Henry George, 1839-1897: De profeet van San Francisco

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Bij de verdelingswetten in economische standaardwerken ontbreekt de onderlinge verhouding

Henry George, 1839-1897 27)
De profeet van San Francisco

Citaat
Bij de beschrijving van de verdelingswetten in de officiële economische standaardwerken ontbreekt geheel een onderlinge verhouding. Er zit geen samenhang in, evenmin als wederkerige afhankelijk-heid. Vandaar dat twee ervan niet goed zijn begrepen, namelijk de wet van het arbeidsloon en de wet van de kapitaalrente. Laat mij daarom zelf de verdelings-wetten opsporen, volgens welke de arbeidsopbrengst wordt verdeeld tussen: grond, arbeid en kapitaal. Het begrip winst, waardoor vele economen in verwar-ring zijn gebracht, kunnen we bij ons onderzoek buiten beschouwing laten. Want wat winst wordt genoemd behoort óf bij arbeid, óf bij kapitaal, en is dus geen aparte factor.

Commentaar Waar blijven we nu met ons moderne streven naar winstmaximalisering als zelfstandige zaak?

Citaat
Arbeid is de actieve productiefactor. Omdat aan de grond alle stoffen moeten worden ontleend die door arbeidskracht moeten worden omgevormd tot gebruiks-voorwerpen, tot rijkdom, is de grond in de na-tuurlijke orde van belangrijkheid de eerste factor; daarna volgt de arbeid en als laatste het kapitaal.

Commentaar Jezus, de Schepper van de grond, zij ook reeds de arbeider is zijn loon waard in Lucas 10:7.

Citaat
Pacht verricht geen enkele hulp of dienst bij het voortbrengen van rijkdom, maar vertegenwoordigt de macht om een deel der productie op te eisen. Pacht is een monopoliewinst.

Commentaar Dat monopolie behoort echter wel Jezus toe!

Citaat
Een normaal mens wil niet in dienst van een ander werken tegen een geringere beloning dan hij kan verdienen door voor zichzelf te werken.

Citaat
Drie factoren werken samen aan het voortbrengen van rijkdom: grond, arbeid en kapitaal. Drie partijen verdelen de voortgebrachte rijkdom: grondeigenaren, arbeiders en kapitaalbezitters. Als nu, ondanks vermeerdering van de rijksdom, de arbeiders en de kapitaalbezitters niet méér ontvangen, dan is het duidelijk, dat het meerdere ten deel valt aan de grondeigenaren.

Commentaar Dit is dan onrechtmatig, want de grond hoort hen niet toe, immers zij maakten die niet. Zij hebben het zich ooit in en ver verleden toegeëigend en dus gestolen en het doorgeven daarvan aan latere generaties geeft die geen recht.

Citaat
Door de meeste mensen wordt nog steeds veronder-steld, dat er een belangenstrijd bestaat tussen kapitaal en arbeid. Maar in werkelijkheid bestaat er een tegenstelling tussen arbeid en kapitaal enerzijds en het innen van pacht door particulieren anderzijds.

Commentaar Hier gaat dus het verhaal van Karl Marx onderuit, het ging in werkelijkheid niet om het kapitaal en dus bestreed hij de verkeerde vijand. Dat schoot uiteindelijk dus niet op.

Citaat
De invloed der grondspeculatie kan niet worden ver-ontachtzaamd als men het pachtverschijnsel grondig wil beoordelen. Grondspeculatie bevordert het stij-gen van de pacht en verkleind de beloningen van arbeid en kapitaal. Zij heeft grote invloed in opkomende, nieuwe landen, war zij reeds vroegtijdig de ziekteverschijnselen der oude landen doet ontstaan: algemene armoede en misdaad op een nog maar gedeeltelijk benutte bodem.

Commentaar Toeeigening (occupatie) omdat het ogenschijnlijk van niemand is is diefstal van de gemeenschap als geheel.

Citaat
De grondspeculatie, die tot gevolg heeft dat ar-beidsloon en kapitaalrente worden verkleind, moet worden beschouwd als de hoofdoorzaak der steeds terugkerende inzinkingen van de industrie. Elk beschaafd land en alle beschaafde landen samen staan daaraan in toenemende mate bloot.

Commentaar Hoe meer bevolking hoe schaarser de grond en hoe meer grondspeculatie en dus ook economische inzinkingen.

Citaat
Grond is de bron van alle rijkdom. Als de arbeidskracht de noodzakelijke behoeften niet kan bevredigen, dan kan dit met zekerheid worden toege-schreven aan het feit, dat zij geen toegang heeft tot de grond.

Citaat
Als de arbeidsopbrengst vermeerdert, gaat ook de pacht omhoog. Wel ontstaat er dan vermeerdering van de rijkdom, wat we vooruitgang noemen, maar de arbeid kan de vruchten van de vooruitgang niet oogsten, omdat de stijgende pacht het eigendom is van particulieren.

Commentaar Anders gezegd, zo komen we er dus nooit.

Citaat
De wijdverbreide sociale misstanden, die overal de mensen neerdrukken temidden van een voortgaande beschaving, ontstaan door een groot, fundamenteel onrecht: Het in-beslag-nemen van de grond door sómmigen, die zich daarvoor de bron toeëigenen waaruit allen moeten bestaan.

Citaat
Onze veel bezongen en hoog geprezen vrijheid sluit slavernij in zich. Zolang het persoonlijke grond-eigendom in de huidige vorm (particuliere inning van pacht) wordt erkend, zijn "onafhankeljkheidsverkla-ringen", "bevrijdingswetten" en "verklaringen van de rechten van de mens" vruchteloos.

Citaat
Ten slotte zegt hij daarvan: Er kan worden geconstateerd, dat zover het ons vergund is in de geschiedenis terug te blikken, overal de oorspron-kelijke opvatting heerste, dat de grond gemeenschap-pelijk eigendom is van alle mensen en dat het persoonlijke grondeigendom overal is ontstaan als gevolg van GEWELD, ONDERDRUKKING en BEDROG.

Conclusies Alle grondeigendom voert terug op de in bezitneming en daarna vererving of verkoop. Die overdracht verleent echter geen recht aan de voormalige dief-stal van de gemeenschap, het legaliseert de diefstal niet. Aan dit alles moet dus een eind aan komen. Aan een willekeurige staat kunnen we dit niet overlaten en dus moet het collectief wereldwijd tegelijkertijd gebeuren, dat is ook de Grote Omwenteling van Edward Bellamy. Het gebrek aan éénheid en centraal leider-schap om het ook te doen is onze zwakte. We kunnen ook stellen dat we daarop zitten te wachten, al hebben we het zelf, collectief gezien, niet door. Slechts onder een éénwereldregering zal dit mogelijk zijn. Edward Bellamy waarschuwde er echter voor dat het dan ook simpel is om de wereldmacht in één keer over te nemen, je hoeft immers maar één hoofd af te hakken.