4.  Stel de rijke schatten en de schoonheid van de aarde veilig voor de huidige en

     toekomstige generaties.
a.  Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften

     van toekomstige generaties.
b.  Draag waarden, tradities en instituten die het langdurige floreren van de menselijke en

     ecologische gemeenschappen op aarde steunen, over aan toekomstige generaties.
     Ten einde deze vier veel omvattende verplichtingen te vervullen, is het volgende nodig:

II.  Ecologische integriteit

5.  Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op aarde,

     met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die

     het leven in stand houden.
a.  Neem op alle niveaus plannen aan voor duurzame ontwikkeling en verordeningen

     waardoor bescherming en herstel van het milieu een integraal onderdeel worden van

     alle ontwikkelingsinitiatieven.
b.  Zorg voor levensvatbare natuur- en biosfeerreserves, inclusief wildernis en maritieme

     gebieden, en waarborg die ook, opdat zij bescherming geven aan systemen die leven

     op aarde in stand houden en de biodiversiteit en ons natuurlijke erfgoed  bewaren.
c.  Maak u sterk voor het herstel van bedreigde soorten en ecosystemen.
d.  Houd exoten of genetisch gemanipuleerde organismen die schadelijk zijn voor de

     inheemse soorten en het milieu onder controle en verwijder ze, en voorkom de

     introductie van dergelijke schadelijke organismen.
e.  Beheer het gebruik van hulpbronnen zoals water, bodem, bosproducten en het leven in

     zee, die zichzelf weer kunnen aanvullen, zodanig dat de regeneratiesnelheid niet wordt

     overschreden en de gezondheid van ecosystemen beschermd zijn.
f.   Beheer de winning en het gebruik van niet regenereerbare hulpbronnen zoals

     delfstoffen en fossiele brandstoffen zodanig dat de vermindering minimaal is en er 

     geen ernstige milieuschade resulteert.

6.  Voorkom schade - de beste vorm van milieubescherming - en hanteer een

     behoedzame benadering wanneer de kennis beperkt is.
a.  Tref maatregelen om de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare schade aan het

     milieu te vermijden, zelfs wanneer de wetenschappelijke kennis onvolledig of niet

     doorslaggevend is.
b.  Leg de bewijslast bij degenen die beweren dat een voorgestelde activiteit geen

     substantiële schade zal aanrichten en stel de verantwoordelijke partijen aansprakelijk

     voor schade aan het milieu.
c.  Vergewis u ervan dat besluitvorming de cumulatieve, langlopende, indirecte,

     verreikende en mondiale gevolgen van menselijk handelen aanpakt.
d.  Voorkom vervuiling van elk onderdeel van het milieu en sta geen opeenhoping toe van

     radioactieve, toxische of andere gevaarlijke stoffen.
e.  Vermijd militaire activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.


7.  Pas productie-, consumptie- en reproductieplannen toe die de regenererende

     capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen

     beschermen.
a.  Verminder het gebruik van de materialen die worden gebruikt in productie- en

     consumptiesystemen, hergebruik en recycleer ze, en sta ervoor in dat resterend afval

     kan worden opgenomen door ecologische systemen.
b.  Handel terughoudend en efficiënt bij het gebruik van energie, en vertrouw meer en

     meer op onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind.

8.  Bevorder de ontwikkeling, toepassing en de evenwichtige overdracht van

     milieuvriendelijke technologieën.
d.  Verwerk de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in de

     verkoopprijs en stel consumenten in de gelegenheid producten te herkennen die

     voldoen aan de hoogste standaards op sociaal gebied en dat van milieu.
e.  Garandeer universele toegang tot gezondheidszorg die reproductieve gezondheid en

     verantwoorde voortplanting aanmoedigt.
f.   Neem levenswijzen aan die de kwaliteit van het leven en materiële toereikendheid in

     een eindige wereld benadrukken.


