Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Schep een economische orde waarin plaats is voor iedereen

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Referendum voor Het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa

Met Grondvest tegen de Grondwet

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVEST

Tweede en kwartaal 2005:

Inhoud                                                          pag.

Van de redactie                                                                        2

Met Grondvest tegen de Grondwet  door Wim Sweers                           3

                                    Wat is Grondvest                                                     

                                                Wat is Grondwet

VN conferentie 1972 in Stockholm                                         4

                                      De principes en uitgangspunten

Green Cros International                                                     5

Handvest van de aarde                                                        6  

                                     Preambule 

l                                               De aarde ons thuis
l                                               De staat van de aarde
l                                               De uitdagingen waarvoor wij staan

De principes                                                                           8                                                                                             

l                                               Respect en zorg voor alle levensvormen
l                                                Ecologische integriteit
l                                                Sociale en economische rechtvaardigheid
l                                                Democratie, geweldloosheid  en vrede
l                                                Recht vooruit naar een nieuw begin 

Zijn er redenen om voor de Europese                                         

l                        Grondwet een nee stem uit te brengen?    14

 

Tien krachtige tegenargumenten door Harry Kerkhof             15


Van de redactie

In de vorige Grondvest kondigden wij aan dat wij aandacht zouden besteden aan het ja of nee stemmen bij het referendum voor Het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa Waarom moet er zo nodig een Grondwet voor Europa komen ? En waar komt dat "Verdrag tot vaststelling….." vandaan? Om dat te weten gaan we even een stukje terug in de tijd.

Alleerst naar een paar belangrijke gebeurtenissen rond de millenniumwisseling: Seattle, Kyoto, Genua, de aanval op het WTC in New York etc. Zij brengen langzaam het bewustzijn op gang, dat de wereld geregeerd wordt door leugenaars en bedriegers. Heel voorzichtig begint men de vraag te stellen: "Waarom die agressie in Seattle, Kyoto, Genua en op zo'n verschrikkelijk manier in New York?"

Bij alle momenten van agressie is steeds één constante factor aanwezig: Protest tegen versterking en uitbreiding van de bestaande ondemocratische machtsstructuren geleid en gestimuleerd met name door de financiële grootmachten, die gigantische winsten incasseren zonder in echt economische zin enige toegevoegde waarde te leveren.

Na de laatste wereldoorlog werd hoopvol gestart met het tot stand brengen van de Verenigde Naties. Deze zou moeten uitgroeien tot een echte politiek democratische wereldregering. Die op haar beurt leiding zou geven aan een oorlogsvrije wereldsamenleving, zonder kolonialisme en zonder uitbuiting. Een van de eerste initiatieven van de VN (1947) was het in het leven roepen van de International Trade Organisatie (ITO).

De doelstelling van de ITO was het bevorderen van een ordelijke wereldhandel, onder toezicht van de Verenigde Naties. Bij het bevorderen van de handel moest expliciet met sociale overwegingen rekening worden gehouden waaronder volledige werkgelegenheid en de mensenrechten zoals die werden gegarandeerd door de Universele Rechten van de Mens.

De ITO had zelfs de bevoegdheid transnationaal kapitaal te reguleren om de sociale doelstellingen zeker te stellen. Maar de ITO bleek niet levensvatbaar, zij werd onderuitgehaald door de Verenigde Staten, die er op uit waren om een heel ander globaal handels en investeringsregiem op te zetten met minder regels. Een regiem dat er op uit was zijn eigen internationale belangen en ondernemingen te bevorderen. Daarom richtte de VS de Gatt op en onttrok het aan de jurisdictie van de VN.

Sinds de GATT zijn er acht onderhandelingsrondes over internationale handel geweest, die er allemaal op gericht waren de wereldhandel sneller te laten groeien en landen daar steeds afhankelijker van te maken. De eerste zes rondes richtten zich uitsluitend op het verminderen van de import en exporttarieven, en de groeiende macht van de GATT werd door de gemeenschap (civil society) amper opgemerkt. Maar de zevende ronde van Tokio (1973-79) viel samen met het verschijnen van de zogenoemde Washington Consensus - een wereldwijd economisch model dat gebaseerd was op de uitgangspunten van privatisering, vrijhandel en deregulering - en de opkomst van de reusachtige multinationals die, omdat zij wereldwijd aanwezig waren konden ontsnappen aan de regels van de verschillende individuele staten.

De laatste waren ook voorstander van internationale deregulering. De onderhandelingsronde van Uruguay (1986-94) zorgde voor een dramatische uitbreiding van het scala van aandachtsvelden, en noemde voor het eerst dienstverleninginstanties bij naam. Plotseling werd het voor veel NGO's (niet gouvernementele organisaties) die actief zijn op het gebied van sociale rechtvaardigheid en milieu duidelijk, dat terwijl zij volop bezig waren geweest met het lobbyen bij hun regeringen en de VN, de aanacht die zij tot nu toe hadden min of meer geruisloos was verschoven naar een nieuwe arena: de niet-gekozen en voor het merendeel onzichtbare en wereldwijde handelsregiem.

De ontwerpers van de laatste ronde van Uruguay wilden een pakket regels invoeren die de economie wereldwijd zou beheersen; regels waarvan zijzelf zouden profiteren, en die zou worden gesteund door de macht en de middelen van een wereldwijd machtsblok. Het was de ronde van Uruguay die leidde tot de oprichting van de WTO, de politieke macht met wereldwijde volmacht ter bevordering van de handelsagenda van rijke ondernemingen.

In tegenstelling tot de GATT, die in feite een zakencontract was tussen verschillende landen, kreeg de WTO de status van een 'legal personality'. Zij heeft een internationale status die gelijk is aan die van de Verenigde Naties, maar met als extra machtsfactor dat zij enorme machtsmiddelen heeft om haar doelstellingen af te dwingen.

In tegenstelling tot enige andere instelling heeft de WTO de wetgevende en rechterlijke macht om de wetten, gebruiken en het beleid van individuele landen te betwisten en ongeldig te verklaren wanneer die te handelsonvriendelijk zijn. De laatste zes jaar hebben de activiteiten van de WTO aangetoond dat zij het meest machtige, geheime en antidemocratische instituut ter wereld is dat zich zeer snel omhult met de mantel van een wereldregering, en actief op zoek is naar uitbreiding van haar machtsgebied.

De WTO houdt er geen minimum aan uitgangspunten op na voor wat betreft de bescherming van arbeid, de mensenrechten, de sociale omstandigheden of het milieu. Iedere keer (op één na) dat de WTO er op uit was om regels op het gebied van de nationale gezondheid, voedselveiligheid, eerlijke handel of milieuwetgeving onderuit te halen, is zij daarin geslaagd.

