Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrjk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigenDe Klokkenluiders

Meldingen aan de gemeenteLokale omroep . . . . . SDN Homepage . . . . Rubrieken

Overzicht gemeenten
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  Ad van Rooij            Pamela Hemelrijk       Nico Burhoven Jaspers         Karel de Werd

  Geval 0
  De Pikmeerarresten van de Hoge Raad maken ambtelijke milieucriminaliteit straffeloos.
  Vandaar het beroepschrift voor de Raad van State tegen de weigering te beschikken op een dwangsomverzoek, met kenmerk: SDN/14111/vz door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; en de overtredingen door het aannemersbedrijf Mourik in samenspanning met de gemeente Eindhoven.

  Geval 1
  Henk Klomp looft een beloning uit van 25000 gulden voor diegene die hem een advocaat kan leveren die zijn zaak tot een eerlijk en redelijk einde kan brengen en daarbij het feilen van het juridische systeem als zodanig aan te vechten.

  Geval 2
  Karel de Werd probeert al jaren om de meinedige verklaringen van vakbondsbestuurders te laten vervolgen die hem zijn bedrijf hebben gekost. Hij verzet zich met hand en tand tegen manipulatie en onwettig gedrag van rechters, Officieren van Justitie en advocaten.

  Harry Kerkhof           Toine van Bergen            Prof. T. Tak               Prof. P. Tak 

  Geval 3
  Harry Teernstra verzucht bij een geval van letselschade: "Mijn grootste tegenstander is degene die mij bij moet staan: mijn advocaat!". Hij probeert de belangenverstrengeling tussen advocaten en verzekeringsmaatschappijen bloot te leggen en letselschade op een objectieve wijze te laten beoordelen.

  Geval 4
  Ad van Rooij tracht met honderden procedures de sluipende vergiftiging van het leefmilieu te laten stoppen. Honderden rechtszaken - ook bij de Raad van State - blijken niet genoeg om de belangenverstrengeling te doorbreken tussen de industrie - die gevaarlijk afval kwijt wil en die hij de milieumaffia noemt - en de ambtelijke top van het ministerie van VROM. Een titanengevecht waarvoor later honderdduizenden mensen ook met gezondheidsschade zullen moeten opdraaien.

  Geval 5
  Ir. Leo Nevels is 'n chemicus die (aansluitend op de strijd van van Rooij) een oplossing heeft ontwikkeld om al het gevaarlijke afval op een efficiënte en definitieve manier onschadelijk te maken. De collusie (belangenverstrengeling tussen overheid en bedrijfsleven) ofwel handjeklap, verhindert het beëindigen van de nodeloze vergiftiging van ons milieu.

  Toon v/d Linden                Ab Flipse               Pierre Heijboer 

  Geval 6
  Jan Hop vecht al jaren om als deskundige op te kunnen treden in echtscheidingszaken waarbij voogdij en ondertoezichtstelling aan de orde komt. Ook hier is belangenverstrengeling een mogelijke oorzaak, omdat vooral bij de OTS grote bedragen omgaan. Zijn persoonlijk geval is de basis voor zijn vakmatige hulpverlening aan mensen die het gezag over hun kind(eren) kwijtraakten door valse beschuldigingen, willekeur, onkunde en gemanipuleerde rapporten.

  Geval 7
  Drs. Burhoven Jaspers levert een ware veldslag tegen de verwording van ons rechtsstelsel waarbij hij zelf in zijn 14 jaar durende boedelscheiding slachtoffer is van afdekking, belangenverstrengeling, ontvreemding, valsheid in geschrift en handjeklap tot aan de Hoge Raad der Nederlanden toe. Hij meent dat Nederland een schijndemocratie is waarin machtsmisbruik, fraude, corruptie en collusie dagelijkse praktijken zijn in met name justitiële kringen.

  Ad van Velsen               Henk Klomp               Ir. Leo Nevels

  Geval 9
  Marijke Eijkelenburg klaagt de woningbouwvereniging Mitros aan voor het in haar tuin bouwen van een schuur van gewolmaniseerd hout, waardoor zij bij het schoonmaken een splinter in haar borst kreeg, wat binnen vier maanden leidde tot een agressieve borstkanker en amputatie nodig werd. Zowel de gemeente Utrecht als de woningbouwvereniging weigeren om saneringsmaatregelen te treffen.