8.  Bevorder de studie van duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en

     brede toepassing van de verworven kennis.
a.  Geef steun aan internationale wetenschappelijke en technische samenwerking over

     duurzaamheid, met speciale aandacht voor de behoeften van ontwikkelingslanden.
b.  Erken en bescherm het bestaan van de traditionele kennis en spirituele wijsheid in alle

     culturen, die bijdragen tot milieubescherming en het welzijn van de mens.
c.  Garandeer dat informatie van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en

     milieubescherming, inclusief genetische informatie, beschikbaar blijft in het publieke

     domein.

III. Sociale en economische rechtvaardigheid.

9.  Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.

a.  Garandeer het recht op drinkwater, schone lucht, veilig voedsel, onvervuilde grond,

     beschutting en veilige sanitaire voorzieningen en reserveer de benodigde nationale en

     internationale hulpbronnen.
b.  Stel ieder mens middels onderwijs en hulpmiddelen in staat zich te verzekeren van een

     veilig en duurzaam bestaan, en verschaf sociale zekerheid en opvang voor degenen

     die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
c.  Geef aandacht aan degenen die worden vergeten, bescherm de zwakkeren, help

     degenen die lijden, en stel hen in staat hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun ambities

     te volgen.


10.Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op

     rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.
a.  Bevorder de rechtvaardige verdeling van rijkdom binnen en tussen landen.

     Vergroot de intellectuele, financiële, technische en sociale hulpbronnen van de

     ontwikkelingslanden, en bevrijd hen van de drukkende last van internationale

     schulden.
c.  Zorg ervoor dat alle handel het gebruik van duurzame hulpbronnen, milieubescherming

     en vooruitstrevende arbeidsnormen steunt.
d.  Verlang van multinationale corporaties en internationale financiële organisaties dat zij

     voor het algemeen belang transparant handelen, en houd hen verantwoordelijk voor de

     consequenties van hun activiteiten.


11. Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste

      vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot

     onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen.
a.  Verzeker de mensenrechten van vrouwen en meisjes en maak een eind aan alle

     vormen van geweld tegen hen.
b.  Bevorder de actieve deelname van vrouwen aan alle aspecten van het economische,

     politieke, burgerlijke, sociale en culturele leven als volwaardige en gelijkwaardige

     partners, besluitvormers, leiders en begunstigden.
c.  Maak gezinnen sterker en verzeker de veiligheid en liefhebbende verzorging van alle

     familieleden.


12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale

      omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en

      geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en

      minderheden.
a.  Maak een eind aan alle vormen van discriminatie, zoals discriminatie naar ras, kleur,

     sekse, seksuele geaardheid, godsdienst, taal en nationale, etnische of sociale

     herkomst.
b.  Bekrachtig het recht van inheemse volkeren op hun spiritualiteit, kennis, land en

    hulpbronnen en op hun daaruit voortvloeiende praktijk van duurzaam levensonderhoud.
c.  Respecteer en steun de jongeren in onze gemeenschappen, stel hen in staat hun

     wezenlijke rol bij het ontwikkelen van duurzame samenlevingen te vervullen.
d.  Bescherm en herstel bijzondere plaatsen met een culturele en spirituele betekenis.

IV Democratie, geweldloosheid, en vrede

13. Versterk de democratische instellingen op alle niveaus, en zorg voor transparant en

      verantwoordelijk bestuur, en volledige deelname aan besluitvorming, en toegang tot

      het recht.
a.  Houd het recht hoog van iedereen op duidelijke en tijdige informatie over milieuzaken

     en alle ontwikkelingsplannen en activiteiten die hen zullen beïnvloeden of waar zij

     belang bij hebben.
b.  Steun de locale, regionale en mondiale burgersamenlevingen en propageer de zinvolle

     deelname van alle geïnteresseerde individuen en organisaties aan besluitvorming.
c.  Bescherm de rechten op vrijheid van meningsuiting, expressie, vreedzame 