Gats

Toen na de protesten in Seattle de WTO vergadering van nov.'99 werd afgeblazen, leken de grootste gevaren van de wereldhandelsmacht geweken. Niets bleek minder waar. Een paar maanden nadat de demonstranten min of meer voldaan vertrokken werd de GATS (General Agreement on Trade in Services) weer bijeen geroepen. Deze organisatie beoogt alle openbare voorzieningen, instellingen en instituten te privatiseren. Van nutsvoorzieningen, energie en water, tot gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Maar ook onderwijsinstellingen en culturele instellingen zoals musea en bibliotheken.

Als in het rijke Nederland privatisering van het openbaar vervoer (NS) en de electriciteits voorziening al tot problemen leidt, hoe gigantisch worden de wereld-problemen als de privatisering op mondiaal niveau dwingend wordt opgelegd?

De GATS onderhandelingen gaan nog steeds door. Hun doel is gewoon het wereldwijd openbreken van alle openbare dienstverlening en het over te brengen van de publieke naar de private sector, waardoor het hele idee van openbare dienstverlening niet alleen onwaarschijnlijk wordt, maar naar het zich laat aanzien ook illegaal. Daar gaat het bij GATS om. Wanneer april 2000 hun doelstellingen al bereikt zouden zijn, zou het opnieuw nationaliseren van de watervoorziening door de Boliviaanse regering onwettig zijn geweest.

Wat gaat er gebeuren als de GATS wereldwijd ook in Europa geïmplementeerd wordt? Dat kan Charlene Barshefsky, de handelsafgevaardigde in 2000 voor de VS u vertellen Voordat de GATS onderhandelingen begonnen vroeg zij aan de machtige lobbygroep van de VS, de Coalition of Service Industries, wat zij graag in de GATS zou zien opgenomen. De Europese Commissie stelde dezelfde vraag aan haar industrie coalitie, de European Services Forum.

De volgende prioriteitsgebieden voor liberalisering van de handel werden door de beide groeperingen naar voren gebracht; gezondheidszorg; verzorging in ziekenhuizen; thuiszorg; tandheelkundige verzorging; kinderverzorging; zorg voor ouderen, zowel basis, voortgezet als hoger onderwijs; musea; bibliotheken, wetgeving; maatschappelijke hulp; architectuur; energie en watervoorziening; milieubescherming; onroerend goed; verzekeringen; toerisme; de posterijen; transport; uitgeverijen; radio en TV stations en nog veel meer.

Gelet op het feit dat in bijna heel europa op dezelfde momenten en op dezelfde plaatsen op dezelfde gebieden liberalisering en privatisering plaatsvindt wordt het maar al te duidelijk dat de lobbyisten van de 'Grote Coalitie van Amerikaanse en Europese Multinationals' ons de wet (grondwet) voorschrijven.

Het is aan de burger lobbyisten (de kiezers) om bij het komende referendum te laten zien dat ze de lobbyisten van de Mamon aan kunnen Harry Kerkhof en Wim Sweers beiden gelieerd aan Grondvest en de Sociale Databank proberen u te helpen om tot een juist oordeel te komen en ook juist te stemmen


door Wim Sweers

Wat is Grondvest en wat is Grondwet ?

Allereerst Grondvest

Wat is Grondvest voor een instelling die zich meent te kunnen permitteren om een advies uit te brengen om tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa te stemmen? Wat zegt de naam Grondvest?

De naam is niet meer dan een samentrekking van 'Handvest van de Grond' Haar waarden en normen zijn o.a. ontleend aan het werk van wereldhervormer Henry George (1839 - 1897): 'Vooruitgang en Armoede'.

Grondvest ijvert voor een rechtvaardige en holistische economie(= ecologisch en duurzaam) Alle mensen nu en in de toekomst hebben recht op een gelijkwaardig aandeel in het gebruik van de aarde en haar rijkdom, de natuurlijke bestaansbronnen. Wie voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van anderen, over een bestaansbron beschikt dient daarom het voordeel uit dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onderzoek en voorlichting aangaande economische rechtvaardigheid en duurzaamheid, beïnvloeding van de politiek en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die eveneens holistische economie nastreven. Internationaal werkt de Stichting Grondvest samen met gelijkgestemde organisaties in de Council of Georgist Organisations en met de Bellamy Foundation. In Nederland maakt Grondvest deel uit van de Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling Grondvest onderschrijft de 'principes en uitgangspunten' voor een rechtvaardige, duurzame en vredelievende samenleving, zoals uitgesproken en vastgelegd op de VN conferentie 1972 in Stockholm

Wat is een Grondwet

Grondwet is een wet waaraan een hogere waarde dan aan de gewone wetten is toegekend en die aan die wetten ten grondslag ligt. De bedoeling van de grondwetten was waarborgen te scheppen voor de handhaving van de rechten van de geregeerden tegenover de regeerders. Rechten van burgers tegenover de rechten van de overheid. Deze Grondrechten of rechten van burgers mogen in een goed geordende samenleving (staat) nooit ontnomen worden.

VN conferentie 1972 in Stockholm

Tijdens de VN conferentie 1972 in Stockholm werden afspraken gemaakt om te komen tot een rechtvaardige,duurzame en vreedzame samenleving. Er werden een 12 tal stellingen (beginselen en uitgangspunten) betrokken, die kunnen worden aangemerkt als voorontwerp van een wereld grondwet. Twee decennia lang hebben een groot aantal vooraanstaande publieke persoonlijkheden en Non Gouvernementele Organisaties (waaronder de Nederlandse NCDO) en internationale instellingen zich bezig gehouden met de ontwikkeling van principes, waarden en normen waaraan moet worden voldaan om te komen tot een samenhangend (ecologisch) rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. In 1992 werden bij de conferentie van Rio over Milieu en Ontwikkeling de afspraken van Stockholm bevestigd en verduidelijkt. Zij kunnen worden aangemerkt als de 'tien geboden' voor het Derde Millennium waaraan alle mensen, staten en culturen hun doen en laten moreel kunnen toetsen.

De principes en uitgangspunten:

  1   De aarde en het leven in al zijn verscheidenheid respecteren

  2   Met begrip, compassie en liefde voor de gemeenschap zorgen.

  3   Democratische maatschappijen opbouwen die rechtvaardig, betrokken, duurzaam een vreedzaam zijn.

  4   De rijkdommen en de schoonheid van de aarde voor de huidige en toekomstige generaties vaststellen.

  5   De authenticiteit van de ecologische systemen van de aarde beschermen en herstellen, met speciale aandacht voor de biologische verscheidenheid en de natuurprocessen die het leven in stand houden en herstellen.