  Geval 10
  Ing. Sanders ontwikkelde een trekhaak voor caravans die het slingeren en scharen kon verminderen en voorkomen. De ANWB die eerst de zaak goedkeurde als een mooie oplossing, ook voor de verkeersveiligheid, kraakte het apparaat af nadat bleek dat Sanders geen 5 procent van de omzet aan de ANWB wenste te betalen voor vermelding in de Kampioen. Hij meende dat hier chantagepraktijken werden toegepast die je alleen van de maffia zou verwachten.

  Geval 11
  De milieugroep in Buggenum probeert al heel lang om de milieu- en geluidsoverlast van de Kolencentrale Demkolec aan de milieunormen en wetten te laten voldoen, maar de provincie Limburg en de elektriciteitscentrale die met steenkool gestookt wordt mag nu zelfs 'biomassa' gaan vergassen. Biomassa die groene stroom zou moeten leveren, maar waarin veel giftig afval zit zoals slib, geïmpregneerd hout en met zware metalen vervuilde kippenmest. Het convenant tussen de energiemaatschappijen en de ministeries van VROM en Economisch Zaken zijn volstrekt onverantwoord t.a.v. de uitstoot via de schoorsteen van ultrafijne deeltjes zware metalen.

  Paul van Buitenen              Aad Bos                 Hans Smolders             Paul Ruys      

  Geval 12
  Brief aan de heer Docters van Leeuwen ter informatie te geven. Het is de tijd geworden dat bedrijven zoals Fortis, Delta Lloyd daadwerkelijk worden aangepakt. Als een directeur van een klein bedrijf de zaak belazert, dan komen Belastingdienst, het Gak met zijn sociale rechercheurs en alle andere instanties in het geweer. Echter als een bedrijf als Delta Lloyd vervolging afkoopt met het geld van haar beleggers, pensioenverzekerden en polishouders blijven de verantwoordelijke bestuurders immuun en worden niet op hun verantwoording gewezen of veroordeeld. Ze blijven gewoon in functie en laven zich aan hun fantastische salarissen en optieregelingen. Het lijkt wel of dit soort bedrijven een eigen Pikmeer Arrest van de Nederlandse Overheid hebben gekregen.

  Geval 13
  Zijn naam is Karel de Werd. Hij was aannemer die door machinaties van de vakbond FNV en de kongsies tussen de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie en de vakbeweging door belangenverstrengeling voor miljoenen is gedupeerd. Tot nu toe heeft dat geleid tot een eindeloos juridisch gevecht, waarbij de Officier van Justitie van het parket in Amsterdam er niet voor schroomt om bevelen van de het Gerechtshof niet uit te voeren, en daarover onder ede te liegen, kennelijk omdat het meineed betrof van een bestuurder van de vakbond FNV in mijn zaak die speelde in 1983. Tijdens mijn civiele procedures tegen de Vakbondsmaffia werd door 'n zestal personen, waaronder een drietal 'bondsbestuurders' zo veelvuldig en openlijk meineed gepleegd, dat alle aanwezigen in de zittingszaal daarover geen enkele twijfel konden hebben.

  Geval 14
  Nederland heeft ruim 300.000 kleine en middelgrote ondernemingen waarvan er plm. 3500 per jaar failleren. Conservatief ingeschat zijn er plm. 300 zelfdodingen te betreuren als gevolg van de problematiek, voortvloeiend uit deze faillissementen. Ik, Arnold van der Voort, heb met die ervaring mij verenigd met andere gedupeerden en gefailleerden. Er is nu een intensieve communicatie tussen mijzelf, politieke partijen, kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, ministeries, universiteiten, scholen en kenniscentra. Ook met leraren, hoogleraren, officieren van Justitie en vele anderen over dit onrecht.

    Arnold v/d Voort          Harry Teernstra             Paul Quekel    

  Dit zijn slechts enkele van de vele zaken die bij de Sociale Databank Nederland naar voren gebracht worden. Gezien het maatschappelijke belang om "klokkenluiders" de kat de bel aan te laten binden heeft ook de SDN uw steun nodig. Wanneer u een bijdrage kunt leveren dan kunt u dat doen op giro P-NL57 INGB 0000 7084 52 (de 'P' is voor oude postgirorekeningen bij nu de ING.

  Kamer van Koophandel Arnhem: S-41052377 en voor donaties ING: PNL57 INGB 0000 7084 52
  Redactie: Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  Tel.: 035-5244141
  Mob.: 06-17125374