     vergadering, vereniging en een afwijkende mening.
d.  Stel doeltreffende en efficiënte toegang in tot bestuurlijke en onafhankelijke rechtelijke

    procedures, inclusief rechtsmiddelen en vergoedingen voor milieuschade en het gevaar

     van dergelijke schade.
e.  Maak een eind aan corruptie bij alle openbare en privé-instellingen.
f.   Maak plaatselijke gemeenschappen sterker, stel ze in staat zorg te dragen voor hum

     milieu, en wijs milieuverantwoordelijkheid toe op de bestuurlijke niveaus waar die het

     meest doeltreffend kan worden uitgevoerd.


14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam

     bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.
a. Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden

    die hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
b.  De bijdragen van alle kunstrichtingen en geesteswetenschappen alsook de

     wetenschappen die duurzaamheid bevorderen aanmoedigen.

c.  Vergroot de rol van de massamedia bij het proces van bewustwording aangaande

     ecologische en sociale uitdagingen.
d.  Erken het belang van morele en spirituele opvoeding voor een levensvatbaar bestaan.


15. Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.
a.  Voorkom wreedheid jegens dieren die worden gehouden in de samenleving der

     mensen en bescherm ze tegen pijn.
b.  Bescherm wilde dieren tegen manieren van jagen, strikken zetten en vissen die

     buitensporig, langdurig of te vermijden leed veroorzaken.
c.  De vangst van beschermde diersoorten volledig vermijden of verbieden.
 

16. Propageer een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.
a.  Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking tussen alle

     volkeren, en binnen en tussen de naties.
b.  Volvoer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en

    hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen

     hanteerbaar te maken en op te lossen.
c.  Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet agressieve

     staat van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing,

     inclusief ecologisch herstel.
d.  Vernietig , biologische wapens, gifgassen en massavernietigingswapens zorg

     ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan

     milieubescherming en vrede.
e.  Erken dat vrede de staat van heelheid is die wordt gecreëerd door de juiste relaties

    met uzelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de aarde en het

    grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

De weg naar voren

Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons gemeenschappelijke lot ons zo duidelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken. Een dergelijke vernieuwing ligt besloten in de principes van deze Earth Charter. Om die belofte te vervullen, moeten wij ons ertoe verplichten de waarden en doeleinden van de Charter aan te nemen en te bevorderen.


Daarvoor is een verandering van geest en hart nodig. Het vereist een nieuw besef van de mondiale afhankelijkheid van elkaar en universele verantwoordelijkheid. Wij dienen ons op een vindingrijke wijze te ontwikkelen en de visie op een duurzaam bestaan op plaatselijk, nationaal, regionaal en mondiaal niveau toe te passen. Onze culturele verscheidenheid is een kostbaar erfgoed en de verschillende culturen zullen hun eigen specifieke wijze vinden om die visie te realiseren. Wij moeten de mondiale dialoog die de Earth Charter voortbracht, verdiepen en uitbreiden, wij kunnen namelijk veel leren van de permanente samenwerking in de zoektocht naar waarheid en wijsheid.

Het leven kent spanningen tussen belangrijke waarden. Dat kan leiden tot moeilijke keuzen. Wij moeten echter manieren vinden om verscheidenheid in harmonie te brengen met eenheid, de uitoefening van vrijheid met het algemeen belang, kortetermijndoelen met doelstellingen op de lange termijn. Ieder individu en gezin, iedere organisatie en gemeenschap heeft een wezenlijke rol te vervullen. De kunst, wetenschap, godsdiensten, educatieve instellingen, media, bedrijven, non-gouvernementele organisaties en regeringen worden alle opgeroepen creatief leiderschap te bieden. Het partnerschap van regering, burgerlijke samenleving en bedrijven is van essentieel belang voor doeltreffend bestuur.