  6   Het voorkomen van schade als de beste vorm van milieubescherming en, wanneer de deskundigheid beperkt is, voorzorgsmaatregelen nemen.en.

  7   Consumptie,productie- en reproductieplannen toepassen die de regenererende capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het maatschappelijk welzijn respecteren en beschermen.

  8   Het voortzetten van de studie van ecologische duurzaamheid en het bevorderen van een vrije uitwisseling en uitgebreide toepassing van de uit deze studie verkregen kennis.

  9   Armoede als ethisch, sociaal, economisch en ecologisch gegeven uitroeien.

10  Verzekeren dat economische activiteiten en instellingen de menselijke ontwikkeling op elk niveau op een rechtvaardige en aanvaardbare wijze bevorderen.

11  De gelijkheid van de seksen en de rechtsregels waarborgen als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en de universele toegang tot het onderwijs, de gezondheidszorg enz.

12  Zonder onderscheid te maken het recht van ieder individu op een natuurlijke en sociale omgeving, die zijn of haar waardigheid, fysieke gezondheid en geestelijk welzijn ondersteunt, respecteren en beschermen, met bijzondere aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.

Heeft de Nederlandse regering en haar zo van Christelijke principes, waarden en normen doortrokken premier ooit kennis genomen van de Stockholmse VN conferentie?? Als dat het geval is, dan kan ik me niet voorstellen dat zij nu zo hartstochtelijk voor het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa zijn. Immers het verdrag staat op heel veel punten haaks op de 'principes en uitgangspunten' van de VN conferentie

Green Cros International

De non gouvernementele organisatie Green Cross International werd in 1992 gesticht door Michael Gorbatsjov omdat de vertegenwoordigers van de diverse naties mooie afspraken maakten op wereldniveau maar de betrokken landen thuis het tegenovergestelde praktiseerden van wat op wereldniveau was afgesproken.

Tijdens de Aardetop in Rio de Janeiro 1992 is met hulp van het GCI en vele andere NGO's waaronder ook de Nederlandse NCDO gewerkt aan een definitieve versie die in 2000 tot stand kwam en voor het eerst op 12 maart 2000 in Parijs werd gepubliceerd


Handvest van de Aarde

Preambule

Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de aarde, een periode waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen. De wereld is steeds dichter verweven en wordt steeds kwetsbaarder, en de toekomst is zowel dreigend als veelbelovend. Om voort te kunnen gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één aardse gemeenschap met een gemeenschappelijk lot. Wij moeten ons verenigen om een leefbare mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.

De aarde, ons thuis

De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De aarde ons thuis, wordt bezield door een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur, maar de aarde heeft de omstandigheden geleverd die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het leven. De veerkracht van de levensgemeenschap en het welzijn van de mensheid zijn afhankelijk van het instandhouden van een gezonde biosfeer met al haar ecologische systemen, een rijke verscheidenheid aan planten en dieren, vruchtbare grond, onvervuild water en schone lucht. Het aardse milieu met zijn eindige hulpbronnen is een gemeenschappelijke zorg van alle volkeren. De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige plicht.

De staat van de aarde

De dominante productie- en consumptiepatronen leiden tot vernietiging van het milieu, uitputting van de hulpbronnen en een grootschalig uitsterven van soorten. Gemeenschappen raken verzwakt. De voordelen van de ontwikkeling worden niet gelijkelijk gedeeld en de kloof tussen arm en rijk wordt groter. Onrechtvaardigheid, armoede, ondeskundigheid en gewelddadige conflicten zijn alom verspreid en de oorzaak van groot lijden. Een niet eerder vertoonde toename van de wereldbevolking heeft de ecologische en sociale systemen overbelast. De grondvesten van mondiale geborgenheid worden bedreigd. Deze tendensen zijn gevaarlijk - maar niet onontkoombaar.

De uitdagingen waarvoor wij staan

De keuze is aan ons; een mondiaal partnerschap vormen om zorg te dragen voor de aarde en voor elkaar of het risico lopen op onze eigen vernietiging en op die van de verscheidenheid van het leven. Er zijn wezenlijke wijzigingen nodig in onze waarden, instituten en levenswijzen. Wij dienen ons te realiseren dat na voorziening in de eerste levensbehoeften het bij de ontwikkeling van de mens in de eerste plaats gaat om meer te zijn en niet om meer te hebben. Wij hebben de kennis en de technologie om iedereen te verzorgen en om onze negatieve invloed op het milieu te verminderen\. De opkomst van een mondiale samenleving van betrokken burgers biedt nieuwe mogelijkheden om een democratische en humane wereld op te bouwen. Onze milieukundige, economische, politieke, sociale en spirituele uitdagingen zijn met elkaar verbonden, en gezamenlijk kunnen wij inclusieve oplossingen uitdenken.

Universele verantwoordelijkheid

Teneinde deze ambities te verwezenlijking, moeten wij beslissen te leven met een besef van universele verantwoordelijkheid, moeten wij onszelf vereenzelvigen met de totale aardse gemeenschap én met onze locale gemeenschappen. Wij zijn gelijktijdig burgers van verschillende naties en van één wereld waarin het lokale en mondiale met elkaar zijn verbonden. Iedereen deelt de verantwoordelijkheid voor het huidige en toekomstige welzijn van het menselijk geslacht en de grotere wereld der levende organismen. De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al het leven krijgt meer kracht wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur.

Wij hebben dringend behoefte aan een gedeelde visie van essentiële waarden die een ethische basis leggen voor de opkomende wereldgemeenschap. Derhalve bekrachtigen wij gezamenlijk vol hoop de volgende, van elkaar afhankelijke principes voor een levensvatbaar bestaan als een gemeenschappelijke norm, die bepalend zal zijn voor het gedrag van alle individuen, organisaties, bedrijven, regeringen en internationale instituten.

De principes:

I. Respect en zorg voor alle levensvormen

1. Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid

  • Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en dat iedere levensvorm waarde heeft, ongeacht diens nut voor de mens.
  • Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen en in het

intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid.

2.Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie

en liefde.

  • Accepteer dat mét het recht natuurlijke hulpbronnen te bezitten, te beheren en te gebruiken ook de plicht komt schade aan het milieu te voorkomen en de rechten van mensen te beschermen.
  • Bekrachtig dat mét verdergaande vrijheid, kennis en macht ook verdergaande

verantwoordelijkheid komt om het algemeen belang te dienen.


3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen, en die, levensvatbaar en vreedzaam zijn.

a. Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele vrijheden garanderen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige potentieel te realiseren.
b Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat in ecologische zin verantwoord is.


