Gemeente Sint-Michielsgestel: Je arbeid, of je leven...!!

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Wat prevaleert? De mensenrechten of de lokale politiek?

Huizen, 8 januari 1997

Gemeenteraad van St. Michielsgestel
P. Dondersplein 1
5271 AA St. Michielsgestel

L.s.

Van een van uw ingezetenen ontvingen wij een brief, waarin duidelijk wordt dat de sociale dienst in uw gemeente levensbedreigende sancties oplegt aan Marta Resink die op een minimumuitkering is aangewezen. Zij is, zoals blijkt uit de bijgaande brief, maatschappelijk uitermate actief. Zij legt de vinger precies op het pijnlijke proces van transitie naar een maatschappij waarin arbeid niet meer het eenduidige leidmotief is; en de sociaal-politieke crisis die nu nog het gevolg daarvan is.

Wij zijn het met Marta Resink eens dat de sanctie van uw sociale dienst in strijd is met de grondwet, met de internationale verdragen m.b.t. de arbeid (ILO) en met het door Nederland ondertekende verdrag van de Rechten van de Mens. Uw sociale dienst heeft evenmin het recht om mensen met bedreiging van dakloosheid, van absolute verpaupering en het uiteindelijke gevolg daarvan (het ontijdig overlijden) te dwingen tot het verrichten van rechteloos en onderbetaald werk, dat als pure slavernij is te bestempelen.

Zolang onze maatschappij arbeid slechts ziet als hulpbron voor het behalen van een arbeidsloos inkomen voor beleggers, en deze gedachte door de politieke elite (waarvan u deel uitmaakt) wordt ondersteund, zolang zal een oplossing van de sociale kwestie niet mogelijk zijn. Het protest van Marta Resink tegen de aantasting van de persoonlijke vrijheid en het zelfbestemmingsrecht achten wij dan ook volkomen terecht. Het bestuur van stichting Sociale Databank Nederland plaatst zowel deze brief als het protest van Marta Resink op het internet, zodat ook anderen kennis kunnen nemen van de sociale, culturele, politieke en bestuurlijke kwaliteiten van de gemeente Sint Michielsgestel.

Wij hopen dat u in navolging van andere gemeenten de beschaving in de sociale verhoudingen weer zult willen herstellen, die met de Haagse hetze tegen de armen in de afgelopen jaren is gevoerd. De effectieve koopkracht van de minima is in de afgelopen vijftien jaar ongeveer 25 procent gedaald. Het heeft niet geholpen om iedereen weer aan het werk te krijgen. Pas wanneer men tot het besef komt dat de "oorzaken" van werkloosheid wel eens ergens anders zouden kunnen liggen dan in de vooroordelen over mensen die van een basisinkomen (nABW) afhankelijk zijn geworden, pas dan zal een herstel van de sociale cohesie bereikbaar zijn.

Namens het bestuur van de Stichting Sociale Databank Nederland

    R.M. Brockhus (secretaris SDN)
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen

    E-mail: sdn@planet.nl
    Internet: sdnl.nl