Om een duurzame mondiale gemeenschap te bouwen, moeten de naties van de wereld hun toezeggingen richting de Verenigde Naties hernieuwen, hun verplichtingen in het kader van bestaande internationale verdragen nakomen en het uitvoeren van de Earth Charter principes steunen met een internationaal rechtsgeldig document over milieu en ontwikkeling.
Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven.

Michael Gorbatsjov

in

'Mijn manifest voor de aarde'

door Wim Sweers

Na de publicatie voorjaar 2002 van Earth Charter schreef Gorbatsjov zijn 'Manifest voor de aarde' omdat hij ongerust was over de geringe vorderingen in de drie decennia die volgden op  de VN conferentie 1972 in Stockholm over milieu en ontwikkeling. Gorbatsjov constateert dat na beëindiging van de koude oorlog en de dood van het communisme de mensheid de kansen van toen om te komen tot een betere wereld onbenut heeft gelaten. Door te lang triomfgevoelens te koesteren over het verdwenen communisme verloor men het zicht op de complexiteit van de wereld met zijn problemen en tegenstellingen. Achterstand, armoede en ernstige ecologische vraagstukken die om een snelle oplossing vroegen werden naar de achtergrond verschoven.

 

In plaats van een nieuwe wereldorde te scheppen aldus Gorbatsjov belandden we in een nieuwe 'wereldwanorde', waarin talrijke landen probeerden elkaar te slim af te zijn om ten koste van een ander voordelen voor zichzelf te veroveren zonder zich te realiseren dat de problemen die het overleven van de mensheid met zich brengt, mondiaal moeten worden aangepakt.Wij leven nu al in botsing  met de toekomst. De wereld is sterk aan het polariseren en transformeert langzaam tot een tijdbom.

 

Gorbatsjov is de overtuiging toegedaan dat de oplossing van de immense mondiale problemen niet aan de politieke leiders kan worden overgelaten. Velen zijn van goede wille maar kunnen weinig uitrichten omdat het gros of zich wel happy voelt bij de bestaande situatie of zo verblind is door lokale problemen dat men niet in staat is de grote mondiale problemen onder ogen te zien. Het was voor Gorbatsjov een bittere teleurstelling dat de hoop op een Nieuwe Wereld,die velen na de val van het sovjetrijk eind jaren tachtig, begin jaren negentig koesterden, is verbleekt. De wereld heeft aldus Gorbatsjov een unieke kans gemist om de koers van de planeet te wijzigen.

 

Met zijn 'manifest voor de aarde' doet Gorbatsjov een hartstochtelijk beroep op alle mensen, burgers, politieke en religieuze leiders, politieke organen, NGO's en internationale instellingen om hun krachten te bundelen om het leven op de planeet Aarde te redden en minimaal de drie grote uitdagingen van het huidige decennium aan te kunnen. Gorbatsjov begint zijn manifest met 'De Drie Uitdagingen van De Nieuwe Eeuw'

 

De eerste uitdaging stelt ons voor de noodzaak de vrede in de wereld te bewaren, alle daadkracht van de internationale gemeenschap te gebruiken om zogenaamd lokale conflicten te beëindigen, en ze niet als bloedige vlekken over de planeet te laten uitlopen. Onder degenen die in deze conflicten verwikkeld zijn,bevinden zich immers kernmachten of staten die op het punt staan het te worden, en landen die beschikken over chemische wapens. De wereldgemeenschap moet ook verenigd zijn in de strijd tegen het terrorisme, dat door geen enkele politieke of morele opvatting kan worden gerechtvaardigd.

 

De tweede uitdaging is de strijd tegen de armoede in de wereld. Hoe kan het 'gouden miljard' geluksvogels in de wereld onbekommerd toezien hoe de helft van de wereldbevolking lijdt, hoe mensen van één dollar per dag leven, honger lijden en dikwijls geen toegang hebben tot zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen? Hoe kunnen wij accepteren dat in de eeuw van internet en mondialisering miljoenen kinderen door zware arbeid in hun levensonderhoud moeten voorzien en geen toegang hebben tot onderwijs?