4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.

a Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften van toekomstige generaties.

b Draag waarden, tradities en instituten die het langdurige floreren van de menselijke en ecologische gemeenschappen op aarde steunen, over aan toekomstige generaties. Ten einde deze vier veel omvattende verplichtingen te vervullen, is het volgende nodig:

 

II. Ecologische integriteit

5. Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.

a Neem op alle niveaus plannen aan voor duurzame ontwikkeling en verordeningen waardoor bescherming en herstel van het milieu een integraal onderdeel worden van alle ontwikkelingsinitiatieven.
b Zorg voor levensvatbare natuur- en biosfeerreserves, inclusief wildernis en maritieme gebieden, en waarborg die ook, opdat zij bescherming geven aan systemen die leven op aarde in stand houden en de biodiversiteit en ons natuurlijke erfgoed bewaren.
c Maak u sterk voor het herstel van bedreigde soorten en ecosystemen.
d Houd exoten of genetisch gemanipuleerde organismen die schadelijk zijn voor de inheemse soorten en het milieu onder controle en verwijder ze, en voorkom introductie van dergelijke schadelijke organismen.
e Beheer het gebruik van hulpbronnen zoals water, bodem, bosproducten en het leven in zee, die zichzelf weer kunnen aanvullen, zodanig dat de regeneratiesnelheid niet wordt overschreden en de gezondheid van ecosystemen beschermd zijn.
f Beheer de winning en het gebruik van niet regenereerbare hulpbronnen zoals delfstoffen en fossiele brandstoffen zodanig dat de vermindering minimaal is en er geen ernstige milieuschade resulteert.

6 Voorkom schade ( de beste milieubescherming) en hanteer

een behoedzame benadering wanneer de kennis beperkt is.
a
Tref maatregelen om de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare schade aan het milieu te vermijden, zelfs wanneer de wetenschappelijke kennis onvolledig of niet doorslaggevend is.
b Leg de bewijslast bij degenen die beweren dat een voorgestelde activiteit geen substantiële schade zal aanrichten en stel de verantwoordelijke partijen aansprakelijk voor schade aan het milieu.
c Vergewis u ervan dat besluitvorming de cumulatieve, langlopende, indirecte, verreikende en mondiale gevolgen van menselijk handelen aanpakt.
d. Voorkom vervuiling van elk onderdeel van het milieu en sta geen opeenhoping toe van radioactieve, toxische of andere gevaarlijke stoffen.
e. Vermijd militaire activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.


7 Pas productie-, consumptie- en reproductieplannen toe die de regenererende capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen.
a
Verminder het gebruik van de materialen die worden gebruikt in productie- en consumptiesystemen, hergebruik en recycleer ze, en sta ervoor in dat resterend afval kan worden opgenomen door ecologische systemen.
b. Handel terughoudend en efficiënt bij het gebruik van energie, en vertrouw meer en meer op onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind.
c Bevorder de ontwikkeling, toepassing en de evenwichtige overdracht van milieuvriendelijke technologieën.
d. Verwerk de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in verkoopprijs en stel consumenten in de gelegenheid producten te herkennen die voldoen aan de hoogste standaards op sociaal gebied en dat van milieu.
e. Garandeer universele toegang tot gezondheidszorg die reproductieve gezonde en verantwoorde voortplanting aanmoedigt.
f Neem levenswijzen aan die de kwaliteit van het leven en materiële toereikendheid in een eindige wereld benadrukken.

8 Bevorder de studie van duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.

a Geef steun aan internationale wetenschappelijke en technische samenwerking over duurzaamheid, met speciale aandacht voor de behoeften van ontwikkelingslanden.
b Erken en bescherm het bestaan van de traditionele kennis en spirituele wijsheid in alle culturen, die bijdragen tot milieubescherming en het welzijn van de mens.
c Garandeer dat informatie van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en milieubescherming, inclusief genetische informatie, beschikbaar blijft in het publieke domein.

 

III. Sociale en economische rechtvaardigheid.

9 Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.

a. Garandeer het recht op drinkwater, schone lucht, veilig voedsel, onvervuilde grond, beschutting en veilige sanitaire voorzieningen en reserveer de benodigde nationale en internationale hulpbronnen.
b Stel ieder mens middels onderwijs en hulpmiddelen in staat zich te verzekeren van een veilig en duurzaam bestaan, en verschaf sociale zekerheid en opvang voor degenen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
c Geef aandacht aan degenen die worden vergeten, bescherm de zwakkeren, help degenen die lijden, en stel hen in staat hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun ambities te volgen.


10.Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.

a Bevorder de rechtvaardige verdeling van rijkdom binnen en tussen landen. Vergroot de intellectuele, financiële, technische en sociale hulpbronnen van de ontwikkelingslanden, en bevrijd hen van de drukkende last van internationale schulden.
c Zorg ervoor dat alle handel het gebruik van duurzame hulpbronnen, milieubescherming en vooruitstrevende arbeidsnormen steunt.
d Verlang van multinationale corporaties en internationale financiële organisaties dat zij voor het algemeen belang transparant handelen, en houd hen verantwoordelijk voor de consequenties van hun activiteiten.


11 Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen.

a Verzeker de mensenrechten van vrouwen en meisjes en maak een eind aan alle vormen van geweld tegen hen.
b Bevorder de actieve deelname van vrouwen aan alle aspecten van het economische, politieke, burgerlijke, sociale en culturele leven als volwaardige en gelijkwaardige partners, besluitvormers, leiders en begunstigden.
c Maak gezinnen sterker en verzeker de veiligheid en liefhebbende verzorging van alle familieleden.


12 Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.

a Maak een eind aan alle vormen van discriminatie, zoals discriminatie naar ras, kleur, sekse, seksuele geaardheid, godsdienst, taal en nationale, etnische of sociale herkomst.
b. Bekrachtig het recht van inheemse volkeren op hun spiritualiteit, kennis, land en hulpbronnen en op hun daaruit voortvloeiende praktijk van duurzaam levensonderhoud.
c Respecteer en steun de jongeren in onze gemeenschappen, stel hen in staat hun wezenlijke rol bij het ontwikkelen van duurzame samenlevingen te vervullen.
d Bescherm en herstel bijzondere plaatsen met een culturele en spirituele betekenis.

