Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Derde Kamer en lokale ontwikkeling in Arnhem

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Grondvest raakte onder de indruk van de 'Derde Kamer'

 


Derde Kamer en lokale ontwikkeling in Arnhem

Een verslag door Wim Sweers

Stichting Grondvest raakte als zovele andere maatschappijverbeteraars onder de indruk van het verschijnsel 'Derde Kamer' en overtuigd van het 'lokale derde-kameren' (een radicale vorm van democratie) als een nieuwe strategie die zou kunnen leiden tot een rechtvaardige en duurzame samenleving. Een samenleving waarin alle mensen het recht hebben op een gelijk aandeel in alle natuurgaven: 'Wie voor persoonlijke doeleinden beschikt over een natuurgave, bijvoorbeeld grond, dient daarom het voordeel uit dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap'.

De stichting wijdde haar jaarlijkse studiedag (in het afgelopen jaar op 9 december) aan de 'Lokale ontwikkeling en de Lokale Derde Kamer'. Zij wilde de gevoelde politieke onmacht aan de basis van de samenleving, ook in de locatie Arnhem overbruggen en een beweging op gang brengen die 'mondiaal denkt en lokaal handelt'. Vanuit mondiale verantwoordelijkheid zoeken naar adequaat lokaal handelen en een duurzame lokale ontwikkeling op gang brengen, waar een duurzame mondiale ontwikkeling op kan steunen. Er werd uitgegaan van de idee dat een gezonde ontwikkeling van de wereldeconomie alleen kan steunen op een juiste ontwikkeling van lokale en plaatselijke economieën. De redenering omkeren kan niet, omdat het resultaat van economische inspanning de neiging heeft via het wereldgeldsysteem steeds weg te stromen van het kleine gebied naar het grote gebied en van het economisch zwakke gebied naar het economisch sterke gebied; van de armen naar de rijken.

De organisatie mikte voor haar 'Derde-Kamerbijeenkomst' op zestig deelnemers die over vier 'fracties' zouden worden verdeeld te weten:

 • lokale democratie
 • economisering en armoede
 • arbeid en welzijn
 • wereldmarkt en werkloosheid

Er meldden zich echter veertig deelnemers, waarvan er tien lieten afweten omdat griep en andere omstandigheden toesloegen. Er werd toen ter plekke besloten de bijeenkomst te splitsen in twee 'fracties':

 • economie
 • democratie

Na drie inleidingen plenair over Derde Kameren, Democratie en Economie werd de ochtendzitting besloten met een ludiek optreden van een cabaretgroep van de docentenopleiding dramatische vorming van de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten met een korte voorstelling: "Politiek zonder Mensen en Mensen zonder Politiek".

Van de lunchpauze werd gebruik gemaakt om de 'digitale snelweg' van de net van start gegane Sociale Databank Nederland te demonstreren. Na de lunchpauze ging de zitting in twee fracties uiteen om het gegeven van de ochtend te bediscussiëren. Aan de twee groepen werden een viertal prikkelende stellingen meegegeven om de discussie op gang te helpen:

 • De Betuwelijn is niet in het belang van de duurzame ontwikkeling in Arnhem;
 • Het Arnhemse daklozenprobleem is geen huisvestingsprobleem maar een armoedeprobleem.
 • Het afkalven van het voorzieningenniveau in de wijken is het gevolg van de toenemende economisering (calculerende overheid en burgers) en geen gevolg van afnemende bedrijvigheid of teruglopen van de economie.
 • Herverdelen van arbeid, honorering van vrijwilligerswerk en afschaffen van de sollicitatieplicht bij langdurig werklozen en deelnemen van de gemeente in het LET-systeem zet meer zoden aan de dijk op weg naar duurzaamheid, dan de vele actiepunten in de gemeentelijke milieu brochure en tenslotte de vraag:
 • Bestaat de mogelijkheid van een Lokale Derde Kamer Arnhem en hoe kan deze vorm en inhoud worden gegeven?

Na de theepauze wordt de zitting plenair voorgezet en worden de resultaten van de discussies in de groepen doorgenomen. Kort samengevat komt het er op neer dat nagenoeg alle deelnemers het derde-kameren wel zien zitten, enkele Arnhemse deelnemers zeggen incidentele medewerking toe voor de Arnhemse LDK terwijl enkele niet Arnhemse willen omzien naar DDK mogelijkheden in hun eigen omgeving. Door de aanwezigen werden een aantal functies toegedicht en eisen gesteld aan de Lokale Derde Kamer:

De Lokale Derde Kamer dient een basisvertegenwoordigend lichaam te zijn en een permanente gesprekspartner van de lokale overheid en wanneer nodig ook van de landelijke overheid. Zij dient de samenleving om te vormen naar meer democratie volgens consensusmodel (consensus aan de basis, basis regelt alles wat ze zelf kan regelen waarbij de overheid pas daar optreedt waar de basis het niet aankan. (consensus aan de basis voorkomt integratieve tendenzen). In de Arnhemse situatie waar de lokale overheid uit een oogpunt van bezuiniging een aantal adviesraden heeft opgedoekt kan de Derde Kamer het ontstane gat opvullen.

De Derde Kamer draagt zorg voor informatie-uitwisseling aan de basis, daar waar de officiële voorlichting tekort schiet. (de net van start gegane SDN kan hierbij goede diensten bewijzen. Alle actiegroepen die duurzaamheid nastreven dienen te worden uitgenodigd om deel te nemen waarbij het aanbeveling verdient niet te groot te starten, maar te beginnen met 3 of 4 groepen. Vervolgens relaties onderhouden met andere groepen aan de basis en geleidelijk in de DK opnemen. De Derde Kamer moet geen plaats worden voor oeverloos mijmeren en filosoferen over allerlei ideeën maar een plek waar zaken worden aangepakt.

Als concrete zaken voor de duurzame lokale ontwikkeling worden aanbevolen: Het bevorderen van LET's (Lokaal Economische Transactie Systemen) Het doen ontstaan van een SER (Sociaal Ecologische Raad) in de ontstane leemte van de verdwenen adviesraden. Aan deze concrete zaken wordt inmiddels al gewerkt.

BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDEVoor meer informatie:
Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Telefoon: 026-3610689