Provincie N-Brabant verlangt van VROM wolmanzout te verbieden


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

  Provincie                 Provinciehuis
  Noord-Brabant               Brabantlaa 1
                       Correspondentieadres
                       Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch
                       Telefax: 073-123565 Telex: 50796 pbnb
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer             telefoon: 073-812812
  
  
   Ons kenmerk: nr. 198443         De Minister van Volkshuisvesting,
   Uw kenmerk : --             Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
   Afdeling  : BDM            t.a.v. de heer J.G.M. Alders
   Doorkiesnr.: 812709, J. v.d. Kroef   Postbus 20951
              mw. J. Nederlof  2500 EZ 's-Gravenhage
   Bijlagen  : --
   Datum   : 9 februari 1993
   Onderwerp : Gebruik arseenhoudende
          houtverduurzamingsmiddelen
  
  
  
          Mijnheer de minister,
  
          In haar vergadering van 25 september 1992 heeft de commissie voor
          milieu uit Provinciale Staten van Noord-Brabant; mede op basis van
          informatie daaromtrent van de kant van de Commissie Toelating
          Bestrijdingsmiddelen, zich beraden op het gebruik van bedoelde
          middelen om milieu-hygiënische redenen zo spoedig mogelijk
  			  dient te worden beëindigd.
  
  
                 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

  G.S. Noord-Brabant

Bank: NMB nr. 67.45.60.013 Rabobank nr. 10.10.51.484 Postbank nr. 1070176
t.n.v. Provincie Noord-Brabant