 

IV Democratie, geweldloosheid, en vrede

 

13. Versterk de democratische instellingen op alle niveaus, en zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, en volledige deelname aan besluitvorming, en toegang tot het recht.
a Houd het recht hoog van iedereen op duidelijke en tijdige informatie over milieuzaken en alle ontwikkelingsplannen en activiteiten die hen zullen beïnvloeden of waar zij belang bij hebben.
b Steun de locale, regionale en mondiale burgersamenlevingen en propageer de zinvolle deelname van alle geïnteresseerde individuen en organisaties aan besluitvorming.
c Bescherm de rechten op vrijheid van meningsuiting, expressie, vreedzame vergadering, vereniging en een afwijkende mening.
d Stel doeltreffende en efficiënte toegang in tot bestuurlijke en onafhankelijke rechtelijke procedures, inclusief rechtsmiddelen en vergoedingen voor milieuschade en het gevaar van dergelijke schade.
e Maak een eind aan corruptie bij alle openbare en privé-instellingen.
f Maak plaatselijke gemeenschappen sterker, stel ze in staat zorg te dragen voor hun milieu, en wijs milieuverantwoordelijkheid toe op de bestuurlijke niveaus waar die het meest doeltreffend kan worden uitgevoerd.


14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.

a Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden die hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
b De bijdragen van alle kunstrichtingen en geesteswetenschappen alsook de wetenschappen die duurzaamheid bevorderen aanmoedigen.
c
Vergroot de rol van de massamedia bij het proces van bewustwording aangaande ecologische en sociale uitdagingen.
d. Erken het belang van morele en spirituele opvoeding voor een levensvatbaar bestaan.


15 Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.

a Voorkom wreedheid jegens dieren die worden gehouden in de samenleving der mensen en bescherm ze tegen pijn.
b. Bescherm wilde dieren tegen manieren van jagen, strikken zetten en vissen die buitensporig, langdurig of te vermijden leed veroorzaken.
c De vangst van beschermde diersoorten volledig vermijden of verbieden.

16 Propageer een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.

a Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren, en binnen en tussen de naties.
b Volvoer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen hanteerbaar te maken en op te lossen.
c Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet agressieve staat van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing, inclusief ecologisch herstel.
d Vernietig , biologische wapens, gifgassen en massavernietigingswapens zorg ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan milieubescherming en vrede.
e Erken dat vrede de staat van heelheid is die wordt gecreëerd door de juiste relaties met uzelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de aarde en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

Recht vooruit naar een nieuw begin.

Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons gemeenschappelijke lot ons zo duidelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken. Een dergelijke vernieuwing ligt besloten in de principes van deze Earth Charter. Om die belofte te vervullen, moeten wij ons ertoe verplichten de waarden en doeleinden van de Charter aan te nemen en te bevorderen. Het is vijf voor 12 Wij als verantwoordelijke burgers moeten de moed hebben om hartgrondig nee te zeggen tegen de kleine stapjes strategie van de heren politici.

Stem tegen de zg Europese 'Grondwet' die niet meer is dan een bevestiging van de bestaande economische orde. De voorgestelde grondwet is niet meer dan een dictaat van de 'grote coalitie' van Amerikaanse en Europese multinationals.

De ontwerpers van 'Het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa moeten hum werk overdoen. Liever nog laten Europese burgerorganisaties (NGO's) een ontwerp maken zoals ook Earth Charter tot stand kwam door samenwerkende NGO's waaronder ook de Nederlandse NCDO.

Zijn er redenen om voor de 'Europese Grondwet' een nee stem uit te brengen ?

(Om te bepalen hoe en of men zal gaan stemmen bij de komende stemming over dit zogenaamde 'Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa',kunt u verschillende argumenten overwegen. Nu het Volk met dit Referendum toch nog in de gelegenheid wordt gesteld, om een oordeel over deze bedrieglijke schijnvoorstelling te vellen, is het van groot democratisch belang, dat het Volk toch in grote getale gaat stemmen, om daarna met een overweldigend 'NEE' zijn afkeuring te laten blijken. Bedenk daarbij, dat dit Referendum pas geldig is, als tenminste 30% van de kiezers gestemd heeft. Om ons standpunt te bepalen kunnen we de werkelijke feiten van deze stemming tot ons laten doordringen:

a) Allereerst zijn we verontwaardigd over de bedrieglijke wijze waarop de op eigen Macht beluste EU-machthebbers de burgers hun zogenaamde Grondwet proberen aan te smeren. Deze zgn. Grondwet blijkt een onwaarachtige 'truc', om burgers te misleiden. In tegenstelling tot wat zij ons willen doen geloven, is er helemaal geen Grondwet, maar alleen een bedrieglijk 'verhaal' in de vorm van een dik(486 blz.),vrijblijvend 'Verdrag', waarin zij bepalen, hoe zij met (de grondrechten van) hun burgers zullen omgaan. Dit lijkt op zijn minst onrechtmatig.

b) Een echte Grondwet met onvervreemdbare universele Rechten waaraan ook machthebbers zijn onderworpen en de Macht dus bij de burgers berust, hebben ze bewust niet opgesteld. Dan zouden burgers hen met deze Wet in de hand wellicht succesvol kunnen aanvallen. Met hun Verdrag stellen de machthebbers zich feitelijk boven de (Grond)wet, terwijl zij in een Democratie daaraan onderworpen horen te zijn. Nu hebben zij de Rechten en de absolute Macht, om kritische burgers de mond te snoeren en/of dood te zwijgen.

Met hun Verdrag kunnen zij immers in volstrekte willekeur bepalen, in hoeverre zij de papieren Rechten van de bedrogen burgers zullen erkennen en opvatten. In het verdrag zijn zoveel uitzonderingen gemaakt waarbij de burger of groepen burgers zich niet op de grondwet mogen beroepen bij een doldrieste overheid. Na alle uitzonderingen blijft er voor de burger niets over van de grondwet. Waarvoor dan nog die grondwet? I De machtige politici die zich er op beroepen dat zij het volk vertegenwoordigen proberen ons te overtuigen dat de grondwet nodig is voor de 'broodnodige' economische groei en voor de veiligheid. Zelfs de socialist Bos durft te beweren dat de grondwet nodig is om Europa socialer te maken. Op 5 mei vierden wij het feest van de bevrijding en de 'kunst van het delen van de vrijheid' Wat delen?

Als we wanhopige vrijheidzoekers uitzetten en terugsturen naar het land van herkomst om weer onderdrukt, mishandeld en gemarteld te worden tot de dood er op volgt, zijn we dan vrijheidsdelers ? I Geen enkele verwijzing of aanzet is er te vinden naar een nieuwe economische orde die rechtvaardiger en duurzamer is. Het tegendeel is waar . De regering van 'polderland' en 'gidsland', grote propagandist voor het verdrag verbreidt de Galliciaanse ziekte waarvan juist de zwakkeren, kinderen, zieken en bejaarden het slachtoffer worden. Nederland als steunpilaar voor de Europese grondwet zal heel wat balkellende over Europa afroepen. De graaiers en uitbuiters worden ontzien. De vennootschaps- en winstbelasting zal omlaag gaan als Zalm zijn zin krijgt en een vlaktax van 50 % wordt ingevoerd, wat betekent dat de graaiers 2% minder belasting betalen en de gewone werkende burger 13% meer.