 

De derde uitdaging betreft de milieuproblemen. Zelfs de ongeoefende burger neemt waar dat er zich nu reeds onaangename en gevaarlijke klimaatveranderingen zich voordoen, dat het aantal natuurrampen,, tyfoons, stormen, overstromingen en droogteperioden toeneemt, dat er vele soorten planten en dieren verdwijnen, dat de poolkappen smelten, de oceanen vervuilen en de bossen in hoog tempo worden gekapt. Wij zijn in een ernstig conflict geraakt met de omgeving waarin wij leven, met moeder natuur.

 

De drie uitdagingen van dit moment waarvoor de mensheid zich gesteld ziet hebben onderling verband. Als we er niet in slagen eenheid in de wereld te bewerkstelligen en conflicten uit te bannen, is samenwerking van de gehele mensheid op de andere terreinen, inclusief gezamenlijke  inspanningen om de planeet te redden,ook uitgesloten.

 

En als we niet strijden tegen de armoede, Als we er niet in slagen de kloof te dichten tussen rijk en arm, tussen, mensen met een opleiding en niet opgeleiden, zal het ons niet lukken de groei te bestrijden van het fanatisme, de criminaliteit en het drugsgebruik, die tezamen de voedingsbodem vormen voor het terrorisme. Als we niet strijden tegen de armoede, zijn ecologische maatregelen ook zinloos. Hoe zou je een arme boer in het Amazone bekken kunnen verbieden een stuk oerwoud te kappen om vervolgens op het gerooide stuk land te kunnen zaaien?

En als we ons niet met de ecologie bezighouden zijn al onze inspanningen om tot een rechtvaardige wereld te komen gedoemd te falen, en moeten onze nakomelingen honderden of duizenden jaren de prijs betalen voor onze onnadenkende en verspillende omgang met de natuur. Het leven zelf op aarde zou kunnen ophouden te bestaan en zou slechts een korte episode in de geschiedenis van ons heelal blijken te zijn. Na de zich steeds sneller opvolgende milieurampen en na de verschrikkelijke waarschuwingen van Tsjermobyl en 11 september moet de 21e eeuw de eeuw worden van het Nieuwe Denken van een mensheid die in haar hart al beseft dat we in één wereld leven en aan toekomstige generaties verantwoording verschuldigd zijn over de bescherming van het leven op aarde'.

Het boek van Gorbatsjov heeft een wat vreemde indeling. Na de opening met 'de drie uitdagingen van de nieuwe eeuw' volgt het kapittel 'Hoe ik 'groen' werd' , 26 pagina's persoonlijke geschiedenis, een aangrijpend verhaal waarin de eerste president van de Sovjet Unie, grote leider en vechter voor Glasnost en Perestrojka zijn ziel en zaligheid op tafel legt en offert voor dat grote doel een vreedzame en duurzame samenleving.

Geboren en opgegroeid in armoede in een gewoon boerenhuis met een aarden vloer in het dorp Privolnoje  in de regio Stavropol in de noordelijke Kaukasus. In 1933 werd de  regio getroffen door honger, mogelijk door de autoriteiten met opzet laten ontstaan. In dat jaar stierf bijna de helft van bewoners van Privolnoje waaronder twee tantes en een oom,  zusters en broer van vader.

