Komt dat zien, komt dat zien: de wonderbaarlijke bodemvermenigvuldiging!!

Hearing op 4 feb om 09.45 - Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch


Vuilnisbelten . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal


  Ons kenmerk : 647255         Bogaerts en Groenen Advocaten
  Uw kenmerk : -           t.a.v. de heer mr.K.W.H. Albert
  Afdeling  : LCM          Postbus 127  
  Doorkiesnr.. : 6812664        5280 AC Boxtel
  Bijlagen  : -
  Datum    : 16 november 1999
  Onderwerp  : Stortplaats Wolfswinkel 8
         te St. Oedenrode    
         (NB/505/005).
  
  
  
  Geachte heer Albert

  In uw brief van 13 juli 1999, aangevuld op 14 juli 1999, over bovengenoemd onderwerp, heeft u, namens cliënt de heer Van der Hagen, ons gevraagd om een standpunt over de reikwijdte van het begrip bodem in de zin van de Wet bodembescherming (Wbb).

  In antwoord op uw verzoek, berichten wij u het volgende.

  Allereerst merken wij op dat, met betrekking tot de stortplaats aan de Wolfswinkel 8 te Sint Oedenrode, vooralsnog enkel sprake is van verkennende onderzoeken. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kunnen wij nog geen uitspraken doen over de aard en omvang van een eventuele bodemverontreiniging. Hiervoor is eerst een nader onderzoek noodzakelijk. Uw opmerking dat het betreffende perceel in verband met de stortplaats sterk verontreinigd is lijkt ons dan ook vooralsnog onterecht.

  Uw verzoek om een standpunt ten aanzien van de reikwijdte van het begrip bodem in de zin van de Wbb heeft meer concreet betrekking op de vraag of de stortlaag en de afdeklaag die zijn gelegen aan de Wolfswinkel 8, onder het begrip bodem in de Wbb vallen.

  In het algemeen zijn wij van mening dat de stortlaag het eigenlijke stortmateriaal bevat. Het stortmateriaal is bodemvreemd materiaal en maakt geen onderdeel uit van de bodem. Derhalve kan de stortlaag niet onder het begrip bodem vallen.

  Het stortmateriaal kan worden afgedekt met een deklaag. In het algemeen behoort deze afdeklaag naar onze mening technisch gezien tot het stort en niet tot de bodem, omdat de afdeklaag is aangebracht om het stortmateriaal af te dekken en niet om de reguliere bodemfuncties te vervullen.

  Indien echter de afdeklaag voldoende dik is om de reguliere bodemfuncties te vervullen, zijn wij bereid deze laag te beschouwen als bodem in de zin van de Wbb. Of er sprake is van een situatie, waarbij sprake is van een aangebrachte laag op het stort dat onder het begrip bodem valt, zal voor elke situatie apart moeten worden beoordeeld.

  Eerst indien ons meer gegevens omtrent de dikte van de afdeklaag aan de Wolfswinkel 8 bekend zijn, kunnen wij een meer concreet standpunt innemen ten aanzien van de vraag of de afdeklaag van de stortplaats aldaar onder het begrip bodem in de zin van de Wbb valt.

  Omtrent uw verzoek tot de vaststelling dat hier sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en de vaststelling welke urgentie aan het geval moet worden toegekend delen wij u het volgende mede.

  Op basis van artikel 29 Wbb kunnen wij alleen op basis van een nader onderzoek een beschikking nemen, waarin wij voor een specifiek geval aangeven of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en of er sprake is van urgentie om in dat geval te saneren (artikel 37 Wbb). Voor het geval aan de Wolfswinkel 8 te Sint-Oedenrode is er vooralsnog enkel sprake van verkennende onderzoeken die geen basis bieden om een beschikking, zoals hierboven omschreven, te nemen. Hiervoor is eerst een nader onderzoek noodzakelijk. Vooralsnog is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek voor ons nog niet aan de orde. Afhankelijk van de resultaten van de verkennende onderzoeken zullen wij in zijn algemeenheid overwegen of er verdere stappen moeten worden ondernomen. Indien uw cliënt de stappen van onze zijde niet wil afwachten, kan hij zelf een nader onderzoek op de betreffende locatie laten uitvoeren en dit vervolgens aan ons voorleggen. Op grond van het nader onderzoek zal dan een beschikking als bedoeld in artikel 29 Wbb worden genomen.

  Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer P. van der Wel (tel. 073-6812869) of de heer E. Heesters (tel. 073-6812622), medewerkers van bureau Bodemsanering.


        Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
        namens deze,
        het plaatsvervangend hoofd van het
        bureau Bodemsanering

        
        
        
        
        
        
        
        
        H.J.M. Artz.
  Commentaar:

  Huizen, 30 januari 2000

Komt dat zien, komt dat zien:
De wonderbaarlijke bodemvermenigvuldiging!


  Het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant is als een schepper naast God

  En God schiep de Aarde, het land met alle dieren, en het water met daarin de vissen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant scheppen analoog aan het scheppingsverhaal ook een nieuw stuk aarde dat niet aan de bodem van Gods schepping toebehoort.

  Het antwoord van de Provincie Noord-Brabant van 16 november 1999 aan de familie van der Hagen en de analyse van de situatie van de oude stortplaats waarop die woont, met daarin allerlei afval uit het verleden en waarover een dunne afdeklaag is aangebracht, wordt door GS omschreven als niet tot de bodem van de Aarde en het Koninkrijk der Nederlanden te behoren. Het terrein aan de Wolfswinkel nr. 8 dat nu eigendom is van de fam. van der Hagen blijkt vol te liggen met gevaarlijk afval dat hier en daar door de afdeklaag naar boven komt. GS willen de vervuiling niet kennen, want dat kost hun geld, juist omdat van der Hagen de provincie tijdig aansprakelijk stelde, ruim voor het verstrijken van de termijn van 30 jaar waarbinnen dat wettelijk geregeld was. GS schrijven in hun brief dat de stort- en afdeklaag geen onderdeel uitmaken van de bodem zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb).

  Dit standpunt van GS creëert ongekende perspectieven, want wanneer vanwege GS deze omschrijving van het perceel aan de Wolfswinkel 8 rechtsgeldig is, dan betekent dat simpel dat - weliswaar in contact met de Nederlandse bodem en het aanwezige grondwater - een nieuw geschapen stuk aardoppervlak is ontstaan, waarop de Nederlandse wetgeving niet van toepassing kan zijn. Dat houdt dus ook in dat geen bouw- of milieuvergunningen nodig zijn voor deze dubbele bodem. Een dubbele bodem in alle betekenissen. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant zijn waarlijk schepper naast God.

  Niet alleen hoeven de bewoners van deze Nieuwe Aarde - die in de Bijbel met het Oude Testament in Jesaja 65 vers 17 ons werd aangekondigd - natuurlijk geen belastingen te betalen; laat staan dat zij op eigen kosten zouden moeten saneren. Want de bewoners van de enclaves hebben als van nature een dubbele nationaliteit op deze koninkrijkvreemde bodem, danwel nieuwe aardkorst en ook volledige autonomie, zodat o.a. auto's en benzine daar belasting- en accijnsvrij worden. En de bodem saneren kan ook niet, al zou men dat willen, want waar moet je met de rotzooi naartoe? Exporteren vanuit deze enclaves naar het Koninkrijk der Nederlanden is ten strengste verboden. De Wet bodembescherming in Nederland verbiedt het invoeren en storten van vervuilde grond vanuit het buitenland; en terecht.

  Het is tevens duidelijk dat ook deurwaarders geen enkel recht hebben op invordering van wat dan ook, of belasting betalen kunnen afdwingen. Zij hebben op de door Gedeputeerde Staten duidelijk verklaarde "niet-bodem" geen enkele jurisdictie. Het aanschrijven van een bewoner van een enclave - hoeft niet eens de eigenaar te zijn - en zelfs van de echte vervuiler om op eigen kosten te gaan saneren, is met deze verklaring van GS geheel van de baan. Ernstige vervuiling bestaat eenvoudigweg niet meer in het nu o zo schone Brabantse land. Juichkreten stijgen op uit de kringen van milieucriminelen die hun gif diep in de nacht stiekem dumpten tussen het gewone huis- en tuinafval. Champagnekurken schieten massaal ten hemel om na een elliptische baan neer te storten op de storten van gestort afval. De hemel zij geprezen. Vervuiling bestaan niet meer. Een waarlijk wonder van Brabants bestuur.

  Huizen, zondag 30 januari 2000

   R.M. Brockhus
   Westkade 227, 1273 RJ Huizen
   Tel.: 035-5244141
   E-mail sdn@planet.nl


  Website van deze file: gs-nb-01.htm