En onze regering, Zalm en Balkenende voorop bevelen ons de voorgestelde Europese Grondwet aan. Solliciteren zij naar de rol van President en vice-president van de Verenigde Staten van Europa ? Deze schandelijke vertoning lijkt sterk op het sprookje: 'De nieuwe kleren van de Keizer'. In dit geval proberen de bedrieglijke 'kleermakers' de Europese burgers een niet-bestaande /onzichtbare creatie/Grondwet aan te smeren. Net als in het sprookje zullen de door hun leiders bedrogen en misleide burgers naakt over straat gaan / rechteloos aan de kant staan. Het hele verdrag is een science fiction verhaal van de bovenste plank zoals de 'Tijdmachine' met Jeroen Balk en Lambiek Verhagen in de hoofdrol en Suske Rutten en Wiske Verdonk in de bijwagen. De hele Democratie kan alleen bestaan met echte onvervreemdbare Rechten en volledige en juiste informatie en daar is m.b.t. dit Verdrag/'grondwet'/Referendum geen sprake van, integendeel. Om de bedrieglijke machthebbers de pas af te snijden, zult u 'NEE' moeten stemmen.

Tien krachtige tegenargumenten door Harry Kerkhof

1 Een sterk NEE-argument is het verbijsterende feit, dat vrijwel niemand weet wat er in dit bedrieglijke Verdrag staat. Tot nu toe hebt u uw oordeel moeten baseren op de per definitie onjuiste, schijnheilige propaganda van de machthebbers. Men kan echter niet instemmen met iets dat men niet kent en zelfs niet blijkt te bestaan. Mocht u, in geval van onwetendheid, ongeïnteresseerdheid, twijfel of ergernis, overwegen, om dan maar niet te stemmen, dan moet u bedenken, dat het toch in uw eigen belang is, om dan juist wel te gaan (tegen)stemmen. , Als de NEE-stemmers wegblijven, dan krijgen de JA-stemmers de meerderheid en kunnen de machthebbers hun gang gaan, met alle ook voor u vervelende gevolgen van dien. Denk ook aan de kiesdrempel van 30%.

2 Een ander NEE-argument is het feit dat het kleine Nederland zal opgaan in de massa van de EU. Uw stem, die nu met dit Verdrag nog wel bepalend kan zijn, zal, als het Verdrag wordt aangenomen, er in het vervolg niet meer toe doen. Met dit Verdrag kunnen de machthebbers van met name de grote landen eigenmachtig hun ondemocratische gang, zonder zich te hoeven storen aan dat kleine landje. Het is ook beslist ondemocratisch als 'Europa' gaat beslissen over wat er in Nederland gebeurt. Onze democratische Rechten en verworvenheden, normen en waarden, belangen en idealen raken onder gesneeuwd door de massa van geboden, verboden, richtlijnen, regels, wetten, decreten, enz, die Brussel zal uitvaardigen.'Europa' mag ver weg lijken, maar het zal onaangenaam in uw dagelijks leven doordringen. Deze 'Grondwet' moet u dus tegenhouden. Stem daarom NEE, zodat zo'n almachtig Europa nog wordt tegengehouden en in wel democratische rechtvaardige banen kan worden geleid.

3. De EU-burgers hebben tot dus ver geen democratische invloed kunnen hebben op het Europa van de Machthebbers, ook niet op het opstellen van dit schijnheilige Verdrag. Dit is dus Schijndemocratie. Feitelijk pogen de machthebbers u met een hypocriete verwijzing naar meer Democratie op slinkse wijze 'knollen voor citroenen' te slijten. Dit ondemocratische gedrag zal mede te wijten zijn aan het feit, dat nog al wat EU-landen nauwelijks een democratische traditie kennen en tot voor kort echte dictaturen/politiestaten waren: Spanje, Portugal, Griekenland, Tsjechië, Polen, (Oost)-Duitsland. In die landen is de indruk van meer (Europese) Democratie al snel gewekt. Natuurlijk vertellen de schijnheilige machthebbers ons het sprookje van de democratische Rechten; natuurlijk verbloemen zij het feit, dat hun Grondwet feitelijk vrijblijvend is, zodat de burgers deze 'papieren Rechten' niet zullen kunnen gebruiken. Zo kunnen zij zich de wettige ruimte scheppen, om eigenmachtig hun gang te kunnen gaan, zonder zich daarbij te hoeven storen aan belangen of rechten van burgers. Nederlanders trap er niet in; ga stemmen en stem NEE !!

4. Wegens de grote verschillen in economische- en dus ook politieke Macht tussen de lidstaten, zal de werkelijke Macht in 'Europa' in handen komen van de sterke grote landen. Van de beloofde gelijkheid en gelijkwaardigheid van landen en hun burgers zal dan geen sprake meer zijn. De leiders van deze machtige landen zullen, samen met hun (economische) 'vriendjes', op schier dictatoriale /regenteske wijze hun wil gaan opleggen aan de zwakkere landen en hun burgers. Dit sluit aan bij het gegeven, dat regeringen/overheden nu al eigenmachtig zijn gaan handelen en niet meer luisteren naar het Volk. Feitelijk staan ze nu al tegenover de burgers, die hen nog wel mochten kiezen, maar hen niet mogen en kunnen hinderen in hun Hebzucht naar Macht, Status en Rijkdom.

Met dit Verdrag/'grondwet' zullen de daarin beloofde Rechten simpel aan kant geschoven worden. De Democratie zal verkeren in een dictatuur van almachtige regenten, hun ambtenaren en hun'vriendjes'.

5. Dit hypocriete Verdrag/'grondwet' blijkt louter een truc, om de Burgers in slaap te sussen, zodat zij ongestoord verder kunnen bouwen aan hun economische wereldmacht, de 'Verenigde Staten van Europa' naar het liberale Amerikaanse model. In dit Model zullen zij hun liberale geloof in een niets ontziende kapitalistische vrije markteconomie kunnen belijden en opleggen aan het misleide Volk, dat lijdzaam zal moeten gehoorzamen aan de feitelijk totalitaire Macht van de door liberale overheden, bedrijfsleven en andere machten en krachten gemanipuleerde en daardoor ongrijpbare 'vrije'Markt.

Een dergelijk 'Regiem' is geheel gericht op financieel-economische hebzucht en (absolute) Macht. Daarin is geen plaats voor Rechten en Noden van Burgers; en al helemaal niet voor mondige burgers. Hoe zo, Democratie; Hoe zo, Medezeggenschap; Hoe zo, wensen, idealen en gedane beloften ?!