 

Na de honger kwamen de zuiveringen onder Stalin. Beide grootvaders werden gearresteerd maar overleefden. De grootvader van echtgenote Raisa werd geëxecuteerd en pas in 1988 gerehabiliteerd. Na de Stalinzuiveringen werd de sovjetbevolking slachtoffer van een nog grotere tragedie, de aanval door Hitler-Duitsland in 1941. Michael was toen nog een jongetje en vader ging naar het front.En weer sloeg honger en armoede toe. Gedetailleerd beschrijft G. de verschrikkingen van de oorlogswinters, de lijken die voorjaar 1943 onder de sneeuw vandaan kwamen, de onvoorstelbare vernielingen die waren aangericht.enz. Vanaf zijn 15e werkte Michael 's zomers met zijn vader op de maaidorser, hard werken zoals alle boeren van de kolchoz. Maar geld verdienen was er niet bij. Men werd betaald in natura en dat was niet veel.

 

Nog niet bekomen van de armoe en de honger in de crisisjaren  30 en de honger tijdens de oorlog, heerste in 1946 en in 1947 hevige droogte in de noordelijke Kaukasus. Ook andere streken waar graan verbouwd werden geteisterd door droogtes en stofstormen, waardoor oogsten verloren gingen, terwijl dezelfde gebieden overspoeld werden door hongerige massa's uit steden als Stalingrad die bereid waren alles te ruilen voor brood.          

Als scholier werd Michael geconfronteerd met de uitspraak van de beroemde tuinder Iwan Mitsjoerin (hing in iedere school aan de muur.) 'We hoeven van de natuur geen gunsten te verwachten; onze zaak is het van haar te nemen wat we willen hebben!' Enige tijd later toen hij na zijn studie aan de Universiteit van Moskou naar zijn geboortestreek terugkeerde om te gaan werken kwam hij er achter hoe deze uitspraak werkelijk diende te worden begrepen.

 

In de Sovjet-Unie was een partijman voor alles een manager. En in de vruchtbare streek rond Stravopol hield hij zich in de eerste plaats bezig met het managen van de landbouw. Probeerde oogsten te redden tijdens frequente droogtes in Stravropol. Redde vee van voortijdige slacht om aan de van bovenaf opgelegde plannen tot levering van vlees te voldoen. Redde land  van uitputting ten gevolge van onjuiste exploitatie. Sloot steengroeven die werden gebruikt voor het verkrijgen van bouwmateriaal waarvoor de mooiste bergen van de noordelijk Kaukasus werden opgeblazen. Ontstond hier de grote milieuactivist van het Derde Millennium? Zelf zegt de strijdbare Gorbatsjov: 'waarschijnlijk heb ik toen gezworen dat ik alles zou doen wat in mijn macht lag om vroeg of laat deze toestand te veranderen. Deze eed zou worden verwezenlijkt op een manier die ik mij in mijn stoutste dromen niet had kunnen voorstellen' Hadden wij in Nederland Gorbatsjov als minister van landbouw gehad in plaats van Van Aartsen, Brinkhorst en Veerman,  dan zou Nederland er nu beter hebben voorgestaan.

 

Naarmate Gorbatsjov steeg op de politiek maatschappelijke ladder kreeg hij een steeds duidelijker beeld van de economische, sociale en ecologische catastrofe waar de Sovjet-Unie op afstevende. Gorbatsjov:'Ik moge er aan herinneren dat vrijwel alle informatie over de werkelijke toestand van het land geheim was; ik kreeg er pas in 1970 voor het eerst gedeeltelijk toegang toe, nadat ik afgevaardigde was geworden in de Opperste Sovjet van de USSR, waar ik lid werd van de Commissie Natuurbescherming, en pas volledige toegang toen ik secretaris-generaal was van de communistische partij van de USSR'.

 

Enkele jaren na Gorbatsjov's aantreden als staatshoofd van de Sovjet-Unie was  het politieke klimaat in de wereld geheel veranderd. Enkele hoogtepunten uit de ontwikkeling van die dagen waren:

- De Conferentie van de OVSE 1989 in Wenen met de ondertekening van een belangrijk slotdocument dat enerzijds de aanzet gaf tot besprekingen over vermindering van conventionele wapens in Europa, versterking van de samenwerking tussen alle Europese landen en anderzijds de rol van de mensenrechten op het hele Europese continent.

