Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Grondwaarde van Allen en dus voor allen

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Giro: NL57 INGB 0000 7084 52

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVEST

Uit Grondvest 2e kwartaal 2002




Inhoud                             pag.
 
Van de redactie                                                                1
Overheid houdt uitverkoop van onze publieke diensten                                  4
Waar blijft de deurwaarder om de staatsschuld op te eisen? door Rob Brockhus              12
Belasting Onttrokken Waarde en Basis Inkomen door Wim Sweers                         16
Tien motieven voor een algemeen basisinkomen                                     20
Tien geboden voor 'n rechtvaardig, ecologisch fiscaal systeem door Wim Sweers             22

Van de redactie

Met de toename van de communicatie via internet is ook Grondvest genoodzaakt om van de snelle internet communicatie gebruik te maken. Bovendien gaan de ontwikkelingen ogenschijnlijk zo snel dat in een driemaandelijks tijdschrift aan de donateurs van de stichting niet die voorlichting en adviezen gegeven kunnen worden die Grondvestdonateurs (Nederlandse Georgisten) helpen bij hun acties om te komen tot een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Feit is dat het Georgistische model nog steeds de meeste garanties biedt voor het realiseren van echte duurzaamheid op mondiaal niveau. Omdat niet alle donateurs over een internet aansluiting beschikken, zal deze redactie toch proberen de schriftelijke informatie via het Grondvestbulletin aan de gang te houden.

De digitale informatie is te vinden op www.sdnl.nl U vindt daar wat de grootste hinderpalen zijn voor de vestiging van een duurzame samenleving met rechtvaardig en duurzaam grond- (lees milieu en ruimte) gebruik. Kort gezegd is de grootste hinderpaal bureaucratie en collusie (belangenverstrengeling van ambtenarij, media en commercie )

Bij de Sociale Databank Nederland (SDN) www.sdnl.nl vindt u o.a. 10 jaar Grondvest archief en de adressen van Georgistische organisaties elders in de wereld. De SDN functioneert nu 5 jaar en mag een succes genoemd worden. Dagelijks bezoeken 500 tot 1500 bezoekers (lezers) de site. Dat betekent dat inmiddels meer mensen onze informatie zien via het internet dan door publicatie in de brochure die drie tot vier keer per jaar uitkomt.

Sedert de aanslag 11 sept op het WTC in New York is het wereldpolitieke systeem in verwarring geraakt. En met de moord op Pim Fortuin is ook in Nederland de politieke chaos compleet. Niemand kan een dag vooruitzien. Iedere dag heeft weer een nieuwe verrassing, maar alle verrassingen zijn nadelige zaken voor milieu en maatschappij. Zo ook de mededelingen over de 'vorderingen' bij de formatie. Alle zgn ordeschepping, vernieuwing en verbetering, het is niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken. Het lijkt wel reclame voor een wasmiddel. Een wasmiddel dat iedere week wordt 'vernieuwd'. Maar de werking van het 'vernieuwde' wasmiddel is minder dan van de Groene Zeep van vroeger!

Bij het aantreden van het eerste paarse kabinet waren twee ministers uit dit kabinet onafhankelijk van elkaar enthousiast over het idee van een onvoorwaardelijk onafhankelijk basisinkomen voor iedereen, nl. minister Zalm van Financien en minister Weijers van Economische Zaken. Twee bewindslieden (en niet de eerste de besten) die wisten waar ze het over hadden, wat de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving zo dringend nodig had.

Waarom is er onder 'Paars' niets in die richting geproduceerd? Werden Zalm en Weyers door de coalitiepartners teruggefloten? Of was het de bureaucratie die meer macht had dan de politiek?

In ieder geval de bureaucraten georganiseerd in de ABVA-KABO waren mordicus tegen een basisinkomen. Feit is dat met een basisinkomen voor iedereen, een ideale vervanger van het niet houdbare uitgebreide systeem van uitkeringen en sociale voorzieningen, duizenden ambtenaren naar andere werkzaamheden moeten uitzien, banen waar echt productieve arbeid moet worden geleverd. Die banen liggen er nu voor het oprapen. Ambtenaren zijn doorgaans goed opgeleid en zouden de tekorten in het onderwijs goed kunnen opvangen. Ook in de zorg kunnen ambtenaren productieve arbeid leveren.

Kom meneer Zalm zet uw beste beentje voor in het overleg met de nieuwe coalitiepartners.
Meneer Herben, uw leermeester Pim Fortuyn wilde minder bureaucratie, doe er wat aan.
En meneer Balkenende pleitbezorger voor de 'hoeksteen' van de samenleving, pak nu uw kans om de door 'Paars' aangerichte schade te herstellen en doe niet mee aan de staatsschuldfobie. U moet Zalm duidelijk kunnen maken dat de beste en veiligste manier van sparen en pensioenvoorziening het verzamelen van staatsschuldstukken is.

Ook zal Zalm van u aannemen dat belasting op arbeid en toegevoegde waarde het paard achter de wagen spannen is. En dat belasting op onttrokken waarde veel vriendelijker en acceptabeler is voor de burger. Belasting op onttrokken waarde is: gewoon betalen voor het gebruik van grond, water, lucht en ruimte. In Grondvest is hier meermalen over geschreven en ook deze keer treft u over dit onderwerp op 2002 toegesneden stukken aan.

Beste Grondvestlezers en -donateurs u hebt lang op dit nummer gewacht, verwarrende omstandigheden waren hier debet aan. Ingesloten treft u de gebruikelijke acceptgiro aan om uw financiële bijdrage aan ons te doen toekomen. Alle Grondvestarbeid is onbetaald vrijwilligerswerk en toch moeten veel kosten gemaakt worden; ook en steeds meer voor het draaiend houden van de Sociale Databank Nederland op internet. Communicatiekosten, apparatuur, porto en software enz. worden nu door te weinig mensen gedragen.

Uw financiële bijdrage is echt nodig. Had u al een bijdrage voor 2002 gestort, beschouw deze acceptgiro dan als niet nodig.

4e Kwartaal '99