6. Dit niets ontziende liberale Model houdt dan ook ondermeer in, dat:

a De burgers feitelijk onderschikt zijn aan de kapitalistische 'vrije markteconomie' en dus volstrekt afhankelijk zijn van de manipulerende machthebbers met hun ambtenaren.

b Evenzo zijn de werknemers en hun Vakbonden ondergeschikt aan de vrije markt en dus afhankelijk van het gesloten 'Systeem' van Europese machthebbers en de werkgevers. Kortom, dit Verdrag (b)lijkt in meerdere opzichten de opmaat , naar een door politieke en economische Machten en Krachten 'geleide dictatuur' waarop geen democratische invloed meer mogelijk zal zijn.

7. Zinledig/illusoir maken van Rechten wordt ook bereikt, door handhaving van de in de lidstaten voorgeschreven 'verplichte procesvertegenwoordiging'. Burgers/rechtspersonen zullen daardoor niet zelf hun rechten en belangen bij de rechter mogen verdedigen, maar de landswetten (en dus ook dit Verdrag) verplichten hen, om daarvoor dure advocaten in te schakelen.

Deze verplichting vormt een zodanig hoge (financiële) drempel, dat burgers niet meer van hun democratische Rechten gebruik zullen kunnen maken; Een Raad voor (financiële)Rechtsbijstand maakt deze 'gedwongen winkelnering' niet of nauwelijks anders. Deze 'verplichte procesvertegenwoordiging' plaatst advocaten in een zeer lucratieve, maar antisociale ultieme machtspositie. Hij is tevens een onrechtvaardige buitensporige bevoordeling van een beroepsgroep, die toch al te veel parasiteert op weerloze burgers. Hun machtspositie wordt nog eens onderstreept door een verbod, om voor hun cliënten te gaan werken op basis van het democratischer en marktconforme systeem van 'No cure - No pay'.

8. Dit bedrieglijke Verdrag is opgesteld door dezelfde hypocriete leiders, waarvan bekend is, dat ze de democratie louter met de mond belijden, maar in de praktijk slechts financieel-economisch belang en eigen roem nastreven en goed beschouwd geen boodschap hebben aan de noden van de burgers:

a Zij hebben de EURO gebracht, die ons leven feitelijk dubbel zo duur heeft gemaakt.

b Zij hebben het vrije verkeer van mensen en goederen ingevoerd, die soms wel de handel bevordert (hoewel), maar tegelijk de werkgelegenheid laat afvloeien naar goedkope lidstaten.

c Zij hebben zonder democratische ruggespraak de EU uitgebreid met vele landen, die (nog) niet het democratische-, economische-, sociale niveau hebben van de zittende EU-landen.

d Er zal een offensief (buiten de EU inzetbaar) leger komen (Art.41), dat ons dus niet beschermt, maar ons wel 50 miljard per jaar gemeenschapsgeld zal gaan kosten; geld dat niet kan worden besteed aan de noden van de eigen steeds armer wordende bevolking. e De liberaal terugtredende overheid en EU leggen hun democratisch verkregen Macht steeds meer in handen van niet-gekozen en dus antidemocratische ambtenaren, ondernemingen, Justitie, Rechterlijke Macht, enz. Dit verlaagt niet alleen het democratisch gehalte, maar levert tevens de burgers willens en wetens uit aan de willekeur van de waarden-, normenloze 'vrije markt' en dus aan de eigenbelangen van bedrijfsleven, ambtenaren en rechters.

9. De 'JA-campagne' van het Referendum wordt gedomineerd door de opstellers c.s., die een groot eigen belang hebben bij, of zelfs hun politieke lot verbonden hebben aan het aannemen van dit Verdrag. Daardoor is de JA-campagne verworden tot een 'JA-propaganda', die ongepast en bedreigend is voor de open Democratie waarin overheden neutraal dienen af te wachten hoe de objectief geïnformeerde burgers over hun voorstellen zullen beslissen.

Deze JA-propaganda, die wordt gekenmerkt door heimelijkheid, valse informatie en/of onjuiste en suggestieve beïnvloeding van de kiezers, is dan ook antidemocratisch en regelrecht kiezersbedrog. De 'oorlogskas' van de propaganda is goeddeels gevuld met sponsorgeld van het bedrijfsleven. Dit zegt genoeg over hun eigenbelangen en de heimelijke belangenverstrengelingen, collusie en samenspanning met betrekking tot het aannemen van dit Verdrag en het daarmee te voeren beleid.

De JA-propaganda bedient zich van bangmakerij: Men waarschuwt de mensen voor allerlei rampen, als dit Verdrag niet zou worden aangenomen. Dit betreft echter alleen henzelf en niet de burgers en de EU, want die functioneert immers al jaren zonder dit Verdrag en kan dat ook gewoon blijven doen, omdat de bestaande verdragen (zoals het 'Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens', het 'Schengen-accoord' en de landelijke wetten in dat geval gewoon van kracht zullen blijven. Natuurlijk zou een echte gedegen en waarachtige Grondwet wel goed zijn, maar niet dit schijnheilige Verdrag.

10. De 'Nee-campagne' wordt door de machthebbers kennelijk opzettelijk achtergesteld en tegengewerkt door het achterhouden van informatie, het niet beschikbaar stellen van fondsen, enz. Een door deze machthebbers ingestelde en dus niet onafhankelijke Referendumcommissie ten spijt, kan onmogelijk worden gesproken van een enigszins gelijkwaardige 'NEE-campagne'. Het opzettelijk creëren van ongelijkheden en het verspreiden van valse informatie is feitelijk opzettelijke verkiezingsfraude, die het beste met een overweldigend NEE kan worden bestreden.

11.Ook inhoudelijk deugt dit Verdrag vaak niet

a) De Nederlandse wetten zullen feitelijk ondergeschikt zijn aan dit Verdrag en andere Europese wetten. Wij verliezen dus al onze democratische Rechten en krijgen daar schijnheilige en vrijblijvende Beloften van de Unie voor terug.

b) Wij verliezen in ieder geval die Rechten, die wel in de Nederlandse wetten staan, maar niet in dit bedrieglijke Verdrag, zoals:

** De Unie erkent wel Rechten, maar heeft geen verplichting om daadwerkelijk gevolg te geven als burgers van hun Rechten gebruik maken. Daarmee worden deze Rechten in feite zinledig/illusoir en wordt de burgers feitelijk ontnomen wat erkend en beloofd was.

** De Unie erkent bijvoorbeeld wel het Recht om Verzoekschriften bij het EU-Parlement in te dienen, maar heeft niet de verplichting om deze ook daadwerkelijk te behandelen.

** Er is geen onvervreemdbaar universeel Recht op Burgerschap. De EU zou burgers zo maar stateloos en dus rechteloos kunnen maken.