-1987 de eerste overeenkomst tussen Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over vermindering aantal kernraketten voor korte en middellange afstand, die diende als inleiding voor de latere ratificatie van de START 1 en START 2 verdragen, die ook leidde tot akkoord over volledige vernietiging van chemische wapenarsenalen.

- 1988/1989 Terugtrekking van de sovjettroepen uit Afghanistan.

- 1989/1990 Terugtrekking sovjettroepen uit Oost-Europa, ontbinding van het Warschaupact, invoering meerpartijenstelsel en overgang naar democratisch bestuur in alle landen van Oost-Europa.

- 1989/1990 Hereniging van de beide Duitslanden na de val van de Berlijnse Muur

- 1990 Nobelcomité kent Gorbatsjov de Nobelprijs voor de vrede toe voor zijn inspanningen voor nieuwe internationale betrekkingen, gebaseerd op vrede, veiligheid, vrij van ideologische druk en erkenning van de universele menselijke waarden.

- 1991 Gorbatsjov treed af als president van de Sovjet-Unie na het verraad van Boris Jeltsin .De Sovjet-Unie valt uiteen.

- 1992 Ecologische topconferentie in Rio de Janeiro. Gorbatsjov is er de man niet naar om werkloos toe te zien. En tijdens de ontmoetingen in Rio werd het idee geopperd om een mondiale non-gouvernementele organisatie op te richten met de naam Het Groene Kruis.

 

Een idee dat Gorbatsjov 5 jaar eerder al had voorgesteld op een internationale bijeenkomst in Moskou. Voor de oplossing van de immense mondiale ecologisch problemen en het scheppen van een nieuwe mondiale orde kan niet alleen gerekend worden op politieke leiders. De problemen zijn van dien aard dat vereende krachten van burgers  uit alle landen nodig zijn om invloed te kunnen uitoefenen op regeringen en zakenkringen in de hele wereld om rekening te houden met sociale en ecologische factoren. Gorbatsjov besloot de eerste voorzitter te worden van Green Cross International en  in 1993 was de organisatie een feit.en is zij momenteel actief in 26 landen.

 

Acht en twintig pagina's in zijn boek wijdt Gorbatsjov aan de mondiale crisis. Veel grote sociale problemen en ecologische rampen, sommigen verzwegen, brengt hij voor het voetlicht.  En in het hoofdstuk wat te doen? (22 pag.) memoreert Gorbatsjov wat er is gedaan en wat er dringend moet worden gedaan voor:

- het bewaren van de vrede

- de strijd tegen de armoede

- het voorkomen van milieurampen die het voortbestaan van de mens bedreigen

'Als we er niet in slagen eenheid in de wereld te bewerkstelligen en conflicten uit te bannen, is samenwerking van de gehele mensheid op de andere terreinen, inclusief gezamenlijke inspanningen om de planeet te redden, ook uitgesloten.

 

Als we niet strijden tegen de armoede, als we er niet in slagen de kloof te dichten tussen rijk en arm, tussen mensen met een opleiding en niet opgeleiden, zal het ons niet lukken de groei te bestrijden van het fanatisme, de criminaliteit en het drugsgebruik, die tezamen de voedingsbodem vormen voor het terrorisme. Als we niet strijden tegen de armoede, zijn ecologische maatregelen zinloos.'

De uitgever van het boek noteert op de stofomslag van de Nederlandse uitgave o.a.: Mijn manifest voor de aarde wil het bewustzijn van de mensen aanscherpen. Hiertoe moeten politieke en religieuze leiders hun krachten bundelen. In een wereld die sterk aan het polariseren is en langzaam transformeert tot een tijdbom, is het essentieel dat we de krachten samensmeden die een democratische grondhouding ondersteunen.

3e Kwartaal
Stichting Grondvest
Stichting Sociale Databank Nederland