** De Unie erkent wel het Recht om te werken(Art.II-75), maar geen Recht op werk en inkomen. De Unie heeft geen verplichtingen;het Recht om te werken is louter symbolisch.

** Er is geen Recht meer op Wraking en/of Beklag van/tegen rechters, enz; Burgers zullen dus rechteloos zijn tegen blunderende of opzettelijk onrechtmatig handelende rechters.

** Er is geen Recht op Vervolging. Er is geen verplichting om aangegeven misdadigers en wetsovertreders daadwerkelijk te vervolgen.

** Er zijn geen sancties gesteld op overtredingen van de (Grond)wet/Verdrag, noch wordt verwezen naar landelijke wetten, zoals Wetboek van Strafvordering, -Strafrecht, die zulke wel stellen. De rechters kunnen daardoor ongehinderd naar eigen willekeur beslissen. Zelfs kunnen ze ongemotiveerd bepalen of ze zaken wel of niet behandelen.

** Het algemene verbod op beperkingen van het vrije handelsverkeer geeft ruim baan aan de Markt, maar betekent tegelijk beperking van de Rechten en Vrijheden van de burgers.

c Dit Verdrag stelt op blz. 217 Art. 3 en blz. 270 Art.11, dat zowel rechters als ambtenaren zijn vrijgesteld van en immuun voor rechtsvervolging, zelfs nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Deze immuniteit kan alleen door dezelfde rechters van het Hof van Justitie worden opgeheven. Deze immuniteit stelt rechters en ambtenaren boven de Wet en geeft hen daarmee de absolute Macht, om straffeloos naar volstrekte willekeur te handelen, de Wet aan de laars te lappen, onrechtmatig te handelen en/of anderszins te liegen en bedriegen. Recht zoekenden zijn daardoor rechteloos overgeleverd aan deze niet-gekozen, maar antidemocratisch door de Rechterlijke Macht (en Kroon) zelf benoemde rechters en ambtenaren.

d Daar naast stikt het Verdrag van de uitzonderingen, ontbindende voorwaarden, mitsen en andere ontsnappingsmogelijkheden voor blunderende en/of opzettelijk onwettig rechters, bestuurders, ambtenaren, ondernemers, enz. Ook daardoor worden Rechten van burgers volstrekt illusoir/zinledig.

e In het Verdrag staan vele Protocollen met uitzonderingen voor Verdragsregels en/of opzegging van dit Verdrag/'grondwet'. Omdat Nederland hierin niet wordt genoemd, zullen de Nederlanders volledig en blijvend zijn onderworpen aan dit hypocriete Verdrag/grondwet. f Recht en Vrijheid ondermijnende zaken als: identificatieplicht, camera toezicht, strafrechtelijke immuniteit, opslaan van alle telefoon-, e-mail berichten waardoor iedereen bij voorbaat 'verdacht'' wordt gemaakt, horen niet in een Democratische Rechtstaat.

NB. Dit laatste is zelfs rechtstreeks in strijd met onze en deze 'Grondwet' (blz.58 Art.II-108-1), die beide stellen:'Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan'.

g De zaken in f). zijn echter wel zeer kenmerkend voor de feitelijk totalitaire politiestaat waar naar de leiders kennelijk op weg zijn. Ook uitbreiding van bevoegdheden van Politie, AIVD, Justitie (denk aan wetten ter bestrijding van terrorisme, criminaliteit, uitbreiding voorarrest, in hechtenis nemen op ongemotiveerde verdenking, enz.) wijzen in dezelfde richting.

NB. met dergelijke wetten zal men niet de gewiekste criminelen/terroristen treffen, maar wel de onschuldige burgers, die daardoor in hun Rechten en Vrijheden zullen worden geknot.

12. Artikel 3 van dit Verdrag bepaalt feitelijk, dat de economie van Europa gebaseerd moet zijn op vrije onvervalste concurrentie van de 'vrije markt'. Zo'n economisch model leidt tot lagere lonen, slechtere arbeidsomstandigheden en afbraak van publieke voorzieningen. Het is tevens schadelijk voor het Milieu en het welzijn van mensen en dieren. Het leidt tot verlies van Solidariteit, Recht en Democratie. Voor al deze verliezen stelt het Liberalisme heel eufemistisch het begrip 'individuele verantwoordelijkheid' in de plaats. Dit houdt in, dat voortaan het recht van de sterkste, de gemeenste, enz. zal gelden. De EU schuift haar verantwoordelijkheid en verplichting van Solidariteit en zorg voor de zwakkeren van zich af en legt deze neer bij de mensen, die voortaan maar voor zichzelf moeten zorgen. De democratisch gekozen overheid bedriegt en bedreigt daarmee bovendien haar kiezers, omdat zij met voorbedachten rade terug treedt en haar democratische verplichtingen en verantwoordelijkheden in handen legt van deze 'vrije' markt. In de praktijk komt de feitelijke Macht daardoor in handen van de niet-gekozen private ondernemers en de daarmee samenspannende overheid, die beiden feitelijk model staan voor deze 'vrije' markt, die zij gezamenlijk in wederzijds voordeel manipuleren. Democratie wordt dictatuur.

13. Als u na al deze argumenten toch nog zou twijfelen, dan moet u toch NEE stemmen. U hoeft niet bang te zijn voor de rampen, die men u voorspelt, maar uw NEE-stem voorkomt in ieder geval wel de rampen, die men met deze zgn. Grondwet teweeg zal brengen. Bovendien zal uw NEE hen dwingen, om een echte, wel democratische en rechtvaardige Grondwet op te stellen en deze op een democratischer manier aan de kiezers te presenteren.

Geef uw democratische Rechten niet uit handen. Bepaal zelf hoe democratisch de (Grond)wet en uw Bestuur zal moeten zijn. Stem daarom in afwachting van betere opties NEE tegen dit onwaarachtige Verdrag en dito handelwijze. Bedenk daarbij ook, dat een JA voor dit Verdrag een doorstart van een Europa met een socialer, groener en vreedzamer beleid, voor lange tijd zal blokkeren.

*) Harry Kerkhof is initiatiefnemer van het Landelijk Meldpunt voor Klokkenluiders.

Zie ook op de site van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm
adres: H.J.A. Kerkhof, Sjollemastraat 6, 8442 JS Heerenveen, tel. 0513-6249907, e-mail: hjakerkhof@zonnet.nl

Bij de Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl of www.kamerzetel.nl zijn van kritische burgers en burgerorganisaties heel veel tegenargumenten te vinden.

Grondvestnummer van het tweede en derde kwartaal 2004: Verbeter de wereld begin bij de fiscus


BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDE


Voor meer informatie:
Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Telefoon: 026-3610689